Regeringsbeslut II 4
2003-01-19 N2002/10454/IR
N2002/11285/IRN2002/11320/IRN2002/11991/IRN2002/12259/BS(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Vägverket

Riksdagen har beslutat om Vägverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 22, bet. saknas, rskr. saknas).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Vägverket och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikVägarSektorsuppgifter
Myndighetsutövning inklusive bidrag
Statlig väghållning
Produktion
Uppdragsverksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Vägverkets ansvarsområde.

Politikområde Transportpolitik

Mål
Målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Verksamhetsområde Vägar

Mål
  1. Målet är ett tillgängligt transportsystem, där vägtransportsystemet utformas så att medborgarna och näringslivets grundläggande trans­portbehov kan tillgodoses.
  2. Målet är att vägtransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.
  3. Målet är en säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen dödas eller allvarligt skadas till följd av trafik­olyckor inom vägtransportsystemet. Vägtransportsystemets utform­ning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.
  4. Målet är en god miljö, där vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. God hushåll­ning med mark, vatten, energi och andra naturresurser skall främjas. Väg­transportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljö­kvalitetsmålen nås.
  5. Målet är en positiv regional utveckling, där vägtransportsystemet främ­jar en positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillna­der i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels mot­verka nackdelar av långa transportavstånd.
  6. Målet är ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka transportsystemets till­komst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall till­mätas samma vikt.

Återrapportering
Vägverket skall redovisa och kommentera måluppfyllel­sen för respektive områdesmål inom verkets egen verksamhet. Av redovisningen skall framgå bl.a. tillstånd och utveckling inom om­rådet, viktiga insatser och effekterna av dessa. Effektredovis­ningen skall där det är relevant indelas i områdena fordon, användare och infrastruktur. I avsnitt Övrig återrapportering återfinns statistik­uppgifter och nyckeltal som kan ligga till grund för redovisningen.

Vägverket skall i en sektorsredovisning för år 2003 redovisa och kom­mentera måluppfyllelsen mot angivna verksamhetsområdesmål och transportpolitiska etappmål som gäller för hela transportsektorn och som anges nedan. Effektredovis­ningen skall indelas i områdena fordon, användare och infrastruktur. Även här kan de statistikuppgifter och nyckeltal som framgår av avsnitt Övrig återrapportering utgöra grund för redovisningen. Vägverket skall redovisa och analysera eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter att utnyttja vägtransportsystemet.

I årsredovisningen och i sektorsredovisningen för år 2003 skall ingå en analys av avvikelser från målen. Analysen skall beskriva

- orsaken till väsentliga avvikelser från målen,

- åtgärder som Vägverket (årsredovisning och sektorsredovisning) eller andra aktörer (sektorsredovisning) vidtagit och som i väsentlig grad har eller bedöms ha påverkat måluppfyllelsen,

- övriga omvärldsfaktorer som har eller bedöms ha påverkat målupp­fyllelsen,

- åtgärder som Vägverket (årsredovisning och sektorsredovisning) eller andra aktörer (sektorsredovisning) vidtagit eller avser att vidta med anledningen av redovisat resultat år 2003.

För såväl årsredovisningen för år 2003 som i sektorsrapporten för år 2003 skall återrapporteringskrav i möjligaste mån redovisas i tidsserier om minst fem år och, där så är möjligt och relevant, i tidsserier om tio år.

Beträffande årsredovisningen och sektorsrapporten se vidare under rubrik Övrig rapportering i årsredovisningen samt rubrik Rapportering i sektorsredovisningen i avsnitt Övrig återrapportering.

Övriga mål och återrapportering

Verksamhetsgrenar

Vägverkets verksamhet skall redovisas i följande verksamhetsgrenar

Sektorsuppgifter

Myndighetsutövning inklusive bidrag

Statlig väghållning

Produktion

Uppdragsverksamhet

Återrapportering: Kostnader för och intäkter från Vägverkets verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren. För respektive verksamhetsgren och verksamhets­områdesmål gäller att Vägverket i årsredovisningen för år 2003 skall re­dovisa vilka prestationer som utförts av verket under året i syfte att uppnå målen. För varje verksamhetsgren skall administrationskostnader redovisas. Vägverket skall därutöver redovisa övriga väsentliga prestatio­ner som utförts under året samt kostnaderna för och kvaliteten på dessa. Kostnader per prestation skall anges.

Mål och återrapportering för verksamhetsgrenar

Nedan anges mål och krav på återrapportering för verksamhetsgrenarna Sektorsuppgifter, Myndighetsutövning inkl. bidrag och Statlig väghåll­ning. Målen är ordnade efter de verksamhetsområdesmål som de i huvudsak är kopplade till. Samtliga mål för verksamhetsgrenarna Pro­duktion och Uppdragsverksamhet återfinns i detta avsnitt under rubrik Övriga mål och återrapportering och Övrig rapportering i årsredovisningen, där även övriga mål för de andra verksamhetsgrenarna anges.


Verksamhetsgrenar: Sektorsuppgifter, Myndighetsutövning inklusive bidrag och Statlig väghållning

Tillgängligt transportsystem

a) Målet är att tillgängligheten för medborgare och näringsliv successivt förbättras mellan glesbygd och centralorter samt mellan regioner och omvärlden.

b) Målet är en ökad tillgänglighet inom storstadsområden och mellan tätortsområden.

c) Målet är att andelen funktionshindrade som kan utnyttja vägtrans­portsystemet, inklusive kollektivtrafik fortlöpande skall öka. Senast år 2010 bör kollektivtrafiken kunna användas av de flesta funktions-hindrade.

d) Målet är att andelen barn som på egen hand kan utnyttja vägtransport­systemet fortlöpande skall öka.

e) Målet är att andelen gående, cyklister och bussresenärer fortlöpande skall öka jämfört med det totala persontransportarbetet.

Återrapportering: Restids- och reskostnadsutveckling för representativa typresor mellan glesbygd och centralorter, mellan regioner och om­världen, inom storstadsområden samt mellan tätorter.

Andel funktionshindrade som kan nyttja vägtransportsystemet.

Andel barn som på egen hand kan nyttja vägtransportsystemet.

Andel gående, cyklister och bussresenärer av det totala persontransportarbetet.

Hög transportkvalitet

Långsiktigt mål

a) Målet är att kvaliteten i det svenska vägtransportsystemet successivt förbättras.

Mål för verksamhetsåret

b) Målet är att Vägverket genom sina samlade åtgärder under år 2003 skall förbättra tillståndet på det statliga vägnätet, jämfört med år 2002.

c) Målet är att restriktioner på det statliga vägnätet skall minska.

Återrapportering: Jämnhet på det statliga vägnätet, km och andel, uppdelad på skogslän respektive övriga landet.

Nedsatt bärighet uppdelad på skogslän respektive övriga landet, km och dygnskilometer.

Säker trafik

Långsiktigt mål

a) Målet är att Vägverket genom sin verksamhet skall bidra till att antalet dödade och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor minskar och att antalet dödade i vägtrafikolyckor understiger 270 dödade år 2007 inom hela vägtransportsektorn.

Mål för verksamhetsåret

b) Målet är att genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet så att antalet dödade minskas. Åtgärder som särskilt syftar till att förbättra barns trafiksäkerhet skall prioriteras.

Återrapportering: Antal dödade och svårt skadade. Olyckor med barn inblandade skall särredovisas.

Beräknat antal färre dödade och färre svårt skadade till följd av Vägver­kets åtgärder.

God miljö

Långsiktiga mål

a) Målet är att vägtrafikens utsläpp av koldioxid år 2010 skall uppgå till högst 1990 års nivå. Utsläppen skall ha minskat till år 2005 räknat från 1995 års nivå för kväveoxider med minst 40 procent, för svavel med minst 15 procent och för flyktiga organiska ämnen med minst 60 pro­cent.

b) Målet är att halter av koloxid, kvävedioxid, svaveldioxid, sot och par­tiklar i tätorter skall ligga under gränsvärden och fastställda miljökvali­tetsnormer. Utsläppen av cancerframkallande ämnen skall halveras till år 2005, jämfört med år 1998.

c) Målet är att inga boende skall utsättas för vägtrafikbuller överstigande 65 dBA ekvivalentnivå utomhus år 2007. Utmed statliga vägar skall detta vara uppnått år 2005. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras bör inriktningen vara att ekvivalentnivån inomhus inte överstiger 30 dBA.

d) Målet är att miljöfarligt material inte skall införas i infrastrukturen, att användningen av icke förnyelsebara material skall minimeras och att material skall återanvändas.

e) Målet är att nya vägtransportanläggningar skall lokaliseras så att de funge­rar i samklang med sin omgivning och utformas med hänsyn till natur- och kulturvärden.

Mål för verksamhetsåret

a) Målet är att Vägverkets samlade åtgärder skall leda till en minskning av utsläppen av koldioxid från vägtransportsektorn.

b) Målet är att Vägverket under år 2003 skall åtgärda vägtrafikbullret för boende som utsätts för ljudnivåer överstigande 65 dBA utomhus. Anta­let bullerstörda boende skall minska såväl längs det statliga vägnätet som utmed kommunernas vägnät där åtgärder skall utföras med hjälp av stat­liga bidrag.

c) Målet är att användningen av naturgrus i den statliga väghållningen fortlöpande skall minska anpassat till regionala förutsättningar.

d) Målet är att antalet stora vattentäkter som påverkas av vägsalt skall minska.

Återrapportering: Information om överskridanden av gränsvärden för kolmonoxid, kvävedioxid, svaveldioxid, sot och partiklar i tätorter.

Beräknad effekt av Vägverkets åtgärder på koldioxidutsläpp i ton.

Antal boende längs statliga vägar som utsätts för vägtrafikbuller översti­gande 65 dBA utomhus som fått minskat buller.

Dito för boende utmed kommunalt vägnät.

Användning av miljöfarliga material, naturgrus och vägsalt.

Antal åtgärdade stora vattentäkter.

Positiv regional utveckling

Mål och återrapportering finns upptaget tidigare i avsnitt 1.2.1 under rubrikerna Tillgängligt transportsystem och Hög transportkvalitet.

Jämställt transportsystem

Mål för verksamhetsområdet

a) Målet är ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka vägtransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

b) Målet är en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom vägtransportområdet.

Återrapportering: Analys av kvinnors och mäns utnyttjande av vägtransportsystemet samt deras möjligheter att påverka dess utveckling och förvaltning med avseende på bl.a. resmönster, restider, transportslag och reskostnader, tillgång till aktuell trafikinformation, antal dödade och svårt skadade, samt rörlighet i olika delar av landet.

Andelen kvinnor och män som medverkar i arbetsgrupper eller andra samarbetsforum i myndighetens externa verksamhet skall redovisas.

Övriga mål och återrapportering

Verksamhetsgren Myndighetsutövning

a) Målet är att Vägverket successivt skall minska kötiderna för kun­skapsprov och körprov så att kötiderna från och med den 1 juli 2003 är högst tre veckor vid första och andra provtillfället för respektive prov. I övriga fall skall kötiden endast i undantagsfall överstiga sex veckor.

b) Målet är att à-priserna för serviceåtagandena trendmässigt skall minska.

Verksamhetsgren Statlig väghållning

c) Målet är att produktiviteten för drifts- och underhållsverksamheten skall öka.

Verksamhetsgren Produktion

d) Målet är att Vägverket skall bedriva en egenregiverksamhet med en lönsamhet som är jämförbar med branschen i övrigt.


Återrapportering: Kostnad per ärende för varje offentligrättslig ärendegrupp.

Åtgärder som vidtagits för att minska kötiderna och vilka effekter dessa har haft.

Genomsnittlig kötid för kunskapsprov och körprov för hela landet och för varje uppkörningsort för åren 2001–2003.

Kostnader och à-priser för beläggningsunderhåll, grusvägsunderhåll och färjetransporter.

Andel vägutredningar som tillåtlighetsprövats och andel arbetsplaner som fastställts och inte varit föremål för kompletteringsbegäran från prövningsmyndighet.

Redovisning av lönsamheten för resultatenheterna i förhållande till branschen i övrigt.

Övrig återrapportering

Nyckeltal/statistikuppgifter

Vägverket skall redovisa nedanstående statistikuppgifter och nyckeltal. Redovisningen skall ske i form av tidsserier på fem eller om möjligt tio år som möjliggör analys av utvecklingstrender. De olika uppgifterna kan utgöra grund för redovisningen av måluppfyllelse för delmålen

1. tillgängligt transportsystem,

2. hög transportkvalitet,

3. säker trafik,

4. god miljö,

5. positiv regional utveckling och

6. jämställt transportsystem.

Statistik/Nyckeltal

Mot verksam-hetsområdesmål

Trafikarbetet som utförts med lastbil, personbil och buss

1, 2

Total reskostnad på det statliga vägnätet

1, 2

Total restid på det statliga vägnätet

1, 2

Antal km och andel av det statliga vägnätet som är belagt

1, 2

Bärighetsklass på det statliga vägnätet, km, uppdelat på skogslän respektive övriga landet

2, 5

Antal km enskild väg som erhåller statsbidrag, priser per km samt statens bidragsandel

1, 2

Antal km väg med automatisk detektering för vägtrafik

1, 2, 3

Andelen uppfyllda serviceåtaganden för de produkter och tjänster som har serviceåtagande.

1, 2, 3, 5

Uppnådd driftstandard, uppdelad på skogslän respektive övriga landet

1, 2, 3, 5

Antalet dödade och polisrapporterade svårt skadade; totalt, fördelade på väghållare och trafikantkategori

3, 6

Kostnaderna för trafiksäkerhetsåtgärder på de vägar där flest svåra olyckor sker, fördelade efter typ av åtgärd, och beräknade effekter av vidtagna åtgärder

3

Antalet anmälda rattfylleribrott/drograttfylleribrott

3

Andelen bilförare/passagerare som använder bilbälte fördelade på yrkestrafik och övrig trafik

3

Andelen cyklister som använder cykelhjälm

3

Andel trafikarbete över gällande hastighetsgräns

3

Beräknade utsläpp (ton) av luftföroreningarna koldi-oxid, kväveoxider, kolväten, svavel och cancerfram-kallande ämnen. Redovisning per ämne i procent fördelad på landsbygd och tätort samt fordonskategori

4

Bränsleförbrukning för nya bilar

1, 4

Andel nya bilar fördelade efter drivmedlen bensin, diesel, el, alkohol/etanol samt hybriddrift

4

Antal boende längs statliga vägar som utsätts för väg-trafikbuller överstigande 65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad respektive 30 dBA ekvivalentnivå inomhus

4

Dito för boende längs icke statliga vägar

4

Antal stora vattentäkter och vattenskyddsområden som påverkas av vägsalt

4

Användning av vägsalt och i relation till saltvägnätets längd

4

Antal km ny väg som kan bli aktuell inom Natura 2000-områden, områden av riksintresse för natur-, kultur- och/eller rörligt friluftsliv samt inom annat utpekat skyddsvärt område, t.ex. naturreservat eller strandskyddsområde

4

Andelen kvinnor och män på olika nivåer inom myndighetens verksamhet

5

Andel godkända förarprov

Kostnaden för administration, totalt och per årsarbetskraft exkl. resultatenheterna

Kostnad för beställning och uppföljning i förhållande till beställd volym inom statlig väghållning

Personalsammansättningen med avseende på kön, ålder och utbildning

Omfattningen av de sammanlagda framtida ekonomiska förpliktelserna som verket iklätt sig t.o.m. år 2003

Övrig rapportering i årsredovisningen

Redovisning av genomförda åtgärder i nationell väghållningsplan respek­tive regionala länsplaner för transportinfrastruktur, för de delar där Väg­verket har genomförandeansvar. För de regionala planerna skall Vägver­ket också redovisa statsbidrag som utbetalats enligt förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanlägg­ningar m.m. och vilka typer av åtgärder som i huvudsak erhållit bidrag.

En samlad redovisning av länsplanerna, av vilken det skall framgå hur stor andel av respektive länsplan för åren 1998–2007 som genomförts samt fördelningen inom landet totalt mellan olika väghållningsåtgärder respektive mellan statsbidrag till olika ändamål i länsplanerna.

En samlad redovisning av efterkalkyler, utifrån uppmätt trafikfördelning, för väginvesteringar större än 50 miljoner kronor skall redovisas för objekt som öppnats för trafik år 2000.

En samlad redovisning av väginvesteringar större än 5 miljoner kronor som öppnats för trafik under året skall göras. Slutlig kostnad skall jäm­föras med plankostnad. Objekt med en slutlig kostnad som överstiger 50 miljoner kronor skall redo­visas separat.

Redogörelse för genomförandet av de regionala programmen för vägin­formatik skall lämnas och innehålla följande

· hittills genomförd del av planen,

· kostnaderna härför och

· konsekvenser för genomförandet av resterande del av planen.

Redogörelse för Vägverkets kvalitetsarbete.

Redogörelse för åtgärder som vidtagits som del av verkets internationella arbete och som bedöms väsentligt ha bidragit eller väsentligt kan komma att bidra till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen.

Redogörelse för åtgärder för att främja etnisk och kulturell mångfald bland de anställda.

Redogörelse för bidrag som betalats inom ramen för storstadsöverens-kommelserna i Stockholm och Göteborg i förhållande till plan i överens­kommelserna.

Redogörelse för investeringsprojekt som förskotterats av kommun eller enskild samt den totala kostnaden och den totala aktuella förskotterade kostnaden för varje projekt.

Redovisning skall ske varje kvartal av resultatet för Vägverkets produk­tionsverksamhet i egen regi skiljt från Vägverkets övriga verksamhet. Kvartalsrapporterna skall redovisas senast 8 veckor efter utgången av varje kvartal.

Redogörelse av åtgärder vidtagna för att vidareutveckla och följa upp det påbörjade arbetet med arkitektur, formgivning och design. Andel projekt där gestaltningsprogram upprättats skall redovisas.

Redogörelse av vilka åtgärder som genomförts för att säkra den interna processen med miljökonsekvensbeskrivningar och uppföljningar.

För den avgiftsbelagda verksamheten skall redovisning i årsredovis­ningen för år 2003 ske i förhållande till tabellen Verksamhet där avgifts­intäkterna disponeras, i avsnitt 2.4 Offentligrättslig verksamhet och uppdragsverksamhet i regleringsbrevet. Väsentliga avvikelser mot bud­geten skall analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och un­derskott för året. Kostnaden för den del av verksamheten där avgift be­talts i förskott till inkomsttitel före år 2003, skall redovisas separat.

Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet skall jämföras med beräknat re­sultat i regleringsbrevet.

Redovisning av de projekt som beviljats TEN-bidrag.

Redovisning av

· lån som upptagits med fördelning på ändamål,

· ansvarsförbindelser i form av borgensåtaganden eller motsvarande fördelade på ändamål,

· kostnader för forskning och utveckling,

· kostnader för representation och utrikes resor,

· polisens merkostnader för kvalitetskontroll av trafiken m.m. som beta­lats av Vägverket och

· ackumulerad betalningsutfästelse till SVEDAB AB för att skydda bola­gets egna kapital.

I de fall det är möjligt att jämföra resultat eller måluppfyllelse mellan Vägverkets verksamhet och andra relevanta myndigheters verksamheter skall Vägverket göra sådana jämförelser.

Rapportering i sektorsredovisningen

Vägverket skall redovisa och kommentera måluppfyllelsen mot ovan an­givna långsiktiga mål och etappmål för hela vägtransportsektorn.

Redovisning av antalet och huvudsakligt innehåll i överenskommelser som träffats med aktörer som om de följs bedöms ge väsentligt bidrag till att de transportpolitiska målen uppfylls.

Vägverket skall inom sitt verksamhetsområde stimulera till svenskt del­tagande i EU:s sjätte ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Vägverket skall också verka för att frågor med särskild relevans för Sverige ges prioritet inom detta program. En redovisning av Vägverkets aktiviteter skall göras i sektorsredovisningen.

Ekonomisk återrapportering

Vägverket skall redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2003-2006 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Trans­europeiska nätverk. Prognoserna skall kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag och föregående prognos. De anta­ganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också månadsfördelas för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen skall kommenteras. Redovisning skall ske senast

den 22 januari 2003,

den 10 mars 2003,

den 7 maj 2003,

den 11 augusti 2003 och

den 3 november 2003.

Rapportering utanför årsredovisningen

Vägverket skall senast den 1 april 2003 redovisa vilka investeringsprojekt som under året kommer att prioriteras med upplånade medel inom låne­ramen på 1 295 miljoner kronor med syfte att snabbare genomföra den nationella väghållningsplanen och de regionala planerna eller projekt som regeringen och riksdagen beslutat på annat sätt.1.2Organisationsstyrning

Vägverket skall, med hänsyn till anvisade medel, fullfölja pågående inves-teringar och förbättringsåtgärder på det nationella stamvägnätet i enlig­het med den nationella väghållningsplanen. På det statliga vägnätet i öv­rigt skall, med hänsyn till anvisade medel, investeringar och förbättrings­åtgärder genomföras i enlighet med länsplaner för regional transport­infrastruktur.

Regeringens handlingsprogram med 11 punkter för ökad trafiksäkerhet skall genomföras. Vägverkets del av detta mål är att

· genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på hela det stat­liga vägnätet där flest svåra olyckor sker,

· genomföra demonstrationsprojekt av strategisk betydelse för trafik­säkerheten på det kommunala vägnätet,

· verka för att efterlevnaden av gällande regler ökar bland alla trafikan­ter,

· verka för att användning av cykelhjälm ökar,

· Vägverkets egna och upphandlade transporter skall vara kvalitets­säkrade med avseende på trafiksäkerhet och miljöpåverkan,

· verka för att egna och upphandlade transporter för övriga aktörer inom vägtransportsektorn skall vara kvalitetssäkrade med avseende på trafiksäkerhet och miljöpåverkan och

· stimulera och påskynda införandet och användning av ny teknik som hjälper föraren till trafiksäkrare beteende.

De medel som finns tillgängliga under perioden under anslagsposten In­vesteringar i nationell plan skall i enlighet med riksdagens beslut om in­riktning av investeringar i statliga vägar och järnvägar (bet. 1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174) och regeringens beslut om fastställande av nationell väghållningsplan, efter det att pågående projekt finansierats, användas för att genomföra fysiska trafiksäkerhetsåtgärder inom ramen 4 500 miljoner kronor under perioden 1998–2003. Utöver denna ram och utöver vad som genomförs enligt fastställda länsplaner för regional transportinfra­struktur skall särskilda fysiska trafiksäkerhetsåtgärder genomföras på hela det statliga vägnätet intill ett belopp av 400 miljoner kronor per år under perioden 1999–2003. För fysiska trafiksäkerhetsåtgärder gäller att i första hand genomföra sådana åtgärder som är kostnadseffektiva från trafiksäkerhetssynpunkt oavsett hur de effektklassificerats i gällande in­vesteringsplaner. Åtgärderna bör koncentreras till de avsnitt på det stat­liga vägnätet där flest dödas eller skadas svårt och särskilt beakta barns trafiksäkerhet.

Genomförandet av länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 1998–2007 skall, förutom för användningsområdena Bärighet, Tjälsäkring och Rekonstruktion, ske på sådant sätt att en lika stor andel av respektive länsplan har genomförts när en ny plan träder i kraft. Respektive åtgärd skall genomföras rationellt och effektivt.

Vid genomförandet av den nationella väghållningsplanen respektive läns­planerna för transportinfrastruktur gäller att fördyringar som överstiger 20 procent av ett objekts ursprungliga kostnad enligt plan, när hänsyn har tagits till eventuell inflation och deflation i enlighet med KPI innebär att objektet skall omprövas och planen revideras.

Vägverkets offentligrättsliga avgiftsbelagda verksamhet skall över tiden uppvisa ett nollresultat.

I den transportpolitiska propositionen (prop. 1997/98:56), i propositio­nen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem (prop. 2001/02:20) och i propositionen om handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117) anges etappmål för utveck­lingen av transportsystemet. Dessa mål gäller i tillämpliga delar för Väg­verket.

Vägverket skall senast den 1 mars 2003 överlämna NTF:s resultatredo-visning för år 2002 med tillhörande revisorsintyg till regeringen. NTF skall i resultatredovisningen ha redovisat och kommenterat verksamhetens resultat i förhållande till de ovan angivna målen på trafiksäkerhetsom­rådet. Resultatredovisningen skall ha upprättats enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. NTF:s revisorer skall ha granskat resultatredovisningen. Utlåtande över granskningen skall ske i revisorsintyg (se nedan under anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag, anslagsposten 1, villkor för utbetalning av medel till NTF).

Vägverket skall eftersträva en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom myndigheten.

Vägverket skall med beaktande av de förändringar som skett under de senaste åren avseende den statliga FoU finansieringen inom sitt verksamhetsområde stimulera forskning, teknisk utveckling och demonstrationsverksamhet. En del i detta arbete är att främja ett svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och utveckling.

Beträffande civilt försvar och svåra påfrestningar samt mål och återrapportering för denna verksamhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2003 avseende civilt försvar för samverkansområdet Transporter inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.1.3Uppdrag

1. Vägverket skall såvitt avser kontrollbesiktningsverksamheten lämna eventuella förslag till utglesning av kontrollfrekvensen och undersöka möjligheten att undanta vissa fordon från kontroll. Uppdraget skall redovisas senast den 1 maj 2003 och en delrapport skall redovisas senast den 1 mars 2003.

2. Vägverket skall i samarbete med övriga trafikverk och Rikstrafiken under 2003 inleda arbetet med att ta fram förslag på standarder för dels den fysiska utformningen av vägtransportsystemet och dels för de delar av vägtransportsystemet som interagerar med andra transportslag. Syftet är att underlätta tillgängligheten för personer med funktionshinder och andra grupper med särskilda behov. Vägverket skall senast den 31 december 2003 lämna förslag på standarder för den fysiska utformningen av vägtransportsystemet.

3. Vägverket ges i uppdrag att i samråd med övriga trafikverk och Rikstrafiken genomföra en översyn av tillsynsansvar och gällande föreskrifter för att säkerställa en god tillgänglighet för personer med funktionshinder och andra personer med särskilda behov. Särskild hänsyn skall tas till de funktionella krav som kan ställas på vägtransportsystemet. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2003.

4. Mot bakgrund av tidigare arbete inom området skall Vägverket, i samarbete med SIKA, redovisa aktuella beräkningar av utvecklade avgiftsrelevanta marginalkostnader som trafiken ger upphov till. Verket skall bistå Vägtrafikskatteutredningen och Stockholmsberedningen med relevant material. En delredovisning med särskilt fokus på godstransporter skall ske senast den 2 maj 2003. Uppdraget skall slutredovisas den 28 november 2003.

5. Vägverket skall redovisa hur arbetet med sektorsansvar för miljön, arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och arbetet med miljöledningssystem integreras samt föreslå eventuell förbättring av integreringen. Uppdraget skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 1 september 2003.

6. Regeringen har uppdragit åt samtliga län att utarbeta förslag till regionala tillväxtprogram. Vägverket skall senast den 17 februari 2004 redovisa sitt deltagande och sina insatser i form av analys-, metod- och kompetensstöd i detta arbete. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdrag som regeringen tidigare lämnat till Vägverket

1. Vägverket skall senast den 30 juni 2003 redovisa säkerhetsproblem men även möjligheter kring användning av mobiltelefon under körning. I uppdraget ingår även att föreslå eventuella åtgärder för att begränsa att olika typer av bilutrustningar kan orsaka trafiksäkerhetsproblem under körning.

2. Uppdrag att inleda utvecklingen och införandet av miljölednings­system för verkets hela verksamhet. Uppdraget skall rapporteras enligt de riktlinjer som regeringen beslutar om i annat sammanhang och skall vara slutfört år 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:1Vägverket: Administration (ramanslag)1 010 555 tkr
36:1 ap.1Vägverkets administration (ram)985 555 tkr

Disponeras av Vägverket
36:1 ap.2Vägtrafikinspektionen (ram)15 000 tkr

Disponeras av Vägverket
36:1 ap.3Till regeringskansliets förfogande (ram)10 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

36:1 ap.1 Vägverkets administration
1. Från anslagspost 1 bekostas kostnader för ledning, ekonomiadminist­ration, personaladministration, planering och uppföljning av verksam­heten, expertstöd internt, intern utveckling samt övriga kostnader som inte är direkt hänförliga till Vägverkets produkter och tjänster.

2. Vägverket får använda medel från anslagspost 1 för att lösa in fastig­heter och bostadsrättslägenheter för personal som skall förflyttas utan egen ansökan eller begäran. Inlösen skall ske i samråd med Arbetsmark­nadsstyrelsen och Boverket samt i övrigt enligt de riktlinjer som anges i förordningen (1987:408) om inlösen av egnahemsfastigheter och bo­stadsrätter. Kostnaden för sådan ersättning skall särredovisas i Vägver­kets årsredovisning.

36:1 ap.2 Vägtrafikinspektionen
Från anslagspost 2 bekostas Vägtrafikinspektionens arbete. Anslagsposten disponeras av chefen för Vägtrafikinspektionen.

36:1 ap.3 Till regeringskansliets förfogande
Anslagsposten 3 får användas för att bekosta Regeringskansliets trans­portpolitiska utredningar.

Anslagssparande från 2002 på anslagsposten Till regeringskansliets disposition får disponeras under 2003.


36:2Väghållning och statsbidrag (ramanslag)14 923 449 tkr
36:2 ap.1Sektorsuppgifter (ram)534 000 tkr

Disponeras av Vägverket
36:2 ap.2Myndighetsutövning (ram)278 000 tkr

Disponeras av Vägverket
36:2 ap.3Statlig väghållning (ram)
36:2 ap.3.1Investeringar i nationell plan (ram)2 759 000 tkr

Disponeras av Vägverket
36:2 ap.3.2Investeringar i regional plan (ram)2 564 000 tkr

Disponeras av Vägverket
36:2 ap.3.3Investeringar i fysiska trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet (ram)428 000 tkr

Disponeras av Vägverket
36:2 ap.3.4Drift och underhåll (ram)6 394 649 tkr

Disponeras av Vägverket
36:2 ap.3.5Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)294 000 tkr

Disponeras av Vägverket
36:2 ap.4Bidrag (ram)
36:2 ap.4.1Bidrag för drift och byggande av enskilda vägar (ram)644 000 tkr

Disponeras av Vägverket
36:2 ap.4.2Storstadsöverenskommelser (ram)405 000 tkr

Disponeras av Vägverket
36:2 ap.4.3Bidrag till regionala planer i (ram)604 000 tkr

Disponeras av Vägverket
36:2 ap.5Till Regeringskansliets disposition (ram)1 800 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
36:2 ap.6Till rikspolisstyrelsens disposition (ram)17 000 tkr

Disponeras av Polisväsendet

Villkor

36:2 Väghållning och statsbidrag
Vägverket får totalt belasta anslaget inklusive anslagskrediter med högst 14 588 449 000 kronor.

36:2 ap.1 Sektorsuppgifter
Vägverket får använda medel från anslagsposten 1. Sektorsuppgifter för

a) samlande, stödjande och pådrivande insatser inom trafiksäkerhet och miljö, kollektivtrafik, handikappfrågor, fordon, yrkesmässig trafik, väg­informatik, sektors-FoU och bidrag till ideella organisationer som utför sektorsuppgifter,

b) att bekosta informationsverksamhet inom ramen för Vägverkets sek­torsansvar,

c) att bekosta ett samlat program för teknisk utveckling, demonstration och införande av nya lösningar som bidrar till att de transportpolitiska målen nås med beaktande av de näringspolitiska målen,

d) att finansiellt stödja utvecklings- och demonstrationsverksamhet som är av principiell eller strategisk betydelse för vägtransportsystemets ut­veckling,

e) att bekosta åtgärder som är av betydelse för vägtransportsystemets utveckling i de fall det inte finns någon annan huvudman som har ett entydigt ansvar,

f) att i vissa fall finansiellt stödja åtgärder inom vägtransportsystemet som är av betydande samhällsintresse även då annan huvudman finns.

Beslut om finansiering enligt punkt b) och d–f) ovan skall, om beslutet avser en kostnad på 5 miljoner kronor eller mer, underställas regeringens prövning.

Vägverket skall för år 2003 från anslagsposten till NTF utbetala ett orga­nisationsstöd på 25 miljoner kronor. Medlen för organisationsstöd skall utbetalas med 1/12 den 25:e varje månad. För att utbetalning skall ske skall NTF redovisa sin verksamhet enligt de krav som anges i avsnitt 1.3 Organisationsstyrning.

36:2 ap.2 Myndighetsutövning

Vägverket får använda medel från anslagsposten 2. Myndighetsutöv­ning för

a) kostnader till följd av sådan verksamhet som avses i 4 § förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket och som inte täcks av anslaget 36:1 Vägverket: Administration eller som avses täckas med avgifter i en­lighet med punkt 2.4 Offentligrättslig verksamhet och uppdragsverk­samhet i detta regleringsbrev.

b) att täcka merkostnader som uppstår för polisen vid kvalitetskontroll av trafiken och liknande uppgifter.

36:2 ap.3 Statlig väghållning
Medel från anslagsposten 3. Statlig väghållning får användas enligt följande

a) Vägverket får disponera medel för statlig väghållning (vägplanering, byggande, drift, underhåll, fysiska trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det statliga vägnätet samt räntor och amortering på upptagna lån för byggande av broar som ersätter färjor, tidigarelagda väginvesteringar och anläggningstillgångar).

b) Riksgäldskontoret får disponera medel från delposten 3.1 för att täcka dels förluster vid infriande av kapitaltäckningsgarantin till SVEDAB AB, dels eventuella förluster i samband med Riksgäldskontorets utlåning till SVEDAB AB.

c) Delposten 3.1 får belastas vid infriandet av utställda statliga garantier i enlighet med vad riksdagen beslutat för vissa väginvesteringar i Stockholms län inklusive Södra länken (rskr. 1997/98:213 och 1998/99:44) samt för Göteborgsöverenskommelsen (rskr. 1997/98:104 och 1997/98:317).

d) Vägverket får i särskilda fall nyttja delposterna 3.1 och 3.2 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 miljoner kronor per år.

e) Av delposten 3.2 får Vägverket använda 1 300 miljoner kronor till bärighetsinsatser, tjälsäkring och rekonstruktion i enlighet med fast­ställda länsplaner.

f) Vägverket får, med anledning av överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm, överföra medel från delposten 3.2 till delposten 4.2 för utbetalning till Stockholms läns landsting i samband med att medel frigörs enligt gällande planer.

g) Från delposten 3.4 får Vägverket betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som in­träffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a § och 25 § väg­lagen (1971:948).

h) Medel från delposten 3.5 får användas av Vägverket för att betala ränta och amorteringar på lån upptagna för väg E 6 delen Stenungsund–Ljungskile och Svinesundsförbindelsen (inkl. Hogdal–Nordby), väg E 18/20 delen Örebro–Arboga, väg E 4 delen Stora Åby–Väderstad, väg E 22 delen Söderåkra–Hossmo, väg E 4 trafikplats Hallunda, Södra länken, övriga lånefinansierade Stockholmsprojekt, lånefinansierade projekt inom ramen för Göteborgsöverenskommelsen samt den lånefinansierade närtidssatsningen för ett snabbare genomförande av gällande investeringsplaner enligt villkor 3 i avsnitt 2.3.2 övriga krediter.


36:2 ap.4 Bidrag
Lantmäteriverket disponerar högst 5 000 000 kronor av delposten 4.1. Vägverket får använda medel från anslagsposten 4. Bidrag enligt föl­jande

a) För de statsbidrag som Vägverket administrerar (statsbidrag till kollektivtrafik inkl. handikappanpassningsbidrag och särskilda bidrag till storstädernas trafiksystem, enskilda vägar, bidrag till omprövningsför­rättningar för enskilda vägar med statsbidrag, förbättring av miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar).

b) Från delposten 4.1 sker utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning, samt bidrag till om­prövningsförrättningar för enskilda vägar.

c) Från delposten 4.2 utbetalas statsbidrag till investeringar i stor­städernas trafiksystem i de fall någon annan än staten är huvudman för genomförandet. Utan hinder av vad som gäller enligt 5 § förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanlägg­ningar m.m. får Vägverket från delposten 4.2 utbetala statsbidrag till Stockholms läns landsting för objekt som ingår i överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm även om det statliga byggnadsbidraget där­med överstiger 50 procent respektive 75 procent av byggkostnaden.

d) Från delposten 4.3 sker utbetalningar av statsbidrag till invester­ingar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplaner för regional trafikinfrastruktur enligt förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transport­infrastruktur. Under planperioden 1998–2004 skall 400 miljoner kronor användas för utökad handikappanpassning.


36:2 ap.5 Till Regeringskansliets disposition

Medel från anslagsposten 5 kan betalas ut till följande: Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Jämställdhets­ombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Jämställd­hetsnämnden, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Patent- och registreringsverket, Patentbesvärsrätten samt Konkurrensverket. Medel betalas ut för

a) ersättning till parter, vittnen, tolk m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventio­nen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplys­ningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål och ärenden enligt konkurrenslagen (1993:20) som avser överklagande av Konkurrensverkets beslut eller vari Konkurrensverket för talan,

e) kostnad med anledning av mål vid Arbetsdomstolen vari Jämställd­hetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, eller Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning för talan,

f) ersättning som skall utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

g) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

h) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

36:2 ap.6 Till rikspolisstyrelsens disposition
Medel från anslagsposten 6 skall av Rikspolisstyrelsen i samråd med Vägverket användas för investeringar, drift och underhåll av kamera­system för hastighetskontroll.

36:6Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (ramanslag)200 000 tkr
36:6 ap.1Banverket (ram)100 000 tkr

Disponeras av Banverket
36:6 ap.2Vägverket (ram)75 000 tkr

Disponeras av Vägverket
36:6 ap.3Luftfartsverket (ram)20 000 tkr

Disponeras av Luftfartsverket
36:6 ap.4Sjöfartsverket (ram)5 000 tkr

Disponeras av Sjöfartsverket

Villkor

36:6 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
Anslaget disponeras av Banverket, Vägverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket enligt nedan för av Europeiska gemenskapen beviljade bi­drag för projekt inom ramen för transeuropeiska nätverk. Från anslaget utbetalas stöd motsvarande Europeiska gemenskapens finansiering av svenska projekt inom området transeuropeiska nätverk.

Alla verken disponerar högst ett belopp under anslagsposten som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska gemenskapen som av respektive myndighet redovisats mot inkomsttitel ”6511 – Bidrag till transeuropeiska nätverk”.2.1.2Bemyndiganden (tkr)


Villkor
Vägverket bemyndigas att under år 2003 i fråga om ramanslaget 36:2 ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 33 900 miljoner kronor efter år 2003. Bemyn­digandet omfattar även förpliktelser med Vägverkets interna enheter.

2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
36:125 0140
36:1 ap.124 6390Allt
36:1 ap.23750
36:1 ap.300
36:21 490 4650
36:2 ap.153 4000Allt
36:2 ap.227 8000Allt
36:2 ap.3


36:2 ap.3.1275 9000Allt
36:2 ap.3.2256 4000Allt
36:2 ap.3.342 8000Allt
36:2 ap.3.4639 4650Allt
36:2 ap.3.529 4000Allt
36:2 ap.4


36:2 ap.4.164 4000Allt
36:2 ap.4.240 5000Allt
36:2 ap.4.360 4000Allt
36:2 ap.500Allt
36:2 ap.600Allt
36:66 0000
36:6 ap.13 0000-
36:6 ap.22 2500-
36:6 ap.36000-
36:6 ap.41500-2.2Övriga villkor

(tkr)

Anslags-kredit

Anslagsspa­rande som får dispo-neras 2003

Ränte­konto­kredit

Belopp till räntekonto1

Låneram3

Övriga krediter2

Vägverket

1 391 720

13 917 204

1 400 000

21 700 500

1 Utbetalas med 1/12 varje månad. Till angivet belopp tillkommer de avgiftsintäkter som skall föras till räntekontot.

2 Avser finansiering av E 6:an delarna Stenungsund–Ljungskile och Svinesundsförbindelsen (inkl. Hogdal–Nordby), E18/20 Örebro–Arboga, E 4 Stora Åby–Väderstad, E 22 Söderåkra–Hossmo och E 4 trafikplats Hallunda samt kapitaltillskott till SVEDAB AB på sammanlagt 4 230,5 miljoner kronor som finansieras med lån hos Riksgäldskontoret och byggande av broar som ersatt vägfärjor på sammanlagt 250 miljoner kronor. Avser vidare finansiering av Södra Länken, övriga lånefinansierade Stockholmsprojekt samt Göteborgsöverenskommelsen med samman­lagt 14 825 miljoner kronor som finansieras med övriga lån. Även den lånefinansierade satsningen i närtid med 2 395 miljoner kronor ingår.

3 Avser finansiering av anläggningstillgångar.

Räntekonto

Belopp som utbetalas till räntekonto uppgår till 13 917 204 000 kronor. Beloppet utbetalas med 1/12 varje månad.

Krediten på räntekontot uppgår till 1 391 720 000 kronor.

1. Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand skall inbe­talningar av anslagsmedel till Vägverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta skall justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgå­ende balans på Vägverkets räntekonto disponeras av Vägverket. Resul­tatet av Vägverkets kassahållning skall särredovisas i Vägverkets årsredo­visning.

I fråga om räntekonton i Riksgäldskontoret gäller att separata konton skall finnas för de projekt som finansieras med lån och där garanti har utfärdats av Riksgäldskontoret.

2. Utbetalningen från de räntekonton i Riksgäldskontoret som avser projekt inom ramen för de nya trafiklösningarna i Stockholm och Göteborg får inte överstiga inbetalningarna med mer än 100 miljoner kronor vardera. Verksamheterna skall redovisas var för sig.

Övriga krediter

Vägverket disponerar övriga krediter om 21 700,5 miljoner kronor.

1. Krediterna avser finansiering av Södra länken, övriga lånefinansierade Stockholmsprojekt samt Göteborgsöverenskommelsen med sammanlagt 14 825 miljoner kronor som finansieras med övriga lån.

2. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för vägprojekten E 18/20 Örebro–Arboga, E 4 Stora Åby–Väderstad, E 22 Söderåkra–Hossmo samt E 4 trafikplats Hallunda. Lån i Riksgäldskontoret för tidigarelägg­ning av ovanstående vägprojekt får uppgå till högst 2 169 miljoner kronor.

3. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret till ett belopp av högst 2 395 miljoner kronor med syfte att snabbare genomföra den nationella väghållningsplanen och de regionala planerna eller projekt som regering eller riksdag har beslutat på annat sätt. Upplåningen skall i första hand ske för investeringar i ett fåtal större objekt. Upplånade medel skall amorteras med start år 2005 och vara slutamorterade år 2015.

4. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för utbyggnaden av E 6 delen Stenungsund–Ljungskile med högst 1 014 miljoner kronor, delen Hogdal–Nordby med högst 115 miljoner kronor som inkluderar räntekostnader för lånet och E6 delen Svinesundsförbindelsen med högst 785 miljoner kronor.

5. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för kapitaltillskott till Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB med högst 147,5 miljoner kronor.

6. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av broar som ersätter färjor till ett belopp av högst 250 miljoner kronor. Varje sådant objekt skall underställas regeringens prövning. Eventuell sam­finansieringslösning och avgiftsfinansiering skall övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

Övrigt

1. Vägverket får tidigarelägga byggandet av allmänna vägar där förskotte­ring (lån) sker från kommuner eller enskilda under förutsättning att av­talet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp. Den sammanlagda summan av de av Väg­verket och regeringen godkända förskotteringarna får ej vid något till­fälle överstiga 30 procent av de under året beviljade anslagsposterna 3.1, 3.2, 3.3 och 3.5. Förskottering av objekt vars byggkostnad överstiger 20 miljoner kronor skall underställas regeringens pröv­ning.

2. Vägverket får inom en ram av 500 miljoner kronor ställa borgen för lånefinansierade vägobjekt samt andra väganordningar i anslutning till dessa vilka skall finansieras med avgifter. För projekt för vilka det eko­nomiska åtagandet överstiger 30 miljoner kronor skall regeringens be­myndigande inhämtas. Vägverket får disponera anslagsmedel för att teckna aktier i sådana bolag för avgiftsbelagda objekt. Eventuella förlus­ter i dessa bolag skall betalas från Vägverkets anslagsmedel. Vägverket har även rätt att, efter regeringens godkännande, bilda helägda bolag i de fall en sådan verksamhetsform är mest ändamålsenlig för avgiftsfinansie­rade projekt.

3. Vägverket skall som en av förvaltarna av statens aktier i SVEDAB AB, till­sammans med Banverket, oåterkalleligen förbinda sig att vid behov lämna aktieägartillskott för att SVEDAB AB:s egna kapital vid varje till­fälle skall uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Vägverket och Banverket skall vidare årligen lämna erforderliga villkorade aktieägartill­skott till SVEDAB AB jämte ränta i form av betalningsutfästelser. Aktie­ägartillskottet skall lämnas med 50 procent vardera av Vägverket och Banverket.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Anbsökningsavgifter för transportdispenser m.m.25520013 00013 00000
Summa
0013 00013 00000

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Fordon21 30043 400313 300313 400-10064 600
Förare-41 300-46 900267 300275 200-7 900-96 100
Summa-20 000-3 500580 600588 600-8 000-31 500
Uppdragsverksamhet

VV Produktion010 4001 579 7001 559 30020 40030 800
VV Konsult1 6003 500100 70096 5004 2009 300
VV Färjeleder2002 40024 00023 2008003 400
Utbildningstjänster9094416 6725 4361 2362 586
Informationsuttag30 94111 40051 30040 10011 20053 541
Administration av felparkeringsavgifter-6 18050012 50012 5000-5 680
Försäljning av personliga skyltar-2 7123001 100850250-2 162
Övriga uppdrag3 31460021 30019 4001 9005 814
Summa28 07229 5411 797 2721 757 28639 98697 599

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1.1.1 Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Vägverkets offentligrättsliga verksamhet skall finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Inkomsterna får disponeras av Vägverket, utom dem från ansökningsavgifter för transportdispenser m.m.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. skall redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Vägverket skall månadsvis till respektive länsstyrelse utbetala medel motsvarande den del av avgiftsintäkterna som hänför sig till ärende­handläggningen som länsstyrelserna utför. Utbetalningen skall grunda sig på antalet ärenden som länsstyrelserna handlagt den gångna månaden. Av nedanstående tabell framgår länsstyrelsernas del av avgiftsintäkterna för aktuella ärendetyper[op1] [op2] .

Ärendetyp

Avgift an­given i kronor

Varav Väg-verkets av­giftsintäkter

Varav läns-styrelsernas avgiftsintäkter

Taxiförarlegitimation

Körkortstillstånd

– efteråterkallelse

– i annat fall

Körkortsunderlag på grund av

– körkortstillstånd

– körkortstillstånd efter återkallelse

– att utländskt körkort skall bytas mot svenskt

– förlängning enl. 3 kap. 12 § KKL (1998:488)

400

820

275

275

820

275

275

135

100

80

80

100

130

125

265

720

195

195

720

145

150

1.1.2 Villkor för uppdragsverksamhet

1.Vägverket får utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag skall ersättning tas ut. Vägverket får, efter samråd med Ekonomistyrnings–verket rörande beräkningsgrunderna, besluta om prissättning för den verksamhet där det ekonomiska målet full kostnadstäckning tillämpas. För uppdragsverksamhet med andra grunder för prissättning krävs regeringens ställningstagande.

Vägverket skall årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

2. För försäljning av informationsuttag från Vägtrafikregistret gäller självkostnadsbaserad prissättning med pålägg upp till en nivå som be­döms som marknadsmässig i förhållande till jämförbara konkurrenter. Vägverkets resultat av denna verksamhet skall användas till trafiksäkerhetsåtgärder.

3. För Vägverkets produktionsverksamhet gäller särskilda föreskrifter enligt regeringens beslut den 18 januari 1996 (nr 2) om direktiv avseende Vägverkets produktion i egen regi m.m. Genom regeringsbeslut i form av 1997 års regleringsbrev för Vägverket ändrades beslutet den 18 januari 1996 på så sätt att andra meningen i punkten 5 första stycket inte längre skall gälla.

4. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissätt­ningen.

5. Vägverket får för att täcka sina kostnader avräkna 14 kronor för varje redovisad felparkeringsavgift. Resterande del av statens intäkter skall kvartalsvis föras till inkomsttiteln Inkomster av uppbörd av felpar­keringsavgifter.

6. Inbetalningar avseende skyltavgifter för personliga skyltar skall föras till Vägverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Vägverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras an­vändning skall särredovisas i årsredovisningen.
3Undantag EA-regler

a) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) avräkna kostnader mot anslag det budgetår verksamheten utförs.

b) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjnings-förordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med beaktande av vad riksdagen beslutat för vissa projekt.

c) Vägverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som anges under 2.3 Övriga villkor i detta regleringsbrev.


På regeringens vägnar


Ulrica Messing
Orestis Papadopoulos


Likalydande till

Banverket
Luftfartsverket
Polisväsendet
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Lantmäteriverket


Kopia till

Trafikutskottet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/Länsstyrelseenheten
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Krisberedskapsmyndigheten
Statskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
samtliga länsstyrelser
Naturvårdsverket
Boverket
Statens institut för kommunikationsanalys
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetsdomstolen
Jämställdhetsombudsmannen
Jämställdhetsnämnden
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Konkurrensverket
Patent- och registreringsverket
Patentbesvärsrätten
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering