Regeringsbeslut Nr: 33
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens sjöhistoriska museer

Riksdagen har beslutat om Statens sjöhistoriska museers verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, Utg.omr.17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens sjöhistoriska museer och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens sjöhistoriska museers ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul­turer inom landet.

Målet för Statens sjöhistoriska museer är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Verksamhetsgrenar

Statens sjöhistoriska museers verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- bevarande,

- förmedling,

- kunskapsuppbyggnad.

Resultaten skall redovisas för myndigheten samt i tillämpliga delar per museum.


Verksamhetsgren Bevarande

Mål

Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande.


Återrapportering: Statens sjöhistoriska museer skall redovisa

- policy för insamling respektive gallring av föremål,

- samlingarnas omfattning och innehåll,

- arbetet med registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna,

- magasinssituationen.

Redovisningen skall ske till Statens kulturråd.

Målet är att samlingarnas sammansättning bättre skall spegla skilda perspektiv, t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation.

Återrapportering: Statens sjöhistoriska museer skall redovisa i vilken utsträckning som olika perspektiv uppmärksammats och prioriterats när det gäller nyförvärv samt registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna. Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas samt relateras till myndighetens insamlingspolicy.

Verksamhetsgren Förmedling

Mål

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare.

Återrapportering: Statens sjöhistoriska museer skall bl.a. redovisa

- prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation,

- hur samlingarna gjorts tillgängliga, t.ex. genom presentation av sam­lingarna på Internet, depositioner och utlån,

- antal besökare med en uppskattning av fördelningen på kön och ålder,

- antal skolvisningar, studiebesök och andra programverksamheter för skolor (lärare samt elever),

- antal egna vandringsutställningar samt i förekommande fall antal besökare vid utställningar i andra länder,

- åtgärder som vidtagits för att nå besökare i hela landet,

- åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshind­rade,

- utställningar och annan programverksamhet som riktats mot bestämda grupper,

- hur museifartygen har använtsoch antal besökare till dessa.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten.

Återrapportering: Statens sjöhistoriska museer skall redovisa vilka åtgär­der som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Målet är att uppnå ökad kunskap inom det område myndigheten verkar.

Återrapportering: Statens sjöhistoriska museer skall redovisa hur man arbetat mot målet samt redovisa resultatet av detta arbete. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor, andra museer samt övriga institutioner och aktörer som har beröring med områdena. Resultatet skall bedömas och analyseras av myndigheten utifrån de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall omfatta olika personal- och ämneskategorier och ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Statens sjöhistoriska museer skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Statens sjöhistoriska museer skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i museernas utåtriktade verksamhet för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna arbete för att uppnå målet.

Övrig återrapportering

Statens sjöhistoriska museer skall återrapportera former för internatio­nellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum.

Statens sjöhistoriska museer skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2002 respektive år 2003 enligt metodan­visningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag Statens sjöhistoriska museer disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 respektive den 1 mars 2004.

Statens sjöhistoriska museer skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2002 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2003. Redo­visningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksam­het, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. upp­värmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd. Statens sjöhistoriska museer skall i en särskild rapport senast den 1 mars 2004 lämna motsvarande redovisning avseende år 2003.1.2Uppdrag

Statens sjöhistoriska museer skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen den 22 januari 2003,

- måndagen den 10 mars 2003,

- onsdagen den 7 maj 2003,

- måndagen den 11 augusti 2003,

- måndagen den 3 november 2003.
2Finansiering2.1Övriga villkor

(tkr) Räntekontokredit Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad) Låneram

28:26.6 Statens sjöhistoriska museer

15 919 94 121 37 000

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Statens sjöhistoriska museer kan söka kompletterande finansierings­källor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbets­avtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Statens sjöhistoriska museer skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
2.2Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Vasamuseet6 702052 35052 35006 702
Summa6 702052 35052 35006 702

Offentligrättslig verksamhet
Vasamuseet
- Statens sjöhistoriska museers verksamhet vid Vasamuseet, med undantag för lokalkostnaderna, finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Statens sjöhistoriska museer, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Statens sjöhistoriska museer.

- Statens sjöhistoriska museer skall varje halvår för Kulturdepartemen­tet redovisa besöksstatistik samt influtna entré- och försäljnings­intäkter i förhållande till kostnader för Vasaverksamheten. Intäkterna disponeras av Statens sjöhistoriska museer. Statens sjöhistoriska museer skall avsätta 500 000 kr till stöd, råd och bevarande av histo­riskt värdefulla segelfartyg.

- Vasamuseets resultat av verksamheten skall särredovisas i Statens sjö­historiska museers årsredovisning.

- Statens sjöhistoriska museer får mot avgift tillhandahålla artiklar och tjänster till myndigheter och enskilda. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.


På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Kerstin Östmark


Kopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Svenska museiföreningen
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd