Regeringsbeslut Nr: 37 e
2002-12-19 S2002/9927/SK
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kammarkollegiet

Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:9Alkoholsortimentsnämnden (ramanslag)118 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

14:9 Alkoholsortimentsnämnden
Anslaget disponeras av Kammarkollegiet som efter beslut av Alkoholsortimentsnämnden betalar ut medel.

Från anslaget betalas kostnader för Kammarkollegiets uppgifter enligt nämndens och kollegiets överenskommelse. Avtal om kostnadernas storlek skall träffas mellan nämnden och kollegiet.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
14:940-

På regeringens vägnarKopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Socialutskottet
Systembolaget AB