Regeringsbeslut
22
2003-06-18 M2003/2004/A

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kammarkollegiet

Riksdagen har beslutat om nedanstående anslag inom Näringsdepartementets område för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78, utg.omr. 14, bet. 2002/03:AU2, rskr. 2002/03:79, , utg.omr. 17, bet. NU3, rskr. 2002/03, utg.omr. 21, bet. , utg.omr. 22, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:74).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Arbetsmarknadspolitik

ArbetslivspolitikArbetsrättHandläggning av ärenden
Näringspolitik

IT, tele och post1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Kammarkollegiets ansvarsområde.

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor.

Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål
En arbetsrätt som skapar trygghet, flexibilitet och delaktighet.

Verksamhetsgren Handläggning av ärenden

Mål
Målet är att ärenden och mål skall avgöras på ett rättssäkert och effektivt sätt.


Återrapportering
Nämnden skall kortfattat redovisa antalet ärenden som den har handlagt samt deras art.2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:9Bidrag till Samhall AB (ramanslag)4 262 419 tkr
22:9 ap.1Bidrag till Samhall AB (obetecknat)4 137 419 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
22:9 ap.2Till regeringens disposition (obetecknat)125 000 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

22:9 Bidrag till Samhall AB
Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av medlen den 25:e i varje månad till Samhall AB.

22:9 ap.1 Bidrag till Samhall AB
Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av medlen den 25:e i varje månad till Samhall AB.

22:10Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (obetecknat anslag)7 750 tkr
22:10 ap.1Bidrag till stiftelsen utbildning nordkalotten (obetecknat)3 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
22:10 ap.2Bidrag till kurskostnader (obetecknat)4 750 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

22:10 ap.1 Bidrag till stiftelsen utbildning nordkalotten
1. Kammarkollegiet skall varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet skall användas för personalutveckling, marknadsföring, elevsocial verksamhet samt anpassning av utbildningen till de olika ländernas behov.


22:10 ap.2 Bidrag till kurskostnader
1. Kammarkollegiet skall varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet skall användas till kompensation för den kostnadsfördyring som beräknas uppstå för Finland och Norge till följd av att utbildningstjänster är mervärdesskattepliktiga i Sverige.


22:11Bidrag till lönegarantiersättning (ramanslag)1 447 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

22:11 Bidrag till lönegarantiersättning
Anslaget 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning får disponeras för att finansiera kostnaderna enligt lönegarantilagen (1992:497) och de sociala avgifter som skall betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Lönegarantiersättning som betalas tillbaka via länsstyrelserna skall redovisas brutto mot anslaget. Återbetalda belopp får disponeras för anslagets ändamål.Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:5Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (ramanslag)61 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

23:5 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Kammarkollegiet svarar för årsredovisningen.


Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:1Stöd till idrotten (ramanslag)455 240 tkr
30:1 ap.1Bidrag till lokal ungdomsverksamhet (ram)63 400 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:1 ap.2Gemensam administration (ram)64 700 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:1 ap.3Bidrag till centrala idrottsorganisationer (ram)212 200 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:1 ap.4Insatser mot doping (ram)18 500 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:1 ap.5Forskning och utveckling (ram)20 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:1 ap.6Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan (ram)38 100 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:1 ap.7Till regeringens disposition (ram)38 340 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

30:1 ap.1 Bidrag till lokal ungdomsverksamhet
Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet.

30:1 ap.2 Gemensam administration
Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet.

30:1 ap.3 Bidrag till centrala idrottsorganisationer
Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet.

30:1 ap.4 Insatser mot doping
Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet. Av anslagsposten 4 har 1 500 000 kr beräknats för medfinansiering av Dopinglaboratoriet vid Huddinge Universitetssjukhus samt 1 500 000 kr för medfinansiering av Dopingjouren vid Huddinge Universitetssjukhus.

30:1 ap.5 Forskning och utveckling
Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet.

30:1 ap.6 Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan
Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet.

30:4Stöd till friluftsorganisationer (obetecknat anslag)15 000 tkr
30:4 ap.1Bidrag till friluftsfrämjandet (obetecknat)7 811 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:4 ap.2Bidrag till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (obetecknat)1 959 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:4 ap.3Bidrag till Svenska Livräddningssällskapet Simfrämjandet (obetecknat)1 337 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:4 ap.4Bidrag till Svenska Pistolskytteförbundet (obetecknat)797 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:4 ap.5Bidrag till Svenska Båtunionen (obetecknat)763 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:4 ap.6Bidrag till Cykelfrämjandet (obetecknat)593 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:4 ap.7Bidrag till FRISAM (obetecknat)500 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:4 ap.8Till regeringens disposition (obetecknat)650 tkr

Disponeras av regeringen
30:4 ap.9Övriga bidrag till friluftsorganisationer (obetecknat)590 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket

Villkor

30:4 ap.1 Bidrag till friluftsfrämjandet
Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet.

30:4 ap.2 Bidrag till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet.


30:4 ap.3 Bidrag till Svenska Livräddningssällskapet Simfrämjandet

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet.


30:4 ap.4 Bidrag till Svenska Pistolskytteförbundet

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet.


30:4 ap.5 Bidrag till Svenska Båtunionen

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet.


30:4 ap.6 Bidrag till Cykelfrämjandet

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet.


30:4 ap.7 Bidrag till FRISAM

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet.


30:4 ap.9 Övriga bidrag till friluftsorganisationer
Friluftsrådet fattar beslut om medelsfördelningen.


Utgiftsområde 21 Energi

35:10Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket (ramanslag)346 390 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

35:10 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket
Kammarkollegiet skall betala ut ersättning från anslaget i enlighet med det avtal som träffats om ersättning mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB den 30 november 1999 i samband med stängningen av Barsebäcks-verket. Utbetalningarna skall göras efter att Kammarkollegiet har samrått med Statens energimyndighet.

Kammarkollegiet skall sköta den ekonomiska förvaltningen av detta anslag. Formerna för hur ersättningen skall lämnas framgår av avtalet och dess bilagor. Kammarkollegiet skall samråda med Statens energimyndighet om det krävs för att tillämpa bestämmelserna i avtalet om ersättning till Vattenfall AB.Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:4Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (ramanslag)144 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal
Förordningen (1993:529) om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt gäller för anslaget.

Anslaget får användas för täckande av statens avgift till SOS Alarm Sverige AB för åtaganden enligt avtal mellan staten och SOS Alarm Sverige AB.

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från SOS Alarm Sverige AB utbetala ersättning till SOS Alarm Sverige AB, varvid bolagets kostnader skall vara vederbörligen styrkta.

Undantag från ekonomiadministrativa regler: Kammarkollegiet får i enlighet med förordning (1993:529) om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt rekvirera belopp motsvarande den mervärdes­skatt som för anslaget uppkommer i transfereringsverksamheten.Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:12Bidrag till standardisering och FoU inom experimentell teknik m.m. (ramanslag)70 363 tkr
38:12 ap.1Sveriges standardiseringsråd (ram)28 497 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
38:12 ap.2Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (ram)37 500 tkr

Disponeras av Verket för innovationssystem
38:12 ap.3TNC (ram)3 806 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
38:12 ap.4TLS (ram)560 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

38:12 ap.1 Sveriges standardiseringsråd
Medel ur anslagspost 1 skall av Kammarkollegiet utbetalas med en tolftedel av tilldelade medel den 25:e varje månad.

38:12 ap.2 Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB
Medel ur anslagspost 2 skall av VINNOVA utbetalas till Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP) kvartalsvis i förskott.

38:12 ap.3 TNC
Medel ur anslagspost 3 skall av Kammarkollegiet utbetalas efter rekvisition till TNC för bidrag till finansieringen av deras verksamhet.

38:12 ap.4 TLS
Medel ur anslagspost 4 skall av Kammarkollegiet utbetalas efter rekvisition till TLS för bidrag till finansieringen av deras verksamhet.

38:15Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (obetecknat anslag)5 359 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

38:15 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
Anslaget disponeras av Kammarkollegiet och utbetalas månadsvis med en tolftedel till Ingenjörsvetenskapsakademien.

Anslaget utgör statens bidrag till IVA:s grundläggande verksamhet, som till exempel dess ledningsfunktion, utredningsverksamhet, IVA:s utlands- och informationsverksamhet samt ekonomiverksamhet.

Från anslaget skall ersättning lämnas till av regeringen förordnad revisor.


38:19Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen (obetecknat anslag)15 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

38:19 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen
Anslaget disponeras av Kammarkollegiet för utbetalning till ABGöta kanalbolag för de ändamål som anges i prop. 2002/03:1, utgiftsområde 24 enlig nedan angivna föreskrifter

Utbetalning av medlen skall ske med 10 000 000 kronor snarast efter den 1 januari 2003 och med 5 000 000 kr den 1 juli 2003.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
22:900
22:9 ap.100
22:9 ap.200
22:1000
22:10 ap.100Inget
22:10 ap.200Inget
22:11144 7000Inget
23:500Inget
30:100
30:1 ap.1003 %
30:1 ap.2003 %
30:1 ap.3003 %
30:1 ap.4003 %
30:1 ap.5003 %
30:1 ap.6003 %
30:1 ap.7003 %
30:400
30:4 ap.100Inget
30:4 ap.200Inget
30:4 ap.300Inget
30:4 ap.400Inget
30:4 ap.500Inget
30:4 ap.600Inget
30:4 ap.700
30:4 ap.8003 %
30:4 ap.900
35:1034 6390Allt
37:400Allt
38:1200
38:12 ap.100-
38:12 ap.200-
38:12 ap.300-
38:12 ap.400-
38:1500Inget
38:1900Inget
3Undantag EA-regler

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar undantas från kravet att lämna resultatredovisning enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i de fall verksamhet inte har förekommit under budgetåret.


På regeringens vägnar


Lena Sommestad
Sofia Kobayashi


Kopia till

Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningskontor/Ek/red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Naturvårdsverket
Friluftsfrämjandet
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Svenska Livräddningssällskapet - Simfrämjandet
Svensa Pistolskytteförbundet
Svenska Båtunionen
Cykelfrämjandet
FRISAM
Riksdagens kulturutskott
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ ADM