Regeringsbeslut
2002-12-19

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Lantmäteriverket

Riksdagen har beslutat om Lantmäteriverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 18, bet. 2002/03:BoU1, rskr. 2002/03:67).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Lantmäteriverket och nedan angivna anslag.1Verksamhet


Lantmäteriverkets verksamhet bidrar till bl.a. följande politikområden:


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikLantmäteriverksamhetFastighetsindelning
Landskaps- och fastighetsinformation
Uppdragsverksamhet
TotalförsvarDet civila försvaretinom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarinom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Lantmäteriverkets ansvarsområde.

Politikområde Bostadspolitik

Mål
Målet för bostadspolitiken är att alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.[1]

[1] Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens geotekniska institut, Statens bostadskreditnämnd, Fonden för fukt- och mögelskador, Statens va-nämnd och Boverket.


Verksamhetsområde Lantmäteriverksamhet

Mål
Målet är en effektiv och långsiktigt hållbar användning av fastigheter, mark och vatten.

Lantmäteriverkets del av målet för Bostadspolitiken och Verksamhetsområdet Lantmäteriverksamheten är att tillgodose angivna samhällsbehov genom att verka för:

 • en ändamålsenlig fastighetsindelning
 • en effektiv försörjning med grundläggande geografisk information och fastighetsinformation samt att tillhandahålla aktuell information med den kvalitet och i den form, standard och aktualitet som tillgodoser angelägna samhällsbehov.

Återrapportering
Lantmäteriverket skall redovisa en samlad bedömning av hur det statliga lantmäteriets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Fastighetsindelning

Mål
Det statliga lantmäteriet skall fortsätta arbetet med att utveckla förrättningsprocessen så att det leder till förbättrad effektivitet och minskade kostnader. Verksamheten skall bedrivas med hög kvalitet och gott resultat samtidigt som kostnaderna och handläggningstiderna för de mest frekventa ärendetyperna skall sänkas. Lantmäteriförrättningen skall vara smidig, effektiv, rättssäker och tidsbesparande. Lantmäteriförrättningar skall leda till hög kvalitet i fastighetsindelningen och i fastighetsanknutna rättigheter genom ett effektivt och rättssäkert förfarande. Den information som överförs till fastighetsregistret skall vara tillförlitlig.

Återrapportering

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de angivna målen genom att särskilt redovisa

 • vilka åtgärder som har vidtagits i arbetet med att effektivisera fastighetsbildning och fastighetsregistrering. Den totala kostnaden för fastighetsbildning och fastighetsregistrering skall anges liksom den genomsnittliga kostnaden och handläggnings­tiden för enlottsavstyckningar och fastighetsregleringar som berör två fastigheter. Totala ärendebalanser skall redovisas. Kostnader och handläggningstider skall följas upp med utgångspunkt i utfallet år 1996
 • utfallet av de mätningar avseende rättssäkerhet och effektivitet i förfarandet som gjorts under året
 • den lokala myndighetsservicens omfattning och fördelning på olika huvudkategorier av produkter och kundgrupper och län.

Verksamhetsgren Landskaps- och fastighetsinformation

Mål
Riksdagen har för området landskapsinformation beslutat om en nioårig inriktning gällande t.o.m. budgetåret 2003 (prop. 1993/94:100 bil. 15, bet. 1993/94:BoU10, rskr. 1993/94:185).

Verksamhetsgrenen Landskaps- och fastighetsinformation skall redovisas enligt följande indelning:

 • Uppbyggnad
 • Förvaltning
 • Tillhandahållande

Uppbyggnad

Mål
Lantmäteriverket skall bygga upp informationssystem med grundläggande landskaps- och fastighetsinformation i sådan form och standard att angelägna samhällsbehov tillgodoses.

Målet innebär att Lantmäteriverket bl.a. skall se till att

 • en gemensam rikstäckande databas för geografisk information och fastighetsinformation inom skalområdet 1:10 000 – 1:50 000 byggs upp. Arbetet skall bedrivas med målet att databasen under 2003 skall vara kompletterad med övrig grundläggande information i enlighet med den fastställda planen. Förberedelser inleds för att under 2003 integrera databasen med kommunala topografiska primärdata och för att höja databasens tekniska och innehållsmässiga kvalitet.
 • uppbyggnaden av en nationell digital registerkarta – vad avser fastighetsindelningen – skall vara färdig år 2003 för hela Sverige. Insatserna för att lägesmässigt föra samman den topografiska informationen och fastighetsindelningen i databasen skall fortsätta.
 • vid produktionen av grundläggande geografisk information skall ökad effektivitet åstadkommas genom utnyttjande av upphandling i konkurrens. Denna upphandling skall vidareutvecklas och som lägst uppnå intervallet 20-25 procent
 • i samverkan med Naturvårdsverket, Försvarsmakten och övriga intressenter, som en del av EU:s Corine Landcover Program (85/338/EEC), under 2003 slutföra uppbyggnaden av en databas över vegetation och markanvändning. Genomförandet förutsätter finansiering genom särskilda medel från andra intressenter.

Återrapportering
Lantmäteriverket skall ange vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de angivna målen genom att redovisa vilka grundläggande geografiska data som finns digitalt lagrade samt hur arbetet med den nioåriga produktionsplanen och de nu angivna målen fortskrider. Detta innebär även att verket särskilt skall redovisa

 • resultatet av arbetet med uppbyggnaden av en gemensam rikstäckande databas för geografisk- och fastighetsinformation genom angivande av antal databaser som under året byggts upp och totalt antal uppbyggda databaser relativt gällande mål
 • resultatet av arbetet med uppbyggnaden av en digital registerkarta för fastigheter m.m. genom angivande av under året tillkommande areal, fastigheter och kommuner, samt den totala omfattningen relativt gällande mål
 • hur stor del av produktionen av grundläggande geografisk informationen under år 2003 som har upphandlats i konkurrens och hur stor del som sedan har utförts utanför myndigheten, vilken typ av produktion det är fråga om samt verkets bedömning av upphandlingens effekter för verksamheten
 • totalkostnaden för årets uppbyggnad av grundläggande landskaps- och fastighetsinformation.

Förvaltning

Mål
Förvaltning av de grundläggande databaserna innefattar både ett planmässigt ajourhållningsprogram av data och av innehållsmässig kvalitetsanpassning av databaserna. Dessutom ryms inom förvaltningsinsatserna även en anpassning av informationsinnehållet som motsvarar samhällets kommande behov av förändrad information och av en effektiv informationsförsörjning. Utgångspunkter skall vara en väl specificerad och beskriven information, principen om registrering vid källan, inflytande från användarna och förändringar i omvärlden. Lantmäteriverket bör sträva efter att hålla förvaltningen dynamisk med hänsyn till teknik- och metodutveckling, kontinuerlig och stabil över tiden, geografiskt heltäckande och effektiv.

Målet med förvaltningen av databaser innebär att Lantmäteriverket bl.a. skall se till att

 • databaserna över tiden har ett aktuellt och väl specificerat informationsinnehåll som kvalitetsmässigt och tekniskt motsvarar användarkraven från samhället i övrigt
 • databaser skall utformas för användning i geografisk informationsteknik och anpassas för integrering med andra databaser i samhället.

Återrapportering
Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de angivna målen genom att särskilt redovisa

 • för inskrivningsdelen i fastighetsregistret, antalet inskrivningsärenden under året
 • för pantbrevssystemet, antalet under året tillkomna pantbrev, antalet flyttade samt totala antalet pantbrev i systemet och andelen datapantbrev i förhållande till det totala antalet pantbrev
 • totala intäkterna i uppbördsverksamheten från expeditionsavgifter och stämpelskatter
 • totalkostnaden för årets förvaltning av grundläggande geografisk information och fastighetsinformation
 • hur arbetet med införandet av ett nytt inskrivningssystem fortskrider. En sådan redovisning skall också lämnas senast den 31 maj 2003.

Tillhandahållande

Mål
Att tillhandahålla grundläggande geografisk information och fastighetsinformation som tillgodoser angelägna samhällsbehov och svarar mot användarnas behov och efterfrågan.

Målet innebär att Lantmäteriverket bl.a. skall se till att

 • erbjuda ett ökat och flexibelt utbud med såväl elektroniska tjänster, t.ex. genom utnyttjande av Internetteknik, som traditionella tjänster, t.ex. i form av papperskartor
 • genom olika aktiviteter och kanaler, såsom användning av återförsäljare, öka användningen av informationen
 • informationen får sådan spridning och användning att optimal samhällsnytta uppnås.

Återrapportering
Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de angivna målen genom att särskilt redovisa

 • hur användningen av den information verket tillhandahåller har utvecklats
 • antalet aktörer som engagerats för distribution av geografisk information och fastighetsinformation under en treårsperiod
 • intäkter från försäljningen av de viktigaste databaserna för geografisk information, förlagsprodukter, beställningstryck (s.k. maps-on-demand) och antalet frågor till fastighetsregistret, s.k. onlinetjänster
 • försäljningsvolymer för olika produkter t.ex. tryckta kartor, kartor via beställningstryck (s.k. maps-on-demand) samt kartor utgivna på cd-rom
 • försäljningsintäkter från olika kundgrupper
 • tillgängligheten till informationen i fastighetsregistret vid direktåtkomst.

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål
Det statliga lantmäteriet skall i sin uppdragsverksamhet, som omfattar datafångst, datatjänster och konsultverksamhet, bidra till en effektivisering i kunders och användares verksamheter genom att tillhandahålla tjänster för lägesbunden information. Verksamheten skall bedrivas med hög kvalitet och med full kostnadstäckning.

Återrapportering
Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de angivna målen genom att särskilt redovisa

 • kundernas tillfredställelse med uppdragsverksamheten
 • verkets inriktning på tjänster kring geografisk informationsteknik
 • vilka åtgärder som vidtagits för att öka lönsamheten i verksamheten.

Politikområde Totalförsvar

Mål
Försvarspolitiken skall bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa. Totalförsvarsresurserna skall kunna användas för följande huvudändamål:

- försvara Sverige mot väpnat angrepp,
- hävda vår territoriella integritet,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.[1]


[1] Andra myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Migrationsverket, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar, Kustbevakningen, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets pliktverk, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Riksgäldskontoret, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Riksskatteverket, länsstyrelserna, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål
Målet är att
- värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,
– bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.

Verksamhetsgren inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information

Mål
Målet är att samhällets grundläggande behov av geografisk information och fastighetsinformation skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering
Lantmäteriverket skall redovisa om och i så fall hur el, tele, IT och nukleära, biologiska och kemiska risker och hot (NBC) utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall även redovisas.

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål
Målet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och att minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder. [1]

[1] Andra myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Migrationsverket, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar, Kustbevakningen, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets pliktverk, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Riksgäldskontoret, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Riksskatteverket, länsstyrelserna, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Lantmäteriverket, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål
Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

Verksamhetsgren inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information

Mål
Målet är att samhällets grundläggande behov av geografisk information och fastighetsinformation skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp

Återrapportering
Lantmäteriverket skall redovisa om och i så fall hur el, tele, IT och nukleära, biologiska och kemiska risker och hot (NBC) utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall även redovisas.


1.2Organisationsstyrning

Mål
Lantmäteriverket skall med hög prioritet verka för att uppnå ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem. Därvid skall finansieringsbehovet av kommande utvecklingsinsatser av informationssystemen beaktas.

Återrapportering
Lantmäteriverket skall redovisa separata resultaträkningar, inkluderande en analys av resultatet, för

 • Förrättningsverksamhet
 • Myndighetsservice
 • Pantbrevsregistrering och kreditmarknadssystem
 • Grundläggande landskaps- och fastighetsinformation
 • Uppdragsverksamhet.

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem.1.3Uppdrag

 1. Lantmäteriverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag/anslagsposter som verket disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

  Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också, för de anslag som enligt statsbudgeten för 2003 uppgår till 200 miljoner kronor, månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

  Utgiftsprognoser lämnas senast:
  - den 22 januari 2003
  - den 10 mars 2003
  - den 7 maj 2003
  - den 11 augusti 2003
  - den 3 november 2003

 2. Lantmäteriverket skall, med utgångspunkt i kostnadsutvecklingen för inskrivningsverksamheten, fastighetsdataverksamheten och fastighetsregistreringen - efter samråd med Domstolsverket - senast den 1 juni 2003 redovisa vilka avgiftsändringar som krävs för att full kost­nadstäckning skall uppnås. Redovisningen skall avse år 2002.

 3. Lantmäteriverket skall, tillsammans med Statistiska centralbyrån och Riksskatteverket, genomföra fortsatta förberedelser för komplettering av informationssystemen med lägenhetsuppgifter som bl.a. skall kunna användas för folkbokföring och statistikframställning. Lantmäteriverket skall redovisa inkomster, utgifter och prestationer samt hur Riksrevisionsverkets förslag till förbättringar och kostnadsbesparande åtgärder i tidigare granskningar rörande en registerbaserad folk- och bostadsräkning har genomförts eller kommer att genomföras.

 4. Lantmäteriverket skall inleda försöksverksamhet, i samarbete med en eller flera kommuner, för en övergång till ett nytt enhetligt nationellt referenssystem för lägesbestämning. I uppdraget ligger även att i samråd med andra berörda myndigheter, bl.a. Försvarsmakten, Banverket, Vägverket samt kommuner och Svenska Kommunförbundet utarbeta en nationell strategi för ett införande samt att med utgångspunkt av erfarenheterna från försöksverksamheten redovisa en fördjupning av de ekonomiska konsekvenserna. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2003.

 5. Lantmäteriverket skall redovisa hur en modell för certifiering kan ersätta nuvarande behörighetsförklaring enligt mätningskungörelsen (1974:339). Uppdraget skall beskriva hur certifieringsförfarandet skall se ut, hur det skall genomföras, eventuella övergångsregler samt konsekvenser av förslaget. Uppdraget skall efter samråd med övriga intressenter på området, redovisas senast den 30 september 2003.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:9Lantmäteriverket (ramanslag)428 028 tkr

Disponeras av Lantmäteriverket

Villkor

31:9 Lantmäteriverket
Anslaget disponeras av Lantmäteriverket för verksamhetsgrenarna Fastighetsindelning, Landskaps- och fastighetsinformation samt till Lantmäteriverkets verksamhet inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information (politikområdena Totalförsvar och Skydd mot olyckor och svåra påfrestningar).

Anslaget får av Lantmäteriverket disponeras för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar motsvarande högst 7 000 000 kronor för år 2003.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
31:96 42003 %2.2Övriga villkor

(tkr) Räntekontokredit Belopp som förs till räntekontot1 Låneram2
Lantmäteriverket 150 000 428 028 150 000

1Utbetalas med 1/12 varje månad.
2Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Expeditionsavgifter251100255 000255 00000
Summa
00255 000255 00000

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamhet-101 6342 000367 000362 0005 000-94 634
Summa-101 6342 000367 000362 0005 000-94 634
Offentligrättslig verksamhet

Förrättningsverksamhet-48 80925 000385 000363 00022 000-1 809
Summa-48 80925 000385 000363 00022 000-1 809
Uppdragsverksamhet

Lokal myndighetsservice23 7336 00085 00085 000029 733
Summa23 7336 00085 00085 000029 733
Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Grundläggande landskaps- och fastighetsinformation130 67617 000196 000196 0000147 676
Pantbrev m.m.39 5176 00037 00037 000045 517
Summa170 19323 000233 000233 0000193 193

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 1. Avgifternas storlek bestäms av Lantmäteriverket, dock ej i de fall som avses i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna dom­stolar­na, i förordningen (1994:598) om pantbrevregister, i de fall ersättning utgår enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lant­mäteriförrättningar och i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) med de undantag som anges i följande punkt.

 2. Avgifter för handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatisk databehandlad registerkarta, som utlämnas av Lantmäteriverket och statlig lantmäterimyndighet med stöd av 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen, beslutas av Lantmäteriverket. Avgifterna skall motsvara självkostnaden för kopieringen eller utritningen och får inte avse ersättning för att ta fram eller återställa handlingen. Avgifterna skall framgå av en särskild av Lantmäteriverket beslutad taxa. Bestämmelserna i 23-24 §§ avgiftsförordningen är tillämpliga på avgifter enligt nämnda taxor.

 3. Verket skall vidta åtgärder syftande till att åtgärda såväl överskott som underskott i respektive avgiftssystem. Avgifterna för att tillhandahålla och upplåta rätt att utnyttja landskaps- och fastighetsinformation, samt information från den allmänna kartläggningen, skall bestå av en del som skall täcka kostnaderna för uttag och expediering samt en del som skall bidra till kostnaderna för drift och utveckling av informationssystemen, dvs. en användarfinansiering. Användarfinansieringen får för år 2003 uppgå till högst 100 000 000 kr.

 4. Lantmäteriverket är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutats av inskrivningsmyndighet. Uppbördsintäkter skall redovisas mot inkomsttitel 1341 Stämpelskatt och 2511 Expeditionsavgifter.

 5. Lantmäteriverket skall tillhandahålla tjänster inom sitt verksamhetsområde på den internationella marknaden. Denna tjänsteexport skall i huvudsak ske genom Swedesurvey AB. Verkets tillhandahållande av resurser till Swedesurvey AB skall ske enligt bestämmelserna i 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191).
På regeringens vägnar


Lena Sommestad
Monica Lagerqvist Nilsson


Kopia till

Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Riksdagens bostadsutskott
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Rymdbolaget
Naturvårdsverket
Sveriges geologiska undersökning
Sjöfartsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Swedesurvey AB
Standardiseringsgruppen
Domstolsverket
Statistiska centralbyrån
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Försvarsmakten
Banverket
Vägverket
Svenska Kommunförbundet