Justitiedepartementet
Regeringsbeslut39

2003-12-18Rättsmedicinalverket
Vasagatan 52, 5 tr
111 20 STOCKHOLMJu2003/9607/Å,
Ju2003/8165/Å,
Ju2003/10189/Å (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Rättsmedicinalverket

Riksdagen har beslutat om Rättsmedicinalverkets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 04, bet. 2003/04:JuU1, rskr. 2003/04:106).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Rättsmedicinalverket och nedan angivet anslag.
1Verksamhet

Rättsmedicinalverkets verksamhet under politikområdet Rättsväsendet delas in i följande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetUtredning och lagföringRättspsykiatri
Rättsmedicin
Rättskemi
Rättsgenetik


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brotts-anmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.


Verksamhetsgren Rättspsykiatri

Mål 1

De rättspsykiatriska undersökningarna skall präglas av hög kvalitet.


Återrapportering

En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

 • Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt, i förekommande fall, resultat av kvalitetskontroll.

 • Andel samt utfall av de ärenden som granskats av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

 • I vilken utsträckning domstolarna följt de förslag till påföljd som lämnats av Rättsmedicinalverket i de rättspsykiatriska undersökningarna.

 • Andelen ärenden inom rättspsykiatrin där väntetiden i häkte överstigit sju dagar, utredningstider för häktade och ej häktade samt andelen ärenden där anstånd begärts för häktade respektive ej häktade.

 • Kostnader per ärendetyp.

 • Antal och andel ärenden inom rättspsykiatrin där den undersökte personen var i åldern 15-20 år.


Mål 2

Undersökningarnas omfattning skall anpassas efter det behov av information som uppdragsgivaren har i varje enskilt fall.


Återrapportering

En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat. Av redovisningen skall dessutom framgå följande.

 • Vilka insatser som genomförts för att tillförsäkra att de rättspsykiatriska utlåtandena är utformade på ett sätt som underlättar begripligheten för mottagaren.


Mål 3

Undersökningsenheterna skall erbjuda god omvårdnad och samtidigt tillgodose behovet av samhällsskydd.


Återrapportering

En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat. Av redovisningen skall bl.a. framgå följande.

 • I vilken utsträckning hot eller våld mot personal eller intagna på undersökningsenheterna förekommit.

 • Om rymningar från undersökningsenheterna förekommit och i sådant fall i vilken omfattning.


Verksamhetsgren Rättsmedicin

Mål

De rättsmedicinska undersökningarna skall präglas av hög kvalitet och skall svara mot uppdragsgivarnas behov.


Återrapportering

En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

 • Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt, i förekommande fall, resultat av kvalitetskontroll.

 • Andel samt utfall av de ärenden som granskats av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

 • Vilka insatser som genomförts för att tillförsäkra att de rättsmedicinska utlåtandena är utformade på ett sätt som underlättar begripligheten för mottagaren.

 • Genomsnittliga handläggningstider.

 • Kostnader per ärendetyp.


Verksamhetsgren Rättskemi

Mål 1

De rättskemiska undersökningarna skall präglas av hög kvalitet.


Återrapportering

En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

 • Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt, i förekommande fall, resultat av kvalitetskontroll.

 • Genomsnittliga handläggningstider.

 • Kostnader per ärendetyp.


Mål 2

Undersökningarnas omfattning skall anpassas efter det behov av information som uppdragsgivaren har i varje enskilt fall.


Återrapportering

En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat.


Verksamhetsgren Rättsgenetik

Mål

De rättsgenetiska undersökningarna skall präglas av hög kvalitet och skall svara mot uppdragsgivarnas behov.


Återrapportering

En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

 • Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt, i förekommande fall, resultat av kvalitetskontroll.

 • Uppdragsgivarnas syn på undersökningarnas genomförande och kvalitet skall enligt en bestämd ordning redovisas vart fjärde år. Redovisningen budgetåret 2004 skall avse rättsgenetiken.

 • Genomsnittliga handläggningstider.

 • Kostnader per ärendetyp.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Verksamheten skall bedrivas med respekt för de undersöktas personliga integritet.

Återrapportering

 • En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat.

Mål

Till gagn för verksamheten skall Rättsmedicinalverket bedriva och stödja ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete.

Återrapportering

 • Insatser för stöd åt forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse för verksamheten samt de kostnader dessa insatser medfört.

 • Insatser för att sprida resultaten av forsknings- och utvecklingsarbetet inom verkets område till rättsväsendet och andra berörda.

 • Vilka fortsatta insatser som har genomförts, av Rättsmedicinalverket självt och i samarbete med andra, för att utveckla förutsättningarna för att göra säkrare risk- och farlighetsbedömningar.

Mål

Rättsmedicinalverket skall, där så är lämpligt och där verksamheten kan skapa särskilda förutsättningar för det, bidra till det brottsförebyggande arbetet.

Återrapportering

 • Insatser som har bidragit till att brott kan förebyggas.

Övrig återrapportering

 • Vidtagna åtgärder för att underlätta ärendehanteringen mellan rättsväsendets myndigheter.

 • Insatser som Rättsmedicinalverket har gjort i fråga om internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde.

 • Kostnader för och intäkter från myndighetens verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.1.3Organisationsstyrning
Mål

Rättsmedicinalverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens och specialistkunskap. Av särskild vikt är att minska sårbarheten i utnyttjandet och tillgången på rättsläkare genom en aktiv och förutseende rekrytering och utbildning. Rättsmedicinalverket skall också fortsätta arbetet med att förnya arbetsformerna och utveckla ledarskapet.

Återrapportering

Rättsmedicinalverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara. Rättsmedicinalverket skall också redovisa vilka fortsatta insatser myndigheten har gjort för att säkerställa personalförsörjningen inom rättsläkarkåren.

Rättsmedicinalverket skall, i den utsträckning det inte följer av återrapporteringskraven ovan, redovisa vilka övriga åtgärder som vidtagits på det personalpolitiska området. Redovisningen skall omfatta följande.

Kompetensutveckling m.m.

 • Åtgärder som vidtagits för att höja personalens kompetens.

 • Vidtagna åtgärder dels för att vidareutveckla den expertkompetens som finns inom verket när det gäller såväl verksamhetsanpassning som frågor om bemötande av personer som blir föremål för undersökning, särskilt i fråga om ungdomar samt kvinnor och barn som utsatts för våld inom familjen, dels för att sprida sådan kunskap till personer verksamma inom verket och inom andra myndigheter.

 • Vilka fortsatta insatser som har gjorts för att förnya arbetsformerna och utveckla ledarskapet.

 • Åtgärder som vidtagits för att uppmuntra kvinnor och män att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering inom myndigheten.

Jämställdhet

 • Myndighetens personalsammansättning med avseende på personalkategorier, ålder och kön.

 • Åtgärder som vidtagits på det personalpolitiska området för att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män.

Arbetsmiljö

 • Åtgärder som vidtagits för att främja en god arbetsmiljö.

 • Åtgärder som vidtagits för att minska ohälsan inom myndigheten samt för att rehabilitera dem som drabbats av ohälsa.1.4Uppdrag

1. Prognoser skall lämnas över anslagsutfall för budgetåren 2004, 2005, 2006 och 2007. Redovisning skall ske senast den 20 januari, 8 mars, 5 maj, 9 augusti samt den 1 november 2004. Prognoserna skall analyseras och kommenteras.

2. Rättsmedicinalverket och Rikspolisstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att samordna sin verksamhet med DNA-undersökningar. Uppdraget skall redovisas senast i samband med årsredovisningen för år 2003 (Ju2002/8895/KRIM). Med förändring av detta uppdrag ger regeringen dessa myndigheter följande uppdrag.

Myndigheterna skall tillsammans dels utreda vilka möjligheter till samverkan som finns i den verksamhet som bedrivs inom Rättsmedicinalverket och Statens kriminaltekniska laboratorium, dels vidta åtgärder för att åstadkomma samverkan på de områden där sådan befinns möjlig. Uppdraget skall genomföras med utgångspunkt i den framställning myndigheterna gett in den 28 november 2003 (Ju2003/8165/Å).

Uppdraget skall redovisas gemensamt av myndigheterna senast i samband med årsredovisningen. Av redovisningen skall framgå vilka möjligheter till samordning som finns, vilka åtgärder som vidtagits för att åstadkomma sådan samverkan och vilka åtgärder som eventuellt kvarstår att vidta.

3. Den 18 december 2003 fick Rättsmedicinalverket i uppdrag att, tillsammans med Domstolsverket, Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och Kriminalvårdsstyrelsen, utreda frågan om finansiering av utrustning för videokonferens och presentationsteknik i de allmänna domstolarna. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:8Rättsmedicinalverket (Ramanslag)
Disponeras av Rättsmedicinalverket218 290 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:86 548-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Rättsmedicinalverket33 00025 629
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 4:8 Rättsmedicinalverket.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Rättsgenetik3 81050017 50018 000-5003 810
Uppdragsverksamhet
Rättskemi-4461 00020 50020 200300854
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Rättsmedicinalverket får ta ut avgifter för den uppdrags- och offentligrättsliga verksamheten inom de rättskemiska och rättsgenetiska områdena. Avgifternas storlek bestäms av Rättsmedicinalverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Rättsmedicinalverket.

Rättsmedicinalverket skall i sin årsredovisning särredovisa den avgiftsfinansierade verksamheten per område.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Sara Rosén
Kopia till:

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret