Regeringsbeslut Nr: 15
2002-12-20 M2002/4189/A
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 20, bet. 2002/03:MJU1, rskr. 2002/03:82).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikKunskap och underlag för miljöarbeteInfrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering
Uppdragsverksamhet
Affärsverksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts ansvarsområde.

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.


Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål
Målet för verksamhetsområdet är att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.

Verksamhetsgren Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering

Mål

SMHI skall genom att tillhandahålla meteorologiskt, hydrologiskt och oceanografiskt underlag för åtgärder och uppföljning bidra till att miljökvalitetsmålen uppfylls.


Återrapportering

SMHI skall redovisa hur institutet bidragit till att miljökvalitetsmålen uppfylls.

Mål

Varningstjänsten för skydd av liv och egendom och för att upprätthålla beredskap för akuta insatser i samband med katastrofer skall ha en träffsäkerhet på minst 78 procent.

Återrapportering

Varningarnas träffsäkerhet och andelen falska larm skall redovisas. Åtgärder skall föreslås som ökar varningarnas träffsäkerhet. SMHI skall redovisa under året genomförda utvärderingar av varningar.

Mål

SMHI:s väderprognoser skall ha en träffsäkerhet på minst 85 procent.

Återrapportering

Prognosernas träffsäkerhet skall redovisas. SMHI skall redovisa resultat av de träffsäkerhetsmått som introducerades under 2001.

Mål

SMHI:s forsknings- och utvecklingsarbete skall omsättas i praktisk samhällsnytta.

Återrapportering

SMHI skall redovisa effekterna i samhället av utförda forsknings- och utredningsuppdrag där kopplingen mellan forskningsresultat och effekt särskilt skall belysas.

Mål

Minst 95 procent av uppmätta data i SMHI:s observationssystem avsedda för prognosproduktion skall kunna användas i prognosverksamheten.

Återrapportering

SMHI skall redovisa hur stor del av uppmätta data som har inkommit till institutet i tid för att kunna användas i prognosverksamheten.

Mål

SMHI skall med infrastrukturen som grund producera och aktivt sprida meteorologiskt, hydrologiskt och oceanografiskt beslutsunderlag för samhällsplanering.


Återrapportering

SMHI skall redovisa exempel på vilka åtgärder som vidtagits för att sprida beslutsunderlagen.

Mål

SMHI skall genom medverkan i internationella organisationer (WMO, ECMWF och EUMETSAT) samt genom deltagande i samverkan mellan nationella meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska myndigheter öka kvaliteten i observations- och mätsystem, i basala produktionssystem samt i klimat- och miljöarbetet.

Återrapportering

SMHI skall redovisa exempel på hur den internationella samverkan medfört ökad kvalitet i den egna produktionen.


Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål
SMHI:s uppdragsverksamhet skall bidra till ökad samverkan med andra myndigheter.

Återrapportering

SMHI skall redovisa resultaten i uppdragsverksamheten samt ge exempel på genomförda uppdrag.


Verksamhetsgren Affärsverksamhet

Mål
Förädlingsvärdet per årsanställd i affärsverksamheten (resultat före avskrivningar plus den totala kostnaden för personal dividerat med antalet årsarbetare) skall förbättras med en procent per år.

Återrapportering

SMHI skall redovisa hur förädlingsvärdet per anställd har förändrats.
1.2Uppdrag

1. SMHI skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 22 januari (prognos åren 2003 - 2006)

- den 10 mars (prognos åren 2003 - 2006)

- den 7 maj (prognos åren 2003 - 2006)

- den 11 augusti (prognos åren 2003 - 2006)

- den 3 november (prognos åren 2003 - 2006)

2. SMHI skall, i syfte att utveckla den regionala modelleringen av framtida klimatförändringar, utreda behovet av resurser för att närmare följa det internationella arbetet med modellering av klimatet på global nivå, alternativt bygga upp en egen verksamhet för sådan modellering. Uppdraget skall redovisas senast 31 oktober 2003.

3. SMHI skall utreda behovet av resurser för att långsiktigt säkerställa fortsatt drift av stationer med långa mätserier för viktiga klimatparametrar. Vidare skall SMHI utreda behoven av nya observationer (t.ex. glaciologiska och oceanografiska observationer) i syfte att ytterligare höja kvalitén i verksamheten inklusive arbetet med klimatmodeller. Samråd skall ske med Försvarsmakten och andra berörda myndigheter. Uppdraget skall redovisas senast 31 den oktober 2003.

4. SMHI skall i samarbete med Statens räddningsverk föreslå långsiktig lösning avseende förvaltning, uppgradering och distribution av resultat av översvämningskarteringen. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:12Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m. (ramanslag)211 584 tkr
34:12 ap.1Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering (ram)150 860 tkr

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
34:12 ap.2Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF (ram)42 082 tkr

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
34:12 ap.3Gemensam administration (ram)18 642 tkr

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
34:1200
34:12 ap.1003 %
34:12 ap.2003 %
34:12 ap.3003 %2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot

Låneram2

34:12 SMHI.

11 500

110 000

34:12 ap. 1

150 8601

34:12 ap. 2

42 082

Tillförs räntekontot i januari

34:12 ap. 3

18 6421

Anslagskredit

34:12 ap.1

1 000

34:12 ap.2

2 500

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Avgiftsbelagd verksamhet-65020 00020 0000-65
Summa-65020 00020 0000-65
Affärsverksamhet

Avgiftsbelagd verksamhet11 558-3 000175 000173 0002 00010 558
Summa11 558-3 000175 000173 0002 00010 558

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Inkomsterna disponeras av SMHI. Avgifternas storlek bestäms av SMHI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

- SMHI:s verksamhet skall finansieras med avgifter i den utsträckning som kostnaderna inte täcks med anslag till myndighetsuppgifter (anslag 34:12).

- SMHI skall vidare belasta affärsverksamheten med en avgift för utnyttjandet av data och produkter från infrastrukturen, enligt ECOMET:s, EUMETSAT:s och ECMWF:s regelverk. Syftet är att uppnå konkurrensneutralitet. För utnyttjandet av andra länders data och produkter betalas avgifter till varje land via ECOMET. EUMETSAT fakturerar affärsverksamheten för utnyttjandet av organisationens produkter. När det gäller ECMWF:s och svenska data och produkter skall inleverans ske till beräknad kostnad för utnyttjad infrastruktur per 1 juli 2003 och 31 december 2003.

- För tjänstexporten medges SMHI undantag från 4 § andra stycket avgiftsförordningen. De sammanlagda intäkterna från SMHI:s tjänsteexport får motsvara högst tio procent av de totala kostnaderna för institutets verksamhet.
3Undantag EA-regler

Avräkningsförfarandet som var tillämpligt innan lagen (1996:1059) om statsbudgeten trädde i kraft skall få tillämpas för anslaget 34:12 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.


På regeringens vägnar


Lena Sommestad
Erik Arnberg


Kopia till

Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Naturvårdsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Näringsdepartemenet