Regeringsbeslut Nr:II:11
2002-12-19 UD2002/462/
MAP
UD2002/1639/
MAP (slutligt)
UD2002/2034/
MAP

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Migrationsverket

Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 8, bet. 2002/03:SfU2 , rskr. 2002/03:45).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.1Verksamhet


Migrationsverket är processansvarigt för verksamhetsområdena asyl, besök och bosättning samt svenskt medborgarskap. Detta innebär att Migrationsverket som processansvarig myndighet skall samråda med berörda myndigheter och organisationer i syfte att verksamheten håller god kvalitet och sker effektivt.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MigrationspolitikAsylPrövning av ansökan
Mottagandeverksamhet
Prövning av bidrag
Besök och bosättningPrövning av ansökan om besök och bosättning
Svenskt medborgarskapPrövning av ansökan om svenskt medborgarskap


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Migrationsverkets ansvarsområde.

Politikområde Migrationspolitik

Mål
 • Migration till och från vårt land kan ske i ordnade former.
 • Den reglerade invandringen upprätthålls.
 • Asylrätten i Sverige och i ett internationellt perspektiv värnas.
 • Harmoniseringen av flykting- och invandringspolitiken i EU ökar.

Återrapportering
Migrationsverket skall utifrån sitt ansvar som processansvarig myndighet redovisa hur målen för politikområdet uppnåtts samt analysera resultatet.

Verksamhetsområde Asyl

Mål
Asylrätten värnas genom en skyndsam och rättssäker prövning av den sökandes skyddsbehov. Mottagandet skall vara humant och värdigt. Den totala väntetiden för den asylsökande bör vara högst 12 månader.

Återrapportering
Migrationsverket skall redovisa vad som uppnåtts inom verksamhets-området såväl nationellt som internationellt samt vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla asyl-processen i syfte att förkorta väntetiderna.

Verksamhetsgren Prövning av ansökan

Mål
Beslut om uppehållstillstånd eller avvisning skall fattas inom sex månader från det att ansökan inkommit till verket.

Återrapportering

Antalet inkomna, avgjorda och öppna ärenden samt väntetiden (median) för de avgjorda ärendena.

Mål

Särskilt stöd skall ges till barn utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn). Beslut om uppehållstillstånd eller avvisning skall fattas inomtre månader.

Återrapportering

Antalet ensamkommande barn, avgjorda och öppna ärenden samt väntetiden (median) för de avgjorda ärendena.

Mål

Åtgärder skall vidtas för att underlätta för flyktingar m.fl. genom vidarebosättning i Sverige eller andra insatser för utlänningar som befinner sig i särskilt utsatta situationer, främst i närområdet.

Återrapportering

Antalet flyktingar m.fl. som beviljats uppehållstillstånd för vidarebosättning i Sverige, fördelat på medborgarskap, ålder och kön. Andra insatser som gjorts för utlänningar som befunnit sig i särskilt utsatta situationer.


Verksamhetsgren Mottagandeverksamhet

Mål
Den asylsökande skall normalt vara berättigad till ersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) under högst tolv månader.

Återrapportering

Genomsnittliga vistelsetiden i mottagandesystemet samt anledningen till vistelsetiden.

Mål

Åtgärder skall vidtas under asylprocessen för att underlätta ett självmant återvändande.

Återrapportering

Effekter av åtgärder för självmant återvändande, antalet personer som återvänt självmant före respektive efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut, tiden mellan lagakraftvunnet avvisningsbeslut till dess personen självmant återvänt samt hur många ärenden som lämnats till polisen och andelen avvikna personer av dessa. Redovisningen skall fördelas på medborgarskap. Omfattningen och inriktningen av samarbetet med svenska, utländska och internationella organisationer med återvändandearbetet.

Mål

Den organiserade verksamheten skall innehålla meningsfull sysselsättning för utlänningen under tiden hans eller hennes ansökan prövas. Den skall så långt möjligt utgå från hans eller hennes intresse och önskemål. I utformningen och genomförandet av verksamheten skall den sökandes kompetens tillvaratas så att arbetsmarknadsinträdet effektiviseras och tidigareläggs så att introduktionen i det svenska samhället underlättas vid ett eventuellt beslut om uppehållstillstånd.

Återrapportering

Hur arbetet med individplaner har utvecklats och hur informationen i dessa kan överföras till kommunernas introduktionsplanering vid ett eventuellt beslut om uppehållstillstånd.. Antalet personer som har haft praktikplats och i vilka verksamheter eller har fått undantag från skyldighet att ha arbetstillstånd fördelat på män och kvinnor i procent.

Migrationsverket skall redovisa omfattningen och på vilket sätt verket samverkat med arbetsförmedlingarna och kommunerna för att tidigt tillvarata asylsökandes kompetens inom den organiserade verksamheten.


Verksamhetsgren Prövning av bidrag

Mål
Åtgärder skall vidtas för att underlätta återvandring av flyktingar och andra skyddsbehövande.

Återrapportering

Vilka åtgärder som vidtagits för skilda målgrupper, vilka effekter åtgärderna medfört, vilka erfarenheter som vunnits samt antalet ansökningar som prövats enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land, hur många personer som fått bifall och lämnat landet, till vilka länder återvandring skett samt hur många som på nytt ansökt om uppehållstillstånd av dem som tidigare fått bidrag för återvandring.

Mål

Ersättning kall lämnas för att underlätta för flyktingar i Sverige att återförenas med sina anhöriga.

Återrapportering

Antalet personer som fått bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

Mål

Inom ramen för den europeiska flyktingfonden medverka till att utveckla asylprocessen och integrationen i Sverige.

Återrapportering

Inriktningen på de projekt som beviljats bidrag samt andelen bidrag fördelat på statliga, kommunala, frivilliga organisationer m.fl.


Verksamhetsområde Besök och bosättning

Mål

Inom ramen för den reglerade invandringen medge besöksutbyte mellan länder i enlighet med den sökandes önskemål. Den totala väntetiden bör vara högst en månad.

Värna rätten att förenas med nära anhöriga genom att väntetiden för beslut görs så kort som möjligt med hänsyn till sökandes och övriga berördas behov. Den totala väntetiden bör vara högst 12 månader.


Återrapportering
Migrationsverket skall redovisa vad som uppnåtts inom verksamhets-området såväl nationellt som internationellt samt vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla processen i syfte att förkorta väntetiderna.

Verksamhetsgren Prövning av ansökan om besök och bosättning

Mål
Den som inbjuder till Sverige skall vara medveten om kraven för att få visering så att den sökande kan lämna kompletta och riktiga uppgifter samt kunna förutse resultatet av ansökan. Handläggningen skall präglas av gott bemötande och tillgänglighet.

Beslut om visering skall fattas inom en månad från det att ansökan inkommit till utlandsmyndighet.

Återrapportering

Antalet inkomna, avgjorda och öppna ärenden, väntetiden för avgjorda ärenden (median) samt antalet avhopp.

Mål

Beslut om uppehållstillstånd för anknytning till personer bosatta i Sverige skall fattas inom fem månader sedan ansökan inkommit till utlandsmyndighet.

Handläggningen skall präglas av gott bemötande och tillgänglighet.

Återrapportering

Antalet inkomna, avgjorda och öppna ärenden, väntetiden för avgjorda ärenden (median).


Verksamhetsområde Svenskt medborgarskap

Mål
Den sökande skall vara medveten om kraven för att kunna få svenskt medborgarskap för att kunna förutse resultatet av en ansökan samt för att kunna lämna kompletta och riktiga uppgifter.Den totala väntetiden bör vara högst 12 månader.

Återrapportering
Migrationsverket skall redovisa vad som uppnåtts inom verksamhets-området. Effekterna av de nya reglerna i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap skall särskilt redovisas.

Verksamhetsgren Prövning av ansökan om svenskt medborgarskap

Mål
Beslut om svenskt medborgarskap skall fattas inom sex månader från det att ärendet inkommit till verket. Handläggningen skall präglas av gott bemötande och tillgänglighet.

Återrapportering
Antalet inkomna, avgjorda och öppna ärenden samt väntetiden (median) samt resultatet (bifall och avslag). Av rapporteringen skall framgå fördelning på kön och medborgarskap.

Övriga mål och återrapportering

Kostnader för och intäkter från myndighetens verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren. Av redovisningen skall framgå styckkostnader och hur de för verket gemensamma kostnaderna fördelas på respektive verksamhetsgren.

Verksamhetsområde Asyl

Asylsökande

Migrationsverket skall redovisa antalet utlänningar som ansökt om asyl fördelade efter medborgarskap, kön och ålder.

Migrationsverket skall redovisa hur verket har arbetat med att ge de asylsökande kommuninformation om olika bostadsorter.

Migrationsverket skall redovisa vilka insatser som gjorts för att förbättra asylutredningarna och mottagandet samt för att korta handläggningstiderna för barn utan medföljande legal vårdnadshavare.

Mottagande av asylsökande

Migrationsverket skall redovisa nedanstående kostnader dels sammanslaget för personer i eget boende och i anläggningsboende, dels för personer i förvaren

 • kostnader för ersättning till utlänningar som omfattas av LMA,
 • kostnader för ersättning till landsting och kommuner för kostnader avseende hälso-, sjuk- och tandvård samt skola, god man m.m.,
 • kostnader för ersättning till kommunerna för utbetalda ersättningar till utlänningar som enligt 1 § andra stycket 3 LMA har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medges rätt att vistas här medan ansökan prövas,
 • kostnader för de medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som vistas i kommunen och som med stöd av 2 kap. 5 b § utlänningslagen (1989:529) beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd,
 • kostnader för ersättning till kommuner och landsting för utlänningar som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd understigande ett år av medicinska skäl enligt 2 kap. 4 § 5 utlänningslagen,
 • lokalkostnader, personalkostnader och övriga förvaltningskostnader,
 • genomsnittlig dygnskostnad räknat per person varvid personer i enskilt boende, förvar och övrigt anläggningsboende skall redovisas såväl gemensamt som var för sig och
 • andel av dygnskostnaderna i den organiserade verksamhet som ordnas med stöd av LMA.

Dessutom skall verket redovisa

 • den genomsnittliga tiden räknat från det datum en person får uppehållstillstånd av Migrationsverket respektive Utlänningsnämnden till dess att begäran om introduktionsplats överlämnats till Integrationsverket samt till dess personen inte längre är registrerad i Migrationsverkets mottagandesystem,
 • hur verket har utvecklat sin förmåga och insatser för att avvisningsbeslut verkställs i nära anslutning till att det vinner lagakraft.

Migrationsverket skall vidare redovisa utnyttjandegraden av förvarsplatserna.

Verksamhetsområde Besök och bosättning

Uppehållstillstånd

Migrationsverket skall redovisa antalet utlänningar som beviljats uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (1989:529) samt på vilka grunder tillstånden meddelats, fördelade efter medborgarskap, ålder och kön.

Migrationsverket skall redovisa hur många barn utan medföljande legal vårdnadshavare som sökt uppehållstillstånd av andra skäl än asyl.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Verksamheten inom verksamhetsområdet Det civila försvaret under politikområdet Totalförsvar samt verksamhetsområdet Svåra påfrestningar under politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

Målet är att samhällets grundläggande behov inom Migrationsverkets ansvarsområde inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapporteringskrav: Migrationsverket skall redovisa om och i så fall hur el, tele, IT och NBC utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall även redovisas. Verket skall vidare redovisa hur verket har arbetat för att nå målet.1.2Organisationsstyrning

Personal- och kompetensfrågor

Migrationsverket skall redovisa verkets arbete med personal- och kompetensfrågor. Av redovisningen skall verkets personalstruktur framgå och vilka framtida konsekvenser denna kan få.

Nordiskt samarbete

Migrationsverket skall redovisa verkets deltagande och engagemang i det nordiska arbetet inom det migrationspolitiska området.

Internationellt engagemang

Migrationsverket skall lämna en redogörelse för sitt internationella engagemang och hur verket i det nationella arbetet kan tillgodogöra sig de internationella erfarenheterna.

Internationellt migrationssamarbete och stöd för förvaltningsutveckling

Migrationsverket skall redovisa verkets arbete med att stödja andra länder, särskilt kandidatländerna till Europeiska unionen samt Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, i uppbyggnaden av en migrationspolitisk rättsordning bl.a. genom deltagande i twinningsamarbete inom ramen för PHARE och Tacis programmen samt överväga att bredda agendan även till bl.a. människohandels-problematiken. Migrationsverket skall vidare redovisa uppbyggnaden av verkets internationella projektverksamhet, bl.a. utarbetandet av länderbaserade strategier för perioden 2003-2006 avseende samarbetet med de ovan prioriterade länderna, baserad på strategisk behovsinventering, ländernas prioriteringar, institutionella kapacitet och åtaganden. Verket skall därtill försäkra sig om en väl fungerande uppföljnings- och bedömningsmekanism för samarbetet. Möjligheter till samverkan och samfinansiering med EU och andra nationella och internationella aktörer skall särskilt beaktas.

Barnperspektivet i myndighetens verksamhet

Migrationsverket skall redovisa på vilket sätt verket har beaktat FN:s konvention om barnets rättigheter såväl vid utformandet som genomförandet av sin verksamhet.


1.3Uppdrag

Samlad analys rörande asylprocessen

Migrationsverket skall redovisa en samlad analys av frågor rörande hela asylprocessen för perioden 2000-2002 och skall så långt möjligt göras ur ett könsperspektiv. Återvändandearbetet skall särskilt uppmärksammas. Verket skall vidare redovisa effektiviseringsarbetet och kvalitetsutvecklingen av asylutredningarna. Uppdraget skall redovisas senast den 15 april 2003.

Översyn av utfärdandet av bevis om undantag från skyldighet att inneha arbetstillstånd

Migrationsverket skall se över rutinerna vid utfärdandet av bevis om undantag från skyldighet att ha arbetstillstånd enligt 4 kap. 3 a § utlänningsförordningen (1989:547) och säkerställa att handlingen utformas på sätt som försvårar missbruk och förfalskning. Översynen skall vara slutförd senast den 31 mars 2003.

Genderfrågor

Migrationsverket skall redovisa hur genomförandet av riktlinjerna för hur kvinnors skyddsbehov bättre skall uppmärksammas i asylprocessen har skett. Verket skall vidare redovisa hur arbetet framöver skall bedrivas. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2003.

Söderköpingsprocessen

Migrationsverket skall för perioden 2003-2006 utarbeta en strategi för fortsatt svenskt deltagande i Söderköpingsprocessen, baserad på strategisk behovsinventering, skälig kostnadsfördelning mellan de olika aktörerna samt mål- och resultatstyrning av verksamheten. Uppdraget skall redovisas senast den 15 april 2003.

Verksamhets- och utgiftsprognoser

Migrationsverket skall redovisa resultaten och prognoserna för asylprocessen samt lämna en utförlig analys av resultaten inklusive en internationell jämförelse. I detta sammanhang skall särskilt beaktas återvändandearbetet. Verket skall vidare redovisa de förväntade effekterna av vidtagna eller beslutade åtgärder samt lämna förslag på regeländringar som kan ha betydelse för processerna samt eventuella kostnadseffekter därav. Av redovisningen skall även väntetiderna (median) framgå för grundbeslut och överklagande samt verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut.

Migrationsverket skall redovisa verksamhets- och utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som verket disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

För innevarande år skall också en månadsfördelad prognos lämnas på samtliga anslag så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Redovisningen skall lämnas senast den 5 mars, den 28 april och den 29 oktober 2003. Den 16 januari och den 5 augusti 2003 skall en förenklad prognos lämnas.

Den13 maj och den 15 september 2003 skall Migrationsverket lämna en fördjupad verksamhets- och utgiftsprognos för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som verket disponerar därutöver skall verket redovisa

 • den genomsnittliga dygnsutgiften i mottagandesystemet exkl. förvar fördelat på olika kostnadsslag,
 • den genomsnittliga dygnsutgiften i förvaren fördelat på olika kostnadsslag,
 • utnyttjandegraden i förvaren,
 • antalet asylsökande fördelade efter medborgarskap, kön och ålder samt
 • samtliga moment i asylprocessen.

Miljöledningsarbete

Migrationsverket skall redovisa verkets miljöledningsarbete enligt riktlinjerna av den 15 november 2001. Uppdraget skall avrapporteras vid sidan av årsredovisningen senast den 22 februari 2003.

Familjebaserad barnverksamhet

Migrationsverket skall i samverkan med Skolverket redovisa hur kvaliteten i Migrationsverkets familjebaserade barnverksamhet kan förbättras, i vilken omfattning asylsökande barn tas emot i kommunens förskola och vilka insatser som görs för att stödja barnen samt i vilken omfattning dessa barns behov tillgodoses på något annat sätt. Uppdraget skall avrapporteras senast den 1 mars 2003.

Statistik

Migrationsverket skall samla in statistik över antalet utlänningsärenden inkomna till utlandsmyndigheterna under år 2002. Uppdraget skall avrapporteras senast den 1 mars 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

12:1Migrationsverket (ramanslag)617 511 tkr
12:1 ap.1Migrationsverket (ram)601 011 tkr

Disponeras av Migrationsverket
12:1 ap.2Regeringskansliet (ram)16 500 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

12:1 ap.1 Migrationsverket
Ansökningsavgifter erlagda vid Migrationsverket skall redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter. Från anslaget finansieras vissa kostnader vid utlandsmyndigheterna med inriktning på arbetsuppgifter inom migrationsområdet på högst 1 500 tkr.

12:1 ap.2 Regeringskansliet
Från anslaget finansieras kostnader för viss personal vid utlandsmyndigheterna med inriktning på arbetsuppgifter inom migrationsområdet.

12:2Mottagande av asylsökande (ramanslag)3 154 274 tkr

Disponeras av Migrationsverket

Villkor

12:2 Mottagande av asylsökande
Från anslaget finansieras utgifter för
 • boende, ersättningar till utlänningar, kommuner eller landsting samt organiserad verksamhet för dem som omfattas av LMA (lagen om mottagande av asylsökande m.fl.) och bor på någon av Migrationsverkets anläggningar,
 • ersättningar till utlänningar, kommuner eller landsting samt organiserad verksamhet för dem som omfattas av LMA och bor i eget boende,
 • ersättning till kommuner och landsting för utlänningar som ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgivits rätt att vistas i Sverige medan deras ansökan prövas,
 • boende, organiserad verksamhet och ersättningar till utlänningar, kommuner eller landsting till utlänningar som hålls i förvar vid någon av Migrationsverkets anläggningar,
 • ersättning till kommuner och landsting för de medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som vistas i en kommun och som med stöd av 2 kap. 5 b § utlänningslagen beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd,
 • ersättning till kommuner och landsting för utlänningar som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd understigande ett år av medicinska skäl enligt 2 kap. 4 § 5 utlänningslagen (1989:529),
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal som är hänförlig till mottagandeverksamheten som finansieras via anslaget, samt
 • den del av Migrationsverkets gemensamma kostnader som är hänförlig till mottagandeverksamheten som finansieras via anslaget.

Migrationsverket får av anslaget använda högst 210 000 tkr för förvarskostnader. Medel därutöver får disponeras först efter beslut av regeringen.


12:3Migrationspolitiska åtgärder (ramanslag)286 629 tkr
12:3 ap.1Internationell samverkan (ram)4 000 tkr

Disponeras av regeringen
12:3 ap.2Efterforskningsverksamhet (ram)2 864 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
12:3 ap.3Återvandringsinsatser m.m. (ram)4 873 tkr

Disponeras av regeringen
12:3 ap.4Återvandringsförberedelser (ram)7 080 tkr

Disponeras av Migrationsverket
12:3 ap.5Återvandringsbidrag (ram)3 700 tkr

Disponeras av Migrationsverket
12:3 ap.6Vidarebosättning m.m. (ram)251 712 tkr

Disponeras av Migrationsverket
12:3 ap.7Resor vid vidarebosättninng m.m. (ram)9 900 tkr

Disponeras av Migrationsverket
12:3 ap.8Anhörigresor (ram)1 500 tkr

Disponeras av Migrationsverket
12:3 ap.9Internationellt utvecklingsarbete (ram)1 000 tkr

Disponeras av Migrationsverket

Villkor

12:3 ap.1 Internationell samverkan
Från anslagsposten finansieras vissa migrationspolitiska projekt och Sveriges deltagande i sådant internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier. Beslut om högst 50 tkr får fattas av Regeringskansliet.

12:3 ap.2 Efterforskningsverksamhet
Från anslagsposten lämnas bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset.

Bidraget skall betalas ut kvartalsvis i efterskott med en fjärdedel av det totala beloppet.


12:3 ap.3 Återvandringsinsatser m.m.
Från anslagsposten finansieras insatser som i första hand riktar sig till skyddsbehövande som vill återvända från Sverige tillsitt ursprungsland. Även insatser för tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet samt andra insatser i speciellt migrationspolitiskt syfte kan stödjas när det inte kan komma till stånd inom ramen för det allmänna utvecklingssamarbetet.

12:3 ap.4 Återvandringsförberedelser
Från anslagsposten finansieras förberedelser för återvandring eller tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper
 • inhämtande och spridning av information till enskilda, organisationer och kommuner,
 • utbildningsinsatser och
 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Möjligheter till samarbete med svenska, utländska och internationella organisationer bör tillvaratas när detta bedöms lämpligt. Informations- och utbildningsinsatserna kan ske såväl i Sverige som i andra länder. I synnerhet utbildnings- och reintegreringsinsatserna bör göras i samverkan med Sida.

Från anslagsposten får även finansieras insatser avseende medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som kommer från provinsen Kosovo och som vill återvända dit efter det att deras tidsbegränsade uppehållstillstånd har upphört att gälla.


12:3 ap.5 Återvandringsbidrag
Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.

12:3 ap.6 Vidarebosättning m.m.
Migrationsverket får disponera den del av anslagsbeloppet som överstiger 144 300 tkr först efter beslut av regeringen. Från anslagsposten finansieras
 • schablonberäknade ersättningar till kommuner för mottagande av flyktingar m.fl. som organiserat överförs till Sverige,
 • medicinska insatser såväl i Sverige som i Bosnien-Hercegovina och Kosovo samt
 • viss samverkan mellan svenska vårdgivare och medicinsk personal i f.d. Jugoslavien.

Efter särskilt beslut av regeringen får anslagsposten finansiera åtgärder för att underlätta vidarebosättning främst i närområdet.

Från anslagsposten skall bekostas schablonersättningar enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. för organiserat överförda flyktingar. Schablonersättningar betalas löpande ut till kommunerna av Integrationsverket från anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande.

Ersättning till kommuner skall ha utbetalats enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. Löpande utbetalningar göra av Integrationsverket från anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande. Den sista bankdagen i juni 2003 och den sista bankdagen i december 2003 skall anslagsposten belastas genom att ett schabloniserat belopp utbetalas till Integrationsverket. Beloppet skall utgöras av antalet organiserat överförda flyktingar multiplicerat med 136 800 kronor.

Den sammanlagda utgiften för medicinska insatser såväl i Sverige som i Bosnien-Hercegovinas närområden och i provinsen Kosovo i Förbundsrepubliken Jugoslavien får uppgå till högst 7 500 tkr. Verksamheten kan bl.a. ske i samarbete med FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) och International Organisation for Migration (IOM). Programmet skall avslutas under år 2003.


12:3 ap.7 Resor vid vidarebosättninng m.m.
Migrationsverket får disponera den del av anslagsbeloppet som överstiger 5 380 tkr först efter beslut av regeringen.

Från anslagsposten finansieras

 • resor för flyktingar m.fl. som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning,
 • information och förberedande insatser inför överföringen, samt
 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för den personal som deltar i åtgärder som syftar till sådan överföring.

Efter särskilt beslut av regeringen får anslagsposten finansiera åtgärder för att underlätta vidarebosättning främst i närområdet.

I första hand skall åtgärderna avse flyktingar m.fl. för vilka FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) presenterat förslag till överföring och där andra möjligheter är uttömda.

12:3 ap.8 Anhörigresor
Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

12:3 ap.9 Internationellt utvecklingsarbete
Migrationsverket skall från anslagsposten finansiera de utgifter verket har för att förbereda, utveckla, följa upp och analysera resultatet av deltagandet i den internationella projektverksamheten.

12:5Offentligt biträde i utlänningsärenden (ramanslag)127 027 tkr
12:5 ap.1Regeringskansliet (ram)100 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
12:5 ap.2Migrationsverket (ram)85 927 tkr

Disponeras av Migrationsverket
12:5 ap.3Utlänningsnämnden (ram)41 000 tkr

Disponeras av Utlänningsnämnden

Villkor

12:5 ap.1 Regeringskansliet
Anslagsposten får disponeras för att bekosta offentligt biträde enligt utlänningslagen (1989:529).

Regeringskansliet skall till Rättshjälpsmyndigheten utbetala belopp motsvarande eventuella utgifter under år 2003 för offentligt biträde i utlänningsärenden.


12:5 ap.2 Migrationsverket
Från anslaget finansieras utgifter för offentliga biträden enligt utlänningslagen (1989:529).

12:5 ap.3 Utlänningsnämnden
Från anslaget finansieras utgifter för offentliga biträden enligt utlänningslagen (1989:529).

12:6Utresor för avvisade och utvisade (ramanslag)105 556 tkr
12:6 ap.1Migrationsverket (ram)42 556 tkr

Disponeras av Migrationsverket
12:6 ap.2Kriminalvårdsstyrelsen (ram)63 000 tkr

Disponeras av Kriminalvårdsstyrelsen

Villkor

12:6 ap.1 Migrationsverket
Anslagspost 1:

Från anslagsposten finansieras utgifter vid utresa ur Sverige av

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket eller Utlänningsnämnden med stöd av utlänningslagen (1989:529), eller
 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört.

Utgiften skall avse

 • resor, för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, samt
 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningen ut ur Sverige.

Högst 5 000 tkr av anslagsposten får användas för att finansiera åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande.


12:6 ap.2 Kriminalvårdsstyrelsen
Från anslagsposten finansieras utgifter vid utresa ur Sverige av utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, Utlänningsnämnden eller polismyndighet med stöd av utlänningslagen (1989:529) och där kostnaden avser
 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från kriminalvården,
 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet, samt
 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

12:7Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ramanslag)32 000 tkr

Disponeras av Migrationsverket

Villkor

12:7 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
Anslaget disponeras för utbetalningar för projekt som beviljats bidrag från den europeiska flyktingfonden. Av anslaget får högst 1 600 tkr användas för administration.

Bidrag från den europeiska flyktingfonden skall redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 02 Bidrag från den europeiska flyktingsfonden.

Bemyndigande och ekonomiska åtaganden

Migrationsverket får göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 13 000 tkr.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
12:19 2650
12:1 ap.19 0150-
12:1 ap.22500-
12:294 6000-
12:300
12:3 ap.100-
12:3 ap.200-
12:3 ap.300-
12:3 ap.400-
12:3 ap.500-
12:3 ap.600-
12:3 ap.700-
12:3 ap.800-
12:3 ap.900
12:52 6000
12:5 ap.100-
12:5 ap.21 3000-
12:5 ap.31 3000-
12:61 6000
12:6 ap.16500-
12:6 ap.29500-
12:75000-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Migrationsverket

30 000

601 011

70 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten

På regeringens vägnar


Jan O. Karlsson
Gun Enlund


Kopia till