Regeringsbeslut
14
2003-06-05 S2003/5290/FH

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Regeringskansliet

Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Folkhälsa

2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:2Bidrag till WHO (ramanslag)41 371 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

14:2 Bidrag till WHO
Anslaget disponeras av Regeringskansliet för utbetalning av Sveriges årliga bidrag till Världshälsoorganisationens (WHO) verksamhet för år 2003.

14:3Bidrag till Nordiska hälsovårdshögskolan (ramanslag)20 507 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

14:3 Bidrag till Nordiska hälsovårdshögskolan
Anslaget disponeras av Regeringskansliet för utbetalning av Sveriges årliga bidrag till Nordiska Hälsovårdshögskolan.

14:8Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder (ramanslag)193 250 tkr
14:8 ap.1Till regeringens disposition (ram)193 250 tkr

Disponeras av regeringen
14:8 ap.2Till Kriminalvårdsstyrelsens disposition (ram)0 tkr

Disponeras av Kriminalvårdsstyrelsen

Villkor

14:8 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder
Anslaget disponeras av regeringen som även disponerar hela anslagssparandet från 2002.

14:8 ap.1 Till regeringens disposition
Anslagsposten 1 disponeras av regeringen som även disponerar anslagssparandet från 2002 förutom den del som skall föras till anslagsposten 2.

14:8 ap.2 Till Kriminalvårdsstyrelsens disposition
Anslagsposten 2 disponeras av Kriminalvårdsstyrelsen. Till denna post förs den del av utgående anslagssparande 2002 som uppstått till följd av att Kriminalvårdsstyrelsen disponerat 30 000 000 kronor på anslaget under 2002.


2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
14:24 1370Allt
14:33100Allt
14:800
14:8 ap.100
14:8 ap.200

På regeringens vägnar


Morgan Johansson
Gert Knutsson


Kopia till

Finansdepartementet - Budgetavdelningen
Justitiedepartementet - Kriminalvårdsenheten
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kriminalvårdsstyrelsen
Riksrevisionsverket
Riksgäldskontoret