Kulturdepartementet
Regeringsbeslut34

2003-12-11Statens försvarshistoriska museer
Box 14095
104 41 STOCKHOLMKu2003/2590/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens försvarshistoriska museer

Riksdagen har beslutat om Statens försvarshistoriska museers verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1 utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Statens försvarshistoriska museer och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Statens försvarshistoriska museer är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Statens försvarshistoriska museers verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- bevarande,

- förmedling,

- kunskapsuppbyggnad.

Resultaten skall redovisas för såväl myndigheten som helhet som per museum.


Verksamhetsområde Museer och utställningar

Verksamhetsgren Bevarande

Mål 1

Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande. Arbetet med samlingarna skall bedrivas utifrån en långsiktig policy för insamling och gallring av föremål. Myndigheten skall registrera, dokumentera, digitalisera och vårda samlingarna.Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Statens försvarshistoriska museer skall bl. a. redovisa:

- samlingarnas omfattning och innehåll,

-magasinssituationen.


Mål 2

Målet är att samlingarnas sammansättning bättre skall spegla skilda perspektiv, t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation. Skilda perspektiv skall också uppmärksammas och prioriteras när det gäller det löpande arbetet med samlingarna.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår samt relateras till myndighetens policy för insamling och gallring.


Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare. Samlingarna skall göras tillgängliga i hela landet, t. ex. genom presentationer på Internet, vandringsutställningar, depositioner och utlån. Statens försvarshistoriska museer skall nå besökare från hela landet. Åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Statens försvarshistoriska museer skall bl. a. redovisa:

- antal besökare med uppskattning av fördelning på kön och ålder.


Mål 2

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten i direkt kontakt med bl.a. skola samt universitet och högskola.


Återrapportering

Statens försvarshistoriska museer skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål 1

Målet är att Statens försvarshistoriska museer genom kunskapsuppbyggnad grundad på forskning och i samverkan med andra skall bidra till ny kunskap inom sitt ämnesområde. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor och andra museer.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår samt omfatta såväl intern som extern verksamhet.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Statens försvarshistoriska museer skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering

Statens försvarshistoriska museer skall redovisa åtgärder som vidtagits i museernas interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Statens försvarshistoriska museer skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2003 respektive år 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse det anslag som Statens försvarshistoriska museer disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar de lämnar.

3. Inom ramen för den nationella och tvärsektoriella storstadspolitiken (prop. 1997/98:165), som nu omvandlas till ordinarie strukturer, skall myndigheten redovisa sin samverkan med kommuner, andra myndigheter, institutioner och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas och berörs av storstadspolitiken.

4. Statens försvarshistoriska museer skall återrapportera former för internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum.

5. Statens försvarshistoriska museer skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2004 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2005. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.

6. Statens försvarshistoriska och Statens maritima museer skall, med medverkan av Försvarsmakten, ta fram förslag till:

- mål för försvarsväsendets bevarandefrågor,

- roll- och ansvarsfördelning i frågor som rör försvarsväsendets kulturarv, inklusive finansieringsfrågor.

En särskild rapport skall lämnas senast den 1 september 2004.1.3Organisationsstyrning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Statens försvarshistoriska museer skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Statens försvarshistoriska museer skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 t.o.m. 2007 för det anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- tisdagen den 20 januari 2004,

- måndagen den 8 mars 2004,

- onsdagen den 5 maj 2004,

- måndagen den 9 augusti 2004,

- måndagen den 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)
Disponeras av Statens försvarshistoriska museer59 817 tkr
28:28 ap.9Statens försvarshistoriska museer (Ram)59 817 tkr


Villkor
28:28 ap.9 Statens försvarshistoriska museer

- Av anslagsposten skall 712 000 kronor användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen anvisat.

- I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 460 000 kronor. Medlen utbetalas den 25:e varje månad i poster om 38 333 kronor till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:28 ap.91 795-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens försvarshistoriska museer25 0006 019
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Statens försvarshistoriska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 28:28 Centrala museer: Myndigheter ap.9.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter005 40005 4005 400
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens försvarshistoriska museer får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, med undantag för de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Statens försvarshistoriska museer kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Statens försvarshistoriska museer skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras845 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Matilda Berggren
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finanssdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskanliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska museiföreningen