Regeringsbeslut 18
2002-12-20 Fi2001/4083
Fi2002/479
Fi2002/890
Fi2002/1432
Fi2002/2969
Fi2002/4796(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Finansinspektionen

Riksdagen har beslutat om Finansinspektionens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 2, bet. 2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynFinansiell tillsynAnalys av det finansiella systemets stabilitet
Tillsyn av finansiella företag
Tillsyn av marknadsplatser
Regelgivning
Tillstånd och anmälningar


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Finansinspektionens ansvarsområde.

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål
 • att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd,
 • att tillsynen skall bedrivas effektivt,
 • att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas, samt
 • att statens finans- och kapitalförvaltning bedrivs effektivt.

Verksamhetsområde Finansiell tillsyn

Mål
 • att bidra till stabiliteten i det finansiella systemet genom tillsyn av finansiella företag, regelgivning och tillståndsprövning,
 • att bidra till konsumentskyddet inom det finansiella systemet, genom tillsyn av stabiliteten i enskilda finansiella företag, genom utarbetande och tillsyn av regler för företagens information och klagomålshantering och genom behandling av klagomål av principiell karaktär, samt
 • att åtgärder som vidtas för att stärka stabiliteten eller för att förbättra konsumentskyddet skall vägas mot eventuella negativa effekter på det finansiella systemets effektivitet.

Återrapportering
Finansinspektionen skall lämna:
 • En samlad bedömning av om myndigheten uppfyllt målet för verksamhetsområdet. Redovisningen skall innehålla en beskrivning av hur verksamheten bidrar till detta.
 • En redovisning av hur företagen under inspektionens tillsyn uppfattar inspektionens verksamhet samt jämföra resultatet med tidigare redovisningar.

Verksamhetsgren Analys av det finansiella systemets stabilitet

Mål
Finansinspektionen skall analysera den riskuppbyggnad som äger rum i de finansiella företagen och på marknaderna. Instabilitet i det svenska finansiella systemet skall tidigt identifieras.

Återrapportering
Finansinspektionen skall:
 • I en särskild rapport senast den 15 oktober 2003 redovisa väsentliga utvecklingstendenser och iakttagelser som framkommit samt en samlad bedömning av stabilitetsläget. I rapporten skall den framåtblickande analysen av stabilitetshot och risker inom centrala finansiella riskområden prioriteras.
 • Redovisa de åtgärder som vidtagits under året med anledning av 2002 års rapport om finanssektorns stabilitet och en bedömning av vilka effekter åtgärderna har haft utifrån stabilitetsläget enligt motsvarande rapport år 2003.

Verksamhetsgren Tillsyn av finansiella företag

Mål
 1. Finansiella företag under tillsyn skall vara stabila, ha väl fungerande intern kontroll och sund balans mellan kapital och risker.
 2. Tillsynen över större systemviktiga företag skall särskilt prioriteras. Finansinspektionen skall bedöma samlad finansiell ställning, risktagande och riskhanteringsförmåga inom respektive företag. Livförsäkringsbolagens åtgärder för att återställa positiv konsolidering skall särskilt uppmärksammas.
 3. Tillsyn av hur de finansiella företagen efterlever gällande regler skall bidra till att målen om stabilitet och ett gott konsumentskydd uppfylls. Avseende konsumentskydd skall företagens klagomålshantering och informationsgivning till kunder prioriteras.
 4. Tillsynen skall om nödvändigt ske i samverkan med andra länders tillsynsmyndigheter.
 5. Tillsynen skall motverka att det finansiella systemet används i brottsliga syften, såsom penningtvätt och finansiering av terrorism.

Återrapportering
Finansinspektionen skall redovisa:
 1. En bedömning av företagens förmåga att identifiera och hantera väsentliga risker i rörelsen och eventuella iakttagelser om brister i dessa avseenden. En samlad bedömning av effekterna av den finansiella tillsynen.
 2. Hur tillsynen av de systemviktiga företagen genomförts avseende samlad riskbedömning och i vilken utsträckning bedömningarna når uppsatta kvalitetskrav. Antalet påbörjade och avslutade undersökningsärenden, samt nedlagd arbetstid på dessa, fördelade på stabilitetsviktiga företag och övriga. En bedömning av livförsäkringsbolagens åtgärder för att återställa positiv konsolidering.
 3. En bedömning av hur regelefterlevnaden utvecklats. En redovisning och utvärdering av de sanktioner som under året har meddelats företag under tillsyn. En bedömning av företagens information till kunder och klagomålshantering. En redovisning av försäkringsbolagens rutiner och handläggningstider vid personskadereglering.
 4. Hur samverkan med andra länders tillsynsmyndigheter genomförts och hur möjligheterna som arbetet inom EU medför tagits till vara.
 5. De insatser som gjorts för att förhindra att det finansiella systemet används i brottsliga syften, såsom penningtvätt och finansiering av terrorism. Resultat redovisas avseende regelefterlevnad, tillsynsmetoder och samverkansformer.

Verksamhetsgren Tillsyn av marknadsplatser

Mål
Finansinspektionen skall verka för välordnade finansiella marknader genom att utveckla tillsynen över värdepappershandeln och marknadsplatserna. Därvid skall Finansinspektionen särskilt beakta tillsynens konsekvenser för förtroendet och effektiviteten på de finansiella marknaderna.

Händelser där det finns misstanke om oegentligheter vid handeln med finansiella instrument skall analyseras och utgöra underlag för identifiering av fall värda att utreda. I sådana fall, som avser misstanke om insiderbrott eller otillbörlig kurspåverkan, skall en utredning genomföras.


Återrapportering
Genomförda insatser och de slutsatser som dras för att utveckla tillsynen över värdepappersmarknaden skall redovisas. Redovisningen skall även innehålla statistiska uppgifter rörande beslutade avgifter enligt 20 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, samt om samverkan med Ekobrottsmyndigheten.

Verksamhetsgren Regelgivning

Mål
Regelgivningen skall bidra till stabilitet i och genomlysning av de enskilda finansiella företagen samt ett gott konsumentskydd. Arbetet med att förenkla reglerna skall fortsätta. Effekten av regelgivningen skall vägas mot effektiviteten i det finansiella systemet.

Återrapportering
Finansinspektionen skall presentera en analys av hur regelgivningen bidragit till stabiliteten i och genomlysningen av de finansiella företagen samt ett gott konsumentskydd.

Redovisningen skall även innehålla:

 • En redogörelse för hur arbetet med att införa nya regler framskridit.
 • Uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att förenkla reglerna.
 • Uppgifter om antalet nya, ändrade eller upphävda föreskrifter och allmänna råd.

Verksamhetsgren Tillstånd och anmälningar

Mål
Handläggningen av tillstånds- och anmälningsärenden skall vara snabb, kostnadseffektiv och hålla hög kvalitet. Handläggningstiden för prospektärenden skall vara högst tio dagar.

Återrapportering
Finansinspektionen skall redovisa i vilken utsträckning verksamhetsmålet uppfyllts. Redovisningen skall innehålla uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillstånds- och anmälningsärenden samt totala antalet nedlagda arbetstimmar. Jämförelse skall göras med år 2001 och 2002.

Övriga mål och återrapportering

Finansinspektionen skall:
 1. Redovisa den samlade insatsen av såväl total arbetstid som av ekonomiska resurser för internationellt arbete inom inspektionen. För respektive verksamhetsgren lämnas särskild redovisning av den tid och de kostnader som lagts ner på internationell verksamhet, samt hur det internationella arbetet bidragit till måluppfyllelsen inom respektive verksamhetsgren. I redovisningen skall det ingå uppgifter om antal internationella arbetsgrupper som inspektionen deltagit i.
 2. Redovisa hur uppgiften att ansvara för den officiella statistiken inom området finansmarknad har fullgjorts med beaktande av kravet om effektivitet och samordning, samt hur rutinerna för insamling, bearbetning, teknik och produktion har utvecklats. Redovisning skall även lämnas avseende det totala antalet arbetstimmar och kostnaden för statistikproduktionen.
 3. Lämna en redovisning av avgiftsuttaget enligt förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet fördelat på de olika företagsgrupperna, övriga företag och myndigheter avseende senaste treårsperioden.

Verksamhet inom verksamhetsområdet Civilt försvar under politikområdet Totalförsvar samt verksamhetsområdet Svåra påfrestningar under politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

Mål

Samhällets grundläggande behov inom myndighetens ansvarsområde inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid väpnat angrepp.

Verksamheten inom samverkansområdet skall motverka ekonomiska kriser som kan få långtgående samhällskonsekvenser.

Återrapportering

 • Finansinspektionen skall redovisa de insatser som genomförts för att säkerställa samhällets säkerhet och beredskap inom samverkansområdet. Finansinspektionen skall också redovisa om och i så fall hur el, tele, IT och NBC-hot (nukleära, biologiska och kemiska hot) utgör begränsningar för att Finansinspektionens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall redovisas.
 • En redogörelse skall också lämnas om säkerhetshöjande åtgärder mot informationsoperationer som kan riktas mot de större finansiella företagen samt i vilken omfattning samverkan genomförts med Krisberedskapsmyndigheten. Det totala antalet arbetstimmar och kostnaden för insatserna skall redovisas.


1.2Organisationsstyrning

Mål

Effektivitet, kvalitetssäkring och metodutveckling skall prioriteras inom Finansinspektionens verksamhet.

Finansinspektionens tillgänglighet och service både för företag och medborgare skall förbättras med hjälp av informationstekniken.

Återrapportering

Finansinspektionen skall redogöra för genomförda insatser för att förbättra effektiviteten, utveckla arbetsmetoderna och säkra kvaliteten inom de olika verksamhetsgrenarna. Vidare skall tid och kostnader för metodutveckling inom respektive verksamhetsgren redovisas. Effekterna av genomförda insatser skall redovisas.

Vidare skall en redogörelse lämnas av genomförda insatser för att med stöd av informationstekniken förbättra tillgänglighet och service.1.3Uppdrag

 1. Finansinspektionen skall redogöra för hur de ökade resurserna, motsvarande 21,8 miljoner kronor för år 2003 har använts.
 2. Finansinspektionen skall i samband med att budgetunderlaget avseende år 2004 - 2006 tas fram så långt som möjligt ta hänsyn till de förslag som utredningen om Finansinspektionens roll och resursbehov presenterat avseende resursfrågor (dir. 2002:94).
 3. Finansinspektionen skall redovisa variationen i volymerna mellan ett antal verksamhetsår avseende de vanligaste ärenden som handläggs med stöd av bestämmelserna i förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. Uppdraget redovisas senast den 29 april 2003.
 4. Finansinspektionen skall se över bankernas rutiner, avgifter och information för betalningsöverföringar inom Sverige och EES-området. Översynen skall ge en lägesbeskrivning av bankernas avgiftssättning samt innehålla en analys av vilka komponenter som avgiftssättningen består av. I samband med översynen skall Finansinspektionen analysera behovet av särskilda insatser inom området samt vid behov lämna förslag till sådana åtgärder. Uppdraget redovisas senast den 18 november 2003.
 5. Finansinspektionen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2005 för samtliga anslag som disponeras. Prognosen skall kommenteras i förhållande till tidigare prognostillfälle, i förhållande till budgeten, samt till utfallet för 2002. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Utgiftsprognoser lämnas senast: den 21 januari 2003, den 10 mars 2003, den 6 maj 2003, den 11 augusti 2003, samt den 4 november 2003.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:1Finansinspektionen (ramanslag)163 680 tkr

Disponeras av Finansinspektionen

Villkor

2:1 Finansinspektionen
Från anslagsposten betalas Krigsförsäkringsnämndens verksamhet.

Finansinspektionen har en låneram för investeringar på 20 000 tkr.

Finansinspektionen har en räntekontokredit på 15 000 tkr.

Av anslaget på 163 680 tkr förs 1/12 varje månad till räntekontot.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
2:12 4550-2.2Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Avgifter (SFS 1995:1116 och 2002:1042)254800145 680145 68000
Ansökningsavgifter (SFS 2001:911)25480018 00018 00000
Särskilda avgifter enligt lagen (2000:1087)2711002 00002 0002 000
Summa
00165 680163 6802 0002 000
3Undantag EA-regler

Krigsförsäkringsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag.


På regeringens vägnar


Gunnar Lund
Liso Sergo


Kopia till

Försvarsdepartementet/EPS
Försvarsdepartementet/CIV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/RoB
Regeringskanslites Förvaltningsavdelning/EA
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Krisberedskapsmyndigheten
Riksdagens finansutskott