Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut20

2003-12-18Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALAU2003/4789/DK
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Uppsala universitet

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Uppsala universitet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Uppsala universitet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Magisterexamen med ämnesdjup

3 340

Civilingenjörsexamen

800

1 220

Sjuksköterskeexamen

610

670

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1

605

635

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

1 280

1 375

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2004 i förhållande till 2003. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För lärarexamen med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter bör totalt uppgå till minst 20 680, varav minst 5 750 skall avse de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. faktura som regeringen avser att besluta om.

Övriga mål och återrapporteringar

Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare i enlighet med det avtal som slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Enligt detta avtal kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 698 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet helårsstudenter vid utbildningen under vår- och hösttermin. Vidare skall av redovisningen framgå hur stort belopp som omfördelats till grundutbildning av läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och vissa landsting avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts från ett kalenderår till ett annat enligt 6 § i detta avtal.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall varje läsår erbjuda utbildning i egyptologi, estetik, estniska, iranska språk, keltiska språk, swahili, turkiska språk, ungerska och seismologi.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet skall fortsätta att anordna viss internationell lärarfortbildning och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Härutöver skall universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet deltagare i respektive utbildning.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskolor

Uppsala universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i matematik och beräkningsvetenskap samt en i ekonomi. Som planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001-2004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

438

Medicinskt

448

Naturvetenskapligt1

445

1 Examinationsmålet för Naturvetenskapligt vetenskapsområde inkluderar målet för Tekniskt vetenskapsområde.

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 24 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt vetenskapsområde.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå omfattning och inriktning samt den totala kostnaden för verksamheten vid Kollegiet för samhällsforskning SCASSS.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:20Uppsala universitet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Uppsala universitet1 125 854 tkr
25:20 ap.1Takbelopp (Ram)1 113 682 tkr
25:20 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)989 tkr
25:20 ap.3Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (Ram)1 608 tkr
25:20 ap.4Internationell lärarfortbildning (Ram)7 517 tkr
25:20 ap.5Sekretariat för Östersjöuniversitetet (Ram)2 058 tkr


Villkor
25:20 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.25:21Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Uppsala universitet1 173 983 tkr
25:21 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)348 777 tkr
25:21 ap.2Medicinskt vetenskapsområde (Ram)211 241 tkr
25:21 ap.3Naturvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)364 044 tkr
25:21 ap.4Tekniskt vetenskapsområde (Ram)0 tkr
25:21 ap.5Kollegiet för samhällsforskning (Ram)14 790 tkr
25:21 ap.6Ersättning för lokalhyror (Ram)235 131 tkr


Villkor
25:21 ap.3 Naturvetenskapligt vetenskapsområde

I anslagsposten Naturvetenskapligt vetenskapsområde ingår medel för Tekniskt vetenskapsområde.25:21 ap.4 Tekniskt vetenskapsområde

I anslagsposten Naturvetenskapligt vetenskapsområde ingår medel för Tekniskt vetenskapsområde.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:20 ap.1010 %0
25:20 ap.20-0
25:20 ap.30-0
25:20 ap.40-0
25:20 ap.50-0
25:21 ap.10-0
25:21 ap.20-0
25:21 ap.30-0
25:21 ap.40-0
25:21 ap.50-0
25:21 ap.60-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Uppsala universitet750 000229 984
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Uppsala universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:20 Uppsala universitet: Grundutbildning ap.1, ap.2, ap.3, ap.4 och ap.5 och 25:21 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning ap.1, ap.2, ap.3, ap.4, ap.5 och ap.6.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning2 648-28011 57011 850-2802 088
Uppdragsutbildning8 3523 00064 66061 6203 04014 392
Uppdragsforskning62 00015 000177 050165 05012 00089 000
Summa73 00017 720253 280238 52014 760105 480
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning0053 86053 86000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning00123 250123 25000
Summa00177 110177 11000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 134 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER