Regeringsbeslut Nr:100
2002-12-12 U2002/4735/DK
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Nationellt centrum för flexibelt lärande

Riksdagen har beslutat om Nationellt centrum för flexibelt lärandes verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikVuxenutbildningUtveckling
Utbildning
Rådgivning och information
Läromedel


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Nationellt centrum för flexibelt lärandes ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Mål
Målet för politikområdet är att Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja:

 • personlig utveckling,
 • demokrati,
 • jämställdhet,
 • ekonomisk tillväxt,
 • sysselsättning samt
 • en rättvis fördelning.

Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling och Specialpedagogiska institutet.


Återrapportering
Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten inom sitt ansvarsområde har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Utveckling

Mål
Höja den pedagogiska och metodiska nivån när det gäller personal, material och teknik i centrumets egen verksamhet samt i verksamheten inom folkhögskolor, studieförbund och kommunal vuxenutbildning.

Återrapportering
För deltagare i utbildningen som direkt berörs av centrumets verksamhet belysa
 • genomsnittlig utbildningstid,
 • genomsnittlig genomförandegrad samt
 • genomsnittlig kostnad för att nå sina mål,

jämfört med föregående år.

Omfattningen och inriktningen av utvecklingsarbetet rörande kurser och läromedel.

Vidtagna åtgärder för att följa och sprida resultat av forskning och utvecklingsarbete.

Projekt, som stöds av myndigheten, inom folkhögskolor och studieförbund samt inom kommunal vuxenutbildning fördelade på inriktning och mottagare samt bedömning av deras effekt.

Verksamhetsgren Utbildning

Mål
 1. Öka tillgängligheten i hela landet till ämnen och kurser, som kompletterar den gymnasiala vuxenutbildningen, genom distansutbildning och flexibelt lärande.
 2. Höja kompetensen hos utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning och folkbildning om metoder och arbetssätt inom distansutbildningen och flexibelt lärande.

Återrapportering
I fråga om kurser som kompletterar gymnasial vuxenutbildning skall följande återrapporteras (mål 1):

Tillgängligt utbildningsutbud och genomförda utbildningar fördelade efter allmänna och yrkesinriktade ämnen på grundläggande nivå, gymnasial nivå och påbyggnadsutbildningar.

Antal deltagare fördelade på ålder och kön, utbildningsform och utbildningsnivå samt geografisk spridning.

Antal producerade verksamhetspoäng fördelade på allmänna ämnen och yrkesinriktade ämnen.

Antal avlagda betyg fördelade på allmänna ämnen och yrkesinriktade ämnen.

Antal antagna deltagare i förhållande till antal sökande.

Antal studieavbrott.

Kostnad per verksamhetspoäng och deltagare.

I fråga om centrets fortbildningsinsatser skall följande återrapporteras (mål 2):

Antal deltagare inom fortbildning, som arbetar som handledare eller lärare i distansutbildning, fördelade på kursinriktning, yrkeskategori och utbildningshuvudman samt fördelade på kommunal vuxenutbildning och folkbildning.

Verksamhetsgren Rådgivning och information

Mål
Öka kunskapen hos utbildningsanordnare om läromedel, arbetssätt och metoder, som stöder distansutbildning och flexibelt lärande.

Återrapportering
Omfattning av olika typer av publiceringsverksamhet.

Antal besökare på CFL:s webbplats samt användare av CFL:s databaser.

Omfattning av centrets seminarie- och konferensverksamhet samt övriga vidtagna åtgärder.

Verksamhetsgren Läromedel

Mål
Öka förutsättningarna för vuxna med teckenspråk som första språk att delta i vuxenutbildningen och folkbildningen.

Återrapportering
Vidtagna åtgärder och utvecklade produkter.

Övriga mål och återrapportering

Myndigheten skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. Detta innebär att myndigheten skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Vid prövning av ansökan om projektmedel skall myndigheten beakta om projektet ingår i arbetet med regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram.

Myndigheten skall senast den 17 februari 2004 redovisa myndighetens insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Av redovisningen inom ramen för de regionala tillväxtavtalen skall även framgå beslutade och utbetalda belopp. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).1.2Organisationsstyrning

Myndigheten skall:
 1. redovisa personalresursens fördelning uttryckt i årsarbetskrafter på anslagsfinansierad respektive uppdragsfinansierad verksamhet samt fördelad på de olika verksamhetsgrenarna. Även könsfördelning och yrkeskategori (behöriga/obehöriga lärare, administrativ personal samt övrig personal) skall redovisas.

 2. redovisa hur den genomfört förändringarna i sin egen verksamhet i enlighet med riksdagens beslut i samband med budgetpropositionen för 2002, (prop. 2001/02:1, utg.omr. 16, bet. 2001/02:UbU1, rskr. 2001/02:97), sid 146. Uppdraget skall avrapporteras senast den 2 juni 2003.

 3. redovisa vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under innevarande budgetår och de två därpå följande åren. Redovisningen skall ställas till regeringen och lämnas till Justitie- och Utbildningsdepartementen vid sidan av myndighetens årsredovisning och budgetunderlag senast den 24 februari 2003.
 4. redovisa formerna för samarbetet med Specialpedagogiska institutet.

 5. redovisa vidtagna åtgärder för att vara kompetensmässigt ledande inom sitt ansvarsområde.

 6. redovisa hur behoven inom etniska och språkliga minoriteter beaktats i verksamheten.
 7. redovisa sitt miljöarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 15 november 2001.


1.3Uppdrag

 1. Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2004 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

  Utgiftsprognoser lämnas senast:

  den 22 januari 2003
  den 10 mars 2003
  den 7 maj
  den 11 augusti
  den 3 november
 2. Myndigheten skall utveckla kriterier för mätning av effekterna av verksamheten. Uppdraget skall redovisas senast den 1 september 2003.
 3. Myndigheten skall, i samverkan med Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, redovisa förutsättningarna för att kvalificerad yrkesutbildning kan bedrivas som distansutbildning. Uppdraget skall redovisas senast den 2 juni 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:13Nationellt centrum för flexibelt lärande (ramanslag)101 417 tkr
25:13 ap.1Förvaltning (ram)66 417 tkr

Disponeras av Nationellt centrum för flexibelt lärande
25:13 ap.2Utvecklingsmedel (ram)35 000 tkr

Disponeras av Nationellt centrum för flexibelt lärande

Villkor

25:13 Nationellt centrum för flexibelt lärande
Myndigheten får disponera anslagssparande upp till tre procent av beloppet på anslagsposten.

25:13 ap.2 Utvecklingsmedel
Av anslagsposten får högst 10 miljoner kronor användas för att utveckla läromedel för vuxna med teckenspråk som första språk.

Av anslagsposten får högst 15 miljoner kronor användas för utvecklingsprojekt inom folkhögskolor och studieförbund samt 10 miljoner kronor för utvecklingsprojekt inom kommunernas vuxenutbildning.

Anslagsposten får även användas för utvecklingen av Folkbildningsnätet.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:131 5210
25:13 ap.19960
25:13 ap.252502.2Övriga villkor

(tkr) Räntekontokredit Belopp som förs till räntekontot1 Låneram2
Nationellt centrum för flexibelt lärande (25:13) 10 142 101 417 7 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad
2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsverksamhet266016 50016 5000266
Summa266016 50016 5000266

Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsverksamhet
Myndighetens uppdragsverksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifterna bestäms av styrelsen, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

På regeringens vägnar


Lena Hallengren
Anders Franzén


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens skolverk
Specialpedagogiska institutet
Folkbildningsrådet
Riksdagen, Utbildningsutskottet