Regeringsbeslut Nr:42
2002-12-19 Fi2002/4649 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Boverket

Riksdagen har beslutat om Boverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 18, bet. 2002/03:BoU1, rskr. 2002/03:66).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Boverket och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikBostadsförsörjningGenerella stöd till bostadsförsörjning
Stöd till riktade åtgärder för bostadsförsörjning


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Boverkets ansvarsområde.

Politikområde Bostadspolitik

Mål
Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

Verksamhetsområde Bostadsförsörjning

Mål
Bostadsmarknad med ökad nyproduktion av hyresbostäder och med lägre bygg- och boendekostnader, bostäder med god kvalitet, utveckling av de allmännyttiga bostadsföretagen och andra icke vinstdrivande upplåtelseformer samt minskad segregation i boendet.

Verksamhetsgren Generella stöd till bostadsförsörjning

Mål
Att bostäder byggs av god kvalitet och till rimliga boendekostnader.

Verksamhetsgren Stöd till riktade åtgärder för bostadsförsörjning

Mål
Produktion av bostäder med rimliga boendekostnader. En ökad andel nyproduktion av hyresbostäder. Anordnande av 15 000 nya studentbostäder under perioden 2001-2003.

Återrapportering

Boverket skall i årsredovisningen för anslaget 31:7 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter länsvis redovisa antalet beviljade bidrag, storleken på bidraget per studentrum och antalet lägenheter som de beviljade medlen omfattar. Av redovisningen skall vidare framgå fördelningen mellan ny- respektive ombyggnader. Härutöver skall uppgifter lämnas om beräknade hyreskostnader för berörda lägenheter.

Boverket skall efter varje beslutstillfälle för anslaget 31:12 Investeringsbidrag för nybyggnad av hyresrätter i årsredovisningen länsvis redovisa antalet beviljade bidrag, bidragets storlek per lägenhet och antalet lägenheter som de beviljade medlen omfattar. Uppgift om den förväntade hyreskostnaden i berörda lägenheterna samt produktionskostnaden skall också redovisas.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:2Räntebidrag m.m. (ramanslag)1 472 000 tkr

Disponeras av Boverket

Villkor

31:2 Räntebidrag m.m.
Anslaget 31:2 Räntebidrag m.m. får användas för utbetalningar av räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, vissa underhålls- och förbättringsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus, investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl. och s.k. 33 §-ersättning till kommuner. Engångsbidrag i samband med avlösen av statens ansvar för s.k. 33 §-ersättning kan utgå till kommuner efter särskilt beslut av regeringen i varje enskilt fall.

31:7Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter (ramanslag)125 000 tkr

Disponeras av Boverket

Villkor

31:7 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter
Anslaget får användas för utbetalningar av bidrag enligt bestämmelserna i förordningen (2000:588) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter.

Beslut om bidrag får under 2003 fattas som innebär utgifter, inklusive tidigare åtaganden, på högst 525 000 000 kronor.

Ramen fördelas på länsstyrelserna av Boverket efter samråd med Högskoleverket. Fördelningen skall ske på eller i anslutning till orter där det finns universitet eller högskola och där brist på studentbostäder finns. Fördelningen skall också bl.a. beakta behovet av ytterligare studentbostäder samt kostnadsläget på orten.


31:11Bidrag till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet (ramanslag)70 000 tkr
31:11 ap.1Stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet (ram)45 000 tkr

Disponeras av regeringen
31:11 ap.2Administration utvärdering (ram)5 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
31:11 ap.3Genomförande av pilotprojekt (ram)20 000 tkr

Disponeras av Boverket

Villkor

31:11 Bidrag till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet
Anslagspost 1 disponeras av regeringen.

Anslagspost 2 disponeras av Regeringskansliet.

Anslagspost 3 disponeras av Boverket.


31:11 ap.1 Stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet
Anslagsposten 1 får disponeras för stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet och som kommit in till Boverket senast den 5 november 2002.

Bidraget skall främst riktas till ekologiska åtgärder i större nybyggnadsprojekt med stor andel hyresrätter.


31:11 ap.2 Administration utvärdering
Anslagsposten 2 får belastas med högst 5 000 000 kronor för Boverkets administration av Byggkostnadsforum och utvärdering m.m., varav med upp till ett belopp om högst 800 000 kronor för delar av Byggkommissionens arbete och högst 1 500 000 kronor för att kartlägga underhållssituationen i landets bostadsbestånd.

31:11 ap.3 Genomförande av pilotprojekt
Anslagsposten 3 får belastas med högst 20 000 000 kronor för att genom Boverkets Byggkostnadsforum stödja lämpliga pilotprojekt som på nya sätt söker minska boendekostnaderna vid nybyggnad av hyresbostäder samtidigt som projekten främjar ekologisk hållbarhet. Anslagsposten får även belastas med kostnader för att i efterhand utvärdera, dokumentera och publicera kunskap om projekt som redan genomförts med motsvarande syfte och inriktning så att dessa kan fungera som goda exempel. Boverkets Byggkostnadsforum skall redovisa hur medlen använts och till vilket syfte samt dess förväntade effekt.

31:12Investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder (ramanslag)600 000 tkr

Disponeras av Boverket

Villkor

31:12 Investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder
Anslaget får användas för utbetalning av bidrag enligt bestämmelserna i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist.

Övriga bemyndiganden och ekonomiska villkor

Beslut om stöd får fattas som för Stockholms län innebär utgifter på högst 1 000 miljoner kronor under åren 2003-2006, varav 100 miljoner kronor under år 2003 och 300 miljoner kronor årligen under 2004-2006.

Bidragsramen fördelas till Länsstyrelsen i Stockholms län av Boverket.

Beslut om stöd för resten av landet får fattas som innebär utgifter på högst 1 400 miljoner kronor under åren 2003 – 2006, inklusive tidigare gjorda åtaganden i hela landet, varav högst 500 miljoner kronor under år 2003 och 300 miljoner kronor årligen under 2004-2006.

Bidragsramen för resten av landet fördelas på länsstyrelserna i respektive region av Boverket. Ramen fördelas under beaktande av bl.a. behovet av bostäder på orten och med hänsyn till kostnadsläget på orten. Boverket skall fördela medel till regionerna så att det inom varje region uppstår en sådan konkurrenssituation som avses i 2 § förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist.2.1.2Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

A:013Vissa investeringsbidrag (ramanslag)

Disponeras av Boverket2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
31:236 80003 %
31:700-
31:1100
31:11 ap.100-
31:11 ap.200-
31:11 ap.300-
31:1200-
A:01300-

På regeringens vägnar


Lars-Erik Lövdén
Ebba Vallgårda


Kopia till

Riksdagens bostadsutskott (BoU)
Miljödepartementet/Hs
Förvaltningsavdelningen/ekonomienheten
Revisionskontoret/SB
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket/SRS
Riksgäldskontoret
Budgetavdelningen, Fi
Enheten för resultatstyrning och budgetsamordning, Fi