Regeringsbeslut
2002-12-20 N2002/10163/SÄ
N2002/11462/ARMN2002/12071/ITFoU
N2002/12071/ITFoU
N2002/11466/ARM
N2002/2791/ARM
N2002/12037/ESB
N2002/12209/ITFoU
N2002/12316/BS
(slutligt)
N2002/12317/BS
(delvis)
N2002/12259/BS (slutligt)
N2002/12221/A
N2002/12222/A
N2002/12301/BS
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kammarkollegiet

Riksdagen har beslutat om nedanstående anslag inom Näringsdepartementets område för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78, utg.omr. 14, bet. 2002/03:AU2, rskr. 2002/03:79, , utg.omr. 17, bet. NU3, rskr. 2002/03, utg.omr. 21, bet. , utg.omr. 22, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:74).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Arbetsmarknadspolitik

ArbetslivspolitikArbetsrättHandläggning av ärenden
Näringspolitik

IT, tele och post1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Kammarkollegiets ansvarsområde.

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor.

Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål
En arbetsrätt som skapar trygghet, flexibilitet och delaktighet.

Verksamhetsgren Handläggning av ärenden

Mål
Målet är att ärenden och mål skall avgöras på ett rättssäkert och effektivt sätt.


Återrapportering