Regeringsbeslut
2002-12-19

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Regeringen

Riksdagen har beslutat om Regeringens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 23, bet. saknas, rskr. saknas).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Regeringen och nedan angivna anslag.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:7Djurskyddsmyndigheten (ramanslag)20 397 tkr

Disponeras av regeringen


45:2Informationssatsning om samerna (ramanslag)4 000 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

45:2 Informationssatsning om samerna
Anslaget disponeras för olika informationsinsatser som skall öka kunskapen och förståelsen för samer och samisk kultur i Sverige.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
42:7003 %
45:2003 %

På regeringens vägnar

Senast uppdaterad: