Regeringsbeslut
9
2003-06-18 Fi2003/3565

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende anslaget 1:15 Riksrevisionsverket, avvecklingskostnader

Riksdagen har beslutat om anslag för avveckling av Riksrevisionsverket för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 2, bet. 2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:85, utg.omr. 18, bet. 2002/03:BoU1, rskr. 2002/03:66, utg.omr. 25, bet. 2002/03:FiU3, rskr. 2002/03:89).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för nedan angivet anslag.1Verksamhet


Anslaget disponeras av Regeringskansliet (Finansdepartementet) för avveckling av Riksrevisionsverket (dir 2002:122).

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltning

2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:10Ekonomiska rådet (ramanslag)2 332 tkr

Disponeras av Regeringskansliet


1:11Utvecklingsarbete (ramanslag)13 170 tkr

Disponeras av Regeringskansliet


1:15Riksrevisionsverket: Avvecklingskostnader (ramanslag)29 790 tkr
1:15 ap.1Avvecklingsmyndigheten för Riksrevisionsverket (ram)10 000 tkr

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för RRV
1:15 ap.2Regeringskansliet/Finansdepartementet (ram)19 790 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

1:15 Riksrevisionsverket: Avvecklingskostnader
För avveckling av Riksrevisionsverket disponerar regeringen/Finans-departementet anslaget 1:15 Riksrevisionsverket, avvecklingskostnader. I regeringsbeslut den 24 mars 2003 ställdes en del av anslaget till avvecklarens disposition. För att underlätta den ekonomiadministrativa hanteringen inrättas två anslagsposter.

Medlen under anslagspost 1 skall utbetalas till det räntekonto som avvecklingsenheten tar över från Riksrevisionsverket vid månadsskiftet juni/juli 2003. Den 1 juli 2003 utbetalas 5 miljoner kronor och den 25 augusti 2003 utbetalas 5 miljoner kronor.

Den slutliga premien, avseende Riksrevisionsverkets personal, för statens avtalsförsäkringar för 2003, vilken fastställs av Nämnden för statens avtalsförsäkringar i maj 2004, skall belasta anslagsposten 2, anslaget 1:15 RRV, avvecklingskostnader.


2:5Avgift för Stadshypotekskassans grundfond (ramanslag)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet


2:6Insatser i internationella finansiella institutioner (ramanslag)56 000 tkr
2:6 ap.1Internationella finansiella organisationer (ram)56 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
2:6 ap.2Garantiinfrianden (ram)0 tkr

Disponeras av Riksgäldskontoret
2:6 ap.3Till regeringens disposition (ram)0 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

2:6 ap.1 Internationella finansiella organisationer

Anslagspost 1 skall användas till:

1) den sjätte årliga utbetalningen av 6 412 500 euro till EBRD med anledning av ökningen av bankens grundkapital under 1998-2005;

2) den årliga medlemsavgiften på 40 360 euro till CEB;


2:6 ap.2 Garantiinfrianden
Riksgäldskontoret får efter beslut av regeringen disponera medel från anslagspost 2 för att täcka statens kostnader vid eventuella infrianden av statens garantier till följande internationella finansiella institutioner: Europeiska utvecklingsbanken (EBRD), Europeiska investeringsbanken (EIB), Nordiska investeringsbanken (NIB) och Europarådets utvecklingsbank (CEB).


Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:2Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting (reservationsanslag)347 750 tkr
48:2 ap.1Till regeringens disposition (reservation)342 236 tkr

Disponeras av regeringen
48:2 ap.2Bidrag för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden (reservation)0 tkr

Disponeras av Statens bostadsnämnd
48:2 ap.3Täckning av förluster på kreditgarantier som avlöser kommunala borgensåtaganden (reservation)0 tkr

Disponeras av Statens bostadsnämnd
48:2 ap.4Vissa utredningsinsatser avseende en utvecklad uppföljning av kommunal verksamhe (reservation)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
48:2 ap.5Utvecklingsarbete i syfte att stärka möjligheterna till uppföljning och kontroll (reservation)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
48:2 ap.6Bidrag till kommuner med höga kostnader för vissa funktionshindrade personer (reservation)0 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
48:2 ap.7Bidrag till Rådet för kommunala analyser och jämförelser (reservation)5 514 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

48:2 ap.2 Bidrag för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden
Anslagsposten 2 skall användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet.

48:2 ap.3 Täckning av förluster på kreditgarantier som avlöser kommunala borgensåtaganden
Statens bostadsnämnd får mot faktura betala de medel som reserverats under anslagsposten 3 till Statens Bostadskreditnämnd.

48:2 ap.4 Vissa utredningsinsatser avseende en utvecklad uppföljning av kommunal verksamhe
Anslagsposten 4 får användasför satsningar i syfte att erhålla ett bättre underlag för uppföljning av ekonomi och verksamhet i kommuner och landsting och för att på olika sätt stimulera effektiviseringsarbetet i kommuner och landsting.

48:2 ap.5 Utvecklingsarbete i syfte att stärka möjligheterna till uppföljning och kontroll
Anslagsposten 5 är ett äldreanslag, eventuellt anslagssparande skall föras till anslagsposten 1, till regeringens disposition.

48:2 ap.7 Bidrag till Rådet för kommunala analyser och jämförelser
Anslagsposten 7 skall användas till kommittén Rådet för kommunala analyser och jämförelser (dir. 2002:91), (prop. 2002/2003:1, bet. 2002/03:FiUx, rskr. 2002/03:xxx).


2.1.2Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

B:003Statliga ägarinsatser m.m i Nordbanken (ramanslag)

Disponeras av RegeringskanslietUtgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

A:011Internationellt samarbete (ramanslag)
A:011 ap.1Europeisk bostadsmässa (ram)

Disponeras av regeringen
A:011 ap.2FN EU och östersjösamarbete (ram)

Disponeras av Regeringskansliet
A:011 ap.3Inernationellt samarbete inom bostadssektorn (ram)

Disponeras av Regeringskansliet2.1.4Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
1:10350-
1:111980-
1:1500
1:15 ap.100
1:15 ap.200
2:500-
2:62 8000
2:6 ap.12 8000-
2:6 ap.200-
2:6 ap.300
B:00300Allt
A:01100
A:011 ap.100Allt
A:011 ap.200Allt
A:011 ap.300Allt
48:200
48:2 ap.100Allt
48:2 ap.200Allt
48:2 ap.300Allt
48:2 ap.400Allt
48:2 ap.500Allt
48:2 ap.600Allt
48:2 ap.700

På regeringens vägnarKopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Finansdepartementet, BA1 och BuS
Finansdepartementet, RoB
Finansdepartementet, Ekonomigruppen
Riksdagen, Riksrevisionskommittén
Avvecklingsmyndigheten för Riksrevisionsverket