Regeringsbeslut Nr: 11
2002-12-11 M2002/4096/A (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Boverket

Riksdagen har beslutat om Boverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 18, bet. 2002/03:BoU1, rskr. 2002/03:67., utg.omr. 20, ).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Boverket och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikBostadsförsörjningOmvärldsbevakning och prognoser
Samhällsplanering och bebyggelseutvecklingStadsutveckling och regional utveckling
Uppsikt och kunskapsförmedling
Internationellt samarbete
Kvalitet i byggande och förvaltningHållbart byggande och förvaltning
Uppsikt och kunskapsförmedling
Internationellt samarbete och Europaharmonisering
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteMiljömålsarbete
KulturpolitikXYIcke statliga kulturlokaler
FolkrörelsepolitikYXBidrag till allmänna samlingslokaler
EnergipolitikPolitik för ett uthålligt energisystemEnergipolitiska åtgärder på kort sikt


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Boverkets ansvarsområde.

Politikområde Bostadspolitik

Mål
Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kost­na­der och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnads­för­hål­landen och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggandeoch förvaltning skall en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet vara grund för verk­samheten.

Verksamhetsområde Bostadsförsörjning

Mål
Verka för lägre bygg- och boendekostnader i bostäder med god kvalitet, ökad nyproduktion av hyresbostäder i tillväxtregionerna som kan efterfrågas av bredare hushållsgrupper, utveckling av de allmännyttiga bostadsföretagen och andra icke-vinstdrivande upplåtelseformer samt minskad segregation i boendet.

Verksamhetsgren Omvärldsbevakning och prognoser

Mål
Boverket skall ha väl utvecklad, aktuell och tillförlitlig kunskap om utvecklingen på bostadsmarknaden som utgör ändamålsenligt underlag för analyser av bostadsförsörjning, bostadsbyggande, byggkostnadsutveckling, boendeförhållanden och hushållens ekonomiska förutsättningar.

Återrapportering
Boverket skall kontinuerligt analysera och redovisa bostadsbyggandet, bygg- och produktionskostnadernas utveckling samt förändringar i bostadsbeståndet. Boverket skall särskilt följa de allmännyttiga bostadsföretagens och den kooperativa hyresrättens utveckling på bostadsmarknaden. Boverket skall även analysera bostadsbeståndets sammansättning i olika regioner i förhållande till befolkningsutveckling och olika gruppers behov av och efterfrågan på bostäder samt redovisa bostadsmarknadsläget i landet. Analyserna skall avse bedömningar av bostadsstödens effekter och utgöra grund för bostadspolitiska ställningstaganden.

Boverket skall redovisa och analysera kostnader för de statliga stöd till bostadssektorn som Boverket hanterar, bl.a. i form av utgiftsprognoser med avvikelseanalyser samt vid behov särskilda utvärderingar av bidragen.

Boverket skall belysa utvecklingen av segregationen i landet och de insatser som görs i utsatta bostadsområden, i perspektivet av Habitat-agendans och den nationella storstadspolitikens målsättningar.

Boverket skall följa och analysera den ekonomiska utvecklingen med avseende på olika upplåtelseformer och olika hushållstyper och regioner samt även göra framskrivningar och bedöma den förväntade utvecklingen. Resultat och bedömningar skall redovisas efter varje halvårsskifte, juli respektive januari, för att utgöra underlag i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen. Redovisning av analyserna skall beakta såväl hushållens boendeutgifter i förhållande till den disponibla inkomsten som brukarkostnaderna.

Verksamhetsområde Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Mål
Den bebyggda miljön skall utgöra en god livsmiljö samt medverka till en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Vid fysisk planering och samhällsbyggande skall de nationella miljökvalitetsmålen tillsammans med övriga natio­nella mål vara vägledande.

Verksamhetsgren Stadsutveckling och regional utveckling

Mål
Fysisk planering skall bidra till hållbar utveckling och god livsmiljö. Planeringsmetoder skall utvecklas som främjar medborgarnas delaktighet samt kommunalt och regionalt samarbete.

Återrapportering
Boverket skall redovisa vilka insatser som gjorts för att de nationella målen skall uppnås inom samhällsbyggandet och hur arbetet med att utveckla planeringsmetoder fortskrider.

Boverket skall redovisa hur statliga och kom­munala myn­digheter genom samverkan över sektorsgränserna i samhälls­plane­ringen bidrar till hållbar utveckling och god livsmiljö.

Verksamhetsgren Uppsikt och kunskapsförmedling

Mål
Uppsikt över planväsendet skall bidra till hög kvalitet i planläggningen och planprocessen.

Återrapportering
Boverket skall redovisa hur tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10, PBL) utvecklas och analysera om lagstiftningen är ändamålsenlig.

Boverket skall redovisa vilka insatser som gjorts för att höja kvaliteten i planprocessen.

Verksamhetsgren Internationellt samarbete

Mål
Det europeiska och transnationella samarbetet skall främjas med utveckling av planeringsmetoder för en rättvis och hållbar utveckling.

Återrapportering
Boverket skall redovisa insatser och resurser inom det internationella samarbetet.

Boverket skall redovisa erfarenheter och resultat av utvecklingsarbetet.

Verksamhetsområde Kvalitet i byggande och förvaltning

Mål
Byggande och förvaltning av byggnader och anläggningar skall bedrivas med god kvalitet, beaktande av sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter samt en effektiv tillämpning av regelverket.

Verksamhetsgren Hållbart byggande och förvaltning

Mål
God kvalitet i byggandet skall främjas genom utveckling av verifierbara funktionskrav i Boverkets föreskrifter och allmänna råd.

Återrapportering
Boverket skall redovisa hur arbetet med att utveckla verifierbara funk­tionskrav i föreskrifter fortskrider och ange en tidsplan för det fortsatta arbetet. I redovisningen skall framgå hur verket följer upp tillämpningen och på vilket sätt erfarenheter från tillämpningen påverkar föreskriftsarbetet.

Boverket skall särskilt redovisa hur beslutade föreskrifter och allmänna råd stödjer de nationella miljökvalitetsmålen och Europaharmoniseringen.

Verksamhetsgren Uppsikt och kunskapsförmedling

Mål
Informations- och uppsiktsverksamhet skall främja en effektiv tillämpning av PBL, lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVL), berörda delar av miljö­balken och Boverkets föreskrifter.

Återrapportering
Boverket skall utvärdera effekterna av tillämpningen av PBL, BVL, berörda delar av miljö­balken och Boverkets föreskrifter samt lämna förslag till åtgärder för att syftet med reglerna skall nås. Boverket skall redovisa de genomförda och påbörjade utvärderingarna av de funktionsinriktade byggreglerna och om de bidrar till god kvalitet i byggandet.

Boverket skall redovisa hur verket bedömer att kommunernas och länsstyrelsernas insatser i fråga om tillsyn i byggandet har utvecklats samt om systemet fungerar och efterlevs. Verket skall särskilt redovisa egna insatser på detta område inom ramen för sitt uppsiktsansvar.

Verksamhetsgren Internationellt samarbete och Europaharmonisering

Mål
Boverket skall främja internationellt samarbete och arbetet med Europaharmoniseringen.

Återrapportering
Boverket skall redovisa insatser och resurser inom det internationella samarbetet.

Boverket skall särskilt redovisa omfattning och inriktning av arbetet med standardiseringen inom byggområdet fördelat på sådant som är föranlett av beslutade EG-direktiv samt övrigt arbete med standardisering.

Politikområde Miljöpolitik

Mål
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation kun­­na lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål
Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärderingarna samt påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.

Verksamhetsgren Miljömålsarbete

Mål
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö skall uppnås inom en generation.

Boverket skall därvid

 • utveckla samordningen med och mellan de myndigheter som berörs av delmålen,
 • stödja och samordna statliga myndigheters arbete med att ta fram pro­gram och strategier enligt delmålet om planeringsunderlag.

Återrapportering
Boverket skall senast den 29 april 2003 lämna underlag till Miljömålsrådet enligt rådets riktlinjer till den fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet som rådet skall lämna till regeringen våren 2004.

Boverket skall redovisa hur arbetet inom verksamhetsområdet skall samverka med arbetet inom andra verksamhetsområden.

Boverket skall beträffande delmålen redovisa sina insatser i arbetet med att

 • stödja länsstyrelsernas och kommunernas arbete med att ta fram program och strategier enligt delmålet om planeringsunderlag,
 • nå delmålet om energianvändning m.m. i byggnader,
 • nå delmålet om inomhusmiljö,
 • utveckla samordningen med och mellan de myndigheter som berörs av delmålen.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Målet är att värna yttrandefriheten och skapa förutsättningar för alla att använda den; att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande; att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar; att ge kulturen förut­sättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i sam­hället; att bevara och bruka kulturarvet; att främja bildnings­strävan­dena samt att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.

Verksamhetsgren Icke statliga kulturlokaler

Mål
Boverket skall främja tillgången till ändamålsenliga icke statligt ägda och förvaltade kulturlokaler.

Återrapportering
Boverket skall redovisa antal ansökningar och antal projekt, beviljade medel uppdelat på olika verk­sam­heter, som beviljats bidrag från anslaget 28:32 Stöd till icke statliga kulturlokaler.

Politikområde Folkrörelsepolitik

Mål
Målet för folkrörelsepolitiken är att människor skall ha bästa möjliga förut­sättningar att bilda och delta i olika typer av folkrörelser och föreningar.

Verksamhetsgren Bidrag till allmänna samlingslokaler

Mål
Boverket skall främja en god tillgång till bra och ändamålsenliga sam­lingslokaler för mötesverksamhet och föreningsaktiviteter.

Återrapportering
Boverket skall återrapportera medelsanvändningen inom anslaget 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler. Boverket skall redovisa den geo­grafiska fördelningen av antalet beviljade bidrag samt totalt bidrags­belopp till allmänna samlingslokaler fördelade på köp, ny- och ombygg­nad samt standardhöjande reparationer och handikappanpassning. Därtill skall Boverket redovisa hur stödet till samlingslokalorganisationerna har fördelats.

Politikområde Energipolitik

Mål
Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor.

Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av det beslut som riksdagen fattade i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317) och i juni 1997 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272).


Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem

Mål

Målet är att energin skall användas så effektivt som möjligt med hänsyn tagen till alla resurstillgångar. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om hälsa och miljö vid användning och utveckling av all energiteknik. Ett villkor för stängningen av den andra reaktorn i Barsebäck är att bortfallet av elproduktion kan kompenseras genom tillförsel av ny elproduktion och minskad användning av el.


Verksamhetsgren Energipolitiska åtgärder på kort sikt

Mål
Boverket skall allmänt främja en god hushållning med energi i bebyggelsen och särskilt verka för minskad användning av el för uppvärmning av bostäder och vissa lokaler.

Återrapportering
Boverket skall rapportera vilka aktiviteter som utförts under året i relation till målet och därvid redovisa enligt vad som anges i avsnitt 6.3 i Plan för uppföljning och utvärdering av 1997 års energipolitiska program (Ds 2000:14).

Övriga mål och återrapportering

Boverket skall biträda Regeringskansliet i arbetet med nationella rappor­ter och erforderlig expertkunskap inför EU:s informella minister­möten, expertstöd i samband med EU-arbete, nordiskt samarbete och i övrigt internationellt arbete.

Slutrapport med anledning av uppdraget enligt regeringsbeslut den 10 januari 2002 (M2002/117/Hs) till Boverket avseende information i anslutning till dialogprojektet Bygga, Bo och Förvalta för framtiden skall redovisas senast den 31 oktober 2003.

Myndigheten skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. Detta innebär att myndigheten, där så är relevant, skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Myndigheten skall senast den 17 februari 2004 redovisa myndighetens insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtprogram. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet.

Boverket skall återrapportera EU-arbetet i fråga om standardiseringsarbetet inom byggområdet m.m. Därvid skall särskilt framgå sådant arbete som kan hänföras till EG-direktiv. Boverket skall i övrigt kontinuerligt följa och redovisa utvecklingen på området i enlighet med rege­ringens beslut den 7 november 1996 om riktlinjer för svenskt EU-arbete inom byggområdet. En sammanställning över deltagande i standardiseringsarbetet under året skall redovisas.

Boverket skall senast den 15 augusti 2003 redovisa en sammanställning av pågående arbete och planerade insatser inom sitt verksamhetsområde inom EU-kom­missionen.

Boverket skall avseende det internationella arbetet redovisa:

 • Aarbetsgrupper, kommittéer m.m. som Boverket medverkat i.
 • Arbetsgruppernas uppgifter och mandat samt aktuella frågor.
 • Övrigt internationellt engagemang, t.ex. nätverk och konferenser,
 • resultat av arbetet.
 • De totala kostnaderna för det internationella arbetet samt med fördelning på arbete inom EU, nordiskt samarbete samt övrigt internationellt arbete.
 • Finansieringskällor för det internationella arbetet.

Boverket skall redovisa på vilket sätt verket har utvecklat sin verksamhet med att genomföra FN: s barnkonventions bestämmelser och intentioner i såväl det interna som externa arbetet.

Boverket skall inom ramen för sitt sektorsansvar för genomförandet av handikappolitiken redovisa vilka insatser som gjorts för att stödja och informera byggsektorns olika aktörer så att de medverkar till att kraven på tillgänglighet och användbarhet beaktas i planering och byggande.

Boverket skall, i enlighet med regeringsbeslut den 11 oktober 2001 (Ju2001/6870/U) om uppdrag att redovisa utvecklingen av målen för ungdomars villkor i förhållande till den nationella ungdomspolitiken, redovisa i vilken omfattning antalet kommuner, som i tillräcklig omfatt­ning har bostäder som är lämpliga för ungdomar, ökar under 2001-2003.1.2Organisationsstyrning

De grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet skall ha genomslag i förvaltningen. Boverket skall ge en tydlig redovisning av hur medel använts, ha resurser för en effektiv och tydligt prioriterad verk­­samhet, och ha en god och tillgänglig service kring infor­mation.

Återrapportering

Boverket skall redovisa kompetens för sina olika verk­samhetsgrenar, resurs­­fördelningen inom organisationen, IT-system, åldersstruktur och jämställdhetsarbete.

Boverket skall redovisa de totala kostnaderna och det totala antalet årsarbetskrafter för respektive verksamhetsgren. Uppgifterna skall redovisas för de tre senaste budgetåren. Av redovisningen skall vidare för varje verksamhetsgren framgå verksamhetens kostnader och resursåtgång fördelade på verksamhetsgrenar.

Boverket skall redovisa:

 • Nyckeltal för utbetalning av räntebidrag m.m.
 • Förekomst och orsak till felaktigheter vid avisering av bidrag som uppstått under året.
 • Vilka åtgärder som vidtagits för att öka systemets tillförlitlighet.
 • Vilka hinder som finns för det fortsatta arbetet med att höja tillförlitligheten och kostnadseffektiviteten.


1.3Uppdrag

1. Boverket skall biträda Regeringskansliet i det fortsatta arbetet med dialogprojektet Bygga, Bo och Förvalta för framtiden.

2. Boverket skall i samråd med Naturvårdsverket utvärdera verksamheten vid Byggkostnadsforum liksom bidragsgivningen till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet. Uppdraget skall påbörjas under 2003 och avrapporteras senast den 1 juni 2004. Uppdraget skall även innefatta en analys av möjligheterna att vid nybyggnad utforma villkor för att minska belastningen på miljön såsom att minska eller effektivisera användningen av energi och andra naturresurser, öka möjligheten till återbruk, återanvändning och återvinning, minska totala mängden avfall eller minska totala mängden avloppsvatten samt konsekvenserna av detta i förhållande till regeringens övriga mål inom bostadspolitiken.

3. Boverket skall redovisa arbetet med det särskilda ansvaret för byggsektorn vad avser ekologiskt hållbar utveckling. Redovisningen skall innehålla sektorns huvudsakliga miljöpåverkan i förhållande till de nationella miljökvalitetsmålen, hur myndigheten arbetar för att minska sektorns miljöpåverkan, eventuella problem samt ge förslag till vidareutveckling och eventuella behov av förtydligande av sektorsansvaret. Myndigheten skall även redovisa hur arbetet med sektorsansvar för miljön, arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och miljöledningssystem integreras samt föreslå eventuell förbättring av integrering. Integreringen skall bl.a. gälla aktiviteter såsom utvecklande av mål och handlingsplaner, samarbete med andra aktörer, information samt redovisning, uppföljning och revidering. Uppdraget skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 1 september 2003.

4. Under perioden 2002–2004 skall vissa myndigheter göras särskilt uppmärksamma på frågor om mänskliga rättigheter. Boverket skall utbilda sin personal i frågor om mänskliga rättig­heter, sär­skilt vad det gäller ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Utbildningen skall anpassas till Boverkets verksamhet.

5. Boverket skall översiktligt redovisa hur digitalt lagrad information och informationsteknik används i dag inom bebyggelse- och samhällsplaneringsområdena samt inom byggande och förvaltning. Eventuella hinder mot en mer frekvent och bredare användning av sådan information och teknik skall identifieras. Verket skall även redovisa vilka åtgärder som planeras för att undanröja dessa hinder och vilka ytterligare åtgärder som det kan finnas behov av att genomföra för att informationen och tekniken skall användas av flera och för att göra det möjligt att på ett effektivt sätt sammanställa, bearbeta och tillhandahålla information från olika källor. Vidare skall verket redovisa vilka uppgifter som nu inte föreligger i digital form men som bedöms ha betydelse för bebyggelse- och samhällsplaneringen samt för byggande och förvaltning och utarbeta ett förslag till plan för digitalisering av sådana uppgifter. Inom ramen för uppdraget ligger också att redovisa vilka tjänster som det finns behov av att utveckla för att åstadkomma en effektiv planerings- och byggprocess. Uppdraget skall fullgöras efter samråd med berörda myndigheter och organisationer. Erfarenheter från bl.a. projekten PilotGis och Strategis samt Byggdok skall tas till vara. Uppdraget skall redovisas senast den 1 september 2003.

6. Boverket skall redovisa utgiftsprognoser med avvikelseanalys för åren 2003 till och med 2006 till respektive departement för samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också, för de anslag som enligt statsbudgeten för 2003 uppgår till minst 200 miljoner kronor, månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

 • den 22 januari 2003,
 • den 10 mars 2003,
 • den 7 maj 2003,
 • den 11 augusti 2003,
 • den 3 november 2003.

1.1 Pågående uppdrag

Uppdragen har lämnats i tidigare regleringsbrev (Rb) eller i särskilda regeringsbeslut (R). Angivet årtal avser slutredovisning av uppdraget.

Gemensamt ESDP-sekretariat med NUTEK, löper ett år i taget, R.

Undantag från regler om funktionskontroll av ventilationssystem, september 2005, R.

Inrätta och bedriva ett Byggkostnadsforum (BKF), 2003, R.

Analysera orsakerna till differens av kommunernas självkostnad gällande taxor och avgifter i samband med byggande (tillägg till BKF), 2003, R.

Utreda bostadsbeståndets underhållsbehov (tillägg till BKF), april 2003, R.

Redovisa de övergripande förutsättningarna för storskalig utbyggnad av vindkraftsanläggningar i havs- och fjällområden, juni 2003, R.

Uppdrag om direktverkande elvärme i nya byggnader, juni 2003, R.

Uppdrag att identifiera potentiella områden för samordning och utarbeta metoder för effektiv sektorssamordning, NUTEK koordinerar uppdraget, oktober 2003, R.

Uppdrag om personsäkerhet i tunnlar, juni 2005, R.

Redovisning av kompetensförsörjning, årligen återkommande, R.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:1Boverket (ramanslag)144 704 tkr
31:1 ap.1Förvaltningskostnader (ram)138 254 tkr

Disponeras av Boverket
31:1 ap.2Till internationellt arbete inom boende-samhällsplanerings- och byggområdet (ram)3 200 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
31:1 ap.3Stöd till stiftelsen Byggdok (ram)3 000 tkr

Disponeras av Boverket
31:1 ap.4Standardiseringsverksamhet (ram)250 tkr

Disponeras av Boverket


31:6Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (ramanslag)33 000 tkr

Disponeras av Boverket

Villkor

31:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
Anslaget disponeras av Boverket för bidrag till åtgärder mot radon i småhus enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem.

Återstående medel anvisade under budgetåret 2002 enligt regeringsbeslut den 27 juni 2002 (M2002/2052/Hs) för utbildning på radonområdet får användas för samma ändamål även under år 2003.2.1.2Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

A:009Investeringsbidrag för främjande av omställning i ekologiskt hållbar riktning (reservationsanslag)
A:009 ap.1Bidrag till kretsloppsanpassning (reservation)

Disponeras av Boverket
A:009 ap.2Administration m.m. (reservation)

Disponeras av Regeringskansliet
A:009 ap.3Bidrag till radonavskiljare (reservation)

Disponeras av Boverket2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
31:12 5500
31:1 ap.12 10003 %
31:1 ap.2003 %
31:1 ap.34500
31:1 ap.400
31:6003 %
A:00900
A:009 ap.100Allt
A:009 ap.200Allt
A:009 ap.300Allt2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram2

31.1Boverket

6000

141 504

9000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Administrations- ersättningar m.m.001 7501 75000
Intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen005 0005 00000
Summa006 7506 75000

Offentligrättslig verksamhet
Administrations- ersättningar m.m.
Intäkter enligt förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme, förordningen (2000:1389) om statligt investeringsbidrag som främjar ekologisk hållbarhet vid bostadsbyggande, förordningen (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler och förordningen (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme.

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning.
På regeringens vägnar


Lena Sommestad
Yogesh Kumar


Kopia till

Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Statens folkhälsoinstitut
Statens institut för kommunikationsanalys
Statskontoret
Glesbygdsverket
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets bostadsenhet
Länsstyrelserna
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Verket för näringslivsutveckling
Statens energimyndighet