Regeringsbeslut
48
2003-06-12 Ju2003/4978/PO, Ju2003/5203/KRIM (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Säkerhetspolisen

Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 4, bet. 2002/03:JuU1, rskr. 2002/03:70 (prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235)).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.1Finansiering


1.2Anslag

1.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:2Säkerhetspolisen (ramanslag)497 409 tkr
4:2 ap.1Säkerhetspolisen (ram)497 409 tkr

Disponeras av Säkerhetspolisen
4:2 ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet1.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
4:200
4:2 ap.1003 %
4:2 ap.2003 %

På regeringens vägnar


Thomas Bodström
Cecilia Jansson


Kopia till

Kristina Linström, Fi/BA
Riksgäldskontoret