Regeringsbeslut Nr: 55
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Idrottshögskolan i Stockholm

Riksdagen har beslutat om Idrottshögskolan i Stockholms verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Idrottshögskolan i Stockholm och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Idrottshögskolan i Stockholms ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001–2004 respektive 2005–2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001–2004

Planeringsförutsättning 2005–2008

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

160

160

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen.

Mål för grundutbildningen

Idrottshögskolan i Stockholm skall anordna utbildning i idrott och hälsa.

Övrigt forskning

Vid Idrottshögskolan skall Centrum för idrottsforskning bedriva verksamhet.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå omfattning och inriktning av verksamheten vid Centrum för idrottsforskning. Vidare skall framgå fördelningen mellan kvinnor och män samt den geografiska spridningen av fördelade medel till forskningsprojekt.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:63Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning (ramanslag)42 830 tkr
25:63 ap.1Takbelopp (ram)42 808 tkr

Disponeras av Idrottshögskolan i Stockholm
25:63 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)22 tkr

Disponeras av Idrottshögskolan i Stockholm

Villkor

25:63 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:6300
25:63 ap.1000
25:63 ap.20002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Idrottshögskolan i Stockholm

6 352

12 000

25:63

42 830

25:73 ap. 11

20 687

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §1001 7001 70000
Summa001 7001 70000
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning-10006 8006 8000-100
Uppdragsutbildning0040040000
Uppdragsforskning000000
Summa-10007 2007 2000-100
Offentligrättslig verksamhet

Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning000000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa000000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

På regeringens vägnar

Senast uppdaterad: