Regeringsbeslut Nr:16
2003-01-17 M2002/4189/A
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Regeringskansliet

Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 20, bet. 2002/03:MJU1, rskr. 2002/03:82).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:7Internationellt miljösamarbete (ramanslag)66 434 tkr
34:7 ap.1Internationellt samarbete (ram)19 682 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
34:7 ap.2Bidrag till FN:s miljöprogram (ram)20 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
34:7 ap.3Internationellt samarbete på kärnenergiområdet (ram)26 752 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

34:7 Internationellt miljösamarbete
Regeringskansliet får utöver tilldelat belopp disponera en anslagskredit på högst 2 344 000 kronor.

34:7 ap.1 Internationellt samarbete
Anslaget disponeras för kostnader för deltagande i möten inom ramen för internationella miljökonventioner och avtal, möten inom ramen för FN-systemet och EU-samarbetet samt organisationer såsom OECD, ECE, Barentsrådet och Nordiska Ministerrådet samt miljösamarbetet om Arktis och Antarktis. Vidare disponeras anslagsposten för bilateralt miljösamarbete.

34:7 ap.2 Bidrag till FN:s miljöprogram
Från anslaget betalas Sveriges årliga bidrag till FN:s miljöfond.

34:7 ap.3 Internationellt samarbete på kärnenergiområdet
Av anslaget får högst 850 000 kronor disponeras för internationellt kärnsäkerhetssamarbete

Anslaget får disponeras för Sveriges medlemsavgifter till Internationella Atomenergiorganet IAEA och Sveriges bidrag till IAEA:s ”Technical Assistance and Cooperation Fund”.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
34:72 3440
34:7 ap.199400
34:7 ap.2000
34:7 ap.31 3500

På regeringens vägnar


Lena Sommestad
Lars-Åke Erikson


Kopia till

Statsrådsberedningen/Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksrevisionsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket