Regeringsbeslut
6
2003-08-21 U2003/2875/DK

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kammarkollegiet

Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU 1, rskr. 2002/03/:62, , utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:58).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag. Ändringar är markerade med understrykning och regleringsbrevet kommer därför att ha följande lydelse..1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utbildningspolitik

Forskningspolitik

2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:15Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet (obetecknat anslag)50 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

25:15 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet
Bidrag utbetalas till fackliga organisationer och handikapporganisationer m.fl. för uppsökande verksamhet och utbildning i samhällsfrågor. Bidraget utbetalas av Kammarkollegiet efter särskilt beslut av regeringen.

25:82Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m. (ramanslag)18 100 tkr
25:82 ap.1Statistiska centralbyrån (ram)6 000 tkr

Disponeras av Statistiska centralbyrån
25:82 ap.2OECD-CERI:s indikatorprojekt jämte annan internationell jämförande statistik m.m. (ram)1 200 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
25:82 ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)10 900 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
25:82 ap.4OECD-projekt angående lärarutbildning (ram)