Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut34

2003-12-11Nationellt centrum för flexibelt lärande
Norra Stationsgatan 8B
28148 HÄSSLEHOLMU2003/4789/DK
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL)

Riksdagen har beslutat om Nationellt centrums för flexibelt lärande verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Nationellt centrum för flexibelt lärande och nedan angivet anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikVuxnas lärandeUtveckling för flexibelt lärande
Utbildning
Läromedel
Rådgivning och information


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Vuxnas lärande

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet och Statens institut för särskilt utbildningsstöd.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Utveckling för flexibelt lärande

Mål

Höja den pedagogiska och metodiska nivån när det gäller personal, material och teknik i centrumets egen verksamhet samt i verksamheten inom folkhögskolor, studieförbund och kommunernas vuxenutbildning.


Återrapportering

För deltagare i centrumets egna kurser samt deltagare i kommunernas utbildning, vilka direkt berörs av centrumets verksamhet, skall myndigheten redovisa genomsnittlig

- utbildningstid,

- genomförandegrad, och

- kostnad

för att uppnå sina mål i syfte att skapa förutsättningar för jämförelse över tid.

Myndigheten skall även redovisa:

omfattningen och inriktningen av utvecklingsarbetet rörande kurser och läromedel,

projekt, som stöds av myndigheten, inom folkhögskolor och studieförbund och inom kommunernas vuxenutbildning fördelade på inriktning och mottagare samt med bedömning av deras effekt.

En ekonomisk redovisning av projektverksamheten skall lämnas.


Verksamhetsgren Utbildning

Mål för kompetensutveckling

Höja kompetensen hos utbildningsanordnare inom folkbildning och kommunernas vuxenutbildning om metoder och arbetssätt inom distansutbildning och flexibelt lärande.


Återrapportering

Antal deltagare inom kompetensutveckling fördelade på yrkeskategori, kursinriktning och utbildningshuvudman.


Mål för tillgänglighet

Öka tillgängligheten till gymnasial vuxenutbildning genom att erbjuda kurser på distans som kompletterar kommunernas verksamhet.


Återrapportering

Tillgängligt utbildningsutbud och genomförda utbildningar fördelade efter allmänna och yrkesinriktade ämnen på grundläggande nivå, gymnasial nivå och påbyggnadsutbildningar.

Antal deltagare fördelade på ålder och kön, utbildningsform och utbildningsnivå samt geografisk spridning.

Antal producerade verksamhetspoäng fördelade på allmänna ämnen och yrkesinriktade ämnen.

Antal utfärdade betyg fördelade på kurser i allmänna respektive yrkesinriktade ämnen.

Antal antagna deltagare i förhållande till antal sökande.

Antal studieavbrott.

Kostnad per verksamhetspoäng och deltagare.


Verksamhetsgren Läromedel

Mål

Öka förutsättningarna för vuxna med teckenspråk som första språk att delta i vuxenutbildningen och folkbildningen.


Återrapportering

Utvecklade läromedel, dess inriktning och omfattning, för vuxna med teckenspråk som första språk.


Verksamhetsgren Rådgivning och information

Mål

Öka kunskapen hos utbildningsanordnare om läromedel, arbetssätt och metoder, som stöder distansutbildning och flexibelt lärande.


Återrapportering

Omfattning och inriktning av publiceringsverksamheten.

Utnyttjande av myndighetens webbplats och databaser.

Omfattning av centrets seminarie- och konferensverksamhet.

Vidtagna åtgärder för att följa och sprida resultat av forskning och utvecklingsarbete.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål
Myndigheten skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. Detta innebär att myndigheten skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Nationellt centrum för flexibelt lärande skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2004 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

Återrapportering
CFL skall redovisa vidtagna åtgärder för att uppnå ovanstående mål.

Övrig återrapportering
I syfte att främja och utveckla flexibelt lärande och distansutbildning skall CFL redovisa omfattningen och inriktningen av samarbetet med Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning och Sveriges nätuniversitet.

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för anslaget som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2004 och 2005 lämnas. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2004
- den 8 mars 2004
- den 5 maj 2004
- den 9 augusti 2004
- den 1 november 2004
1.3Organisationsstyrning

Mål

1. Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav
1. Myndigheten skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Övriga återrapporteringskrav

1. Redovisa hur behoven inom etniska och språkliga minoriteter beaktats i verksamheten.

2. Redovisa myndighetens miljöledningsarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 15 november 2001 (Statsförvaltning för hållbar utvecklingsuppdrag till myndigheter att införa miljöledningssystem Dnr M2001/3171/Kn).

3. Redovisa uppdragsverksamhetens inriktning och uppdragsgivare, lämna en ekonomisk redovisning av den externt finansierade verksamheten samt redovisa en analys av balansen mellan den anslagsfinansierade och den uppdragsfinansierade verksamheten.1.4Uppdrag

1. Myndigheten skall bistå Statens folkhälsoinstitut i arbetet med att följa och utvärdera det nationella folkhälsoarbetet genom att på begäran tillhandahålla statistikuppgifter eller andra uppgifter som institutet identifierar som vitala inom myndighetens verksamhetsområde.

2. Myndigheten skall i samverkan med Högskoleverket och Skolverket utarbeta riktlinjer och kvalitetskriterier för lärcentra i syfte att utveckla det flexibla lärandet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 juni 2004.

3. Myndigheten skall mot ersättning tillhandahålla ekonomiadministration, personaladministration och kontorsservice till Valideringsdelegationen under 2004.

Uppdrag som gavs i regleringsbrev för 2003 och som skall redovisas under 2004

Myndigheten skall senast den 17 februari 2004 redovisa myndighetens insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Av redovisningen inom ramen för de regionala tillväxtavtalen skall även framgå beslutade och utbetalda belopp.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:13Nationellt centrum för flexibelt lärande (Ramanslag)
Disponeras av Nationellt centrum för flexibelt lärande98 134 tkr
25:13 ap.1Förvaltning (Ram)63 134 tkr
25:13 ap.2Utvecklingsmedel (Ram)35 000 tkr


Villkor
25:13 ap.2 Utvecklingsmedel

Av anslagsposten får

- 15 miljoner kronor användas för utvecklingsprojekt inom folkhögskolor och studieförbund samt för utveckling av Folkbildningsnätet.

- 10 miljoner kronor användas för utvecklingsprojekt inom kommunernas vuxenutbildning.

- 10 miljoner kronor användas för att utveckla läromedel för vuxna med teckenspråk som första språk.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:13 ap.11 894-0
25:13 ap.21 050-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Nationellt centrum för flexibelt lärande7 00011 424
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Nationellt centrum för flexibelt lärandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:13 Nationellt centrum för flexibelt lärande ap.1 och ap.2.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsutbildning
Uppdragsverksamhet enligt förordning13304 0004 0000133
Uppdragsverksamhet enligt överenskommelse med Sida3033005 0004 700300903
Summa4363009 0008 7003001 036
Avgifter enligt 4 §1
Övrig avgiftsbelagd verksamhet13301 1001 000100233
Uppdragsverksamhet
Värdmyndighet för Valideringsdelegationen0050050000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsverksamhet enligt förordning

Myndighetens uppdragsverksamhet enligt förordning (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande skall finansieras med avgifter. Avgifter bestäms av styrelsen.

Uppdragsverksamhet enligt överenskommelse med Sida

Myndighetens uppdragsverksamhet enligt förordning (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande skall finansieras med avgifter. Avgifter bestäms av styrelsen.

Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten har enligt förordning (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1-6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf. Avgifter bestäms av styrelsen.

Värdmyndighet för Valideringsdelegationen

Myndigheten skall mot ersättning tillhandahålla ekonomiadministration, personaladministration och kontorsservice för Valideringsdelegationen.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Inga bestämmelser meddelas i denna del.

På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Anders Franzén
Kopia till:

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Specialpedagogiska institutet
Folkbildningsrådet