Regeringsbeslut
2003-01-20

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Regeringskansliet

Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 23, bet. saknas, rskr. saknas).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Livsmedelspolitik

2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:17Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (ramanslag)37 089 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

43:17 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

1. Anslaget skall användas till att finansiera obligatoriska medlemsavgifter i internationella organisationer och resor i samband med deltagande i möten inom dessa.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
43:171 85003 %

På regeringens vägnarKopia till