Regeringsbeslut Nr: 41
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende vissa anslag under utgiftsområdena 1 och 17

Riksdagen har beslutat om bidrag för nedanstående verksamheter för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Mediepolitik

KulturpolitikTeater, dans och musik
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:2Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland (obetecknat anslag)19 816 tkr
27:2 ap.1Teracom AB för utsändningskostnader m.m. (obetecknat)3 829 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
27:2 ap.2Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m. (obetecknat)9 933 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
27:2 ap.3Comhem AB för tekniska kostnader (obetecknat)1 725 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
27:2 ap.4Bidrag till Sverigfinska Riksförbundet för sändningsverksamhet (obetecknat)4 329 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

27:2 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland
Kammarkollegiet får göra utbetalningar från anslaget under förutsättning att Teracom AB, Sveriges Television AB, Com hem AB och Sverigefinska Riksförbundet accepterar följande villkor.

Anslagsposterna 1, 2 och 3:

- Kammarkollegiet betalar ut medlen efter rekvisition under anslagsposterna 1, 2 och 3 till Teracom AB, Sveriges Television AB och Com hem AB.

- Av medlen under anslagsposterna 1, 2 och 3 får högst 25, 50 och 75 procent betalas ut för den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.

- Teracom AB, Sveriges Television AB respektive Com hem AB skall senast den 1 mars 2003 till Kulturdepartementet lämna en redogörelse för verksamheten och bidragets användning under budgetåret 2002 samt budgetunderlag för 2004. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande budgetåren. För verksamheten 2003 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2004.

Anslagspost 4:

- Kammarkollegiet betalar ut bidraget efter rekvisition från Sverigefinska Riksförbundet.

- Sverigefinska Riksförbundet skall senast den 1 mars 2003 till Kulturdepartementet lämna en redogörelse för verksamheten och bidragets användning under budgetåret 2002 samt budgetunderlag för bidraget 2004. Budgetunderlaget skall innehålla Sverigefinska Riksförbundets förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande budgetåren. För verksamheten år 2003 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2004.


28:5Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus och Svenska rikskonserter (obetecknat anslag)822 534 tkr
28:5 ap.1Operan (obetecknat)316 109 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:5 ap.2Dramaten (obetecknat)182 587 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:5 ap.3Riksteatern (obetecknat)240 247 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:5 ap.4Svenska rikskonserter (obetecknat)64 366 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:5 ap.5Dansens hus (obetecknat)19 225 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus och Svenska rikskonserter
Av anslaget skall Kammarkollegiet den 22 varje månad betala ut en tolftedel till respektive bidragsmottagare. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagarna på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

För anslaget skall i övrigt gälla följande villkor. Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra bidragsmottagarna om villkoren samt om de mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 19 december 2002.

Anslagsposterna 1-5:

Bidragsmottagarna kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom statsbidraget och intäkter av biljettförsäljning, gager m.m. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller organisation tillskjuter konstanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen beslutat om.

Återrapportering

Bidragsmottagarna skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsorsmedel,
- andel bidrag respektive andel sponsorsmedel av den totala intäkten.


28:5 ap.1 Operan
- Pensionspremier skall betalas enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar. Regeringen har den 21 december 2000 beslutat om vilka pensionspremier som skall gälla för åren 2001 - 2003 för arbetstagare vid bl.a. Operan.

- För Operans arkivhandlingar skall - enligt var Riksarkivet efter samråd med Operan bestämmer - i tillämpliga delar gälla föreskrifter som svarar mot vad som gäller för myndighet på vilken arkivlagen (1990:782) är tillämplig.


28:5 ap.2 Dramaten
- Pensionspremier skall betalas enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar. Regeringen har den 21 december 2000 beslutat om vilka pensionspremier som skall gälla för åren 2001-2003 för arbetstagare vid bl.a. Dramaten.

- För Dramatens arkivhandlingar skall - enligt vad Riksarkivet efter samråd med Dramaten bestämmer - i tillämpliga delar gälla föreskrifter som svarar mot vad som gäller för myndighet på vilken arkivlagen (1990:782) är tillämplig.


28:5 ap.3 Riksteatern
- Av anslagsposten utgör minst 8 000 000 kr bidrag till verksamheten vid Södra Teatern i Stockholm.

- Pensionspremier skall betalas enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar. Regeringen har den 21 december 2000 beslutat om vilka pensionspremier som skall gälla för åren 2001-2003 för arbetstagare vid bl.a. Riksteatern.

- För Riksteaterns arkivhandlingar skall - enligt vad Riksarkivet efter samråd med Riksteatern bestämmer - i tillämpliga delar gälla föreskrifter som svarar mot vad som gäller för myndighet på vilken arkivlagen (1990:782) är tillämplig.

- Riksteaterns kongress utser revisorer. Dessutom skall Riksrevisionsverket ges rätt att utse en revisor och en revisorssuppleant för att granska årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.


28:5 ap.4 Svenska rikskonserter
- Pensionspremier skall betalas enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar. Regeringen har den 21 december 2000 beslutat om vilka pensionspremier som skall gälla för åren 2001-2003 för arbetstagare vid bl.a. Svenska rikskonserter.


28:12Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (obetecknat anslag)14 937 tkr
28:12 ap.1Utgivning av Nyhetstidningen 8 SIDOR (obetecknat)6 774 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:12 ap.2Utgivning av lättläst litteratur (obetecknat)8 163 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
Medlen skall av Kammarkollegiet betalas ut till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst). Av anslagsbeloppet får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.

28:13Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden (obetecknat anslag)5 152 tkr
28:13 ap.1Bidrag till Svenska språknämnden (obetecknat)3 967 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:13 ap.2Bidrag till Sverigefinska språknämnden (obetecknat)1 185 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

28:13 Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden
Anslaget skall av Kammarkollegiet betalas ut till Svenska språknämnden resp. Sverigefinska språknämnden efter rekvisition, dock får högst 25, 50 resp. 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli resp. den 1 oktober 2003.

Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra nämnden om villkor och återrapporteringskrav.

Återrapportering: Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden skall till Kulturdepartementet lämna en redogörelse för verksamheten och hur medlen har använts budgetåret 2002 samt för 2004 lämna ett budgetunderlag senast den 1 mars 2003. Redogörelsen skall innehålla analys om utvecklingen på respektive område samt förslag till finansiering för verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren.

Språknämnderna skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2002 respektive år 2003 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 respektive den 1 mars 2004.


28:27Kyrkoantikvarisk ersättning (reservationsanslag)100 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

28:27 Kyrkoantikvarisk ersättning
Medlen betalas ut engångsvis, efter rekvisition, till Svenska kyrkan som har att fördela medlen i enlighet med 4 kap. 16 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Återrapportering:

Svenska kyrkan skall senast den 1 april 2004 till regeringen (Kultur­departementet) lämna en redovisning för medlens användning. Ytterligare krav på redovisning framgår av den överenskommelse i frågor som rör de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan som träffats mellan staten och Svenska kyrkan (dnr Ku2000/470/Ka och Ku2002/2531/Ka).


28:29Centrala museer: Stiftelser (obetecknat anslag)202 357 tkr
28:29 ap.1Stiftelsen Nordiska museet (obetecknat)96 979 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:29 ap.2Stiftelsen Skansen (obetecknat)50 743 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:29 ap.3Stiftelsen Tekniska museet (obetecknat)41 831 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:29 ap.4Stiftelsen Arbetets museum (obetecknat)12 804 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

28:29 Centrala museer: Stiftelser

Det åligger Nordiska museet, Skansen, Tekniska museet och Arbetets museum att genom utlåning av museiföremål eller på annat sätt med­verka i Riksutställningars verksamhet, om inte särskilda skäl föranleder annat.


28:29 ap.1 Stiftelsen Nordiska museet
- Kammarkollegiet skall av anslagsbeloppet 96 979 000 kr utbetala en tolftedel den 22 varje månad till Stiftelsen Nordiska museet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidrags­mottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

- Av anslagsposten skall 6 860 000 kr användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.

- Av anslagsposten skall 2 700 000 kr användas för verksamheten vid Julita gård.

- Av anslagsposten skall minst 500 000 kr användas till verksamheten vid Fotosekretariatet.

- Av anslagsposten skall Nordiska museet använda minst 2 500 000 kr till verksamhet i syfte att bl.a. i samverkan med museer på central, regional och lokal nivå stödja museipedagogisk utveckling i enlighet med de villkor som tidigare meddelats av regeringen (beslut 2001-02-15).


28:29 ap.2 Stiftelsen Skansen
- Kammarkollegiet skall av anslagsbeloppet 50 743 000 kr utbetala en tolftedel den 22 varje månad till Stiftelsen Skansen. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

28:29 ap.3 Stiftelsen Tekniska museet
- Kammarkollegiet skall av anslagsbeloppet 41 831 000 kr utbetala en tolftedel den 22 varje månad till Stiftelsen Tekniska museet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidrags­mottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

- Av anslagsposten skall 4 030 000 kr användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.

- I anslagsposten ingår medel för hyres-, drifts- och underhållskost­nader för samtliga de byggnader och tillhörande markområden på Norra Djurgården som utnyttjas av Tekniska museet.


28:29 ap.4 Stiftelsen Arbetets museum
- Kammarkollegiet skall av anslagsbeloppet 12 804 000 kr utbetala en tolftedel den 22 varje månad till Stiftelsen Arbetets museum. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidrags­mottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

- Av anslagsposten skall 1 miljon kronor användas för att stärka samarbetet med och stödet till arbetslivsmuseer.


28:31Bidrag till vissa museer (obetecknat anslag)48 176 tkr
28:31 ap.1Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet (obetecknat)8 624 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:31 ap.2Stiftelsen Drottningsholms teatermuseum (obetecknat)6 686 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:31 ap.3Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem (obetecknat)2 160 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:31 ap.4Stiftelsen Thielska galleriet (obetecknat)2 545 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:31 ap.5Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (obetecknat)11 499 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:31 ap.6Nobelmuseet (obetecknat)5 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:31 ap.7Föreningen Svensk Form (obetecknat)5 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:31 ap.8Röhsska museet (obetecknat)1 012 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:31 ap.9Stiftelsen Rooseum (obetecknat)2 050 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:31 ap.10Stiftelsen Strindbergsmuseet (obetecknat)537 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:31 ap.11Stiftelsen Judiska museet (obetecknat)608 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:31 ap.12Bildmuseet (obetecknat)750 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:31 ap.13Zornsamlingarna (obetecknat)205 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:31 ap.14Till regeringens disposition (obetecknat)1 500 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

28:31 Bidrag till vissa museer

För anslagsposterna skall gälla följande villkor för statens bidrag.

- Av anslagsposterna 1–7 skall Kammarkollegiet utbetala en tolftedel den 22 i varje månad till respektive institution. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

- Av anslagsposterna 8,10–13får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.


28:31 ap.4 Stiftelsen Thielska galleriet
Thielska galleriet skall lämna en redogörelse för användningen av bidraget till regeringen samt till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde.

28:31 ap.5 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna skall använda 4,2 miljoner kronor för satsningen Kulturarvs-IT. Medlen skall användas till löner för arbetsledare.


28:31 ap.9 Stiftelsen Rooseum

Kammarkollegiet skall betala ut hela bidraget före den 1 april 2003.


28:31 ap.13 Zornsamlingarna
Anslagsposten till Zornsamlingarna får användas till fastighetsunderhåll.

28:31 ap.14 Till regeringens disposition
Anslagsposten får fördelas till Stiftelsen Museum Vandalorum i samband med att verksamheten startar.

28:35Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (ramanslag)80 tkr
28:35 ap.1Utställningsgarantier (ram)1 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:35 ap.2Inköp av vissa kulturföremål (ram)79 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

28:35 ap.1 Utställningsgarantier
- Den som anordnar en tillfällig utställning som skall visas i Sverige kan under vissa förutsättningar få en statlig utställningsgaranti, se förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Utställ­ningsgaranti får även lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statliga utställningsgarantier administreras av Statens kulturråd.

28:35 ap.2 Inköp av vissa kulturföremål
- Anslaget får användas för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar. Beslut meddelas av regeringen efter förslag av vederbörande myndigheter.

28:36Filmstöd (ramanslag)234 738 tkr
28:36 ap.1Stöd till svensk filmproduktion m.m. (ram)225 510 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:36 ap.2Stöd till filmvårdscentral i Grängesberg (ram)5 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
28:36 ap.3Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd (ram)4 228 tkr

Disponeras av Konstnärsnämnden

Villkor

28:36 ap.1 Stöd till svensk filmproduktion m.m.
För anslagsposten skall följande villkor gälla. Kammarkollegiet skall be­tala ut medlen till Svenska Filminstitutet. I samband med utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra Svenska Filminstitutet om villkoren.

Kammarkollegiet får göra utbetalningar från anslaget under förutsättning att Svenska Filminstitutet accepterar villkoren samt de mål och återrapporte­ringskrav som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 19 december 2002.

Anslaget skall användas i enlighet med 2000 års filmavtal samt propo­sitionen Ny svensk filmpolitik (prop. 1998/99:131) samt i enlighet med det avtal om ändring av 2000 års filmavtal som godkänts av regeringen den 5 december 2002.

Av de medel som används för stöd till film i skolan skall Svenska Filmin­stitutet fördela stöd till lokal filmkulturell verksamhet för barn och ung­dom i den mån stödet till regionala resurscentrum för film och video ej kan tillgodose dessa verksamheters behov.

Av de medel som används till stöd till verksamhet vid regionala resurs­centrum för film och video skall Svenska Filminstitutet besluta om för­delningen av stöd till följande regionala resurscentrum för film och video: Film i Dalarna, Film i Skåne, Film i Värmland, Film i Väst, Film i Västerbotten, Film i Västernorrland, Filmpool Jämtland, Filmpool Nord, Filmik - Film och Nya Medier i Kronoberg, Film i Halland, Film på Got­land, Film i Västmanland, Film i Sydost, Film i Sörmland, Film i Upp­land, Film i Örebro länsamt Film Stockholm.

Stödet till regionala resurscentrum för film och video skall främst använ­das för verksamheter på filmområdet av och för barn och ungdom, så­som videoverkstäder, skolbio eller liknande, samt fortbildning av lärare och annan personal. Stödet kan även användas för andra verksamheter på det filmkulturella området, såsom åtgärder för att främja spridning och visning av kvalitetsfilm eller till s.k. plantskolor för unga filmare inom film och video. I viss begränsad utsträckning kan stödet därutöver an­vändas för produktion och distribution av kort- och dokumentärfilm. Filminstitutet skall vid stödfördelningen beakta filmmediets tekniska utveckling mot t.ex. multimedieteknik samt främja kvaliteten i arbetet med rörliga bilder i berörda verksamheter.

Av de medel som används till stöd till verksamhet vid regionala filmpro­duktionscentrum skall Svenska Filminstitutet besluta om fördelningen av stöd till följande regionala filmproduktionscentrum: Film i Väst, Filmpool Nord och Film i Skåne.


28:36 ap.2 Stöd till filmvårdscentral i Grängesberg
Anslagsposten skall användas för uppbyggnad av och verksamhet vid filmvårdscentralen i Grängesberg. Medlen omfattas inte av 2000 års film­avtal.

Kammarkollegiet skall efter rekvisition betala ut medlen till Svenska Filminstitutet.


28:36 ap.3 Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd
Anslagsposten skall användas för stöd till produktion av kortfilm.

Från anslagsposten får medel utbetalas till Stiftelsen Filmform för upp­byggnad av en organisation för rådgivning och distribution i fråga om film- och videokonst. Medel får även utbetalas till Statens ljud- och bildarkiv och Stiftelsen Filmform för ett fortsatt samarbete kring doku­mentation och bevarande av experimentell film- och videokonst.2.1.2Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:11Stöd till bokhandeln (ramanslag)
28:11 ap.1Stöd till bokhandeln (ram)

Disponeras av Kammarkollegiet
28:11 ap.2Bokbranschens Finansieringsinstitut AB (BFI) (ram)

Disponeras av Kammarkollegiet2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
27:200
27:2 ap.100Inget
27:2 ap.200Inget
27:2 ap.300Inget
27:2 ap.400Inget
28:500
28:5 ap.100Inget
28:5 ap.200Inget
28:5 ap.300Inget
28:5 ap.400Inget
28:5 ap.500Inget
28:1100
28:11 ap.100-
28:11 ap.200-
28:1200
28:12 ap.100Inget
28:12 ap.200Inget
28:1300
28:13 ap.100Inget
28:13 ap.200Inget
28:2700-
28:2900
28:29 ap.100Inget
28:29 ap.200Inget
28:29 ap.300Inget
28:29 ap.400Inget
28:3100
28:31 ap.100Inget
28:31 ap.200Inget
28:31 ap.300Inget
28:31 ap.400Inget
28:31 ap.500Inget
28:31 ap.600
28:31 ap.700Inget
28:31 ap.800Inget
28:31 ap.900Inget
28:31 ap.1000Inget
28:31 ap.1100Inget
28:31 ap.1200Inget
28:31 ap.1300Inget
28:31 ap.1400
28:3500
28:35 ap.100-
28:35 ap.200-
28:3600
28:36 ap.100-
28:36 ap.200-
28:36 ap.300-2.2Avgifter och bidrag

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Julita gård utgör ett separat resultat- och verksamhetsområde inom Stiftelsen Nordiska museet. Verksamheten finansieras med ett driftsbidrag på 2 700 000 kr samt med externa inkomster och avgifter som beräknas till 2 040 000 kr för 2002. Inkomsterna disponeras av Nordiska museet. Intäkter och kostnader skall särredovisas i resultat­räkningen.

- Överskott skall tillföras en reservfond för Julita som skall göras räntebärande. Utnyttjande av reservfonden skall beslutas av nämnden.

- Resultat av verksamheten inklusive fonder vid Julita gård skall sär­redovisas i årsredovisningen. Julita skall särredovisas i en resultat­räkning.

På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Jan Olof Andersson


Kopia till

Riksteatern
Svenska rikskonserter
Stiftelsen Dansens Hus
Operan AB
Dramatiska teatern AB
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst
Svenska språknämnden
Sverigefinska språknämnden
Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska
Sverigefinska Riksförbundet
Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS)
Sveriges författarfond
Sveriges författarförbund
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska kyrkan
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Tekniska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Dansmuseifonden
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Stiftelsen Thielska galleriet
Zornsamlingarna
BildMuseet
Röhsska museet
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Judiska museet
Stiftelsen Rooseum
Stiftelsen Strindbergsmuseet
Föreningen Svensk Form
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Film i Dalarna
Film i Halland
Film i Skåne
Film i Sydost
Film i Sörmland
Film i Uppland
Film i Värmland
Film i Väst
Film i Västerbotten
Film i Västernorrland
Film i Västmanland
Film i Örebro
Film och Nya Medier i Kronoberg
Filmpool Jämtland
Filmpool Nord
Film på Gotland
Film i Stockholms län
Stiftelsen Filmform
Teracom AB
ComHemAB
Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksantikvarieämbetet