Regeringsbeslut Nr:13 resp. 17
2002-12-19 M2002/4096/A
(delvis)
M2002/4189/A
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kammarkollegiet

Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 18, bet. 2002/03:BoU1, rskr. 2002/03:67 , utg.omr. 20, bet. 2002/03:MJU1, rskr. 2002/03:82).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:5Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador (ramanslag)40 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador
1. Anslaget får användas för bidrag till åtgärder för att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem enligt bestämmelserna i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Anslaget får även användas för att finansiera förvaltningskostnader, samt utgifter för skadeutredningar m.m. I förvaltningskostnaderna ingår:

- arvoden till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för Fonden för fukt- och mögelskador

- löner och andra utgifter i samband med utgifter för fondens kansliverksamhet

- ersättning för hithörande verksamheter inom Kammarkollegiet såsom ekonomi, personaladministration, utbetalning av bidrag samt juridisk service.

2. Fondens medel skall vara placerade på statsverkets checkräkning i Sveriges riksbank. Utbetalning från fonden ombesörjs av Kammar-kollegiet efter beslut av fondens styrelse. Inbetalningar avseende fonden tillförs denna.

Åtaganden under punkt 1 får under budgetåret 2003 göras inom en ram av totalt 40 000 000 kr.Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:8Stockholms internationella miljöinstitut (obetecknat anslag)12 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

34:8 Stockholms internationella miljöinstitut
Anslaget är budgeterat inkl. mervärdesskatt.

Medlen skall efter rekvisition utbetalas till Stockholms internationella miljöinstitut med högst en fjärdedel per kvartal.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
31:5003 %
34:800Inget

På regeringens vägnar


Lena Sommestad
Lars-Åke Erikson


Kopia till

Statsrådsberedningen/Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksrevisionsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Fonden för fukt- och mögelskador