Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut20

2003-12-18Konstfack
Box 24115
104 51 STOCKHOLMU2003/4789/DK
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Konstfack

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Konstfack för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Konstfack och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

120

120

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen.

Mål för grundutbildningen

Konstfack skall anordna utbildning inom utbildningsområdena konst och design.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:65Konstfack: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Konstfack118 193 tkr
25:65 ap.1Takbelopp (Ram)117 063 tkr
25:65 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)23 tkr
25:65 ap.3Lokalkostnader (Ram)1 107 tkr


Villkor
25:65 ap.1 Takbelopp

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:65 ap.1010 %0
25:65 ap.20-0
25:65 ap.30-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Konstfack65 00012 235
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Konstfacks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:65 Konstfack: Grundutbildning ap.1, ap.2 och ap.3.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning002 5002 50000
Uppdragsutbildning001 5001 50000
Uppdragsforskning000000
Summa004 0004 00000
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning0010010000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa0010010000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras6 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER