Miljödepartementet
Regeringsbeslut28

2003-12-18Lantmäteriverket
Lantmäterigatan 2
80181 GÄVLEM2003/3794/A (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Lantmäteriverket

Riksdagen har beslutat om Lantmäteriverkets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 18, bet. 2003/04:BoU1, rskr. 2003/04:73).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Lantmäteriverket och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikLantmäteriverksamhetFastighetsindelning
Geografisk information och fastighetsinformation
Uppdragsverksamhet
TotalförsvarDet civila försvaretÅtgärder inom So Områdesvis samordning, samverkan och information
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom So Områdesvis samordning, samverkan och information


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Bostadspolitik

Mål

Målet för bostadspolitiken är att alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.


Verksamhetsområde Lantmäteriverksamhet

Mål

En ändamålsenlig fastighetsindelning och en effektiv försörjning med grundläggande geografisk information och fastighetsinformation skall tillgodose samhällets behov och bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av fastigheter, mark och vatten.


Återrapportering

Lantmäteriverket skall övergripande redogöra för hur det statliga lantmäteriets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Fastighetsindelning

Mål 1 Fastighetsindelning

Lantmäteriverket skall verka för en ändamålsenlig fastighetsindelning. Fastighetsindelningen skall så långt möjligt spegla markanvändningen.

Förrättningsverksamheten skall kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb och korrekt handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret skall vara aktuell och tillförlitlig.

Målet innebär bl.a. att Lantmäteriverket skall se till att:

 • handläggningstiderna för lantmäteriförrättningar inklusive registrering skall sänkas och anpassas till ärendets art och kundens önskemål med särskilt fokus på förrättningar kopplade till bostadsbyggandet,

 • kostnaderna för enlottsavstyckningar och fastighetsregleringar som berör två fastigheter skall med utgångspunkt från 1996 sänkas med 20 procent.


Återrapportering Mål 1 Fastighetsindelning

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de angivna målen genom att särskilt redovisa:

 • vilka åtgärder som har vidtagits i arbetet med att effektivisera fastighetsbildning och fastighetsregistrering,

 • kostnadsutvecklingen för fastighetsbildning och fastighetsregistrering samt den genomsnittliga kostnaden för enlottsavstyckningar och fastighetsregleringar som berör två fastigheter med utgångspunkt från utfallet 1996,

 • förändringen av den genomsnittliga handläggningstiden fördelat på olika ärendetyper de senaste tre åren samt handläggningstiden för de enlottsavstyckningar och fastighetsregleringar som berör två fastigheter med utgångspunkt från 1996,

 • ärendestrukturen (inklusive totala ärendebalanser, antal inkomna och antal avslutade ärenden) inom respektive lantmäterimyndighets verksamhetsområde under den senaste femårsperioden,

 • utfallet av de mätningar avseende rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet i förfarandet som gjorts samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av resultatet. Antalet överklagade och återförvisade ärenden inom respektive lantmäterimyndighets verksamhetsområde skall redovisas,

 • utfallet i produktionen vad avser digitalisering av lantmäterimyndigheternas förrättningsarkiv,

 • antal ärenden som avser tillämpning av möjligheten till fastighetsbildning i flera plan inom det statliga såväl som det kommunala verksamhetsområdet samt eventuella erfarenheter från arbetet,

 • den lokala myndighetsservicens omfattning och fördelning på olika huvudkategorier av produkter och kundgrupper i respektive län.


Verksamhetsgren Geografisk information och fastighetsinformation

Mål 1 Informationsutveckling

Informationsutveckling av de grundläggande databaserna innefattar uppbyggnad, planmässig ajourhållning av data och en innehållsmässig kvalitetsanpassning av databaserna. Lantmäteriverket skall hålla informationsutvecklingen dynamisk med hänsyn till användarkrav, förändring i omvärlden samt teknik- och metodutveckling, kontinuerlig och stabil över tiden, samt geografiskt heltäckande och effektiv. Syftet är att tillhandahålla information med sådant innehåll och i sådan form att angelägna samhällsbehov tillgodoses och som svarar mot användarnas behov och efterfrågan. I verksamheten skall samverkan och upphandling i konkurrens användas i syfte att på bästa sätt nå uppsatta mål.

Inom Lantmäteriverkets insatser för informationsutvecklingen skall myndigheten bl.a. se till att:

 • databaserna över tiden har ett aktuellt och väl specificerat och beskrivet informationsinnehåll som kvalitetsmässigt och tekniskt motsvarar användarkraven från samhället i övrigt,

 • databaser utformas för användning i geografiska informationssystem och anpassas för integrering med andra databaser i samhället,

 • verka för införandet av ett nytt över landet enhetligt referenssystem för lägesbestämning och av ny kartprojektion,

 • successivt bygga ut Nätverks RTK med utgångspunkt från användarbehov och tillgänglig finansiering,

 • förbereda uppbyggnaden av en ny höjddatabas med hög kvalitet,

 • påbörja kompletteringen av geografisk information och fastighetsinformation över fjällområden.


Återrapportering Mål 1 Informationsutveckling

Lantmäteriverket skall ange vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de angivna målen genom att särskilt redovisa:

 • hur stor del av kostnaden för informationsutvecklingen (uppbyggnad och förvaltning) av den grundläggande geografiska informationen under 2004 som utgörs av kostnader för utförande i samverkan eller som upphandlats i konkurrens, vilken typ av verksamhet det är fråga om samt verkets bedömning av effekter för verksamheten,

 • en sammanfattande redovisning av arbetet med den nioåriga planen som har slutförts,

 • totalkostnaden för årets uppbyggnad av grundläggande geografisk information respektive fastighetsinformation,

 • totalkostnaden för årets förvaltning av grundläggande geografisk information respektive fastighetsinformation,

 • hur arbetet med införandet av ett nytt inskrivningssystem fortskrider inklusive en ekonomisk redovisning av projektet. En sådan redovisning skall även lämnas i delårsrapporten för 2004,

 • hur arbetet med övergång till objektorienterad information och objektorienterade lagringsmiljöer fortskrider samt omfattningen av det arbete som återstår,

 • aktualitet och täckningsgrad för ett urval av geografisk information och fastighetsinformation,

 • hur komplettering av geografisk information och fastighetsinformation över fjällområden fortgår,

 • hur informationsutvecklingen genom kontinuerlig och periodisk ajourhållning framskrider.


Mål 2 Tillhandahållande

Lantmäteriverket skall verka för att användningen av den grundläggande informationen skall öka och att informationen skall komma till nytta hos allt fler användare och inom allt fler tillämpningsområden.

Lantmäteriverket skall bl.a. se till att:

 • öka användningen av informationen genom olika aktiviteter och kanaler, bl.a. genom användning av återförsäljare,

 • arbeta för att informationen får sådan spridning och användning att största möjliga samhällsnytta uppnås,

 • erbjuda ett ökat och flexibelt utbud med såväl elektroniska som traditionella tjänster.


Återrapportering Mål 2 Tillhandahållande

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de angivna målen genom att särskilt redovisa:

 • hur användningen av den grundläggande geografiska informationen och fastighetsinformationen har utvecklats,

 • vilka användargrupper och användningsområden som tillkommit eller identifierats för grundläggande information,

 • antalet aktörer som engagerats för distribution av geografisk information och fastighetsinformation samt omfattningen av tillhandahållandet under den senaste treårsperioden,

 • intäkter från försäljning av de viktigaste databaserna för geografisk information, förlagsprodukter och beställningstryck,

 • försäljningsvolymer för olika produkter t.ex. tryckta kartor, kartor via beställningstryck samt kartor utgivna på cd-rom och antalet frågor till fastighetsregistret,

 • försäljningsintäkter från olika kundgrupper,

 • tillgängligheten till informationen i fastighetsregistret vid direktåtkomst.


Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål 1 Uppdragsverksamhet

Det statliga lantmäteriet skall i sin uppdragsverksamhet, som omfattar datafångst, datatjänster och konsultverksamhet, bidra till effektivisering av kunders och användares verksamheter genom att tillhandahålla tjänster för lägesbunden information. Verksamheten skall bedrivas med hög kvalitet och med full kostnadstäckning.


Återrapportering Mål 1 Uppdragsverksamhet

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de angivna målen genom att särskilt redovisa:

 • kundernas tillfredsställelse med uppdragsverksamheten,

 • verkets inriktning på tjänster kring geografisk informationsteknik,

 • vilka åtgärder som vidtagits för att minska de balanserade underskotten i verksamheten.


Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall enligt gällande försvarsbeslut kunna användas för följande huvudändamål:
- försvara Sverige mot väpnat angrepp,
- hävda vår territoriella integritet,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att:

 • värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

 • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

 • stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren Åtgärder inom So Områdesvis samordning, samverkan och information

Mål 1

Lantmäteriverket skall som samverkansansvarig myndighet för sektorn geografisk information verka för att målet samhällets grundläggande behov av geografisk information och fastighetsinformation skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.


Återrapportering Mål 1

Lantmäteriverket skall redovisa:

 • de beredskapsåtgärder som vidtagits under budgetåret inom sektorn geografisk information samt kostnaderna för dessa,

 • en analys av bedömd förmåga (gränssättande faktorer, effekter),

 • om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för myndighetens möjlighet att kunna bibehålla en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Myndigheten skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor.


Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att
- minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och
- minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Åtgärder inom So Områdesvis samordning, samverkan och information

Mål 1

Samhällets grundläggande behov av geografisk information och fastighetsinformation skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.


Återrapportering Mål 1

Lantmäteriverket skall redovisa:

 • de beredskapsåtgärder som vidtagits under budgetåret inom sektorn geografisk information samt kostnaderna för dessa,

 • en analys av bedömd förmåga (gränssättande faktorer, effekter) samt

 • om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för myndighetens möjlighet att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Myndigheten skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Lantmäteriverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag/anslagsposter som verket disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också, för de anslag som enligt statsbudgeten för 2003 uppgår till 200 miljoner kronor, månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:
- den 20 januari 2004
- den 8 mars 2004
- den 5 maj 2004
- den 9 augusti 2004
- den 1 november 2004

EU-samarbetet

Lantmäteriverket skall vara regeringens expert och stöd i EU-samarbetet samt bidra med insatser inom samarbetet.

Mål Civil krishantering

Lantmäteriverket skall ha beredskap för att ställa personal till förfogande för EU:s civila krishanteringsstyrka.

Återrapportering Civil krishantering

Lantmäteriverket skall redovisa eventuella insatser och andra aktiviteter inom ramen för EU:s civila krishanteringsstyrka.1.3Organisationsstyrning

Mål Personalförsörjning

Lantmäteriverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering Personalförsörjning

Lantmäteriverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Mål Servicedialoger

Lantmäteriverket skall verka för en bättre service för medborgare och företag och ett ökat medborgarinflytande. I detta ingår att myndigheten skall:

- utforma och offentliggöra ett dokument, ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service,

- föra en dialog med dess brukare om hur myndighetens verksamhet kan utvecklas,

- införa rutiner för att systematiskt ta emot, analysera och beakta synpunkter från medborgare och företag.

Återrapportering Servicedialoger

Lantmäteriverket skall redovisa hur man arbetar med serviceförbättringar och medborgarinflytande. Myndigheten skall redovisa:

- hur brukarna av myndighetens tjänster involveras i myndighetens verksamhetsutveckling,

- en bedömning av arbetets effekter med avseende på nöjdhet bland brukarna, intern rationalisering och verksamhetsutveckling samt brukarnas upplevelse av delaktighet och förtroende för myndigheten.

Resultaten skall där så kan ske redovisas könsuppdelat.

Mål Handikappolitik

Lantmäteriverket skall verka för att tillgängligheten för personer med funktionshinder skall förbättras.

Återrapportering Handikappolitik

Lantmäteriverket skall redovisa insatser avseende funktionshindrades tillgänglighet till myndighetens lokaler, verksamhet och information.1.4Uppdrag
 1. Lantmäteriverket skall, med utgångspunkt i kostnadsutvecklingen för inskrivningsverksamheten, fastighetsdataverksamheten och fastighetsregistreringen - efter samråd med Domstolsverket - senast den 1 juni 2004 redovisa vilka avgiftsändringar som krävs för att full kostnadstäckning skall uppnås. Redovisningen skall avse 2003.

 2. Lantmäteriverket skall, tillsammans med Statistiska centralbyrån och Skatteverket, genomföra fortsatta förberedelser för komplettering av informationssystemen med lägenhetsuppgifter som bl.a. skall kunna användas för folkbokföring och statistikframställning. Lantmäteriverket skall redovisa inkomster, utgifter och prestationer för verksamhetsåret.

 3. Lantmäteriverket skall påbörja planeringen av en översyn av gränsen mot Finland med målet att ta fram ett förslag till instruktion och budget för arbetet. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2004.

 4. Lantmäteriverket skall ta fram en långsiktig, samlad plan för verksamheten inom informationsförsörjningsområdet (innefattande bl.a. pågående och kommande projekt rörande informationsutveckling, systemutveckling, utveckling av tillhandahållande och tjänster samt finansiering). Planen skall omfatta en sexårsperiod där de tre första åren redovisas mer detaljerat. Planen skall utarbetas efter samråd med bl.a. Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Boverket, Ekonomistyrningsverket, Svenska Kommunförbundet och andra större intressenter. Planen bör redovisa hur verket prioriterar olika insatser. Planen bör bygga på en anslagsnivå som motsvarar den avseende 2004, men också innehålla alternativ som innebär en större och en mindre anslagstilldelning. Uppdraget skall redovisas senast den 30 september 2004.

 5. Lantmäteriverket skall ta fram en plan för komplettering av fastighetsregistret med miljödel samt en detaljerad analys av kostnader för uppbyggnad, införande, förvaltning och eventuella användaravgifter. Uppdraget skall redovisas senast den 30 september 2004.

 6. Lantmäteriverket skall senast den 1 september 2004 redovisa pågående aktiviteter internationellt inom Lantmäteriverkets verksamhetsområde. Särskild tonvikt i redovisningen bör ges initiativ och lagstiftningsförslag som är under beredning inom Europeiska kommissionen.

 7. Lantmäteriverket skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO:s mål kan uppfyllas. Redovisningen skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:8Lantmäteriverket (Ramanslag)
Disponeras av Lantmäteriverket339 812 tkr
31:8 ap.1Lantmäteriverket (Ram)339 812 tkr


Villkor
31:8 Lantmäteriverket

Anslaget disponeras av Lantmäteriverket för verksamhetsgrenarna Fastighetsindelning, Geografisk information och fastighetsinformation samt till Lantmäteriverkets verksamhet inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information (politikområdena Totalförsvar och Skydd mot olyckor och svåra påfrestningar).

Anslaget får av Lantmäteriverket disponeras för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar motsvarande högst 7 000 000 kronor för 2004.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:8 ap.110 194-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Lantmäteriverket170 000150 000
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Lantmäteriverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • belopp enligt nedanstående tabell avseende anslaget 31:8 Lantmäteriverket ap.1.
MånadLantmäteriverket
Januari56 635
Februari28 318
Mars28 318
April28 318
Maj28 318
Juni28 318
Juli28 318
Augusti28 318
September28 317
Oktober28 317
November28 317
December0
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet-12 8655 000404 000404 0000-7 865
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-95 9330320 000320 0000-95 933
Lokal myndighetsservice27 90510 000101 000101 000037 905
Summa-68 02810 000421 000421 0000-58 028
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Pantbrevsregistrering och Kreditmarknadssystem50 56518 00039 00039 000068 565
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation140 62915 000266 000266 0000155 629
Summa191 19433 000305 000305 0000224 194
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100267 000267 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter

Lantmäteriverket är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutats av inskrivningsmyndighet. Uppbördsintäkter skall redovisas mot inkomsttitel 1341 Stämpelskatt och 2511 Expeditionsavgifter.Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet
Mål Ekonomisk balans

Lantmäteriverket skall med hög prioritet verka för att uppnå ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem. Därvid skall finansieringsbehovet för kommande utvecklingsinsatser av informationssystem beaktas.

Återrapportering Ekonomisk balans

Lantmäteriverket skall redovisa separata resultaträkningar, inkluderande en analys av resultatet, för

 • förrättningsverksamhet

 • myndighetsservice

 • pantbrevsregistrering och kreditmarknadssystem

 • grundläggande geografisk information och fastighetsinformation

 • uppdragsverksamhet

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet
 1. Avgifternas storlek bestäms av Lantmäteriverket, dock ej i de fall som avses i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna, i förordningen (1994:598) om pantbrevregister, i de fall ersättning utgår enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar och i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) med de undantag som anges i följande punkt.

 2. Avgifter för handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatisk databehandlad registerkarta, som utlämnas av Lantmäteriverket och statlig lantmäterimyndighet med stöd av 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen, beslutas av Lantmäteriverket. Avgifterna skall motsvara självkostnaden för kopieringen eller utritningen och får inte avse ersättning för att ta fram eller återställa handlingen. Avgifterna skall framgå av en särskild av Lantmäteriverket beslutad taxa. Bestämmelserna i 23-24 §§ avgiftsförordningen är tillämpliga på avgifter enligt nämnda taxor.

 3. Avgifterna för att tillhandahålla och upplåta rätt att utnyttja geografisk information och fastighetsinformation, samt information från den allmänna kartläggningen, skall bestå av en del som skall täcka kostnaderna för uttag och expediering samt en del som skall bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift och utveckling av informationssystemen, dvs. en användarfinansiering. Användarfinansieringen får för 2004 uppgå till högst 180 000 000 kr.

 4. Lantmäteriverket skall tillhandahålla tjänster inom sitt verksamhetsområde på den internationella marknaden. Denna tjänsteexport skall i huvudsak ske genom Swedesurvey AB. Verkets tillhandahållande av resurser till Swedesurvey AB skall ske enligt bestämmelserna i 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191).2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 150 000 tkr
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras267 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Monica Lagerqvist Nilsson
Kopia till:

Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Riksdagens bostadsutskott
Försvarsmakten
Naturvårdsverket
Sveriges geologiska undersökning
Sjöfartsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Swedesurvey AB
Domstolsverket
Statistiska centralbyrån
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret