Regeringsbeslut Nr: 27
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Riksantikvarieämbetet

Riksdagen har beslutat om Riksantikvarieämbetets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Riksantikvarieämbetet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKulturmiljövårdMyndighetsarbete
Kunskapsuppbyggnad
Arkeologisk uppdragsverksamhet
Vård
Publikarbete


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Riksantikvarieämbetets ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/ 97:3, bet. 1996/ 97:KrU1, rskr. 1996/ 97:129):

 • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,
 • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,
 • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,
 • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,
 • att bevara och bruka kulturarvet,
 • att främja bildningssträvandena samt
 • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.

Verksamhetsområde Kulturmiljövård

Mål
Mål för verksamheten inom kulturmiljöområdet är
 • ett försvarat och bevarat kulturarv,
 • ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer med kulturmiljöarbetet som en drivande kraft i omställningen,
 • allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön,
 • nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kulturarv.

Riksantikvarieämbetet skall som central myndighet arbeta för att målen för verksamheten inom kulturmiljöområdet uppnås.


Återrapportering
Verksamhetsgrenar

Riksantikvarieämbetets verksamhet skall redovisas enligt indelning i följande verksamhetsgrenar:

 • myndighetsarbete,
 • kunskapsuppbyggnad,
 • arkeologisk uppdragsverksamhet,
 • vård,
 • publikarbete.

Verksamhetsgren Myndighetsarbete

Mål
Målen för verksamheten inom kulturmiljöområdet skall i ökande grad beaktas inom olika samhällsområden. Riksantikvarieämbetets verksamhet skall bl.a. syfta till att
 • stärka kulturarvets och kulturmiljöns ställning i den regionala och lokala ut­vecklingen,
 • kulturarvet och miljöns kulturvärden skall tas till vara inom olika samhällssektorer bl.a. inom areella näringar, infrastruktur­ och bebyggelse
 • uppnå en ökad samordning mellan kultur- och naturmiljösektorerna.

Målet är vidare att bidragsgivningen skall åstadkomma största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön.

Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa sina prestationer samt göra en bedömning av vilka effekter som dessa har haft.

Mål

Målet är att Riksantikvarieämbetet skall vara samlande och pådrivande i kulturmiljöarbetet. RAÄ skall tillsammans med Statens kulturråd bl.a. genom bidragsfördelningen understödja de regionala museernas arbete. Riksantikvarieämbetet skall vidare arbeta för att utveckla samspelet mellan den statliga kulturmiljöorganisationen, kommunerna och de centrala kulturarvsinstitutionerna.


Återrapportering
Riksantikvarieämbetet skall redovisa vilka insatser som har gjorts och analysera hur samarbetet inom kulturmiljösektorn har utvecklats.

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål
Målet är att kunskapsuppbyggnaden, inklusive sektorsforskningen, inom kulturmiljöområdet och informationen om kunskapsuppbyggnaden skall utvecklas och spridas.

Återrapportering
Riksantikvarieämbetet skall redovisa vilka insatser som har vidtagits för att uppnå målen. Av redovisningen skall vidare framgå

- användningen av de särskilda sektorsforskningsmedel som anvisas under anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (anslagsposten 4) uppdelat på olika kategorier av användare, externt och internt,

- i vilken utsträckning resultaten av kunskapsuppbyggnaden har över­förts inom den egna verksamheten och kultur- och utbildningssekto­rerna samt till allmänheten.

Verksamhetsgren Arkeologisk uppdragsverksamhet

Mål
Målet är att den arkeologiska uppdragsverksamheten vid Riksantikvarie­ämbetet skall vara förebildlig i fråga om antikvarisk och vetenskaplig kvalitet, relevans och kostnadseffektivitet.

Återrapportering
Riksantikvarieämbetet skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att utveckla Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdrags­verksamhet samt resultaten av dessa åtgärder. Av redovisningen skall framgå vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra servicen gentemot uppdragsgivarna och för att öka tillgängligheten till resultaten från undersökningarna.

Verksamhetsgren Vård

Mål
Målet är att myndigheten skall bidra till en vidareutveckling av meto­derna för vården av det materiella kulturarvet, med särskild inriktning mot en långsiktigt hållbar utveckling.

Återrapportering
Riksantikvarieämbetet skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att uppnå målet samt resultaten av detta arbete. Redovis­ningen skall vidare innehålla en analys av resultaten.

Verksamhetsgren Publikarbete

Mål
Målet är att allmänhetens förståelse för, delaktighet i och ansvarstagande för kulturarvet skall öka och att tillgängligheten till information om kulturmiljövärdena skall förbättras.

Återrapportering
Riksantikvarieämbetet skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att sprida information om kulturarvet och kulturmiljön samt resultatet av dessa. Vidare skall insatser redovisas som har gjorts för att stödja det arbete som utförs på lokal och regional nivå, särskilt hos de regionala museerna och i skolan. Redovisningen skall innehålla en analys av de resultat som har uppnåtts samt spegla olika perspektiv, såsom kön, klass, kulturell bakgrund och generation.

Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Riksantikvarieämbetet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Riksantikvarieämbetet skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.

Målet är att den kulturhistoriskt värdefulla miljön och bebyggelsen så långt möjligt tillgängliggörs för personer med funktionshinder.

Återrapportering: Riksantikvarieämbetet skall inom ramen för sitt sektorsansvar för genomförandet av handikappolitiken redovisa vilka insatser som gjorts för att stödja, samordna och utbilda kulturmiljösektorns olika aktörer så att de aktivt medverkar till att sådana anpassningar för personer med funktionshinder väljs, som på bästa sätt tillgängliggör de kulturhistoriska värdena utan att negativt påverka dem.

Målet är att öka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling för kulturmiljön i ett internationellt perspektiv.

Återrapportering: Riksantikvarieämbetet skall redovisa

- omfattning av och inriktning på det internationella samarbetet för kulturmiljön, bl.a. när det gäller samarbetet med Östersjöländerna och inom EU, samt inom vilka områden det huvudsakligen ägt rum,

- vilka insatser som gjorts bl.a. i samarbetet med SIDA, för att med­verka till att biståndsländernas kulturarv tas till vara,

- hur erfarenheter från det internationella arbetet har överförts inom den egna verksamheten, liksom inom kulturarvsområdet i övrigt.

Riksantikvarieämbetet skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken, väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregio­ner med en god servicenivå i alla delar av landet, uppnås. Detta innebär att myndigheten skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtavtalen och de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Myndigheten får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering: Riksantikvarieämbetet skall senast den 17 februari 2004 redovisa myndighetens insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Av redovisningen inom ramen för de regionala tillväxtavtalen skall även framgå vilka de samverkande parterna är, vilket eller vilka av myndighetens anslag som kommer ifråga samt beslutade och utbetalda belopp. Den närmare utformningen av redovisningen skall ske i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Övrig återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport till regeringen senast den 1 april 2003 lämna redogörelser för bidragsgivningen till arbetslivs­museer. Redogörelsen skall innehålla en sammanställning över vilka museer som mottagit bidrag, för vilket syfte och, där så är möjligt, en analys av de resultat som uppnåtts.

Riksantikvarieämbetet skall i en särskild skrivelse till regeringen senast den 1 april 2003 redovisa hur arbetet med industrisamhällets kulturarv har utvecklats och integrerats i det ordinarie kulturmiljöarbetet. Redovisningen bör innehålla en närmare beskrivning av hur detta utvecklats och integrerats i kulturmiljövårdens arbete med 1900-talets kulturhistoria och kulturmiljöer.

Riksantikvarieämbetet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av myndighetens verksamhet för år 2002 resp. år 2003 enligt metodan­visningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 resp. den 1 mars 2004.

Riksantikvarieämbetet skall i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet årligen redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s struktur­fondsprogram och gemenskapsinitiativ. Riksantikvarieämbetet skall samordna redovisningen, som lämnas senast den 1 april 2003. Av redo­visningen skall även framgå omfattningen av den nationella medfinansie­ringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

Riksantikvarieämbetet skall i samarbete med Statens kulturråd årligen redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram för kultur, Kultur 2000 programmet, antalet svenska ansökningar som beviljats stöd samt utvärdera programmet efter genomförda programperioder. Statens kulturråd skall samordna redovisningen, som lämnas senast den 1 april 2003. Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

Riksantikvarieämbetet skall i en särskild skrivelse till regeringen senast den 1 april 2003 resp. den 1 april 2004 redovisa en omvärldsanalys och därvid göra en sammanfattande bedömning av tillståndet och utveck­lingen inom kulturmiljöområdet mot bakgrund av målen för verksam­heten inom kulturmiljöområdet.

Riksantikvarieämbetet skall i en särskild skrivelse till regeringen senast den 1 april 2003 redovisa en delrapport angående projektet Agenda kulturarv. Av rapporten skall framgå hittills gjorda insatser inom projektet samt en bedömning av effekterna av insatserna.

Riksantikvarieämbetet skall i en separat skrivelse senast den 1 april 2003 redovisa resultaten av myndighetens medverkan i ESDP-arbetet.

Riksantikvarieämbetet skall analysera och bedöma de regionala museer­nas verksamhet inom kulturmiljöområdets verksamhetsgrenar. Riks­antikvarieämbetet skall därvid samråda med Statens kulturråd. Uppgif­terna skall lämnas till regeringen i en särskild rapport senast den 17 juni 2003.

Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport i samband med årsredo­visningen för 2002 redovisa utfallet av fördelningen av bidrag till de regionala museerna i Kalmar, Gotlands och Skåne län. Av redovisningen skall framgå bl.a. bidragsgivningen fördelad på bidragsmottagare och belopp samt vilka resultat som har uppnåtts.

Riksantikvarieämbetet ska lämna en redovisning av de totala lokalkost­naderna för 2002 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2003. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskost­nader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd. Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport senast den 1 mars 2004 lämna motsvarande redovisning avseende år 2003.

Riksantikvarieämbetet skall redovisa hur myndigheten medverkat till en gynnsam utveckling inom arkitektur-, form- och designområdet i enlig­het med de av riksdagen beslutade målen för statens engagemang i arki­tektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225).

Som en del i den nationella storstadspolitiken har lokala utvecklingsavtal tecknats mellan staten och sju kommuner i storstadsregionerna. Inom ramen för det fortsatta storstadsarbetet skall Riksantikvarieämbetet verka för att stärka och ta tillvara storstädernas kulturmiljövärden. I samband med årsredovisningen skall RAÄ redovisa och bedöma sina insatser.1.2Uppdrag

Riksdagen beslutade i en särskild satsning, Kulturarvs-IT för att öka tillgänglig­heten till kulturarvet och bereda arbete till personer med arbetshandi­kapp (prop. 1998/99:1, utgiftsområde 14, bet. 1998/99:AU1, rskr. 1998/99:105). Regeringen har beslutat att satsningen skall permanentas fr.o.m. 2003 (prop. 2002/03:1 utg.omr.13). Riksantikvarieämbetet skall samordna den del av satsningen som genomförs på regionala och kommunala kulturinstitutioner. Arbetet skall bedrivas i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, regionala och kommunala kulturinstitutioner och Arbetsmarknadsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet ansvarar också för att Kulturarvs-IT endast särskiljs från övrig verksamhet vid museerna genom att arbetsledarnas löner finansieras i särskild ordning. Tidigare har Riksantikvarieämbetet haft arbetsgivaransvar för de anställda. I samband med permanentningen övergår detta ansvar till respektive kulturinstitution.

Riksantikvarieämbetets övergripande samordningsansvar innebär att myndigheten skall fördela de medel som är avsatta för löner till arbetsledare inom satsningen.

Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen redovisa antalet institutioner som medverkar i satsningen samt vilka dessa är. Riksantikvarieämbetet skall också redovisa antalet anställda (arbetsledare och anställda med lönebidrag) på varje institution. Riksantikvarieämbetet skall också, utifrån redovisningar från respektive institution, till regeringen redovisa en bedömning av satsningens effekter.

Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport, efter samråd med länsstyrelserna, göra en sammanställning och samlad bedömning av arbetet gällande värdefulla kulturpräglade landskap som enligt miljöbalken skyddas som kulturreservat. Av redovisningen skall framgå vilka effekter skyddsformen har haft, i vilken omfattning som skyddsformen har använts, vilken typ av områden som har skyddats samt formerna och kostnaderna för inrättande, vård och skötsel av kulturreservat. Redovisningen skall lämnas till regeringen senast den 1 juli 2003.

Riksantikvarieämbetet skall i samverkan med Jordbruksverket och Naturvårdsverket fortlöpande följa och utvärdera miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken i linje med regeringens beslut 1996-07-11 (Jordbruksdepartementet). Uppdraget skall genomföras i linje med de rapporter som presenterats av myndigheterna (Jordbruksverkets rapport 1997:12 samt 1998:17). Resultatet av arbetet skall löpande rapporteras till regeringen. Jordbruksverket har samordningsansvaret för rapporte­ringen.

Riksantikvarieämbetet skall i samråd med Jordbruksverket och Naturvårdsverket även till regeringen redovisa ett förslag till fortsatt program för uppföljning och utvärdering av miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken i relation till de svenska nationella miljökvalitetsmålen. Eventuella målkonflikter skall särskilt uppmärksammas. Behovet av att i förekommande fall lämna förslag till åtgärder skall beaktas. Verket bör följa politikens miljöeffekter på gemenskapsnivå samt Kommissionens och andra medlemsstaters utvärderingsarbete. Programmet som bör avse perioden 2004-2008 skall utformas så att en beredskap finns att anpassa detta till eventuella förändringar av den gemensamma jordbrukspolitiken. Verken skall senast den 30 april 2003 delredovisa hur uppdraget genomförs samt de beräknade kostnaderna. Slutredovisning skall ske senast den 30 september 2003.

Riksantikvarieämbetet skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 t.o.m. 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen den 22 januari 2003,

- måndagen den 10 mars 2003,

- onsdagen den 7 maj 2003,

- måndagen den 11 augusti 2003,

- måndagen den 3 november 2003.

Riksantikvarieämbetet skall som myndighet med övergripande ansvar för miljömålsfrågor relaterade till kulturmiljön utveckla kulturmiljöarbetet mot bakgrund av miljömålen som anges i propositionen (prop. 2000/01:130) Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier. Inom ramen för arbetet med att nå miljökvalitetsmålen skall Riksantikvarie­ämbetet:

- tillsammans med berörda myndigheter utarbeta en strategi för hur arbetet för att bevara, utveckla och bruka den kulturhistoriskt värde­fulla bebyggelsen bör bedrivas och följas upp. Ett program för skydd av särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer skall finnas 2010.

- i samverkan med berörda myndigheter utarbeta strategier för att bevara, utveckla och bruka kulturarvet i kust- och skärgårdsområden samt i anslutning till sjöar och vattendrag. Strategierna skall redovisas senast 2005.

- tillsammans med berörda myndigheter verka för att ta tillvara lantbru­kets kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader. Ett program skall finnas senast 2005 för hur lantbrukets kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan tas till­vara.

- verka för att odlingslandskap kan bevaras och brukas, att mängden kulturbärande landskapselement som vårdas ökar, ett fortsatt och utökat skydd av fjällens forn- och kulturlämningar samt av kultur­miljövärden i skogslandskapet och i våtmarker.

Riksantikvarieämbetet skall göra en samlad återrapportering relaterad till miljömålen i samband med årsredovisningen för 2002.

Riksantikvarieämbetet skall redovisa arbetet med det särskilda sektorsansvaret för ekologiskt hållbar utveckling (M98/2998/8). Redovisningen skall innehålla sektorns huvudsakliga miljöpåverkan i förhållande till de nationella miljökvalitetsmålen, hur myndigheten arbetar för att minska sektorns miljöpåverkan, eventuella problem samt ge förslag till vidareutveckling och eventuellt behov av förtydligande av sektorsansvaret. Myndigheten skall även redovisa hur arbetet med sektorsansvar för miljön, arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och miljöledningssystem integreras samt föreslå eventuell förbättring av integrering. Integreringen skall bl.a. gälla aktiviteter såsom utvecklande av mål och handlingsplaner, samarbete med andra aktörer, information samt redovisning, uppföljning och revidering. Uppdraget skall redovisas till regeringen och Naturvårdsverket senast den 1 september 2003.

Riksantikvarieämbetet skall senast den 1 april 2003 redovisa och bedöma de insatser som sedan den 1 april 2002 har gjorts för att utveckla ett fördjupat samarbete mellan kulturmiljö- och naturmiljösektorerna. I redovisningen skall särskilt olika samverkansformer mellan de båda bevarandesektorerna belysas.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:25Riksantikvarieämbetet (ramanslag)179 245 tkr
28:25 ap.1Riksantikvarieämbetet (ram)170 445 tkr

Disponeras av Riksantikvarieämbetet
28:25 ap.2Kulturarvs-IT (ram)8 800 tkr

Disponeras av Riksantikvarieämbetet

Villkor

28:25 Riksantikvarieämbetet
Anslaget disponeras av Riksantikvarieämbetet.

28:25 ap.1 Riksantikvarieämbetet
Av anslaget får högst 3 500 tkr användas för bidrag till organisationer inom kulturmiljövårdens område.
 • I anslaget ingår 319 tkr för en personlig anställning som antikvarie vid Riksantikvarieämbetet. När den personliga anställningen upphör skall beloppet föras bort som en besparing.
 • I anslaget ingår 1 200 tkr för Riksantikvarieämbetets övergripande ansvar för miljömålsfrågor relaterade till kulturmiljön.
 • Riksantikvarieämbetet har vid utgången av år 2002 beräknat ett ackumulerat anslagssparande som skall användas till att täcka ökade kostnader på grund av lokalflytt, dubbla hyror samt amortering av lån på investeringar. Myndigheten får mot denna bakgrund under budgetåret 2003 disponera ett anslagssparande på 5 procent av anslaget 2002.

28:25 ap.2 Kulturarvs-IT
 • Riksantikvarieämbetet skall använda 8 800 tkr för satsningen Kulturarvs-IT. Medlen skall användas till löner för arbetsledare.

28:26Bidrag till kulturmiljövård (ramanslag)251 745 tkr
28:26 ap.1Bidrag till kulturmiljövård (ram)238 945 tkr

Disponeras av Riksantikvarieämbetet
28:26 ap.2Bidrag till arbetslivsmuseer (ram)4 000 tkr

Disponeras av Riksantikvarieämbetet
28:26 ap.3Till Regeringens disposition (ram)8 800 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

28:26 Bidrag till kulturmiljövård
Anslaget disponeras av Riksantikvarieämbetet (anslagsposterna 1 och 2).

Riksantikvarieämbetet får fördela dispositionsrätt till anslagspost 1 till länsstyrelserna.


28:26 ap.1 Bidrag till kulturmiljövård
Byggnadsvård och kulturstöd vid ombyggnad m.m.

Beslut om bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i 2, 5 och 12 §§ förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.

Av anslagsposten får högst 18 000 tkr disponeras för arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande enligt 7 § för­ordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.

Boverket får rekvirera högst 300 tkr från anslaget för ändamål i enlig­het med förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m. och förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder.

Av anslagsposten får också medel användas för projektering av vårdinsat­ser som utförs på Riksantikvarieämbetets eget förslag samt för insatser för att göra kulturmiljöer och kulturminnen tillgängliga för allmänheten.

Av anslagsposten utgår ersättning enligt 3 kap. 10 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Fornminnes- och kulturlandskapsvård

Beslut om bidrag får beviljas för sådana kostnader som avses enligt de regler som finns i 2 kap. 14 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., för ersättning enligt 2 kap. 7, 8 och 15 §§ samma lag samt bidrag enligt 6, 10 och 12 §§ förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.

Av anslagsposten får högst 3 000 tkr användas till bidrag för sådana konserveringsinsatser som anges i 10 § förordningen om bidrag till kulturmiljövård. Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att bekosta konservering av fynd från äldre exploaterings­undersökningar.

Av anslagsposten får medel användas för vård av fornlämningar och för vård för säkerställande av kulturvärden i landskapet. I tillämpliga delar bör samordning ske med insatser som finansieras med medel under utgiftsområde 20 (Allmän miljö- och naturvård) och 23 (Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar).

Kulturreservat

Av anslagsposten får medel användas för prioriterade åtgärder som genomförs när det gäller värdefulla kulturpräglade landskap som enligt miljöbalken skyddas som kulturreservat.

Kunskapsunderlag

Av anslagsposten får Riksantikvarieämbetet använda högst 15 000 tkr för insatser för att förbättra kvaliteten på och tillgängligheten till kun­skapsunderlag som i första hand är avsedda att användas regionalt.

Agenda kulturarv

Av anslagsposten får högst 10 000 tkr användas till utåtriktade sats­ningar inom projektet Agenda kulturarv. Beslut om bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (2001:1052) om bidrag till projektet Agenda kulturarv.


28:26 ap.2 Bidrag till arbetslivsmuseer
Anslagsposten får användas till bidrag till arbetslivsmuseer. Beslut om bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.

28:26 ap.3 Till Regeringens disposition
Av anslagsposten får 1 800 tkr disponeras för regeringens uppföljning av satsningen på industrisamhällets kulturarv (prop. 1998/99:1, utg.omr. 17, bet. 1998/99:KrU1, rskr. 1998/99:55, dir. 1999:60).

28:37Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (ramanslag)33 173 tkr
28:37 ap.1Statens kulturråd (ram)2 069 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:37 ap.2Ansvarsmuseerna (ram)1 318 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:37 ap.3Riksarkivet (ram)9 164 tkr

Disponeras av Riksarkivet
28:37 ap.4Riksantikvarieämbetet (ram)14 341 tkr

Disponeras av Riksantikvarieämbetet
28:37 ap.5Naturhistoriska riksmuseet (ram)5 705 tkr

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet
28:37 ap.6Språk- och folkminnesinstitutet (ram)576 tkr

Disponeras av Språk- och folkminnesinstitutet

Villkor

28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
Anslaget disponeras av Statens kulturråd (anslagsposterna 1 och 2), Riksarkivet (anslagspost 3), Riksantikvarieämbetet (anslagspost 4), Naturhistoriska riksmuseet (anslagspost 5) och Språk- och folkminnesinstitutet (anslagspost 6).

Anslagspost 2:

Av anslagsposten får högst 25, 50 resp. 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli resp. 1 oktober 2002.


28:37 ap.2 Ansvarsmuseerna
Anslagspost 2:

Av anslagsposten får högst 25, 50 resp. 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli resp. 1 oktober 2002.2.1.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
28:26703000100

Villkor
Riksantikvarieämbetet bemyndigas att under 2003 besluta om bidrag som, inklusive tidigare åtaganden, medför utgifter på högst 100 000 tkr under 2004-2006.

2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
28:252 6890
28:25 ap.12 6890
28:25 ap.200
28:266 5730
28:26 ap.16 5730-
28:26 ap.200-
28:26 ap.300-
28:378290
28:37 ap.1520-
28:37 ap.2330-
28:37 ap.32290-
28:37 ap.43580-
28:37 ap.51430-
28:37 ap.6140-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-
kredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad)

Låneram

28:25 Riksantikvarie-
ämbetet


29 175


179 245


60 000

28:37 ap. 4

14 341

Anslagskredit

Anslagsbehållning som disponeras 2003

Indragning av anslagsbelopp

28:25

2 689

28:26

6 573

28:37 ap. 4

3592.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Avgiftsbelagd verksamhet

Arkeologisk uppdragsverksamhet5 7833 000100 00097 0003 00011 783
Summa5 7833 000100 00097 0003 00011 783

Avgiftsbelagd verksamhet
Arkeologisk uppdragsverksamhet
- Riksantikvarieämbetet får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av Riksantikvarieämbetet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsför­ordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

- Riksantikvarieämbetets verksamhet inom avdelningen för arkeolo­giska undersökningar skall utgöra ett separat verksamhets- och resultatområde som i sin helhet finansieras med avgiftsintäkter och andra externa intäkter. Avgifternas storlek bestäms av Riksantikva­rieämbetet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av myndigheten.

- Riksantikvarieämbetets ekonomiska resultat av verksamheten inom avdelningen för arkeologiska undersökningar skall särredovisas i årsredovisningen.

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Riksantikvarieämbetet kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Riksantikvarieämbetet skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive sponsormedel av den totala intäkten.


På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Helene Nilsson


Kopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Sveriges Hembygdsförbund
samtliga länsstyrelser
Svenska föreningen för byggnadsvård
Riksarkivet
SOFI
Naturhistoriska riksmuseet
Statens kulturråd (ansvarsmuseerna)