Regeringsbeslut Nr:8
2002-12-20 Fi2002/4796(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende statliga arbetsgivarfrågor

Riksdagen har beslutat om statliga arbetsgivarfrågor för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 2, bet. 2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:85.).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för verksamhetsområdet Statliga arbetsgivarfrågor inom politikområdet Effektiv statsförvaltning..1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStatliga arbetsgivarfrågorArbetsgivarsamverkan
Förhandlingsverksamhet
Stöd- och rådgivningsverksamhet
Stabsuppgifter


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom statliga arbetsgivarfrågors ansvarsområde.

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål
En effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.1

1 Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Riksrevisionsverket, Ekonomistyrningsverket, Statskontoret, Kammarkollegiet, Nämnden för offentlig upphandling, Statistiska centralbyrån, Statens kvalitets- och kompetensråd, Konjunkturinstitutet, Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Arbetsgivarverket, Statens pensionsverk och Ekonomiska rådet.


Återrapportering
Resultatet återfinns till stor del inom hela statsförvaltningen. Resultatet av insatserna inom politikområdet framgår i stor utsträckning av olika skrivelser och rapporter.

Verksamhetsområde Statliga arbetsgivarfrågor

Mål
Arbetsgivarpolitiken skall vara väl utvecklad och samordnad. Myndigheterna skall bedriva arbetsgivarpolitiken så att relevant kompetens finns för att åstadkomma efterfrågat resultat2.

2 Respektive myndighet redovisar årligen sin kompetensförsörjning till regeringen.


Återrapportering
Hur verksamheten bidragit till målen.

Arbetsgivarverkets uppgifter som förvaltningsmyndighet för statliga arbetsgivarfrågor och som arbetsgivarorganisation framgår av förordningen (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket. Uppgifter för vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området framgår av respektive nämnds instruktion eller motsvarande.3

3 Offentliga sektorns särskilda nämnd tillkom genom det s.k. särskilda huvudavtalet den 29 november 1976 för den offentliga sektorn (SHA); förordningen (1988:1102) med instruktion för Statens ansvarsnämnd; förordningen (1988:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd och förordningen (1988:1534) med instruktion för Statens utlandslönenämnd.

Verksamhetsgren Arbetsgivarsamverkan


Återrapportering
1. Hur har den statliga arbetsgivarrollen utvecklats ur ett förhandlingsperspektiv?

2. Uppgifter skall lämnas om vilka icke-obligatoriska medlemmar verket företräder.

Verksamhetsgren Förhandlingsverksamhet


Återrapportering

1. Uppgift skall lämnas om vilka statliga kollektivavtal som träffats, varvid de väsentligaste avtalen särskilt skall kommenteras.

2. Effekterna av de väsentligaste avtalen som träffats under perioden 2001 – 2003 skall redovisas.


Verksamhetsgren Stöd- och rådgivningsverksamhet


Återrapportering
Hur har det stöd och den rådgivningsverksamhet som utförs mot särskild avgift utvecklats och utnyttjats av myndigheterna?

Verksamhetsgren Stabsuppgifter


Återrapportering
Kostnader och årsarbetskrafter fördelade på de olika stabsuppgifter som verket utför skall redovisas.

Kostnader, intäkter och väsentliga prestationer för verksamhetsgrenarna Arbetsgivarsamverkan, Förhandlingsverksamhet och Stöd- och rådgivningsverksamhet skall redovisas. Intäkterna skall redovisas på obligatoriska avgifter från myndigheterna och anslutna icke-statliga arbetsgivare, serviceavgifter och andra avgifter.


Övriga mål och återrapportering

Kostnader, intäkter och väsentliga prestationer för verksamhetsgrenarna Arbetsgivarsamverkan, Förhandlingsverksamhet och Stöd- och rådgivningsverksamhet skall redovisas.

Arbetsgivarverket skall fastställa verksamhetsmål för verksamhetsgrenarna Arbetsgivarsamverkan, Förhandlingsverksamhet och Stöd- och rådgivningsverksamhet och ange dem i årsredovisningen samt återrapportera hur verket uppfyllt dessa mål.

Arbetsgivarverket skall inom ramen för sin stabsroll ge erforderligt underlag för regeringens bedömningar inom det arbetsgivarpolitiska området.

Övrig återrapportering

Arbetsgivarverket skall redovisa myndigheternas samlade bedömning av Arbetsgivarverkets verksamhet.

Arbetsgivarverket skall i särskild ordning vid sidan av årsredovisningen redovisa vilka aktiviteter som genomförts för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.1.2Organisationsstyrning

Arbetsgivarverket skall liksom tidigare år lämna en personalekonomisk redovisning som bl.a. innehåller uppgift om sjukfrånvaron vid myndigheten.

Arbetsgivarverket skall vidare redogöra för sitt systematiska arbetmiljöarbete.1.3Uppdrag

Arbetsgivarverket skall i särskild ordning för regeringen beskriva och jämföra centrala och lokala förhandlingsresultat med motsvarande resultat på den övriga arbetsmarknaden.

Arbetsgivarverket skall löpande rapportera till regeringen vilka avtal som verket sluter. Rapporteringen skall ske genom att en kopia av aktuellt avtal (snarast efter justering) sänds in till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Vid behov bör avtalet kompletteras med en promemoria som kortfattat redovisat syfte, bakgrund, kostnader samt en konsekvensbeskrivning.

Arbetsgivarverket skall i samband med delårsrapporten 2003 och i årsredovisningen rapportera vilka åtgärder på det statliga avtalsområdet som vidtas i syfte att verka för regeringens mål att antalet sjukdagar skall halveras till 2008 enligt prop. 2002/03:1, volym 1, s. 28 ff.

Arbesgivarverket skall senast den 30 juni 2003 särskilt rapportera hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män utvecklas i staten.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:12Arbetsgivarpolitiska frågor (ramanslag)2 458 tkr
1:12 ap.1Arbetsgivarpolitiska frågor (ram)1 981 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
1:12 ap.2Vissa nämnder inom det arbetgivarpolitiska området (ram)477 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

1:12 ap.1 Arbetsgivarpolitiska frågor
Anslagsposten 1, Arbetsgivarpolitiska frågor, är avsedd för sådana stabsuppgifter som regeringen eller Regeringskansliet kan komma att beställa hos bl.a. Arbetsgivarverket och som inte ingår i Arbetsgivarverkets uppgifter som medlemsorganisation, såsom

· Medlemsavgifter för de samnordiska institutionerna

· Uppdrag åt Nordiska rådet

· Utgivning av författningssamling (AgVFS)

· Kostnader som är föranledda av Arbetsgivarverkets funktion enligt beredskapsförordningen

· Utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”

· Beräkning av justeringstal för ramanslagsberäkningar

· Statistikuppgifter för uppföljning av myndigheternas arbetsgivarpolitik

· Statistikuppgifter enligt särskilda beställningar

· Övriga uppdrag från regeringen eller Regeringskansliet

Anslagsposten 1 är också avsedd för regeringens behov inom det arbetsgivarpolitiska området.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
1:1200
1:12 ap.100-
1:12 ap.2150-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Låneram[1]

Arbetsgivarverket

6 000

6 000[1] Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Beräknade avgiftsinkomster som disponeras av Arbetsgivarverket, exkl. avgifter enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen (1992:191):
53 220 000 kr.

Beräknade övriga inkomster som disponeras av Arbetsgivarverket (försäljningsinkomster, bidrag, finansiella inkomster såsom räntor): 5 422 000 kr.

Totalt beräknat belopp som disponeras av Arbetsgivarverket: 58 642 000 kr.
2.3Avgifter och bidrag

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Arbetsgivarverkets verksamhet skall finansieras med medlemsavgifter och serviceavgifter.

- Avgifternas storlek bestäms av och inkomsterna disponeras av Arbetsgivarverket.
3Undantag EA-regler

- Arbetsgivarverket undantas från 7 § avgiftsförordningen (1992:191) vad gäller samrådsskyldigheten avseende medlemsavgift till Arbetsgivarverket.

- Arbetsgivarverket får, utan hinder av vad som sägs i 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188), reglera eventuellt överskott av medlemsavgift genom återbetalning till medlemmarna året efter avgiftsåret.

- Samtliga nämnder under anslagsposten 2 undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar


Gunnar Lund
Mari Svensson


Kopia till

Finansutskottet, Riksdagen
Arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/RoB
Finansdepartementet/Ekonomigruppen
Näringsdepartementet
Statens pensionsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket (2)
Offentliga sektorns särskilda nämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens utlandslönenämnd
OFR
SACO
SEKO
Statens ansvarsnämnd