Regeringsbeslut
4
2003-10-16 Fi2003/5381

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende anslaget 93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapens budget


 

Regeringen beslutade den 20 december 2002 regleringsbrev avseende anslaget 93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapens budget för budgetåret 2003. 

Tilldelade medel avseende anslag 93:1 ap 2 (särskilda jordbrukstullar) är underbudgeterat för innevarande år, vilket bör åtgärdas genom en omdisposition av anslagskrediten mellan anslagsposterna 93:1 ap 2 och 93:1 ap 4.

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande skall gälla för budgetåret 2003 för nedan angivet anslag.
1Finansiering


1.2Anslag

1.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

93:1Avgiften till Europeiska gemenskapen (ramanslag)23 695 000 tkr
93:1 ap.1Tullavgift (ram)2 609 000 tkr

Disponeras av Tullverket
93:1 ap.2Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter (ram)
93:1 ap.2.1Särskilda jordbrukstullar (ram)93 000 tkr

Disponeras av Tullverket
93:1 ap.2.2Sockeravgifter (ram)94 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
93:1 ap.3Mervärdesskattebaserad avgift (ram)5 496 000 tkr

Disponeras av Riksskatteverket
93:1 ap.4Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (ram)15 023 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
93:1 ap.5Storbritanniens budgetreduktion (ram)380 000 tkr

Disponeras av Riksskatteverket

Villkor

93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen
Gemensamma villkor
  1. Anslaget skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten.

  2. De närmare villkoren för betalningen av avgiften lämnas i regeringens beslut den 22 december 1994 (dnr Fi94/4453).


93:1 ap.1 Tullavgift
Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende tullar.


93:1 ap.2.1 Särskilda jordbrukstullar
Villkor

Delposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift avseende särskilda jordbrukstullar.


93:1 ap.2.2 Sockeravgifter
Villkor

Delposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende sockeravgifter.


93:1 ap.3 Mervärdesskattebaserad avgift
Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera Sveriges avgift till EG-budgeten avseende mervärdesskattebaserad avgift.


93:1 ap.4 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten
Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift baserad på bruttonationalinkomsten.


93:1 ap.5 Storbritanniens budgetreduktion
Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift för Storbritanniens budgetreduktion.1.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
93:12 369 5003 436 656
93:1 ap.1260 900332 840-
93:1 ap.2


93:1 ap.2.134 30032 983-
93:1 ap.2.29 40055 584-
93:1 ap.3549 60057 083-
93:1 ap.41 477 3002 614 384-
93:1 ap.538 000343 782-

På regeringens vägnar


Bosse Ringholm
Billie Pettersson


Likalydande till

Tullverket
Statens jordbruksverk


Kopia till

Jordbruksdepartementet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteavdelningen, Fi
Riksdagen, Finansutskottet
Enheten för förvaltningsutveckling, Fi