Regeringsbeslut
III 1
2003-04-16 N2003/2641/A
N2003/2691/A

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Svenska ESF-rådet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikArbetsmarknadspolitikEU-program


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges ansvarsområde.

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Mål
En väl fungerande arbetsmarknad med full sysselsättning och god ekonomisk tillväxt.1.2Organisationsstyrning

Målet för Svenska ESF-rådet är att säkerställa ett effektivt och korrekt genomförande av mål 3 och Equal i enlighet med programdokumenten och de målsättningar som där anges.

Återrapportering: En analys och bedömning av måluppfyllelsen, med utgångspunkt från lämpliga indikatorer och förekommande uppföljnings- och utvärderingsresultat m.m. En aspekt som särskilt skall belysas är kvalitetssäkringen av handläggningsrutinerna för mål 3 och Equal.1.3Uppdrag

1. Svenska ESF-rådet skall för anslaget 22:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige senast den 22 januari, den 10 mars, den 7 maj, den 11 augusti och den 3 november 2003 redovisa utfall och utgiftsprognoser avseende åren 2003 och 2004. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till såväl föregående prognos som budget. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas.

2. Svenska ESF-rådet skall senast den 27 februari, den 10 juni, den 11 augusti samt den 24 oktober 2003 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen skall även framgå hur prognoserna är gjorda, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt vilken grad av osäkerhet som råder. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos.

- Beslutade belopp och utbetalda belopp med särredovisning av belopp utbetalda i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas per år under budgetåren 2003-2006 under anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, fördelat på anslagsposterna 1:2 och 4:2 samt på respektive program. Redovisning skall vid nämnda datum, med undantag för den 11 augusti 2003, även göras till Verket för näringslivsutveckling i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

- Prognoser för beräknade inkomster på undertitel 01 på inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006 per år under budgetåren 2003-2006. Redovisningen skall ske på grundval av rapporter från AMS. Redovisning skall vid nämnda datum, med undantag för den 11 augusti 2003, även göras till Verket för näringslivsutveckling i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

3. Svenska ESF-rådet skall senast i samband med budgetunderlaget för 2004 redovisa utvecklingsområden för den nationella politiken och verksamheten som identifierats i samband med mål 3 och Equal och som myndigheten finner väsentliga.

4. Svenska ESF-rådet skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken – väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet – uppnås. Detta innebär att Svenska ESF-rådet skall vara en samverkanspart i regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram och att dessa program skall vara en viktig utgångspunkt i arbetet med mål 3 och Equal som därigenom kan medfinansiera programmen. Svenska ESF-rådet skall även bidra med analys-, metod-, och kompetensstöd i arbetet med regionala tillväxtprogram inom sitt ansvars- och kompetensområde. Svenska ESF-rådet skall senast den 17 februari 2004 lämna en redovisning av myndighetens insatser inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram, av vilken även skall framgå beslutade och utbetalade belopp från och med 2003. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

5. Svenska ESF-rådet och AMS skall senast den 16 juni 2003 i en gemensam rapport redovisa fortsatta åtgärder och resultat utifrån den under 2002 framtagna strategin för samverkan för en ökad delaktighet och medfinansiering från länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna i socialfondsinsatser som har en klar arbetsmarknadspolitisk inriktning. I rapporten skall även redovisas vidtagna åtgärder för att ta till vara erfarenheterna från socialfondsinsatserna i syfte att utveckla de insatser som görs inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska programmen, liksom förekommande fall där detta syfte har uppnåtts.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:5Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ramanslag)94 133 tkr

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Villkor

22:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
1. Anslaget får användas för förvaltningskostnader för mål 3 och Equal samt s.k. artikel 6-projekt avseende programperioden 2000-2006.

2. Anslaget får användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.


22:6Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 (ramanslag)1 533 000 tkr
22:6 ap.1Utbetalningar av stöd från Europeiska socialfonden avseende mål 3 och Equal varav (ram)
22:6 ap.1.1Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet (ram)0 tkr

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
22:6 ap.1.2Mål 3 och Equal, AMS (ram)941 000 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket
22:6 ap.2Utbetalningar av stöd från Europeiska socialfonden avseende mål 1 varav (ram)
22:6 ap.2.1Region Norra Norrland (ram)94 475 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län
22:6 ap.2.2Region Södra Skogslänen (ram)75 525 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län
22:6 ap.3Utbetalningar av stöd från Europeiska socialfonden avseende mål 2 varav (ram)
22:6 ap.3.1Norra (ram)24 828 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län
22:6 ap.3.2Västra (ram)10 352 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län
22:6 ap.3.3Södra och Öarna (ram)18 820 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län
22:6 ap.4Statlig medfinansiering av den särskilda satsningen på kompetensutveckling för sysselsatta i målen 1 och 3 varav (ram)
22:6 ap.4.1Mål 3, Svenska ESF-rådet (ram)0 tkr

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
22:6 ap.4.2Mål 3, AMS (ram)327 520 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket
22:6 ap.4.3Mål 1, Region Norra Norrland (ram)18 827 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län
22:6 ap.4.4Mål 1, Region Södra skogslänen (ram)21 653 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län

Villkor

22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006
1. Anslagssparandet på varje anslagspost disponeras av respektive myndighet, men får ej förbrukas utan beslut av regeringen. Högst 216 miljoner kronor för anslagsposten 1:1, högst 16 miljoner kronor för anslagsposten 2:1, högst 33 miljoner kronor för anslagsposten 2:2, högst 12 miljoner kronor för anslagsposten 3:1, högst 5 miljoner kronor för anslagsposten 3:2, högst 18 miljoner kronor för anslagsposten 3:3, högst 255 miljoner kronor för anslagsposten 4:1, högst 23 miljoner kronor för anslagsposten 4:3 och högst 4 miljoner kronor för anslagsposten 4:4 får dock förbrukas av anslagssparandet utan beslut av regeringen.

2. Anslaget får användas för utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom målen 1, 2 och 3 samt gemenskapsinitiativet Equal.

3. Anslaget får användas för statlig medfinansiering av den särskilda satsningen på kompetensutveckling för sysselsatta och lokal utveckling inom målen 1 och 3.

4. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006 enligt följande undertitlar.

01 Mål 3 och Equal

02 Mål 1: Region Norra Norrland

03 Mål 1: Region Södra skogslänen

04 Mål 2: Region Norra

05 Mål 2: Region Västra

06 Mål 2: Region Södra och Öarna


22:6 ap.1.1 Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet
1. Anslagsbeloppet skall på Svenska ESF-rådets uppdrag under 2003 omfördelas av ESV till anslagsposten 1:2 för utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende mål 3 och Equal.

2. Svenska ESF-rådet bemyndigas att för anslagsposten under budgetåret 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 2 200 000 000 kr under budgetåren 2004-2008.

3. Anslagsbehållningen för budgetåret 2002 under anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, anslagspost 1 skall överföras till anslagsposten 1:1.


22:6 ap.1.2 Mål 3 och Equal, AMS
1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende mål 3 och Equal.

2. Ej förbrukade medel skall överföras till anslagsposten 1:1.


22:6 ap.2.1 Region Norra Norrland
1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende mål 1.

2. Länsstyrelsen i Norrbottens län bemyndigas att för anslagsposten under budgetåret 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 380 000 000 kr under budgetåren 2004-2008.


22:6 ap.2.2 Region Södra Skogslänen
1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende mål 1.

2. Länsstyrelsen i Jämtlands län bemyndigas att för anslagsposten under budgetåret 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 230 000 000 kr under budgetåren 2004-2008.


22:6 ap.3.1 Norra
1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende mål 2.

2. Länsstyrelsen i Gävleborgs län bemyndigas att för anslagsposten under budgetåret 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 100 000 000 kr under budgetåren 2004-2008.


22:6 ap.3.2 Västra

22:6 ap.3.3 Södra och Öarna
1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende mål 2.

2. Länsstyrelsen i Jönköpings län bemyndigas att för anslagsposten under budgetåret 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 120 000 000 kr under budgetåren 2004-2008


22:6 ap.4.1 Mål 3, Svenska ESF-rådet
1. Anslagsbeloppet skall på Svenska ESF-rådets uppdrag under 2003 omfördelas av ESV till anslagsposten 4:2 för utbetalningar av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3.

2. Svenska ESF-rådet bemyndigas att för anslagsposten under budgetåret 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 1 300 000 000 kr under budgetåren 2004-2008.


22:6 ap.4.2 Mål 3, AMS
1. Från anslagsposten skall utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3.

2. Ej förbrukade medel skall överföras till anslagsposten 4:1.


22:6 ap.4.3 Mål 1, Region Norra Norrland
1. Från anslagsposten skall utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av åtgärd 3.1 Kompetensutveckling för anställda och åtgärd 3.4 Lokal utveckling i mål 1.

2. Länsstyrelsen i Norrbottens län bemyndigas att för anslagsposten under budgetåret 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter om högst 60 000 000 kr under budgetåren 2004-2008.


22:6 ap.4.4 Mål 1, Region Södra skogslänen
1. Från anslagsposten skall utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av åtgärd 2.1 Kompetensutveckling för sysselsatta och åtgärd 2.4 Lokalt projektstöd i mål 1.

2. Länsstyrelsen i Jämtlands län bemyndigas att för anslagsposten under budgetåret 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 40 000 000 kr under budgetåren 2004-2008.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
22:51 41103 %
22:676 6500
22:6 ap.1


22:6 ap.1.147 0500
22:6 ap.1.200
22:6 ap.2


22:6 ap.2.14 7240Allt
22:6 ap.2.23 7760Allt
22:6 ap.3


22:6 ap.3.11 2410Allt
22:6 ap.3.25180Allt
22:6 ap.3.39410Allt
22:6 ap.4


22:6 ap.4.116 3760Allt
22:6 ap.4.200
22:6 ap.4.39410Allt
22:6 ap.4.41 0830Allt2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram2

Svenska

ESF-rådet

12 413

94 133

15 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.


På regeringens vägnar


Hans Karlsson
Inger Wijkström


Kopia till

Finansdepartementet/ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Länsstyrelserna i Norrbottens, Jämtlands, Gävleborgs, Örebro och Jönköpings län
Arbetsmarknadsutskottet
N/BS
N/ADM