Regeringsbeslut
2
2003-09-04 U2003/2202/UH

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Konstfack

Riksdagen har beslutat om Konstfacks verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Konstfack och nedan angivna anslag.


1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Konstfacks ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

120

120

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen.

Mål för grundutbildningen

Konstfack skall anordna utbildning inom utbildningsområdena konst och design.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:64Konstfack: Grundutbildning (ramanslag)114 554 tkr
25:64 ap.1Takbelopp (ram)113 456 tkr

Disponeras av Konstfack
25:64 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)22 tkr

Disponeras av Konstfack
25:64 ap.3Lokalkostnader (ram)1 076 tkr

Disponeras av Konstfack

Villkor

25:64 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:6400
25:64 ap.1003 %
25:64 ap.2003 %
25:64 ap.3003 %2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Konstfack

11 859

65 000

25:64

114 554

25:73 ap. 12

4 034

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §1001 1001 10000
Summa001 1001 10000
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning003 6003 60000
Uppdragsutbildning001 2001 20000
Uppdragsforskning000000
Summa004 8004 80000
Offentligrättslig verksamhet

Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning0010010000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa0010010000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

På regeringens vägnar

Senast uppdaterad: