Regeringsbeslut Nr: 55
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Örebro universitet

Riksdagen har beslutat om Örebro universitets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Örebro universitet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Örebro universitets ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001–2004 respektive 2005–2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001–2004

Planeringsförutsättning 2005–2008

Magisterexamen med ämnesdjup

480

1

Sjuksköterskeexamen

520

640

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 2

410

435

Lärarexamen med inriktning mot senare år 2

560

560

1 Examinationen bör vara på minst samma nivå som under perioden 2001–2004.

2 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2003 i förhållande till 2002. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, naturvetenskap eller teknik. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, naturvetenskaplig eller teknisk inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet lärarexamina eller motsvarande äldre examina med inriktning mot förskola och förskoleklass redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till 2002.

Inom det konstnärliga utbildningsområdet musik kan universitetet högst avräkna 160 helårsstudenter och inom design högst 15 helårsstudenter.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall ansvara för nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå omfattning och inriktning av verksamheten samt vad den totalt beräknas ha kostat.

2. Universitetet skall anordna restaurangutbildning i Grythyttan.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå verksamhetens omfattning och dess ekonomiska resultat.

3. Universitetet bör under perioden 2002–2004 i samarbete med kommunal vuxenutbildning utveckla utbildning i enlighet med förordningen (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå hur utvecklingsarbetet har bedrivits, hur medlen har använts samt hur erfarenheter från arbetet har spridits till andra lärosäten och kommuner.

4. Universitetet skall i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet (prop. 2001/02:4, bet. 2001/02:NU4, rskr. 2001/02:118) under perioden 2002–2004 utveckla de kortare yrkesutbildningar inom nya områden som förordas i propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98).

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå hur utvecklingsarbetet har bedrivits och vilken inriktning arbetet har samt hur medlen har använts. Universitetet skall i årsredovisningen för 2004 avlämna en slutrapport från arbetet.

5. Universitetet skall med anledning av de extra tilldelade resurserna i tilläggsbudget för 2002 erbjuda motsvarande 40 helårsstudenter utbildning för modersmålslärare, 40 helårsstudenter för lärare i svenska som andraspråk samt 30 helårsstudenter för en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Vissa utbildningar kan behöva även tiden under 2004 innan all verksamhet hinner genomföras.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter i ovan nämnda utbildningar. En jämförelse skall lämnas för 2002, så att redovisningen tydliggör om den beslutade ökningen hunnit genomföras under 2003. I de fall detta inte har skett skall det särskilt kommenteras och skäl till förseningen anges.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål

Examinationsmål för forskarutbildningen

För fyraårsperioden 2001–2004 gäller tills vidare följande examinationsmål för forskarutbildningen vid universitetet (lägsta antal avlagda examina). Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005–2008 i förhållande till perioden 2001–2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001–2004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

40

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnitt verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001–2004 skall minst 24 procent vara kvinnor.


Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. Universitetet skall profilera verksamheten såväl inom detta vetenskapsområde som vid eventuell uppbyggnad av andra områden.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:41Örebro universitet: Grundutbildning (ramanslag)506 359 tkr
25:41 ap.1Takbelopp (ram)499 354 tkr

Disponeras av Örebro universitet
25:41 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)159 tkr

Disponeras av Örebro universitet
25:41 ap.3Lokalisering av verksamhet till Grythyttan (ram)3 149 tkr

Disponeras av Örebro universitet
25:41 ap.4Nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning (ram)283 tkr

Disponeras av Örebro universitet
25:41 ap.5Utveckla kortare yrkesutbildningar inom nya områden (ram)1 707 tkr

Disponeras av Örebro universitet
25:41 ap.6Utveckla s.k. collegeutbildning (ram)1 707 tkr

Disponeras av Örebro universitet

Villkor

25:41 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under 2003 inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med särskilt vuxenstudiestöd skall avräknas inom takbeloppet.


25:42Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning (ramanslag)153 420 tkr
25:42 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (ram)90 637 tkr

Disponeras av Örebro universitet
25:42 ap.2Övriga forskningsmedel (ram)62 783 tkr

Disponeras av Örebro universitet2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:4100
25:41 ap.1000
25:41 ap.2000
25:41 ap.3000
25:41 ap.4000
25:41 ap.5000
25:41 ap.6000
25:4200
25:42 ap.1000
25:42 ap.20002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Örebro universitet

65 340

105 000

25:41

506 359

25:42

153 420

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §1-242-63750800-50-355
Summa-242-63750800-50-355
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning0672 0002 000067
Uppdragsutbildning19 90219625 00025 000020 098
Uppdragsforskning-5 456-5 3783 0003 0000-10 834
Summa14 446-5 11530 00030 00009 331
Offentligrättslig verksamhet

Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning007 2007 20000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning0010 00010 00000
Summa0017 20017 20000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.
På regeringens vägnar

Senast uppdaterad: