Regeringsbeslut
2003-05-22 Fö2003/1346/MIL

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Försvarshögskolan och sjätte utgiftsområdets anslag 6:7

Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 6, bet. 2002/03:FöU1, rskr. 2002/03:44).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretUtbildning och forskning för det militära försvarets behov
Det civila försvaretUtbildning och forskning för det civila försvarets behov


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Försvarshögskolan och sjätte utgiftsområdets anslag 6:7s ansvarsområde.

Politikområde Totalförsvar

Mål
Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall kunna användas för följande huvudändamål:

- försvara Sverige mot väpnat angrepp,

- hävda vår territoriella integritet,

- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. [1][1] Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets pliktverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Styrelsen för psykologiskt försvar, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Post- och telestyrelsen, Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Kommerskollegium, Riksförsäkringsverket, Finansinspektionen, Riksskatteverket, Statens jordbruksverk, Arbetsmarknadsstyrelsen, Migrationsverket, Lantmäteriverket, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och länsstyrelserna.


Återrapportering
För verksamhetsområdena under detta politikområde skall Försvarshögskolan redovisa i vilken grad myndigheten kan lösa sina uppgifter. Redovisningen skall göras enligt följande bedömningsskala:

- God: Resurser (kapaciteten) motsvarar eller överstiger behovet. Uppgifterna kan lösas.

- Godtagbar: Brister och störningar nedsätter handlingsfriheten och förmågan. Uppgifterna kan dock i huvudsak lösas.

- Icke godtagbar: Svåra brister. Uppgifterna kan inte lösas.

Eventuella avvikelser från angivna krav skall kommenteras. Av redovisningen skall framgå hur värderingarna gjorts och hur slutsatserna dragits.

Verksamhetsområde Det militära försvaret

Mål
Målet för verksamhetsområdet är att resurserna skall kunna användas för de huvudändamål som har angetts för politikområdet Totalförsvar.

Försvarsmakten skall under försvarsbeslutsperioden uppnå och vidmakthålla den operativa förmåga i olika avseenden som anges i myndighetens regleringsbrev. De totalförsvarsgemensamma verksamheterna skall lämna det stöd som är nödvändigt för att totalförsvarsresurserna skall kunna användas för att uppnå målen.

Stödet skall omfatta materielförsörjning, personalförsörjning, högre utbildning inom totalförsvaret, kompetensutveckling, forskning och utveckling samt signalspaning m.m.

Det militära försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten och delar av den verksamhet som bedrivs av de totalförsvarsgemensamma myndigheterna. Dessa utgörs av Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Totalförsvarets pliktverk och Försvarets radioanstalt.


Verksamhetsgren Utbildning och forskning för det militära försvarets behov

Mål
Utbildning för det militära försvarets behov

Försvarshögskolan skall på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov inom ramen för skolans kompetensområden tillgodoses.

1. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts vad avser antal studerande och om utbildningsmålen nåtts för fack-, stabs- och chefsprogrammen. En övergripande analys av måluppfyllelsen skall redovisas och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet skall anges och kommenteras.

Forskning för det militära försvarets behov

Forskningen skall kvalitetssäkras och knytas till utbildningen i syfte att säkra den vetenskapliga grunden samt att tillgodose det militära försvarets behov av forskning och utveckling m.m. inom skolans kompetensområde. Försvarshögskolan skall sträva efter att forskningens resultat kommer till nytta inom totalförsvaret.

2. Återrapportering: Försvarshögskolan skall översiktligt redovisa de huvudsakliga forskningsområdena och redogöra för hur vart och ett av dem kan knytas till skolans utbildning och säkrandet av den vetenskapliga grunden inom skolans kompetensområden.

Försvarshögskolan skall, i enlighet med det projektkontrakt som upprättats mellan Nordiska ministerrådet och Försvarshögskolan, administrera ett nordiskt säkerhetspolitiskt forskningsprogram.

3. Återrapportering: Försvarshögskolan skall i delårsrapport och i årsredovisning redovisa hur administrationen av programmet bedrivs. Kopia av den redovisning som sker till Nordiska ministerrådet skall sändas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

4. Återrapportering: Försvarshögskolan skall särredovisa anslagsfinansierade projekt och inriktning inom den anslagsfinansierade delen av verksamheten samt hur anslaget fördelar sig på de olika projekten.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att

- värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

- stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren Utbildning och forskning för det civila försvarets behov

Mål
Utbildning för det civila försvarets behov

Försvarshögskolan skall på uppdrag av myndigheter, organisationer och företag utbilda personal för att därigenom bidra till att det civila försvarets kompetensbehov inom ramen för skolans kompetensområden tillgodoses.

5. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts vad avser antal studenter och om utbildningsmålen nåtts för den högre totalförsvarsutbildningen och eventuella övriga mer omfattande kurser. En övergripande analys av måluppfyllelsen skall presenteras och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet skall anges och kommenteras. En redovisning skall lämnas om hur den speciella inriktning och karaktär som kännetecknade den förutvarande Försvarshögskolan tas tillvara i den nya Försvarshögskolan.

Forskning för det civila försvarets behov

Forskningen skall kvalitetssäkras och knytas till utbildningen i syfte att säkra den vetenskapliga grunden samt att tillgodose det civila försvarets behov av forskning och utveckling m.m. inom skolans kompetensområde. Försvarshögskolan skall sträva efter att forskningens resultat kommer till nytta inom totalförsvaret.

6. Återrapportering: Försvarshögskolan skall översiktligt redovisa de huvudsakliga forskningsområdena och redogöra för hur vart och ett av dem kan knytas till skolans utbildning och säkrandet av den vetenskapliga grunden inom skolans kompetensområden.

7. Återrapportering: Försvarshögskolan skall särredovisa anslagsfinansierade projekt och inriktning inom den anslagsfinansierade delen av verksamheten samt hur anslaget fördelar sig på de olika projekten.Övriga mål och återrapportering

Försvarshögskolan skall vara svenskt kontaktorgan för deltagande i Konsortiet av försvarsakademier och säkerhetspolitiska institut inom ramen för Partnerskap för fred.

8. Återrapportering: Försvarshögskolan skall i delårsrapport och i årsredovisning redovisa vilket stöd som givits, vilken måluppfyllnad verksamheten inom konsortiet har uppnått samt vilka kostnader som varit förknippade med detta stöd.

9. Återrapportering: Försvarshögskolan skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa stödet till Baltic Defence College samt i årsredovisningen presentera en övergripande analys av projektets inriktning och utveckling.

10. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa hur myndighetens miljöledningssystem har utvecklats och särskilt hur miljöhänsyn inom ramen för detta arbete har tagits avseende myndighetens lokalförsörjning. Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning detta bidragit till att uppnå målen i nordisk agenda 21 för försvarssektorn (se bilaga nr. 1).

11. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa vilket stöd som givits till Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces, hur stödet bidragit till skolans utbildnings- och forskningsverksamhet samt vilka kostnader som varit förknippade med stödet till organisationens råd.

12. Återrapportering: Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning som skall bestå av

- kort sammanfattning av väsentliga slutförda prestationer inom verksamheterna utbildning och forskning och

- kommentarer till väsentliga avvikelser i förhållande till målen.

Av redovisningen skall även bedömd kvalitet i den genomförda verksamheten framgå.

13. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa sin bedömning av hur den konkurrensutsatta tjänsteexporten som myndigheten bedrivit är förenlig med myndighetens uppgifter i övrigt. Därutöver skall en resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten redovisas. I budgetunderlaget skall myndighetens marknadsstrategi för konkurrensutsatt tjänsteexport redovisas .

Försvarshögskolan skall i samverkan med Försvarsmakten bidra till genomförande och planering av kurser inom ramen för Partnerskap för fred.

14. Återrapportering: Försvarshögskolan skall bedöma vilka kurser som skall genomföras under åren 2004-2005. I denna redovisning skall även ingå en bedömning av beräknade kostnader och intäkter för perioden.1.2Organisationsstyrning

Försvarshögskolan skall erbjuda utbildning av hög kvalitet som främjar kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt.

15. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa

- vilka kvalitetskriterier som har använts och jämföra med 2002 års kvalitetsutveckling,

- vilka åtgärder som vidtagits med utgångspunkt i skolans kvalitetsutvecklingsprogram,

- vilka åtgärder som vidtagits för att stärka de studerandes deltagande i och inflytande över skolans utbildningsverksamhet,

- vilka åtgärder som vidtagits samt vilka effekter dessa bedöms ha medfört för att kvalitetssäkra forskningen och säkra den vetenskapliga grunden samt

- antal professorer, docenter, övriga disputerade och doktorander samt inom vilka forskningsområden dessa huvudsakligen bedrivit forskning och undervisning.

Försvarshögskolan skall fortsätta det pedagogiska utvecklingsarbetet och sträva efter ökad kontinuitet i lärarförsörjningen. I det pedagogiska utvecklingsarbetet skall jämställdhets- och genuskunskap ingå som ett moment i syfte att ge skolans personal förmåga att skapa en undervisnings- och forskningsmiljö där män och kvinnor har lika goda förutsättningar att utveckla sin kompetens.

16. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkra lärarförsörjningen och omfattningen av det pedagogiska utvecklingsarbetet och andelen lärare som deltagit i sådan utbildning samt en bedömning av resultatet.

Försvarshögskolan skall aktivt verka för att för att skapa en arbetsmiljö där alla har lika goda förutsättningar att trivas och utveckla sin kompetens oaktat exempelvis kön, sexuell läggning och etnisk eller religiös tillhörighet.

17. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa vidtagna åtgärder samt vilka effekter dessa fått på verksamheten. De åtgärder som vidtagits för att förhindra olika former av trakasserier och andra kränkningar skall särskilt redovisas.

18. Återrapportering: Försvarshögskolan skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.1.3Uppdrag

19. Försvarshögskolan skall i samband med budgetunderlaget lämna förslag till inriktning och omfattning avseende den anslagsfinansierade forskningen (militärhistorisk och säkerhetspolitisk). Föreslagna projekt skall kostnadsberäknas och informationen skall vara tillräckligt överskådlig och detaljerad för att en prioritering ska kunna göras mellan föreslagna projekt.

20. Projektframställningar avseende det säkerhetsfrämjande stödet till Estland, Lettland, Litauen och Ryssland skall lämnas in till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet med kopia till Försvarsdepartementet) i samband med budgetunderlaget.

21. Försvarshögskolan skall i budgetunderlaget redovisa åtgärder för att minska myndighetens kostnader för utbildningsverksamheten. Därutöver skall myndigheten redovisa bedömda besparingar, beräknat i kostnad per helårsprestation.

22. Försvarshögskolan skall i årsredovisning och budgetunderlag göra en bedömning av myndighetens verksamhet och uppskattade kostnader som kan hänföras till det militära respektive det civila försvaret.

23. Försvarshögskolan skall redovisa utgiftsprognoser för 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognoserna också månadsfördelas för 2003 så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall (se bilaga nr. 2).

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2003,

- den 10 mars 2003,

- den 7 maj 2003,

- den 11 augusti 2003 och

- den 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:7Försvarshögskolan (ramanslag)32 039 tkr

Disponeras av Försvarshögskolan

Villkor

6:7 Försvarshögskolan
Anslaget disponeras av Försvarshögskolan för utgifter i samband med forskning och utveckling m.m. inom skolans kompetensområde. Verksamheten inom delegationen för militärhistorisk forskning och myndighetens samverkan med Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces finansieras från anslaget.

1. Forskningen skall inriktas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

2. Högst 18 000 000 kronor får användas för uppbyggnad av Försvarshögskolans vetenskapliga grund, främst genom professurer och rekryteringstjänster inom vart och ett av skolans kärnämnen.

3. Högst 750 000 kronor får användas som Sveriges nationella bidrag till det nordiska säkerhetspolitiska forskningsprogrammet.

4. Anslaget får användas för att bekosta verksamheten inom delegationen för militärhistorisk forskning.

5. Högst 20 000 kronor får användas för att bekosta verksamheten inom Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces.

6. Högst 2 500 000 kronor får användas för att Försvarshögskolan senast den 31 december 2003 skall ha ominriktat verksamheten inom området informationsoperationer till att avgiftsfinansieras.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
6:700-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 månad)

Låneram

Försvarshögskolan

71 024

32 039

20 000
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Forskning

Forskning-1 987-1 900110 000109 97624-3 863
Summa-1 987-1 900110 000109 97624-3 863
Utbildning

1. Stabsprogrammet-1 305-30064 57964 5790-1 605
2. Chefsprogrammet2 633400110 882110 88203 033
3. Fackprogrammet156-80022 21722 2170-644
4. Högre totalförsvarsutbildning m.m.973-20037 32237 27844817
Summa2 457-900235 000234 956441 601

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Verksamheterna utbildning för det civila respektive militära försvarets behov skall finansieras med avgifter.

2. Verksamheterna forskning för det civila respektive militära försvarets behov får finansieras med avgifter.

3. Avgifternas storlek bestäms av Försvarshögskolan, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarshögskolan.

4. När myndigheten bedriver förvaltningsexport och lagen (1992:1528) om offentlig upphandling inte gäller, skall avgiften för verksamheten beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. För konkurrensutsatt tjänsteexport gäller krav på lönsamhet.

På regeringens vägnar


Leni Björklund
Maria Wikberg


Kopia till

Riksdagen, FöU
Finansdepartementet, BA
Försvarsmakten
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Fö, EPS