Regeringsbeslut
III:12
2003-06-26 UD2003/33457/EIM
UD2003/33133/RS (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kammarkollegiet (rskr. 2002/03:235)

Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:75).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för nedan angivna anslag.1Verksamhet


Regeringen har i ett särskilt regeringsbeslut angivit riktlinjer för AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning för budgetåret 2003.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjandeInternationell handel och inre marknaden
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:3Exportfrämjande verksamhet (ramanslag)203 956 tkr
39:3 ap.1Exportrådet (ram)172 456 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
39:3 ap.2Till regeringskansliets disposition (ram)5 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
39:3 ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (ram)2 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
39:3 ap.4Till regeringens disposition (ram)24 500 tkr

Disponeras av regeringen
39:3 ap.102Offentlig upphandling fr 2001 (ram)0 tkr

Disponeras av Kommerskollegium
39:3 ap.103Östersjöwebb fr 2001 (ram)0 tkr

Disponeras av Kommerskollegium
39:3 ap.104SME-linkfr 2000 (ram)0 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
39:3 ap.105SWEDAC (ram)0 tkr

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Villkor

39:3 ap.1 Exportrådet
Anslagsbeloppet disponeras av Kammarkollegiet och skall utbetalas till Exportrådet med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt regeringsbeslut angivit riktlinjer för Sveriges exportråds verksamhet för budgetåret 2003.

39:3 ap.2 Till regeringskansliets disposition

Anslagsbeloppet disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.


39:3 ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU
Anslagsbeloppet disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och avser insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU. Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.

39:3 ap.4 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.


39:4AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning (ramanslag)141 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

39:4 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning
Kammarkollegiet skall, efter rekvisition från AB Svensk Exportkredit (SEK), utbetala medel till SEK för eventuella underskott utgörande skillnaden mellan intäkter och kostnader, huvudsakligen ränteintäkter och räntekostnader, inom ramen för systemet med statsstödda exportkrediter enligt avtal med staten den 14 maj 1990. Ett nytt avtal mellan staten och SEK har träffats den 26 augusti 2002. Enligt det nya avtalet skall SEK i efterhand redovisa resultatet av den statsstödda verksamheten kvartalsvis och då också ge in en framställning om kostnadstäckning när så behövs. Kammarkollegiet behöver inte göra någon saklig prövning av inkomna redovisningar och eventuell begäran om utbetalning.


2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
39:300
39:3 ap.1003 %
39:3 ap.2003 %
39:3 ap.3003 %
39:3 ap.4003 %
39:3 ap.102003 %
39:3 ap.103003 %
39:3 ap.104003 %
39:3 ap.105003 %
39:4003 %

På regeringens vägnar


Leif Pagrotsky
Kerstin Nordlund-Malmegård


Kopia till

Utrikesdepartementet/RS
Utrikesdepartementet/A-RED
Utrikesdepartementet/EC, ÖM-sekr.
Utrikesdepartementet/PIK
Utrikesdepartementet, Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet
Utrikesdepartementet/PLAN-BUD
Utrikesdepartementet/UrH
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/NL
Statsrådsberedningen/Rev
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Information Rosenbad
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Riksdagen, Näringsutskottet
Sveriges exportråd