Regeringsbeslut Nr:10
2002-12-20 Fi2002/4799
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende anslaget 93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapens budget

Riksdagen har beslutat om avgiften för Europeiska gemenskapen för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 27, bet. 2002/03:FiU5, rskr. 2002/03:90).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för nedan angivet anslag.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

93:1Avgiften till Europeiska gemenskapen (ramanslag)23 695 000 tkr
93:1 ap.1Tullavgift (ram)2 609 000 tkr

Disponeras av Tullverket
93:1 ap.2Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter (ram)
93:1 ap.2.1Särskilda jordbrukstullar (ram)93 000 tkr

Disponeras av Tullverket
93:1 ap.2.2Sockeravgifter (ram)94 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
93:1 ap.3Mervärdesskattebaserad avgift (ram)5 496 000 tkr

Disponeras av Riksskatteverket
93:1 ap.4Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (ram)15 023 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
93:1 ap.5Storbritanniens budgetreduktion (ram)380 000 tkr

Disponeras av Riksskatteverket

Villkor

93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen
Gemensamma villkor
  1. Anslaget skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten.
  2. De närmare villkoren för betalningen av avgiften lämnas i regeringens beslut den 22 december 1994 (dnr Fi94/4453).

93:1 ap.1 Tullavgift
Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende tullar.


93:1 ap.2.1 Särskilda jordbrukstullar
Villkor

Delposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift avseende särskilda jordbrukstullar.


93:1 ap.2.2 Sockeravgifter
Villkor

Delposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende sockeravgifter.


93:1 ap.3 Mervärdesskattebaserad avgift
Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera Sveriges avgift till EG-budgeten avseende mervärdesskattebaserad avgift.


93:1 ap.4 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten
Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift baserad på bruttonationalinkomsten.


93:1 ap.5 Storbritanniens budgetreduktion
Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift för Storbritanniens budgetreduktion.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
93:12 369 5000
93:1 ap.1260 9000-
93:1 ap.2


93:1 ap.2.19 3000-
93:1 ap.2.29 4000-
93:1 ap.3549 6000-
93:1 ap.41 502 3000-
93:1 ap.538 0000-

På regeringens vägnar


Gunnar Lund
Johan Krafft


Likalydande till

Tullverket
Statens jordbruksverk
Riksskatteverket


Kopia till

Jordbruksdepartementet
Justitiedepartementet
Riksrevisionsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteavdelningen, Fi
Riksdagen, Finansutskottet