Regeringsbeslut Nr: 30
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, Utg.omr.17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Naturhistoriska riksmuseets ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul­turer inom landet.

Målet för Naturhistoriska riksmuseet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Verksamhetsgrenar

Naturhistoriska riksmuseets verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- bevarande,

- förmedling,

- kunskapsuppbyggnad.


Verksamhetsgren Bevarande

Mål
Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande.

Återrapportering: Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa

- policy för insamling respektive gallring av föremål,

- samlingarnas omfattning och innehåll,


- arbetet med registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna,

- magasinssituationen.

Redovisningen skall ske till Statens kulturråd.

Målet är att utveckla samlingarnas status och vetenskapliga aktualitet genom nyförvärv och vetenskaplig bearbetning.

Återrapportering: Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa i vilken utsträckning olika perspektiv, som t.ex. geografiskt område och veten­skaplig aktualitet, uppmärksammats och prioriterats när det gäller nyför­värv samt registrering, dokumentation, digitalisering och vård av sam­lingarna. Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas samt relate­ras till myndighetens insamlingspolicy.


Verksamhetsgren Förmedling

Mål

Målet är att ge vidgade perspektiv på naturmiljön, universums och jordens utveckling, inklusive dess förhållande till samhällsutveckling och människors villkor, samt stimulera till debatt kring samlingsområdenas betydelse, i synnerhet kring frågor som rör bruket av naturmiljön och kulturarvet.

Återrapportering: Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdena och skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande bl.a. miljövård beträffande

- utställningar med speciella teman,

- särskilda skolverksamheter,

- verksamheter för föreningar och övrig programverksamhet,

- populärvetenskapliga publikationer.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten.

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare.

Återrapportering: Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa

- hur samlingarna gjorts tillgängliga, t.ex. genom presentation av samlingarna på Internet, depositioner och utlåning,

- antal besökare vid Naturhistoriska riksmuseet med en uppskattning av fördelningen på kön och ålder. I publikredovisningen skall sam­band mellan antalet besökare till museets utställningar och Cosmo­nova göras tydligt,

- antal skolvisningar, studiebesök och andra programverksamheter för skolor,

- antal vandringsutställningar samt i förekommande fall antal besökare vid utställningar i andra länder,

- åtgärder som vidtagits för att nå besökare i hela landet,

- åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshind­rade,

- utställningar och annan programverksamhet som riktats mot be­stämda grupper.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten i direkt kontakt med bl.a. skola samt universitet och högskola.

Återrapportering: Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Målet är att uppnå ökad kunskap inom det område myndigheten verkar. Naturhistoriska riksmuseet skall behålla och utveckla den kvalitet som utmärker myndighetens grundforskning och tillämpade forskning inom zoologi, botanik, paleontologi och geologi samt i studier av interaktio­nen mellan människan och naturen/miljön.

Återrapportering: Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa

– hur man arbetat mot målet samt redovisa resultatet av detta. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor, andra museer samt övriga institutioner och aktörer som har beröring med området. Resultatet skall bedömas och analyseras utifrån de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta.

– användningen av de särskilda sektorsforskningsmedel som anvisas under anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (anslagsposten 5) uppdelat på olika kategorier av användare, externt och internt.

– i vilken utsträckning resultaten av kunskapsuppbyggnaden har över­förts till allmänheten och till den egna verksamheten samt till kultur-, och utbildningssektorerna.

Redovisningen skall ge utrymme för jämförelse mellan olika verksam­hetsår.

Målet är att myndigheten inom de biologiska områdena särskilt skall främja sådan forskning som utgör grund för kunskap om den biologiska mångfalden.

Återrapportering: Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa hur man arbetat mot målet samt redovisa resultatet av detta. Resultatet skall bedömas och analyseras utifrån de kvantitativa och kvalitativa resultat­mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelse mellan olika verksamhetsår.Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan män och kvinnor, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Museet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demo­kratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i museets utåtriktade verksamhet för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna arbete för att uppnå målet.

Målet är att Naturhistoriska riksmuseet som ansvarsmuseum inom sitt verksamhetsområde skall verka för

- ökad museologisk kunskap inom museiväsendet,

- ökad samverkan med museer på regional respektive lokal nivå samt

- utbyggnad av rikstäckande stöd och rådgivning till regionala och lokala museer.

Återrapportering: Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå målet samt resultatet av dessa.

Övrig återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall återrapportera former för internatio­nellt samarbete. Östersjösamarbetet skall särredovisas.

Naturhistoriska riksmuseet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2002 resp. år 2003 enligt metodanvis­ningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som Naturhistoriska riksmuseet disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 respektive den 1 mars 2004.

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2002 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2003. Redo­visningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksam­het, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. upp­värmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd. Naturhistoriska riksmuseet skall i en särskild rapport senast den 1 mars 2004 lämna motsvarande redovisning avseende år 2003.

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa och kommentera resultatet av genomförda hyresförhandlingar med Statens fastighetsverk enligt reger­ingens beslut den 27 september 2001. Av redovisningen skall framgå huruvida de nya avtalen innehåller andra principer för kostnadsberäk­ningar och ansvarfördelning när det gäller drift och underhåll än de gamla avtalen. Naturhistoriska riksmuseet skall vidare redovisa konkreta exempel på hur regeringsbeslutets krav på ömsesidig öppenhet vid för­handlingarna har efterlevts.1.2Uppdrag

Naturhistoriska riksmuseet skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen 22 januari 2003,

- måndagen 10 mars 2003,

- onsdagen 7 maj 2003,

- måndagen 11 augusti 2003,

- måndagen 3 november 2003.
2Finansiering2.1Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Låneram

28:28.3 Naturhistoriska riksmuseet


19 802


34 600

28:37 ap. 5

-

-

Anslagskredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad)

28:28.3

1 886

125 720

28:37 ap. 5

143

-
2.2Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsinkomster0023 30023 30000
Cosmonova9 0362 70026 70027 900-1 20010 536
Summa9 0362 70050 00051 200-1 20010 536

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Naturhistoriska riksmuseets verksamhet vid omniteatern Cosmo­nova skall till största delen finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Naturhistoriska riksmuseet. Inkomsterna dispo­neras av Naturhistoriska riksmuseet.

- Naturhistoriska riksmuseet skall varje halvår för Kulturdepartemen­tet redovisa besöksstatistik samt entré- och försäljningsintäkter i förhållande till kostnader för Cosmonovas verksamhet.

- Cosmonovas resultat av verksamheten skall särredovisas i Natur­historiska riksmuseets årsredovisning.

- Inkomster från Cosmonova avsedda att täcka centrala administra­tionskostnader skall tillföras anslagsposten 28:28.3 Naturhistoriska riksmuseet.

- Naturhistoriska riksmuseet får mot avgift tillhandahålla artiklar och tjänster till myndigheter och enskilda. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

- Naturhistoriska riksmuseet har rätt att ta ut en årsavgift för ringmärkning av fåglar. Avgiftens storlek bestäms av myndigheten inom ramen för full kostnadstäckning.

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Naturhistoriska riksmuseet kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller sam­arbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.


Återrapportering: Naturhistoriska riksmuseet skall i årsredovis­ningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Katja Wahlsten


Kopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska museiföreningen