Justitiedepartementet
Regeringsbeslut40

2003-12-11Valmyndigheten
Box 4210
171 04 SOLNAJu2003/9498/D(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Valmyndigheten

Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 1, bet. 2003/04:KU1, rskr. 2003/04:60)

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Valmyndigheten och nedan angivet anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DemokratiDemokrati och deltagandeFörberedelser för och administration av allmänna val och folkomröstningar


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Demokrati

Mål

Folkstyrelsen skall värnas och fördjupas.


Verksamhetsområde Demokrati och deltagande

Mål

Medborgarnas deltagande i de allmänna valen och i övriga politiska processer skall öka. Allmänna val och folkomröstningar skall genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet.


Verksamhetsgren Förberedelser för och administration av allmänna val och folkomröstningar

Mål 1

Val till Europaparlamentet skall genomföras med maximal tillförlitlighet och effektvitet. Kunskapen om valförfarandet skall vara hög bland de röstberättigade.


Återrapportering av mål 1

Valmyndigheten skall rapportera hur förberedelsearbetet inför och genomförandet av valet till Europaparlamentet 2004 förlöpt. Särskilt bör redovisas vilken kännedom om valförfarandet de röstberättigade hade i samband med valet. Vidare skall särskilt redovisas hur tillgängligheten för väljarna var i förhållande till tidigare val. Där så är möjligt skall ett könsperspektiv redovisas.


Mål 2

Valmyndigheten skall ha god kunskap om den svenska och den internationella utvecklingen avseende arbetet för att dels göra tillgängligheten bättre för väljarna, dels för att öka kunskapen om valförfarandet bland de röstberättigade samt i fråga om elektronisk röstning.


Återrapportering av mål 2

Valmyndigheten skall redovisa sin analys av utvecklingen. Vad avser elektronisk röstning bör särskilt redovisas erfarenheter om och eventuellt hur den har underlättat för personer med funktionshinder samt personer som använder sig av annat språk än majoriteten av befolkningen. Där så är möjligt skall ett könsperspektiv redovisas.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning
Mål

Valmyndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Valmyndigheten skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 och 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. Valmyndigheten skall rapportera om Posten Sverige AB:s och kommunernas förberdelsearbete inför valet till Europaparlamentet. Ambitionen avseende förtidsröstningen skall vara densamma som vid valet 2002. Uppdraget skall redovisas löpande till regeringen. En slutredovisning skall lämnas senast den 1 juni 2004.

2. Valmyndigheten skall rapportera om vilka informationsinsatser som planeras i samband med valet till Europaparlamentet. Redovisningen skall göras utifrån hur de planerade insatserna väntas nå röstberättigade av olika kön, i olika åldrar och med utländsk bakgrund. I de två senare kategorierna skall redovisningen också delas upp på kön. Redovisningen skall även innehålla uppgifter om vilka språk (inklusive minoritetsspråken) som informationen avses att tas fram på, hur personvalsinformationen planeras se ut, kommentarer om varför vissa informationsinsatser valts samt hur ambitionsnivån på olika informationsinsatser förhåller sig till tidigare val. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 januari 2004.

3. Valmyndigheten skall lämna prognoser om anslagsförbrukning för budgetåren 2004-2007 vid följande prognostillfällen: 8 mars, 5 maj, 9 augusti och 1 november. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfällen och i förhållande till budgeten.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:5Valmyndigheten (Ramanslag)
Disponeras av Valmyndigheten13 570 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
46:5407-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Valmyndigheten2 000545
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Valmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 46:5 Valmyndigheten.


2.3Avgifter och bidragVillkor för avgiftsbelagd verksamhet

Valmyndigheten får enligt vallagen (1997:157) hålla till handa valsedlar. Valmyndigheten får även hålla till handa kuvert och annat valmaterial. Valsedlar, kuvert och annat valmaterial skall i de fall staten inte svarar för kostnaderna hållas till handa till självkostnadspris. Inkomsterna får disponeras av Valmyndigheten.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Valmyndigheten undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Pär Nuder
Mattias Ludvigsson
Kopia till:

Statsrådsberedningen/POL SEKR
Statsrådsberedningen/RÄTTS
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L6
Justitiedepartementet/LED
Justitiedepartementet/IM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Utbildningsdepartementet/UNG
Näringsdepartementet/SÄ
Näringsdepartementet/JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Posten Sverige AB