Regeringsbeslut
19
2003-06-18 Ku2003/1479/Sam

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende vissa anslag under utgiftsområdena 1 och 17

Riksdagen har beslutat om att öka anslag enligt nedanstående redovisning för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57, prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för nedan angivna anslagsposter.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Mediepolitik

KulturpolitikTeater, dans och musik
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:2Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland (obetecknat anslag)19 816 tkr
27:2 ap.1Teracom AB för utsändningskostnader m.m. (obetecknat)3 829 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
27:2 ap.2Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m. (obetecknat)9 933 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
27:2 ap.3Comhem AB för tekniska kostnader (obetecknat)1 725 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
27:2 ap.4Bidrag till Sverigfinska Riksförbundet för sändningsverksamhet (obetecknat)4 329 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

27:2 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland
Kammarkollegiet får göra utbetalningar från anslaget under förutsättning att Teracom AB, Sveriges Television AB, Com hem AB och Sverigefinska Riksförbundet accepterar följande villkor.

Anslagsposterna 1, 2 och 3:

- Kammarkol