Kulturdepartementet
Regeringsbeslut28

2003-12-11Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 STOCKHOLMKu2003/2590/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1 utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Naturhistoriska riksmuseet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Verksamhetsgrenar

Naturhistoriska riksmuseets verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- bevarande,

- förmedling,

- kunskapsuppbyggnad.


Verksamhetsområde Museer och utställningar

Verksamhetsgren Bevarande

Mål 1

Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande. Arbetet med samlingarna skall bedrivas utifrån en långsiktig policy för insamling och gallring av föremål. Myndigheten skall registrera, dokumentera, digitalisera och vårda samlingarna.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Naturhistoriska riksmuseet skall bl.a. redovisa:

- samlingarnas omfattning och innehåll,

- magasinssituationen


Mål 2

Målet är att utveckla samlingarnas status och vetenskapliga aktualitet genom nyförvärv och vetenskaplig bearbetning.


Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa vilka perspektiv, t.ex. geografiskt område och vetenskaplig aktualitet, som uppmärksammats och prioriterats när det gäller nyförvärv, låneverksamhet samt registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna. Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas samt relateras till myndighetens insamlingspolicy.


Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Målet är att ge människor vidgade perspektiv på naturmiljön, universums och jordens utveckling, inklusive dess förhållande till samhällsutveckling och människors villkor, samt stimulera till debatt. Arbetet skall bedrivas utifrån samlingsområdenas betydelse och kring frågor som rör bruket av naturmiljön och kulturarvet.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Naturhistoriska riksmuseet skall bl.a. redovisa:

- utställningar,

- verksamheter för föreningar och övrig programverksamhet,

- populärvetenskapliga publikationer.


Mål 2

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare. Samlingarna skall göras tillgängliga i hela landet, t ex genom presentationer på Internet, vandringsutställningar, depositioner och utlån. Naturhistoriska riksmuseet skall nå besökare från hela landet. Åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas av myndigheten enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Naturhistoriska riksmuseet skall bl.a. redovisa:

- antal besökare med uppskattning av fördelning på kön och ålder. I publikredovisningen skall samband mellan antalet besökare till museets utställningar och Cosmonova göras tydligt.


Mål 3

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten.


Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål 1

Målet är att uppnå ökad kunskap inom det område myndigheten verkar. Naturhistoriska riksmuseet skall behålla och utveckla den kvalitet som utmärker myndighetens grundforskning och tillämpade forskning inom zoologi, botanik, paleontologi och geologi samt i studier av interaktionen mellan människan och naturen/miljön.


Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa

- hur man arbetat mot målet samt redovisa resultatet av detta. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor, andra museer samt övriga institutioner och aktörer som har beröring med området. Resultatet skall bedömas och analyseras utifrån kvantitativa och kvalitativa resultatmått.

- användningen av de särskilda sektorsforskningsmedel som anvisas under anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet uppdelat på olika kategorier av användare, externt och internt.

- i vilken utsträckning resultaten av kunskapsuppbyggnaden har överförts till allmänheten och till den egna verksamheten samt till kultur-, och utbildningssektorerna.

Redovisningen skall ge utrymme för jämförelse mellan olika verksamhetsår.


Mål 2

Målet är att myndigheten inom de biologiska områdena särskilt skall främja sådan forskning som utgör grund för kunskap om den biologiska mångfalden.


Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa hur man arbetat mot målet samt redovisa resultatet av detta. Resultatet skall bedömas och analyseras utifrån kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelse mellan olika verksamhetsår.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan män och kvinnor, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Naturhistoriska riksmuseet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Naturhistoriska riksmuseet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2003 respektive 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som Naturhistoriska riksmuseet disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med anvisningar de lämnar.

3. Inom ramen för den nationella och tvärsektoriella storstadspolitiken (prop. 1997/98:165), som nu omvandlas till ordinarie strukturer, skall myndigheten redovisa sin samverkan med kommuner, andra myndigheter, institutioner och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas och berörs av storstadspolitiken.

4. Naturhistoriska riksmuseet skall återrapportera former för internationellt samarbete.

5. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2004 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2005. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.

6. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa och kommentera resultatet av genomförda hyresförhandlingar med Statens fastighetsverk enligt regeringens beslut den 27 september 2001. Av redovisningen skall framgå huruvida de nya avtalen innehåller andra principer för kostnadsberäkningar och ansvarfördelning när det gäller drift och underhåll än de gamla avtalen. Naturhistoriska riksmuseet skall vidare redovisa konkreta exempel på hur regeringsbeslutets krav på ömsesidig öppenhet vid förhandlingarna har efterlevts.

7. I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, sk. utställningsersättning. Naturhistoriska riksmuseet skall med bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

8. Målet är att Naturhistoriska riksmuseet som ansvarsmuseum inom sitt verksamhetsområde skall verka för

- utvecklad museologisk och pedagogisk kunskap inom museiväsendet,

- utvecklad samverkan med museer på regional respektive lokal nivå samt

- rikstäckande stöd och rådgivning till regionala och lokala museer.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå målet samt resultatet av dessa.

9. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa arbetet med att etablera en fiskdatabas (Fishbase) vid museet.1.3Organisationsstyrning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Naturhistoriska riksmuseet skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- tisdagen den 20 januari 2004,

- måndagen den 8 mars 2004,

- onsdagen den 5 maj 2004,

- måndagen den 9 augusti 2004,

- måndagen den 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)
Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet128 535 tkr
28:28 ap.3Naturhistoriska riksmuseet (Ram)128 535 tkr


Villkor
28:28 ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

- Omniteatern Cosmonova skall så långt som möjligt uppnå full kostnadstäckning.

- Av anslagsposten skall 4 112 000 kronor användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.

- Av anslaget får 2 087 400 kronor användas för den globala fiskdatabasen FishBase.

- Anslagsposten får användas för viss del av lokalkostnaderna för omniteatern Cosmonova.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:28 ap.33 856-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Naturhistoriska riksmuseet50 00019 802
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 28:28 Centrala museer: Myndigheter ap.3.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter0024 000024 00024 000
Offentligrättslig verksamhet
Cosmonova10 327-2 62725 20025 600-4007 300
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Naturhistoriska riksmuseet får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

- Naturhistoriska riksmuseets verksamhet vid omniteatern Cosmonova skall till största delen finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Naturhistoriska riksmuseet. Inkomsterna disponeras av Naturhistoriska riksmuseet.

- Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa besöksstatistik samt entré- och försäljningsintäkter i förhållande till kostnader för Cosmonovas verksamhet.

- Cosmonovas resultat av verksamheten skall särredovisas i Naturhistoriska riksmuseets årsredovisning.

- Inkomster från Cosmonova avsedda att täcka centrala administrationskostnader skall tillföras anslagsposten 28:28.3 Naturhistoriska riksmuseet.

- Naturhistoriska riksmuseet har rätt att ta ut en årsavgift för ringmärkning av fåglar. Avgiftens storlek bestäms av myndigheten inom ramen för full kostnadstäckning.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Naturhistoriska riksmuseet kan söka kompletterande finnansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Katja Wahlsten
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska museiföreningen