Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut20

2003-12-18Örebro universitet
Fakultetsgatan 1
701 82 ÖREBROU2003/4789/DK
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Örebro universitet

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Örebro universitet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Örebro universitet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Magisterexamen med ämnesdjup

480

Sjuksköterskeexamen

520

640

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1

410

435

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

560

560


1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2004 i förhållande till 2003. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För lärarexamen med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårstudenter bör totalt uppgå till minst 9 410, varav minst 2 120 skall avse de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde.

- högst 15 helårsstudenter inom design, och

- högst 180 helårsstudenter inom musik.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. faktura som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall ansvara för nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå omfattning och inriktning av verksamheten samt vad den totalt beräknas ha kostat.

2. Universitetet skall anordna restaurangutbildning i Grythyttan.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå verksamhetens omfattning och dess ekonomiska resultat.

3. Universitetet bör under perioden 2002-2004 i samarbete med kommunal vuxenutbildning utveckla utbildning i enlighet med förordningen (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur utvecklingsarbetet har bedrivits, hur medlen har använts samt hur erfarenheter från arbetet har spridits till andra lärosäten och kommuner.

4. Universitetet skall i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet (prop. 2001/02:4, bet. 2001/02:NU4, rskr. 2001/02:118) under perioden 2002-2004 utveckla de kortare yrkesutbildningar inom nya områden som förordas i propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98).

Återrapportering

Universitetet skall i årsredovisningen för 2004 avlämna en slutrapport från arbetet. Universitetet skall även redovisa sin bedömning av nyttan av det genomförda projektet och bedöma dess betydelse för framtiden.

5. Universitetet skall med anledning av de extra tilldelade resurserna i tilläggsbudget för 2002 fullfölja utbildning för modersmålslärare, för lärare i svenska som andraspråk samt specialpedagogisk påbyggnadsutbildning (motsvarande 40, 40 respektive 30 helårsstudenter).

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå en slutlig redovisning av antalet helårsstudenter i ovan nämnda utbildningar. En jämförelse skall lämnas för 2002, så att redovisningen tydliggör om den beslutade ökningen kunnat genomföras under 2003 och 2004. I de fall detta inte har skett skall det särskilt kommenteras och skäl till förseningen anges.

6. Universitetet skall vad gäller specialpedagogisk påbyggnadsutbildning tillsammans med Lärarhögskolan i Stockholm ansvara för utveckling av lärarutbildningar för dövas och hörselskadades behov.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter i denna utbildning. Vidare skall kostnaden för utvecklingsinsatsen framgå.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001-2004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

40

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 24 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. Universitetet skall profilera verksamheten såväl inom detta vetenskapsområde som vid eventuell uppbyggnad av andra områden.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:42Örebro universitet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Örebro universitet521 938 tkr
25:42 ap.1Takbelopp (Ram)514 731 tkr
25:42 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)164 tkr
25:42 ap.3Lokalisering av verksamhet till Grythyttan (Ram)3 240 tkr
25:42 ap.4Nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning (Ram)291 tkr
25:42 ap.5Utveckla kortare yrkesutbildningar inom nya områden (Ram)1 756 tkr
25:42 ap.6Utveckla s.k. collegeutbildning (Ram)1 756 tkr


Villkor
25:42 ap.1 Takbelopp

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.25:43Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Örebro universitet157 984 tkr
25:43 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)93 334 tkr
25:43 ap.2Övriga forskningsmedel (Ram)64 650 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:42 ap.1010 %0
25:42 ap.20-0
25:42 ap.30-0
25:42 ap.40-0
25:42 ap.50-0
25:42 ap.60-0
25:43 ap.10-0
25:43 ap.20-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Örebro universitet107 00067 992
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Örebro universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:42 Örebro universitet: Grundutbildning ap.1, ap.2, ap.3, ap.4, ap.5 och ap.6 och 25:43 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning ap.1 och ap.2.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning6705 0005 500-500-433
Uppdragsutbildning22 182-3 00017 00020 000-3 00016 182
Uppdragsforskning-6 71405 0005 0000-6 714
Summa15 535-3 00027 00030 500-3 5009 035
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning0015 00016 000-1 000-1 000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning0015 00015 00000
Summa0030 00031 000-1 000-1 000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER