Regeringsbeslut
2002-12-20 N2002/10154/SÄ
N2002/11467/ARM
N2002/12206/ITFoU
N2002/12207/ITFoU
N2002/12215/TP
N2002/12317/BS
(delvis)
N2002/12259/BS (delvis)
N2002/12220/A
N2002/12316/BS
(delvis)
N2002/12301/BS
(delvis)
N2002/11795/ESB
N2002/12342 (slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Regeringskansliet

Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78, utg.omr. 14, bet. 2002/03:AU2, rskr. 2002/03:79, utg.omr. 22, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69, utg.omr. 23, bet. 2002/03:MJU2, rskr. 2002/03:84, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:74).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Arbetslivspolitik

Transportpolitik

IT, tele och post

Näringspolitik

Arbetsmarknadspolitik

2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:12Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (ramanslag)4 774 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

22:12 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Anslagsbeloppet får användas till kostnader i samband med inrättandet av den nya myndigheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.


Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:6Internationella arbetsorganisationen (ILO) (ramanslag)26 681 tkr
23:6 ap.1Medlemsavgift (ram)25 181 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
23:6 ap.2Övriga kostnader (ram)1 500 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

23:6 ap.1 Medlemsavgift
Belopp som kvarstår under anslagsposten efter att Regeringskansliet (Näringsdepartementet) har betalat ut medlemsavgiften för 2003 skall snarast föras bort som indragning.

23:6 ap.2 Övriga kostnader


Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:14Viss internationell verksamhet (ramanslag)7 500 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

36:14 Viss internationell verksamhet
Från anslaget betals kostnader för bl.a. medlemsavgifter och resor med Sveriges deltagande i internationella organisationer m.m.

Regeringskansliet får utöver tilldelat anslagsbelopp disponera en anslagskredit på högst 375 000 kronor.


37:3Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice (ramanslag)400 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

37:3 Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice
Anslaget får användas till att tillhandahålla en grundläggande kassaservice.

Under förutsättning att Posten AB fortsatt tillhandahåller en grundläggande kassaservice skall Regeringskansliet månadsvis i efterskott utbetala en tolftedel av anslagsbeloppet 400 000 000 kr till Posten AB.

Återrapportering

Enligt kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980, senast ändrat genom direktiv 2000/52/EG av den 26 juli 2000, om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag, skall separat redovisning upprättas för statligt finansierad och annan konkurrensutsatt verksamhet. Posten AB skall i samband med upprättad årsredovisning inkomma med separat redovisning avseende den verksamhet som bedrivs i enlighet med lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice.


37:5Informationsteknik: Telekommunikation m.m. (ramanslag)25 000 tkr
37:5 ap.1IT-kommisionen (ram)4 500 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
37:5 ap.2Till regeringens disposition (ram)20 500 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

37:5 ap.1 IT-kommisionen
Anslagsposten 1 får användas till att finansiera IT-kommissionens verksamhet.

Regeringen får disponera hela anslagssparandet från budgetåret 2002 på detta anslag. Eventuellt utgående överföringsbelopp vid utgången av 2002 på anslagsposten 1 IT-kommissionen skall föras till anslagsposten 2 Till regeringens disposition under detta anslag, som ingående överföringsbelopp.


37:5 ap.2 Till regeringens disposition
Eventuellt utgående överföringsbelopp vid utgången av 2002 på den under detta anslag för 2002 uppförda anslagsposten 2 Upphandling av telegramtjänst skall föras till anslagsposten 2 Till regeringens disposition under detta anslag, som ingående överföringsbelopp.

Regeringen får disponera hela anslagssparandet från budgetåret 2002 på detta anslag. Av anslagssparandet är 10 000 000 kr reserverade för administrativa kostnader för verksamhet som Riksskatteverket och Skattemyndigheterna bedriver med stöd av lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation.

Anslagsposten 2 får användas till administrativa kostnader för verksamhet som Riksskatteverket och Skattemyndigheterna bedriver med stöd av lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation och ytterligare åtgärder i form av utredningar, kompetensstöd, uppföljning, projektbidrag och utbyggnad av viss IT-infrastruktur vilket bidrar till att förverkliga regeringens IT-politik. 12 400 000 kronor är reserverade för Post- och telestyrelsens försöksverksamhet avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet enligt regeringsbeslut den 11 april 2002 i ärende nr II 9 N2002/2743/ITFoU. 1 000 000 kronor är reserverade för Gemenskapens för elektroniska affärer (GEA) projekt SVEA avseende utveckling av småföretags användning av elektronisk handel enligt regeringsbeslut den 2 maj 2002 i ärende nr I 8 N2002/3755/ITFoU.Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

41:3Internationellt skogssamarbete (ramanslag)1 405 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

41:3 Internationellt skogssamarbete
Anslaget disponeras av Regeringskansliet för att täcka resekostnader, avgifter och bidrag för internationellt skogssamarbete och i övrigt av regeringen.


Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:20Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m. (ramanslag)25 000 tkr
38:20 ap.1Omstrukturering (ram)21 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
38:20 ap.2Genomlysning av statligt ägda bolag (ram)4 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

38:20 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m.
Anslaget disponeras av Regeringskansliet för kostnader för omstrukturering och försäljning av vissa företag med statligt ägande.

Ändamålet för anslaget utvidgas till att även omfatta kostnader avseende sådana åtgärder som vidtas för att förbättra genomlysningen av statligt ägda företag.

Regeringskansliet får utöver tilldelat anslagsbelopp disponera en anslagskredit på högst 1 250 000 kr.


38:21Avgifter till vissa internationella organisationer (ramanslag)6 519 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

38:21 Avgifter till vissa internationella organisationer
Anslaget får användas för att täcka kostnader för svenskt deltagande i följande internationella organisationer.
  • Internationella byrån för mått och vikt (BIPM)
  • Internationella organisationen för legal metrologi (OIML)
  • Organisationen för intellektuell äganderätt (WIPO)
  • Internationella bly- och zinkstudiegruppen (ILZSG)
  • Internationella nickelstudiegruppen (INSG)
  • EUREKA
  • EFTA, Ädelmetallkonventionen
  • COST, 4:th Fund (tekniskt-vetenskapligt samarbete)
  • Internationella frysinstitutet
  • Energistadgekonferensen


2.1.2Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 24 Näringsliv

A:008Fortsatt program för småföretagsutveckling förnyelse och tillväxt (reservationsanslag)
A:008 ap.1Program för samverkan mellan mindre högskolor och näringsliv (reservation)

Disponeras av Verket för innovationssystem
A:008 ap.2Program för utveckling av skogsnäringen (reservation)

Disponeras av Verket för innovationssystem
A:008 ap.3Medel för uppföljning (reservation)

Disponeras av Verket för innovationssystem
A:008 ap.4Program för utveckling av småföretag via industriella utvecklingscentra (reservation)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
A:008 ap.5Miljöteknikdelegationen (reservation)

Disponeras av Verket för innovationssystem
A:008 ap.6Till regeringskansliets disposition (reservation)

Disponeras av Regeringskansliet
A:008 ap.7Lst Stockholms län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län
A:008 ap.8Lst Uppsala län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län
A:008 ap.9Lst Södermanlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län
A:008 ap.10Lst Östergötlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län
A:008 ap.11Lst Jönköpings län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län
A:008 ap.12Lst Kronobergs län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län
A:008 ap.13Lst Kalmar län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län
A:008 ap.14Lst Gotlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län
A:008 ap.15Lst Blekinge län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län
A:008 ap.16Lst Skåne län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län
A:008 ap.17Lst Hallands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län
A:008 ap.18Lst Värmlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län
A:008 ap.19Lst Örebro län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län
A:008 ap.20Lst Västmanlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län
A:008 ap.21Lst Dalarnas län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län
A:008 ap.22Lst Gävleborgs län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län
A:008 ap.23Lst Västernorrlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län
A:008 ap.24Lst Jämtlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län
A:008 ap.25Lst Västerbottens län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län
A:008 ap.26Lst Norrbottens län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län
A:008 ap.27Till regeringens disposition (reservation)

Disponeras av regeringen

Villkor

A:008 Fortsatt program för småföretagsutveckling förnyelse och tillväxt
Anslagsposterna 1-5 får användas för genomförande av projekt som beslutats under 2000 och tidigare.

Anslagsposterna 7-26 får användas för genomförande av projekt som beslutats under 1998 och tidigare.2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
22:1200
23:62 5400
23:6 ap.12 51847Inget
23:6 ap.22203 %
36:14003 %
37:300-
37:500
37:5 ap.100-
37:5 ap.200Allt
41:3420Allt
38:2000
38:20 ap.100
38:20 ap.200
38:213260-
A:00800
A:008 ap.100Allt
A:008 ap.200Allt
A:008 ap.300Allt
A:008 ap.400Allt
A:008 ap.500Allt
A:008 ap.600Allt
A:008 ap.700Allt
A:008 ap.800Allt
A:008 ap.900Allt
A:008 ap.1000Allt
A:008 ap.1100Allt
A:008 ap.1200Allt
A:008 ap.1300Allt
A:008 ap.1400Allt
A:008 ap.1500Allt
A:008 ap.1600Allt
A:008 ap.1700Allt
A:008 ap.1800Allt
A:008 ap.1900Allt
A:008 ap.2000Allt
A:008 ap.2100Allt
A:008 ap.2200Allt
A:008 ap.2300Allt
A:008 ap.2400Allt
A:008 ap.2500Allt
A:008 ap.2600Allt
A:008 ap.2700Allt2.2Övriga villkor

(tkr)

Anslagskredit

Anslagsbehållning som disponeras 2003 1

Indragning av anslagsbelopp 2

23:6, ap. 1

2518

-

-

23:6, ap. 2

22

-

-

1 Överfört belopp som överstiger det angivna skall snarast föras bort som indragning av anslagsbelopp.

2 Skall tillsammans med ränta snarast betalas från myndighetens räntekonto till statsverkets checkräkning.


På regeringens vägnarKopia till

Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Näringsutskottet, Riksdagen
N/BS
N/ADM
N/ARM
ILO-kommittén
Arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen
N/SÄ
Trafikutskottet, Riksdagen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/Skatt
Post- och telestyrelsen
Riksskatteverket
IT-kommissionen
N/ITFoU
N/RS
N/ESB