Försvarsdepartementet
Regeringsbeslut15

2003-12-11Försvarshögskolan
Box 27805
115 93 STOCKHOLMFö2003/93/EPS (Delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Försvarshögskolan

Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 06, bet. 2003/04:FöU1, rskr. 2003/04:98)

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretUtbildning och forskning för det militära försvarets behov
Det civila försvaretUtbildning och forskning för det civila försvarets behov


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall enligt gällande försvarsbeslut kunna användas för följande huvudändamål:
- försvara Sverige mot väpnat angrepp,
- hävda vår territoriella integritet,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.


Verksamhetsområde Det militära försvaret

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att resurserna skall kunna användas för de huvudändamål som har angetts för politikområdet Totalförsvar.

Försvarsmakten skall under försvarsbeslutsperioden uppnå och vidmakthålla den operativa förmåga i olika avseenden som anges i myndighetens regleringsbrev. De totalförsvarsgemensamma verksamheterna skall lämna det stöd som är nödvändigt för att totalförsvarsresurserna skall kunna användas för att uppnå målen.

Stödet skall omfatta materielförsörjning, personalförsörjning, högre utbildning inom totalförsvaret, kompetensutveckling, forskning och utveckling samt signalspaning m.m.

Det militära försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten och delar av den verksamhet som bedrivs av de totalförsvarsgemensamma myndigheterna. Dessa utgörs av Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Totalförsvarets pliktverk och Försvarets radioanstalt.


Verksamhetsgren Utbildning och forskning för det militära försvarets behov

Mål 1
Utbildning för det militära försvarets behov

Försvarshögskolan skall på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov inom ramen för skolans kompetensområden tillgodoses.


Återrapportering 1

Försvarshögskolan skall redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts vad avser antal studerande, kostnader och om utbildningsmålen nåtts för fack-, stabs- och chefsutbildningar. Kostnad per studieplats på de av Försvarsmakten beställda utbildningarna skall redovisas. En övergripande analys av måluppfyllelsen skall redovisas och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet skall anges och kommenteras.


Mål 2

Forskning för det militära försvarets behov

Forskningen skall kvalitetssäkras och knytas till utbildningen i syfte att säkra den vetenskapliga grunden samt att tillgodose det militära försvarets behov av forskning och utveckling m.m. inom skolans kompetensområde. Försvarshögskolan skall sträva efter att forskningens resultat kommer till nytta inom totalförsvaret.


Återrapportering 2

Försvarshögskolan skall översiktligt redovisa de huvudsakliga forskningsområdena och redogöra för hur vart och ett av dem kan knytas till skolans utbildning och säkrandet av den vetenskapliga grunden inom skolans kompetensområden.


Mål 3

Försvarshögskolan skall, i enlighet med det projektkontrakt som upprättats mellan Nordiska ministerrådet och Försvarshögskolan, administrera ett nordiskt säkerhetspolitiskt forskningsprogram.


Återrapportering 3

Försvarshögskolan skall redovisa hur administrationen av programmet bedrivs. Kopia av den redovisning som sker till Nordiska ministerrådet skall sändas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).


Återrapportering 4

Försvarshögskolan skall särredovisa anslagsfinansierade projekt och inriktning inom den anslagsfinansierade delen av verksamheten samt hur anslaget fördelar sig på de olika projekten.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att:

  • värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

  • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

  • stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren Utbildning och forskning för det civila försvarets behov

Mål 5
Utbildning för det civila försvarets behov

Försvarshögskolan skall på uppdrag av myndigheter, organisationer och företag utbilda personal för att därigenom bidra till att det civila försvarets kompetensbehov inom ramen för skolans kompetensområden tillgodoses.


Återrapportering 5

Försvarshögskolan skall redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts vad avser antal studenter, kostnader och om utbildningsmålen nåtts för den högre totalförsvarsutbildningen och eventuella övriga mer omfattande kurser. En övergripande analys av måluppfyllelsen skall presenteras och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet skall anges och kommenteras.


Mål 6

Forskning för det civila försvarets behov

Forskningen skall kvalitetssäkras och knytas till utbildningen i syfte att säkra den vetenskapliga grunden samt att tillgodose det civila försvarets behov av forskning och utveckling m.m. inom skolans kompetensområde. Försvarshögskolan skall sträva efter att forskningens resultat kommer till nytta inom totalförsvaret.


Återrapportering 6

Försvarshögskolan skall översiktligt redovisa de huvudsakliga forskningsområdena och redogöra för hur vart och ett av dem kan knytas till skolans utbildning och säkrandet av den vetenskapliga grunden för skolans kompetensområden.


Återrapportering 7

Försvarshögskolan skall särredovisa anslagsfinansierade projekt och inriktning inom den anslagsfinansierade delen av verksamheten samt hur anslaget fördelar sig på de olika projekten.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

8. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa vilket stöd som givits och vilken måluppfyllnad verksamheten inom Konsortiet av försvarsakademier och säkerhetspolitiska institut har uppnått samt vilka kostnader som varit förknippade med detta stöd.

9. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa omfattningen och resultatet av stödet till Baltic Defence College.

10. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa hur myndighetens miljöledningssystem har utvecklats. Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning detta bidragit till att uppnå målen i Nordisk Agenda 21 för försvarssektorn (se bilaga 1).

11. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att ge studenter och personal ökad kunskap om FN:s resolution 1325.

12. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa vilket stöd som givits till Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces, hur stödet bidragit till skolans utbildnings- och forskningsverksamhet samt vilka kostnader som varit förknippade med stödet till organisationens råd.

13. Återrapportering: Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning som skall bestå av

- kort sammanfattning av väsentliga slutförda prestationer inom verksamheterna utbildning och forskning och

- kommentarer till väsentliga avvikelser i förhållande till målen.

Av redovisningen skall även bedömd kvalitet i den genomförda verksamheten framgå.

14. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa sin bedömning av hur den konkurrensutsatta tjänsteexporten som myndigheten bedrivit är förenlig med myndighetens uppgifter i övrigt. Därutöver skall en resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten redovisas. I budgetunderlaget skall myndighetens marknadsstrategi för konkurrensutsatt tjänsteexport redovisas.

Försvarshögskolan skall i samverkan med Försvarsmakten bidra till genomförande och planering av kurser inom ramen för Partnerskap för fred.

15. Återrapportering: Försvarshögskolan skall bedöma vilka kurser som skall genomföras under åren 2005-2006. I denna redovisning skall även ingå en bedömning av beräknade kostnader och intäkter för perioden.

16. Återrapportering: Försvarshögskolan skall göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde. Av bedömningen skall anslagets uppdelning framgå.

17. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa utgiftsprognoser för 2004 - 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognoserna också månadsfördelas för 2004 så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoserna skall lämnas i löpande priser. Prognoserna skall lämnas skriftligt till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) enligt bil. 2.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

-den 20 januari 2004,

-den 8 mars 2004,

-den 5 maj 2004,

-den 9 augusti 2004 och

den 1 november 2004.1.3Organisationsstyrning

Försvarshögskolan skall erbjuda utbildning av hög kvalitet som främjar kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt.

18. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa

- vilka kvalitetskriterier som har använts och jämföra med 2003 års kvalitetsutveckling,

- vilka åtgärder som vidtagits med utgångspunkt i skolans kvalitetsutvecklingsprogram,

- vilka åtgärder som vidtagits för att stärka de studerandes deltagande i och inflytande över skolans utbildningsverksamhet,

- vilka åtgärder som vidtagits samt vilka effekter dessa bedöms ha medfört för att kvalitetssäkra forskningen och säkra den vetenskapliga grunden samt

- antal professorer, docenter, övriga disputerade och doktorander samt inom vilka områden dessa huvudsakligen bedrivit forskning och undervisning. Redovisningen skall kommenteras och myndigheten skall redovisa andelen undervisningstimmar med disputerad personal i förhållande till det totala antalet undervisningstimmar.

19. Återrapportering: Försvarshögskolan skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras. Bl.a. skall Försvarshögskolan redovisa följande nyckeltal:

Totalt antal undervisningstimmar/totalt antal lärare,

Totalt antal undervisningstimmar/ totalt antal disputerade lärare,

Totalt antal undervisningstimmar /årsarbetare,

Totalt antal helårsprestationer/totalt antal lärare,

Totalt antal helårsprestationer/totalt antal disputerade lärare och

Totalt antal helårsprestationer/årsarbetare.

Försvarshögskolan skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Myndigheten skall härför formulera mål för kompetensförsörjningen som har en klar och tydlig koppling till målen för verksamheten, myndighetens uppgifter, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

20. Återrapportering:

Försvarshögskolan skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.1.4Uppdrag

21. Projektframställningar avseende det säkerhetsfrämjande samarbetet till Estland, Lettland, Litauen och Ryssland skall lämnas in till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet med kopia till Försvarsdepartementet) i samband med budgetunderlaget.

22. Försvarshögskolan skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO mål kan uppfyllas. Redovisningen ska ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

23. Försvarshögskolan skall i budgetunderlaget göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde. Av bedömningen skall anslagets uppdelning framgå.

24. Försvarshögskolan skall redovisa utarbetad plan för att motverka diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:7Försvarshögskolan (Ramanslag)
Disponeras av Försvarshögskolan30 399 tkr


Villkor
6:7 Försvarshögskolan

Av anslaget 6:7 Försvarshögskolan får Försvarshögskolan under 2004 använda högst 30 399 tkr.

Anslaget disponeras av Försvarshögskolan för utgifter i samband med forskning och utveckling m.m. inom skolans kompetensområde. Verksamheten inom delegationen för militärhistorisk forskning och myndighetens samverkan med Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces finansieras från anslaget.

1. Forskningen skall inriktas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

2. Högst 19 000 000 kronor får användas för uppbyggnad av Försvarshögskolans vetenskapliga grund, främst genom professurer och rekryteringstjänster inom de ämnen där skolans kompetens är unik.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
6:70-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Försvarshögskolan28 00071 540
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 6:7 Försvarshögskolan.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Forskning
Forskning-5 6422 750120 000119 97723-2 869
Utbildning
1. Stabsprogrammet-1 9151 47063 75763 7570-445
2. Chefsprogrammet4 3572 550110 143110 14306 907
3. Fackprogrammet87645016 89516 89501 326
4. Högre totalförsvarsutbildning m.m.4 62878037 00036 960405 448
Summa7 9465 250227 795227 7554013 236
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Anmärkning till tabellen ovan (tkr):

Verksamhet

Över-/

underskott 2002

Över-/

underskott 2003 prognos

Intäkter

2004 planerat

Kostnader

2004 planerat

Planerat över-/ underskott 2004

Prognos ackumulerat över-/underskott

Varav

Tjänsteexport

Tjänsteexport

9

48

700

637

63

120

Summa

9

48

700

637

63

120Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Verksamheterna utbildning för det civila respektive militära försvarets behov skall finansieras med avgifter.

2. Verksamheterna forskning för det civila respektive militära försvarets behov får finansieras med avgifter.

3. Avgifternas storlek bestäms av Försvarshögskolan, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarshögskolan.

4. När myndigheten bedriver förvaltningsexport och lagen (1992:1528) om offentlig upphandling inte gäller, skall avgiften för verksamheten beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. För konkurrensutsatt tjänsteexport gäller krav på lönsamhet.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leni Björklund
Mathias Fredriksson
Kopia till:

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA, PP
Utbildningsdepartemtementet, UH
Försvarsdepartementet, EPS, CIV, SI
Regeringskansliet, FA, RK ekonomi
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Krisberedskapsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Reservofficersförbundet
Statstjänstemannaförbundet