Regeringsbeslut
2003-01-20 UD02/1886/EIM

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kommerskollegium

Riksdagen har beslutat om Kommerskollegiums verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:75).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Kommerskollegium och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjandeInternationell handelspolitik och inre marknadenYttre handelspolitiken
Inre marknaden


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Kommerskollegiums ansvarsområde.

Politikområde Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

Mål
En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk export och ökade utländska direktinvesteringar.1

1 Övriga myndigheter och organ vars verksamhet skall bidra till målet är Sveriges exportråd (Exportrådet), AB Svensk Exportkredit, Exportkreditnämnden, Kommerskollegium och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).


Verksamhetsområde Internationell handelspolitik och inre marknaden

Mål
Bidra till en effektiv inre marknad och öppen handelspolitik i EU samt ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO.

Återrapportering
En sammanfattande bedömning i årsredovisningen av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet, inkluderande en bedömning av tillståndet och utvecklingen inom kollegiets ansvarsområde.

Verksamhetsgren Yttre handelspolitiken

Mål
1) Att genom stöd till regeringen samt riktade åtgärder mot andra aktörer bidra till en öppen yttre handelspolitik i EU samt ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO.

2) Att inom av beställaren uppställda tidsramar, eller på eget initiativ, förse regeringen med underlag av hög kvalitet och användbarhet inför beslut och förhandlingar, inkl. genom ett aktivt deltagande i regeringens beredning av ärenden i EU:s 133-kommitté samt i regeringens beredningsgrupp för WTO-frågor. Detta gäller särskilt inom följande områden:

-WTO:s Dohadagordning för utveckling där förhandlingarna om marknadstillträde för industrivaror och tjänster, anti-dumpningsavtalet, miljörelaterade frågor samt handelsprocedurer och insyn i offentlig upphandling är prioriterade.

-Tvistlösning inom WTO.

-Regional integration inklusive nya områden för sådana avtal.

Att som en övergripande prioritet särskilt beakta de krav som Utvecklingsländernas integrering i handelssystemet ställer.

3) Att aktivt bidra till ökad kunskap om det globala handelssystemet i Sverige, inklusive genom deltagande i regeringens referensgrupp för WTO‑förhandlingar.

4) Att i samarbete med Sida bistå utvecklingsländerna i deltagandet i världshandeln och i arbetet i de internationella organisationer vari världshandelns regler utarbetas, förvaltas, analyseras och diskuteras.

5) Att uppnå tullättnader för svenskt näringsliv.


Återrapportering
1) En sammanfattande redogörelse i årsredovisningen av de viktigaste insatsernasom har bidragit till att uppfylla målet.

2) En sammanfattande redogörelse i årsredovisningen av verksamhetens omfattning, viktiga utredningar och avnämarnas uppfattning om genomförda utredningars kvalitet. Större avvikelser från uppställda tidsramar skall kommenteras.

3) En sammanfattande redogörelse i årsredovisningen av de viktigaste insatsernasom har bidragit till att uppfylla målet.

4) En sammanfattande redogörelse i årsredovisningen av verksamhetens omfattning och genomförda biståndsinsatser.

5) I årsredovisningen skall antal ärenden samt uppskattning av inbesparade tullbelopp för under året handlagda tullsuspensionsärenden redovisas.

Utöver vad som framgår av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall kostnader för, och i förekommande fall intäkter ifrån, myndighetens verksamhet redovisas per mål vartill återrapporteringskrav är kopplade.

Verksamhetsgren Inre marknaden

Mål
1) Att genom stöd till regeringen samt riktade åtgärder mot andra aktörer bidra till en effektiv inre marknad.

2) Att inom av beställaren uppställda tidsramar förse regeringen med underlag av hög kvalitet och användbarhet inför beslut och förhandlingar. Detta gäller i synnerhet inom ramen för Lissabonstrategien, strategien för den inre marknaden, och den inre marknadens utvidgning, samt de implikationer det nya Konkurrenskraftsrådet och dess vidare mandat med industri- och forskningsfrågor, kan få för dessa processer. Analysarbetet skall då så befinns ändamålsenligt särskilt uppmärksamma på vilket sätt svenska export- och handelsintressen kan främjas inom ramen för det sakområde som underlagen avser.

3) Att minska eller eliminera handelshinder och andra problem på den inre marknaden genom rollen som samordningscentral och central kontaktpunkt för företag och enskilda.

4) Att aktivt avvärja att handelshinder uppstår inom EU/EES genom att granska och påverka utformningen av såväl utländska som svenska förslag till tekniska föreskrifter.

5) Att assistera kandidatländerna i deras kapacitetsuppbyggnad vad gäller centrala instrument på den inre marknaden.


Återrapportering
1) En sammanfattande redogörelse i årsredovisningen av de viktigaste insatsernasom har bidragit till att uppfylla målet.

2) En sammanfattande redogörelse i årsredovisningen av verksamhetens omfattning, viktiga utredningar och avnämarnas uppfattning om genomförda utredningars kvalitet. Större avvikelser från uppställda tidsramar skall kommenteras.

3) En redovisning skall lämnas två gånger per år, den 15 maj resp. den 15 september, av anmälda problem och vidtagna åtgärder fördelat på samtliga fyra friheter, länder och hindertyper.

- I årsredovisningen skall en sammanfattning av verksamheten göras samt en bedömning av hur verksamheten har bidragit till att minska eller eliminera handelshinder och andra problem på den inre marknaden.

4) En redovisning skall lämnas två gånger per år, den 15 maj resp. den 15 september, av svenska anmälningar och utländska anmälningar fördelat på sektorer och länder, samt de åtgärder kollegiet har vidtagit i enskilda ärenden för att avvärja att handelshinder uppstår.

- I årsredovisningen skall en sammanfattning av verksamheten göras samt en bedömning av hur verksamheten har bidragit till att avvärja handelshinder.

- I årsredovisningen skall även de åtgärder som har vidtagits för att utveckla och stärka Sveriges användning av procedurerna för att påverka utformningen av utländska regler redovisas.

5) I årsredovisningen skall vidtagna åtgärder och utförda assistansinsatser redovisas.

Utöver vad som framgår av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall kostnader för, och i förekommande fall intäkter ifrån, myndighetens verksamhet redovisas per mål vartill återrapporteringskrav är kopplade.1.2Uppdrag

1. Kollegiet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prog­nos­tillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast den:

- 22 januari (prognos åren 2003-2006)

- 10 mars (prognos åren 2003-2006)

- 7 maj (prognos åren 2003-2006)

- 11 augusti (prognos åren 2003-2006)

- 3 november (prognos åren 2003-2006)

2. Regeringens sedan 1997 årliga uppdrag till myndigheterna att vid sidan av årsredovisningen redovisa sin kompetensförsörjning m.m.

3. Regeringens uppdrag 1998-12-22 att införa miljöledningssystemskall särskilt redovisas årligen i samband med årsredovisningen.

4. Regeringsbeslut 1998-08-27, M98/2998/Kn, om särskilt sektorsansvar för ekologiskt hållbar utveckling.

5. Regeringens uppdrag att främja handeln i Östersjöregionen genom att vidareutveckla den databaserade informationsplats som har skapats för främst små och medelstora företag. Kollegiet skall, den 15 maj 2003 resp. den 15 september 2003, redovisa utvecklingen och underhållet av informationsplatsen i Sverige och i de andra berörda länderna. I årsredovisningen skall en sammanfattande redovisning av vidtagna åtgärder lämnas, tillsammans med en ekonomisk redovisning och en bedömning av målgruppens utnyttjande av informationsplatserna. Kollegiet skall därutöver avrapportera den verksamhet som finansieras med medel ur anslaget Näringslivsutveckling i Östersjöregionen (den s.k. Östersjömiljarden 2).

6. Kollegiet skall i årsredovisningen redogöra för hur handlingsplanen för genderfrågor har genomförts och vilka effekter det har haft på verksamheten.

7. Kollegiet skall i samråd med Utrikesdepartementet och den politiska ledningen på Näringsdepartemenetet senast den 1 februari 2003 upprätta en plan över långsiktiga utredningar för året. En avstämning av utredningsplanen skall göras senast den 1 september 2003 och en slutredovisning skall lämnas som en bilaga i årsredovisningen.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:2Kommerskollegium (ramanslag)63 159 tkr

Disponeras av Kommerskollegium2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
39:295003 %2.2Övriga villkor

2.3.1 Äldre anslag

Budgetåret 2001

39:3 Exportfrämjande verksamhet, ap. 2 Offentlig upphandling

Villkor: De medel som inte har använts för avsett ändamål skall föras bort som indragning av anslagsbeloppet och motsvarande medel, tillsammans med ränta skall samtidigt betalas från myndighetens räntekonto till Statsverkets checkräkning.

2.3.2

(tkr)

Anslagskredit

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram

39:2

Kommerskollegium

950

6 316

63 159

4 0001 Utbetalas med 1/12 varje månad.


På regeringens vägnar


Leif Pagrotsky
Staffan Eklöf


Kopia till

UD-RS
UD-A-RED
UD-EC
UD-IH
UD-PLAN-BUD
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Försvarsdepartementet/Civ
Näringsdepartementet/Bs
Riksdagen, Näringsutskottet
Information Rosenbad
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet/RC
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC
Nämnden för offentlig upphandling
Sveriges exportråd