Näringsdepartementet
Regeringsbeslut

2003-12-11Affärsverket svenska kraftnät
Box 526
162 15 VÄLLINGBYN2003/8992/ESB
N2003/9082/ESB (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Affärsverket svenska kraftnät m.m. inom utgiftsområde 21 Energi (rskr. 2003/04:96)

Riksdagen har beslutat om Affärsverket svenska kraftnäts verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr 21, bet.2003/04:NU3, rskr. 2003/04:96).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Affärsverket svenska kraftnät och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
EnergipolitikElmarknadspolitikElmarknad
Elcertifikat
Telekom
TotalförsvarDet civila försvaretÅtgärder inom So Teknisk infrastruktur
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom So Teknisk infrastruktur


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken ska skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken ska bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av de beslut riksdagen fattade i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02NU17, rskr. 2001/02:317) och i juni 1997 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272).


Verksamhetsområde Elmarknadspolitik

Elmarknadspolitik

Målet med elmarknadspolitiken är att åstadkomma en effektiv elmarknad som genererar en säker tillgång på el till internationellt konkurrenskraftiga priser. Målet innebär en strävan mot en väl fungerande marknad med en sund strukturomvandling och effektivt utnyttjande av resurser vilket leder till en väl fungerande prisbildning. Målet omfattar även att god leveranskvalitet upprätthålls, att leverantörsbyten fungerar tillfredsställande och att konsumenter och små och medelstora företag har tillräcklig information för att agera på den avreglerade elmarknaden.


Verksamhetsgren Elmarknad

Mål

Affärsverket svenska kraftnäts verksamhet inom verksamhetsgrenen elmarknad är att ansvara för den momentana nationella elbalansen och den balansavräkning som krävs för en väl fungerande marknad.

Vad gäller driftsäkerheten i elsystemet och möjligheten att upprätthålla effektbalansen vid extrema förbrukningstoppar är Affärsverket svenska kraftnäts uppgifter

- att bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet,

- att förmedla relevant information till marknadens aktörer,

- att handla upp en effektreserv enligt riksdagens beslut om en övergripande lösning i effektfrågan,

- att med beaktande av de energipolitiska målen och ett effektivt resursutnyttjande verka för en harmonisering av gällande regler vid hantering av effektknapphet genom ett vidareutvecklat samarbete mellan systemansvariga i Norden.

Affärsverket svenska kraftnät skall verka för en ökad integration och harmonisering av de nordiska ländernas elmarknader och vidareutveckla elmarknadssamarbetet inom Europa för att främja en inre marknad för el. Utgångspunken för denna verksamhet skall, utöver de övergripande målen för elmarknadspolitiken, vara överenskommelserna från de nordiska energiministermötena i Helsingör år 1995, på Grönland år 2000, Haugesund år 2002 och Göteborg 2003.


Återrapportering Elmarknad

Affärsverket svenska kraftnät skall för Verksamhetsgren Elmarknad redovisa och kommentera resultatet och måluppfyllelsen uppdelad på områdena överföring på stamnätet och systemansvar. Inom dessa områden skall Affärsverket svenska kraftnät redovisa och bedöma kostnader, intäkter, verksamhetsvolym, kvalitet och effekter av de aktiviteter och prestationer som genomförts. Av årsredovisningen skall framgå hur kostnader som är gemensamma för flera områden fördelas.

Intäkter från s.k. flaskhalsavgifter som tas ut när den nordiska elmarknaden delas upp i skilda prisområden skall redovisas särskilt liksom direkta kostnader orsakade av motköp.

Pågående forsknings- och utvecklingsinsatser skall redovisas, speciellt utveckling av metoder och teknik som kan öka driftsäkerheten, effektiviteten och miljöanpassningen av det svenska stamnätet. Av redovisningen skall också framgå hur samarbetsmöjligheter med andra företag och organisationer i Sverige och utlandet tas tillvara.

Insatser och resultat av verksamheten på nordisk nivå genom vidareutveckling av samarbetet mellan de nordiska systemoperatörerna, bl.a. vad gäller identifierade behov av och genomförda harmoniseringsåtgärder, skall redovisas. Insatser och resultat av verksamheten på europeisk nivå skall också redovisas.

De samlade erfarenheterna från bidragsverksamheten i enlighet med förordningen (1999:189) om stöd till viss elektrifiering skall redovisas avseende bl.a. antalet ansökningar med en geografisk uppdelning på län, sammanlagt och genomsnittligt beräknade kostnader för elektrifiering av de fastigheter ansökningarna avser samt antalet beviljade ansökningar med sammanlagt och genomsnittligt bidragsbelopp. I redovisningen skall framgå hur fastigheterna har fördelat sig på fastigheter där näringsverksamhet bedrivits och fastigheter enbart för boende.


Verksamhetsgren Elcertifikat

Elcertifikat

Affärsverket svenska kraftnät skall, som kontoförande myndighet, ansvara för en säker och effektiv kontoföring av elcertifikat samt ansvara för upprättande, drift och underhåll av ett elcertifkatregister.


Återrapportering Elcertifikat

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa Verksamhetsgren Elcertifikat skilt från annan verksamhet samt redovisa och kommentera prestationer och resultatet. I redovisningen skall särredovisning ske av posterna intäkter, kostnader, inklusive gemensamma kostnader, och resultat. Med intäkter avses intäkter från avgifter för kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat. Redovisningen av intäkter skall uppdelas i kontoavgift, överföringsavgift och administrativ avgift.


Verksamhetsgren Telekom

Mål

Affärsverket svenska kraftnät skall driva ett kostnadseffektivt telenät med hög säkerhet. Telenätet skall användas för övervakning av och kommunikation i det egna elstamnätet.


Återrapportering Telekom

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa Verksamhetsgren Telekom skilt från annan verksamhet. För Verksamhetsgren Telekom skall affärsverket redovisa och kommentera prestationer, resultatet och måluppfyllelsen. I redovisningen skall särredovisning av telekomverksamheten ske i form av en uppdelning på intern och extern verksamhet. I denna särredovisning skall ingå posterna försäljning, kostnader, inklusive gemensamma kostnader, och resultat.


Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall enligt gällande försvarsbeslut kunna användas för följande huvudändamål:
- försvara Sverige mot väpnat angrepp,
- hävda vår territoriella integritet,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att:

  • värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

  • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

  • stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren Åtgärder inom So Teknisk infrastruktur

Mål

Verksamheten syftar till att åstadkomma en sådan robusthet och flexibilitet hos den tekniska infrastrukturen att samhällets väsentligaste behov vid ett väpnat angrepp kan tillgodoses.

Mål för Affärsverket svenska kraftnät inom verksamhetsgrenen Teknisk infrastruktur är

- att säkerställa att beredskapsarbetet inom elförsörjningen samordnas,

- att säkerställa att verksamheten inom elförsörjningen bedrivs så att under höjd beredskap totalförsvarets och det övriga samhällets behov av elkraft kan tillgodoses,

- att verka för att de resurser och den beredskap som skapas kan utnyttjas vid svåra påfrestningar på samhället i fred och för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser,

- att i samverkan med andra aktörer inom området verka för att det finns en god grundförmåga inom elförsörjningen.

Återrapportering:

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system, inom ramen för myndighetens sektorsansvar, utgör en begränsning för att kunna bibehålla en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Affärsverket svenska kraftnät skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmåga.

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa kostnader och hur arbetet med ett gemensamt radiokommunikationssystem för elsamverkansorganisationerna bedrivits under året. Avvikelser i förhållande till plan vad avser kostnader och utbyggnad skall redovisas.

Målet för Affärsverket svenska kraftnäts beredskaps- och säkerhetsverksamhet är att i samverkan med övriga totalförsvars-myndigheter tillgodose samhällets behov av elkraft vid höjd beredskap. Verksamheten skall inriktas mot åtgärder som säkerställer att elsystemet så långt möjligt kan drivas nationellt sammanhållet. Kompetens och resurser skall finnas för att återställa elsystemets funktion vid om-fattande skador. Åtgärder skall vidtas så att elsystemet som ett led i återuppbyggnaden kan drivas i separata delsystem(s.k. ö-drift. Resurser som skapas för höjd beredskap skall kunna nyttjas vid svåra störningar i elsystemet i fred samt för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. Dammsäkerhetsarbetet skall inriktas mot åtgärder som minskar risken för dammbrott och säkerställer handlingsberedskap för insatser i händelse av dammhaveri och höga flöden. Metoder och resurser för tillsyn, uppföljning och rapportering av dammsäkerheten skall utvecklas.

Återrapportering:

Verksamheten skall redovisas enligt följande indelning

- påfrestningar inom elförsörjningen i krigstid,

- påfrestningar inom elförsörjningen i fredstid och

- dammsäkerhet.

Samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF)

Målet är att Affärsverket svenska kraftnät skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF). Verksamheten skall bedrivas i enlighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram med Nato för åren 2002-2003. Affärsverket svenska kraftnät skall också delta i kontaktgruppen för civila myndigheter verksamma inom PFF-samarbetet som leds av Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

Återrapportering:

Affärsverket svenska kraftnät skall i årsredovisningen redovisa genomförd verksamhet samt kostnader och en analys av samarbetets inriktning och utveckling. Dessutom skall Affärsverket svenska kraftnät lämna underlag till KBM:s kvartalsrapporter vad avser PFF-verksamhet.


Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att
- minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och
- minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Åtgärder inom So Teknisk infrastruktur

Mål

Verksamheten syftar till att åstadkomma en sådan robusthet och flexibilitet hos den tekniska infrastrukturen att samhällets väsentligaste behov kan tillgodoses vid allvarliga avsiktliga eller oavsiktliga störningar i fred såsom sabotage, terrorhandlingar eller allvarliga olyckor.

Mål för Affärsverket svenska kraftnät beträffande beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred är

- att verka för att riskerna för en svår påfrestning på samhället genom omfattande störningar inom elförsörjningen och dammbrott eller höga flöden minskar,

- att verka för att elförsörjningens samlade resurser samt resurser från Försvarsmakten och från aktiviteter inom det civila försvaret kan samordnas och kraftsamlas i händelse av svåra störningar inom elförsörjningen i fredstid,

- att verka för att handlingsberedskapen upprätthålls för snabba och effektiva lednings- och informationsinsatser i händelse av dammhaveri eller svåra störningar inom elförsörjningen i fredstid.


Återrapportering Teknisk infrastruktur

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa en bedömning av förmågan såvitt avser verkets ansvarsområde i enlighet med förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap.

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system, inom ramen för myndighetens sektorsansvar, utgör en begränsning för att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Affärsverket svenska kraftnät skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmåga.

Affärsverket svenska kraftnät skall senast den 31 mars 2004 redovisa en bedömning såvitt avser verkets ansvarsområde inom det civila försvaret och svåra påfrestningar på samhället i fred av Verksamhetsgren Teknisk infrastrukturs samlade beredskapsförmåga utifrån framtagna resultatmått. Utgångspunkten skall vara redovisat beredskapsläge den 31 december 2003. Av redovisningen skall framgå i vilket avseende genomförda åtgärder har förbättrat förmågan. Redovisningen skall innehålla

- en sammanställning av beredskapsåtgärder som har vidtagits under budgetåret samt kostnader för dessa,

- en analys av vilka faktorer som är gränssättande för förmågan,

- en analys av effekter av genomförda beredskapsåtgärder på måluppfyllelsen och förmågan.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning

Målet är att:

- Affärsverket svenska kraftnät skall uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital[1], efter schablonmässigt avdrag för skatt på 6 % inklusive kostnader för s.k. restelektrifiering.

- Affärsverket svenska kraftnät skall ha en skuldsättningsgrad[2] på högst 55 %.

-Kostnadseffektiviteten i Affärsverket svenska kraftnät skall vara lika hög som i jämförbara företag.

Återrapportering:

Affärsverket svenska kraftnät skall enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna delårsrapporter kvartalsvis senast inom två månader efter kvartalens utgång. Delårsrapporten skall lämnas av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det, av generaldirektören. För inrapportering av uppgifter till Regeringskansliets kvartalsrapporter år 2004 och regeringens årliga redogörelse över företag med statligt ägande gäller tidpunkter enligt brev från Näringsdepartementet daterat den 31 oktober 2002.

Affärsverkets svenska kraftnäts redovisning i delårsrapporter och årsredovisning skall förutom förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även följa Redovisningsrådets rekommendationer samt Finansanalytikernas rekommendationer där dessa är tillämpliga för associationsformen affärsverk.

I Affärsverket svenska kraftnäts delårsrapporter och i årsredovisningen skall, utöver redan nämnda och de nyckeltal affärsverket själv bedömer som relevanta, följande nyckeltal återfinnas:

- Avkastning på sysselsatt kapital

- Soliditet

- Räntebärande skuld

- Kapitalomsättningshastighet

- Rörelsemarginal

- Räntetäckningsgrad

- Självfinansieringsgrad

- Internt tillförda medel (FFO)

- Investeringar (CAPEX)[3]

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering:

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa i vilken omfattning affärsverkets mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för affärsverkets kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt affärsverkets arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till affärsverkets mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.[1] Med justerat eget kapital avses genomsnittet av årets in- och utgående bundna egna kapital samt 72 % av det fria egna kapitalet.

[2] Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.

[3] CAPital EXpenditures. Inkluderar investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, dvs. exklusive förvärv och avyttringar.1.4Uppdrag

Affärsverket svenska kraftnät skall i årsredovisningen och när så är motiverat i sin kvartalsrapportering redovisa läget för utbyggnaden av ett stomnät, optofibernät, med hög överföringskapacitet mellan alla kommuner.

Affärsverket svenska kraftnät skall under året genomföra eller påbörja en ratingprocess. Samtliga stamnätsföretag i Norden utom Svenska kraftnät har genomfört en ratingprocess. Ratingprocessen skall ge en värdering från två perspektiv, finansiell risk och affärsrisk. Syftet är främst att genomgå själva processen och därmed ytterligare kunna öka jämförbarheten, transparensen och ge en översyn av kapitalstrukturen.

Svenska kraftnät skall, i samarbete med elproducenter och regionnätsföretagen, dels utarbeta en branschrekommendation för utformning av driftcentraler och av telesystem för kommunikation till och från dessa centraler, dels verka för anpassning av centraler och system till denna rekommendation.

Samarbetet med elproducenter och regionnätsföretagen för att förbättra driftstrategier och driftinstruktioner samt för utbildning och träning av driftpersonal för återuppbyggnad av elsystemet om ett omfattande elavbrott har inträffat skall fortsätta och vidareutvecklas.

Affärsverket svenska kraftnät skall senast den 15 augusti 2004 redovisa hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under vintern 2003/2004, prognos för kraftbalansen under vintern 2004/2005 samt redovisa de aktiviteter och prestationer som genomförts vad gäller informationsinsatser till marknadens aktörer.

Affärsverket svenska kraftnät skall fortlöpande hålla Regeringskansliet (Näringsdepartementet) underrättat om arbetet och utvecklingen av elcertifikatsystemets fortskridande. Affärsverket skall senast den 30 juni 2004 rapportera sina erfarenheter av elcertifikatsystemet till regeringen.

Affärsverket svenska kraftnät skall senast den 10 oktober 2004 samt den 10 januari 2005 redovisa vissa statistiska uppgifter om elimport från tredje land enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknadne för el och om upphörande av direktiv 96/92/EG. Uppgifterna skall avse elimport för föregående kvartal.

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt ett eventuellt bidrag kan medföra att NCOs mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 - 2007 för samtliga anslag/anslagsposter, inkl. äldre anslag, som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast

- 20 januari 2004,

- 8 mars 2004,

- 5 maj 2004,

- 9 augusti 2004 och

- 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor2.1.4BemyndigandenVillkor

Uppdrag att företräda staten vid bolags- och årsstämma m.m.

Styrelsen för Affärsverket svenska kraftnät utser statens företrädare vid bolags- och årsstämma i de bolag och företag i vilket Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier och andelar.

Borgen och kreditgarantier

För bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier får affärsverket i varje enskilt fall begära hos regeringen att staten skall teckna borgen för lån som berörda bolag tar upp på den allmänna kapitalmarknaden.

Regeringen avser att i samband med tecknande av statens borgen för lån till bolag i vilket Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier ta ut en avgift som motsvarar statens ekonomiska risk och övriga kostnader för åtagandet.

Ram för upplåning

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett sammanlagt belopp om 1 500 000 000 kronor.

Förvärv och avyttring av aktier samt bildande av bolag

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2004 besluta om förvärv och bildande av bolag som skall verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 10 000 000 kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 10 000 000 kronor.

Delägarlån och tecknande av borgen

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2004 lämna delägarlån och teckna borgen för lån som vid utgången av 2004 får uppgå till ett belopp om högst 270 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier. Full ersättning för statens risk i samband med borgensteckning, kreditgarantier eller långivning skall erhållas.

Placering av likvida medel

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel på konto i Riksgäldskontoret, på konto i affärsbank eller skuldbevis som emitteras av svenska staten. Upplåning för placeringsändamål får inte förekomma. Affärsverket svenska kraftnäts placering av likvida medel skall ske i enlighet med av affärsverkets styrelse fastställda riktlinjer.

Investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2004-2006

Nya investeringsprojekt, vars beräknade totalvärde överstiger 100 000 000 kronor skall underställas regeringens prövning. Överskridande av budgeterade kostnader för dessa investeringar skall utan dröjsmål anmälas till regeringen. Alla projekt skall rymmas inom investerings- och finansieringsplan som är fastställd av regeringen.

Regeringen fastställer följande investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2004-2006 för affärsverkskoncernen (miljoner kronor)

Budget 2004

Budget 2005

Budget 2006

Investeringar exkl. SwePol Link, Gasturbiner AB och optofiber-utbyggnaden1)

450

390

380

Optofiberutbyggnad1)

70

10

20

Amortering av externa lån,

Svenska kraftnät

150

150

150

Amortering av externa lån,

SwePol Link

130

130

130

Summa investeringar och amorteringar

800

680

680

Egen finansiering

800

680

680

Summa finansiering

800

680

6801) Med optofiberutbyggnad avses utbyggnad i enlighet med Affärsverket svenska kraftnäts regeringsuppdrag.

Finansiering av verksamhet med restelektrifiering

Affärsverket svenska kraftnät skall under 2004 med högst 12 000 000 kr lämna stöd för s.k. restelektrifiering enligt förordningen (1999:189) om stöd till viss elektrifiering. Stödet skall finansieras inom ramen för Affärsverket svenska kraftnäts resultat.

Utdelning

I samband med fastställande av årsbokslutet för Affärsverket svenska kraftnät beslutar regeringen om bl.a. vilket utdelningsbelopp som skall inlevereras till statsverket. Som riktlinjer för Affärsverket svenska kraftnät gäller i detta sammanhang regeringens beslut den 20 augusti 1998 (dnr. N98/850). Det innebär bl.a. att Affärsverket svenska kraftnät till statsverket för varje verksamhetsår från och med år 1999 tills vidare skall inleverera utdelning motsvarande 65% av verksamhetsårets resultat. Utdelningen inkluderar skattemotsvarighet om 28%. Inleverans av utdelning och skattemotsvarighet skall ske senast 30 dagar efter det att bokslutet har fastställts.2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Affärsverket svenska kraftnät1 500 000
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidragVillkor för avgiftsbelagd verksamhet

Totalförsvar

Ett beräknat avgiftsuttag för avgifterna avseende verksamheten inom samverkansområde Teknisk infrastruktur, inom elberedskapsområdet har fastställts till sammanlagt högst 250 000 000 kr under 2004 (prop. 2003/04:1, UO 6, bet. 2003/04:FöU1, rskr. 2003/04:XX och bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:YY). Villkoren för anslaget 6:5 Civilt försvar, anslagsposten 3 Elberedskapsåtgärder redovisas i regleringsbrevet för Krisberedskapsmyndigheten.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras35 260 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Catarina Eriksson
Kopia till:

Riksdagen, Näringsutskottet
Försvarsdepartementet/CIV och ESU
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Näringsdepartementet/ADM, BS och SÄ
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Krisberedskapsmyndigheten