Regeringsbeslut Nr: 55
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Malmö Högskola

Riksdagen har beslutat om Malmö Högskolas verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Malmö Högskola och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Malmö Högskolas ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001–2004 respektive 2005–2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).


Examen

Mål

2001–2004

Planeringsförutsättning 2005–2008

Magisterexamen med ämnesdjup

140

1

Sjuksköterskeexamen

480

600

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 2

1 595

1 675

Lärarexamen med inriktning mot senare år 2

1 510

1 365

1 Examinationen bör vara på minst samma nivå som under perioden 2001–2004.

2 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2003 i förhållande till 2002. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning mot matematik, naturvetenskap eller teknik. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, naturvetenskaplig eller teknisk inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet lärarexamina eller motsvarande äldre examina med inriktning mot förskola och förskoleklass redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till 2002.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan högskolan högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter inom respektive angivet utbildningsområde:

- högst 50 helårsstudenter inom design,

- högst 5 helårsstudenter inom musik, och

- högst 26 helårsstudenter inom media.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Högskolan skall i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå omfattningen av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. Högskolan skall med anledning av de extra tilldelade resurserna i tilläggsbudget för 2002 erbjuda motsvarande 100 helårsstudenter utbildning för modersmålslärare, 125 helårsstudenter för lärare i svenska som andraspråk samt 75 helårsstudenter för en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Vissa utbildningar kan även behöva tiden under 2004 innan all verksamhet hinner genomföras.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter i ovan nämnda utbildningar. En jämförelse skall lämnas för 2002, så att redovisningen tydliggör om den beslutade ökningen kunnat genomföras under 2003. I de fall detta inte har skett skall det särskilt kommenteras och skäl till förseningen anges.

3. Högskolan skall under perioden 2002–2004 anordna kompletterande utbildning som avses i förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor för invandrare med utländsk högskoleutbildning. Medel för detta har beräknats under anslaget 25:72 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. anslagsposten 13.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antal helårsstudenter som bedrivit kompletterande utbildning enligt ovan, antalet sökande till olika program på lärosätet samt inom vilka program och med vilken inriktning lärosätet genomfört nämnda utbildning, på vilket sätt Malmö högskola arbetat med denna uppgift samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen.

Övrig återrapportering

Av årsredovisningen skall avseende tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2003 samt planeringen inför 2004.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål

Examinationsmål för forskarutbildningen

För fyraårsperioden 2001–2004 gäller tills vidare följande examinationsmål för forskarutbildningen vid högskolan (lägsta antal avlagda examina). Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005–2008 i förhållande till perioden 2001–2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001–2004

Medicinskt

25

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnitt verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001–2004 skall minst 34 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Högskolan skall bedriva forskning och forskarutbildning inom medicinskt vetenskapsområde.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:47Malmö högskola: Grundutbildning (ramanslag)612 404 tkr
25:47 ap.1Takbelopp (ram)570 342 tkr

Disponeras av Malmö Högskola
25:47 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)373 tkr

Disponeras av Malmö Högskola
25:47 ap.3Tandvårdscentralen (ram)41 689 tkr

Disponeras av Malmö Högskola

Villkor

25:47 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under 2003 inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med särskilt vuxenstudiestöd skall avräknas inom takbeloppet.

- För helårsstudenter inom kompletterande utbildning enligt förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor för personer med utländsk bakgrund får högskolan avräkna 50 000 kronor extra per helårsstudent.


25:48Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning (ramanslag)72 114 tkr
25:48 ap.1Medicinskt vetenskapsområde (ram)39 499 tkr

Disponeras av Malmö Högskola
25:48 ap.2Övriga forskningsmedel (ram)32 615 tkr

Disponeras av Malmö Högskola2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:4700
25:47 ap.1000
25:47 ap.2000
25:47 ap.3000
25:4800
25:48 ap.1000
25:48 ap.20002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Malmö högskola

67 215

140 000

25:48

612 404

25:49

72 114

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Tandvårdscentral


Patientavgifter2542002 000 0002 000 00000
Summa
002 000 0002 000 00000

Tandvårdscentral
Patientavgifter
Patientavgifter, som erläggs vid tandvårdscentralen för den tandvård som bedrivs i anslutning till tandläkarutbildningen, skall inlevereras till inkomsttitel 2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel skall redovisas som uppbörd i högskolans resultaträkning.

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §1000000
Summa000000
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning16 429000016 429
Uppdragsutbildning2422045 50045 5000262
Uppdragsforskning9305 1005 100093
Summa16 7642050 60050 600016 784
Offentligrättslig verksamhet

Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning008 5008 50000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa008 5008 50000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.
På regeringens vägnar

Senast uppdaterad: