Regeringsbeslut
Nr:6
2003-04-24 M2003/303/A

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Naturvårdsverket

Riksdagen har beslutat om Naturvårdsverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 18, bet. 2002/03:BoU1, rskr. 2002/03:67, utg.omr. 20, bet. 2002/03:MJU1, rskr. 2002/03:82).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Naturvårdsverket och nedan angivna anslag.1VerksamhetPolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteTillsyn och normgivning
Information
Strategier och övriga styrmedel
Bevara och restaurera natur och miljöEfterbehandling av förorenade områden
Åtgärder för att bevara biologisk mångfald
Investeringsprogram
Kunskap och underlag för miljöarbeteMiljöforskning
Uppföljning och utvärdering


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Naturvårdsverkets ansvarsområde.

Politikområde Miljöpolitik

Mål
Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål
Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena samt påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.

Verksamhetsgren Tillsyn och normgivning

Mål
Normgivning och vägledning skall främja utveckling och tillämpning av miljörättsreglerna.

Återrapportering
Insatser, resultat och lägesbeskrivning. Rapportera särskilt insatser beträffande
- genomförandet av ramdirektivet för vatten,
- samråd med aktörerna på avfalls- och produktområdena beträffande producentansvar och avfallsfrågor,
- arbetet med miljökrav för fordon och andra åtgärder för att minska bullret i fjällen,
- hur verket bevakat allmänna miljövårdsintressen genom ett aktivt deltagande i mål och ärenden som handläggs hos myndigheter och i domstolar.

Verksamhetsgren Information

Mål
Spridning av information och kunskap inom miljöområdet skall motivera och stödja ett utvecklat miljöansvar.

Återrapportering
Insatser, resultat och lägesbeskrivning. Rapportera särskilt
- hur klimatinformationskampanjen fortskrider,
- hur erfarenheterna av klimatinformationen kan spridas internationellt,
- hur uppbyggnaden av system för information till allmänheten om utsläpp av farliga ämnen fortskrider,
- hur arbetet med att sprida information om de stora rovdjuren respektive skyddade områden fortskrider,
- vilka förändringar i den officiella miljöstatistiken som genomförts samt vilka brister som finns i statistiken,
- vilka åtgärder som vidtagits för att öka den officiella statistikens tillgänglighet enligt 13 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Verksamhetsgren Strategier och övriga styrmedel

Mål
a) Nationell och internationell utveckling och tillämpning av strategier och styrmedel skall bidra till att genomföra klimat-, energieffektivitets-, kretslopps- och hushållningsstrategierna samt riksdagens riktlinjer för resurseffektivitet (Prop. 1997/98:145, 2000/01:130 och 2001/02:55).

Naturvårdsverket skall särskilt arbeta med frågor om
- ekonomiska styrmedel,
- klimatförändringar,
- integrerad produktpolitik,
- avfall,
- kretslopp,
- kemikalier.

b) Naturvårdsverket skall, inom sitt ansvarsområde, bidra till att Sverige fortsatt skall vara pådrivande i det internationella miljösamarbetet i omställningen till ett hållbart samhälle.

Naturvårdsverket skall särskilt bidra med insatser
- inom EU-samarbetet, särskilt arbetet med de tematiska strategierna inom ramen för uppföljningen av EU:s 6:e miljöhandlingsprogram och EU:s strategi för hållbar utveckling och integration av miljöhänsyn i andra sektorer (Cardiff-processen),
- inom det regionala samarbetet (Nordiska Ministerrådet, OECD, det projektinriktade miljösamarbetet inom Arktiska Rådet samt Barentsrådet, Baltic 21, ICES, Antarktis-samarbetet och Helcom),
- under ordförandeskapet i det nordiska ministerrådet, miljöministermötena för Barentsrådet och Östersjöstaternas råd samt vid OECD:s översyn av svensk miljöpolitik och Environment for Europe-processen,
- inom det globala samarbetet (FN och andra internationella samarbetsorgan), särskilt rollen som nationell kontaktpunkt för UNEP.

Naturvårdsverket skall särskilt
- bistå regeringen i arbetet med regionala och globala miljökonventioner och tillhörande protokoll och andra internationella miljööverenskommelser och processer av betydelse för Sverige,
- bidra till det svenska genomförandet av överenskommelserna vid världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg.


Återrapportering
a) Insatser, resultat och lägesbeskrivning. Rapportera särskilt insatser beträffande
- integration av miljöarbetet i sektorer och sektorsmyndigheter,
- utveckling av ekonomiska styrmedel,
- avfalls- och kretsloppsfrågor,
- klimatarbetet, innefattande arbetet med underlag för kontrollstationen år 2004 och samarbete med Statens energimyndighet, Konjunkturinstitutet och andra myndigheter i denna fråga,
- utveckling och spridning av miljöanpassad produktion och konsumtion i ett livscykelperspektiv,
- utveckling av metoder för konsekvensbedömningar för projekt, planer och program m.m. bl.a. beträffande infrastrukturinvesteringar,
- dialogprojektet Bygga, Bo och förvalta för framtiden.

b) Insatser, resultat och lägesbeskrivning. Rapportera särskilt om insatser beträffande
- det miljöarbete som bedrivs inom ramen för utvecklingssamarbetet och inom den svenska politiken för global utveckling,
- genomförandet av det bilaterala samförståndsavtalet inom miljöområdet med Kina,
- förberedelserna för hur miljöfrågorna i Antarktisfördraget skall lyftas fram inför och under det svenska ordförandeskapet år 2005,
- miljökonventionsarbetet,
-arbetet med ett handlingsprogram för hållbara konsumtions- och produktionsmönster som ett led i uppföljningen av världstoppmötet i Johannesburg.

Verksamhetsområde Bevara och restaurera natur och miljö

Mål
Att effektivt genomföra insatser för att bevara, skydda och vårda miljö, samt restaurera och återställa skadad miljö för att nå miljökvalitetsmålen.


Verksamhetsgren Efterbehandling av förorenade områden

Mål
Förorenade områden identifieras, undersöks och efterbehandlas.

Naturvårdsverket skall särskilt, i samverkan med länsstyrelserna, verka för att insatser för sanering och efterbehandling av förorenade områden ökar med såväl offentlig som privat finansiering.


Återrapportering
Insatser, resultat och lägesbeskrivning på nationell och regional nivå. Av återrapporteringen skall även framgå på vilket sätt anslagsmedlen använts och fördelats.

Verksamhetsgren Åtgärder för att bevara biologisk mångfald

Mål
Fortsatt och utökat skydd och bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer och hotade arter.

Naturvårdsverket skall särskilt
- verka för samverkan mellan naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet,
- vägleda och följa upp länsstyrelsernas arbete med skydd och skötsel av värdefulla områden,
- verka för skyddet av miljön i samband med nyttjandet av främmande arter och genetiskt modifierade organismer, med särskilt fokus på ekologiska riskbedömningar.


Återrapportering
Insatser, resultat och lägesbeskrivning. Redovisa särskilt
- utvecklingen av arbetet med artvisa åtgärdsprogram,
- insatser för att stärka friluftslivet och tätortsnära natur i naturvårdsarbetet,
- insatser för att utveckla ett fördjupat samarbete mellan kulturmiljö- och naturmiljösektorerna,
- arbetet med inventering av skyddsvärda grunda områden till havs,
- utvecklingen av arbetet med skydd av akvatiska miljöer,
- utvecklingen av arbetet rörande miljörelaterade rekryteringsproblem hos fiskbestånd,
- arbetet med bevarandestrategier och åtgärdsprogram för sjöar och vattendrag,
- läget beträffande genomförandet av den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet,
- läget beträffande arbetet med att utveckla och pröva nya metoder för bättre lokal delaktighet i arbetet med skydd och skötsel av skyddade områden.

Redovisa på nationell och regional nivå särskilt
- hur de statliga insatserna för att skydda värdefulla områden har utvecklats i omfattning,
- kalkningsverksamhetens utveckling i förhållande till den nationella kalkningsplanen och försurningsutvecklingen.

Redovisningarna skall även omfatta en bedömning av effekterna.

Verksamhetsgren Investeringsprogram

Mål
Investeringsprogrammen skall bidra till att öka takten i den ekologiska omställningen i kommunerna.

Återrapportering
Insatser, resultat och lägesbeskrivning.

Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål
Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.

Verksamhetsgren Miljöforskning

Mål
Miljöforskningen skall ge underlag för ett utvecklat miljöarbete.

Återrapportering
Insatser, resultat och lägesbeskrivning. Redovisa särskilt
- hur resultat från forskningen sammanställs och sprids till olika målgrupper,
- hur verket tillsammans med andra forskningsfinansiärer organiserar och finansierar forskning om friluftsliv.

Verksamhetsgren Uppföljning och utvärdering

Mål
Analys och utvärdering av miljöarbetet och miljötillståndet skall ge underlag för att utveckla miljöarbetet.

Uppföljning och utvärdering skall särskilt ge underlag
- för arbetet med att nå miljökvalitetsmålen,
- för internationellt förhandlingsarbete.


Återrapportering
Insatser, resultat och lägesbeskrivning. Redovisa särskilt
- hur rapporteringen om utsläppen av växthusgaser har utvecklats,
- hur resultatet och samarbetet runt utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter har utvecklats,
- hur resultatet och samarbetet runt utvärderingen av skogspolitikens miljöeffekter har utvecklats.


1.2Organisationsstyrning

Naturvårdsverket skall redovisa system och aktiviteter som underlättar för medborgarna att få adekvat information. Verket skall dessutom, mot bakgrund av regeringens handlingsprogram ”En förvaltning i demokratins tjänst”, lämna en allmän redovisning av hur de förvaltningspolitiska frågorna hanteras i verkets arbete.


1.3Uppdrag

1. Naturvårdsverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också, för anslagspost som enligt statsbudgeten för 2003 uppgår till minst 200 000 000 kronor, månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:
- den 22 januari 2003,
- den 10 mars 2003,
- den 7 maj 2003,
- den 11 augusti 2003,
- den 3 november 2003.

2. Naturvårdsverket skall redovisa de nivåer av återanvändning och återvinning som producenterna har nått upp till under år 2002 vad gäller förpackningar enligt förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar, lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium och lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar, vad gäller däck enligt förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck, vad gäller papper enligt förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper samt vad gäller bilar enligt förordningen (1997:788) om producentansvar för bilar. Naturvårdsverket skall även redovisa hur producenterna fullgör skyldigheterna enligt förordningen (2000:208) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Verket skall vid behov lämna förslag på kompletterande åtgärder och förslag till nödvändiga förändringar av regelverket. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2003.

3. Naturvårdsverket skall i samråd med Statens institut för ekologisk hållbarhet och andra berörda myndigheter på basis av de lokala investeringsprogrammen redovisa en sammanställning av de tekniklösningar, som kan vara intressanta även för andra marknader framför allt utvecklingsländer. Syftet är att bidra med kapacitetsuppbyggnad och teknologiöverföring. Naturvårdsverket skall bistå Statens institut för ekologisk hållbarhet i deras arbete med att kartlägga de projekt som syftar till att utveckla småskaliga kretsloppssystem för att utöka kunskaperna nationellt och internationellt och sprida goda exempel inom området. Detta i linje med proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Uppdraget skall redovisas senast den 1 september 2003.

4. Naturvårdsverket skall se över systemet med miljöavgifter på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion och utreda möjligheterna att på ett kostnadseffektivt sätt utöka systemet till fler verksamheter för att på så sätt minska de totala svenska utsläppen av kväveoxider. Även avgiftens storlek skall utredas. Naturvårdsverket skall vidare undersöka förutsättningarna för att använda handel med utsläppsrätter för att minska utsläppen av kväveoxider. Naturvårdsverket skall även lämna förslag till åtgärder. Uppdraget skall rapporteras senast den 30 november 2004. En delrapport om möjligheterna att på ett kostnadseffektivt sätt utöka systemet till fler verksamheter samt avgiftens storlek skall redovisas senast den 30 november 2003.

5. Naturvårdsverket skall göra en sammanställning av de ekonomiska styrmedel som tillämpas i Sverige idag och göra en bedömning av deras miljöstyrande effekt. Studien skall utöver traditionella ekonomiska styrmedel som skatter, avgifter och subventioner även belysa marknadsbaserade styrmedel. Uppdraget skall slutrapporteras senast den 1 juni 2003.

6. Naturvårdsverket skall utreda lämpliga former för det fortsatta internationella klimatarbetet i syfte att främja och understödja Sveriges deltagande i internationella klimatförhandlingar inom klimatkonventionen och inom EU. Verket skall redovisa hur tidpunkt för och omfattning av åtaganden inverkar på möjligheten att genom internationellt samarbete över tiden stabilisera halten av växthusgaser i atmosfären på olika nivåer samt analysera möjliga former för framtida internationella åtaganden med beaktande av dels de svenska strävandena att långsiktigt nå en gemensam per capitanivå för utsläppen och dels att det är av stor vikt att ett sådant samarbete baseras på kostnadseffektivitet och rättvisa. Uppdraget skall genomföras i samarbete med Statens energimyndighet, samt andra berörda myndigheter, organisationer och institutioner. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2004. En delredovis-ning inför det nionde partsmötet under klimatkonventionen skall ske den 30 oktober 2003.

7. Naturvårdsverket skall vara nationell samordnare för EU-kampanjen ”En bilfri dag” år 2003. Arbetet skall ske i samarbete med Vägverket och andra berörda myndigheter. Naturvårdsverket skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av den bilfria dagen senast den 31 mars 2004.

8. Naturvårdsverket skall i samverkan med Skogsstyrelsen, som ett led i genomförandet av delmålet om långsiktigt skydd av skyddsvärd skogsmark under miljökvalitetsmålet Levande skogar, analysera och redovisa i vad mån regelverket eller den praxis som har utvecklats vid tillämpningen av de olika skyddsinstrumenten naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal utgör ett hinder för ett effektivt genomförande av ett långsiktigt skydd av skogsmark och lägga förslag till eventuella förändringar som kan behöva beslutas av regeringen eller riksdagen. Samråd skall ske med Riksantikvarie-ämbetet och länsstyrelserna. Naturvårdsverket skall redovisa uppdraget senast den 1 december 2003.

9. Naturvårdsverket skall lämna förslag till nya Natura 2000-områden. Utgångspunkten för förslagen skall vara att åtgärda samtliga av de brister i nätverket Natura 2000, som framgår av resultaten från EU-kommissionens biogeografiska utvärderingsmöten. Förslagen skall även omfatta förslag på nya Natura 2000-områden som, med anledning av ny kunskap, bedöms vara oundgängliga i nätverket. I uppdraget ingår även kvalitetssäkring av data, och i relevanta fall redovisning av förslag om ändringar, beträffande de områden som Sverige redan har föreslagit till eller som ingår i Natura 2000. Naturvårdsverket skall även redovisa förslag till komplettering av befintligt nätverk av särskilda skyddsområden för fåglar med områden som bedöms vara nödvändiga i ett komplett Natura 2000-nätverk. I det sistnämnda sammanhanget skall i synnerhet våtmarker av internationell betydelse beaktas. Förslag enligt ovan skall baseras på förslag från berörda länsstyrelser. Naturvårdsverket skall vidare utforma riktlinjer för länsstyrelsernas arbete. De riktlinjer som angavs i regeringens uppdrag till Naturvårdsverket och länsstyrelserna den 24 augusti 2000, kompletterade med att uppdraget också skall genomföras i samråd med Sveriges geologiska undersökning, skall i övrigt vara vägledande för arbetet. Förslagen skall redovisas till regeringen senast den 30 maj 2003 för kontinental region respektive senast den 30 november 2003 för boreal region.

10. Naturvårdsverket skall redovisa en plan för hur en nationell basinventering av de föreslagna Natura 2000-områdena och skyddade områden kan genomföras. I planen skall ingå dels en kostnadsberäkning av genomförandet och dels, förslag till hur data från basinventeringen skall hanteras. Uppdraget skall lägesredovisas senast den 15 mars 2003 och slutrapporteras senast den 1 november 2003.

11. Naturvårdsverket skall i samråd med Sveriges geologiska undersökning och Boverket utveckla en handbok för vatten. Syftet med handboken är att utveckla ett samlat arbete med att uppnå berörda nationella miljökvalitetsmål och delmål, att genomföra EG:s ramdirektiv för vatten samt att ta fram en nationell plan för integrerad vattenförvaltning och effektiv vattenhantering senast år 2005 i enlighet med slutsatserna från världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg i september 2002. Uppdraget skall genomföras efter samråd med Jordbruksverket, Fiskeriverket och andra berörda myndigheter, kommuner och organisationer. En plan för hur arbetet skall bedrivas inklusive förslag till kostnadsfördel-ning mellan myndigheterna skall lämnas den 31 mars 2003. Uppdraget skall slutrapporteras senast den 30 juni 2004.

12. Naturvårdsverket skall stödja myndigheternas arbete med särskilt sektorsansvar för ekologisk hållbarhet. Naturvårdsverket skall sammanställa och analysera myndigheternas redovisningar. I uppdraget ingår att analysera och lyfta fram förslag till vidareut-veckling och eventuella behov av förtydligande av sektorsansvaret. Uppdraget skall redovisas senast den 29 februari 2004.

13. Naturvårdsverket skall påbörja arbetet med marina naturinventeringar enligt det förslag till undersökningsprogram som verket i februari 2002 redovisade till regeringen. Syftet med arbetet är att bättre kunna bedöma förutsättningarna för en storskalig utbyggnad av vindkraften till havs i områden som är av särskilt intresse för etablering av havsbaserad vindkraft och samtidigt omfattar för marin naturvård prioriterade skyddsområden eller fiskeribiologiskt särskilt betydelsefulla områden. Som en del av förslaget ingår att Naturvårdsverket gör en plan för inventering av marina naturtyper i dessa områden. Planen skall tas fram efter samråd med Statens energimyndighet, Fiskeriverket och Sveriges geologiska undersökning samt andra berörda myndigheter och organisationer. Naturvårdsverket skall redovisa planen senast den 1 maj 2003.

14. Regeringen har den 5 december 2002 (Ju2002/3367/U) fastställt reviderade delmål för den nationella ungdomspolitiken. Naturvårdsverket skall följa upp och analysera det delmål som berör myndigheteten (delmål 29). Uppdraget skall redovisas till Ungdomsstyrelsen senast den 22 februari 2003 samt vad avser uppföljningen för 2003 den 22 februari 2004.

15. Naturvårdsverket skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken, väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av lan-det, uppnås. Detta innebär att Naturvårdsverket skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. För att främja programmens miljörelaterade hållbarhetsaspekter får Naturvårdsverket medverka till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen. Naturvårdsverket bör vidare bistå Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, i bedömningen av länens förslag till regionala tillväxtprogram. Naturvårdsverket skall senast den 17 februari 2004 redovisa myndighetens insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Av redovisningen inom ramen för de regionala tillväxtavtalen skall även framgå vilka de samverkande parterna är, vilket eller vilka av myndighetens anslag som kommer i fråga samt beslutade och utbetalda belopp. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

16. Naturvårdsverket skall, i samråd med Sida, redovisa på vilket sätt myndigheten skulle kunna öka sin kapacitet avseende utvecklings- samarbete, framförallt vad avser genomförande av miljökonven-tionerna och konventioner som berör uthålligt nyttjande av biologisk mångfald. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2003.

17. Naturvårdsverket skall, inom ramen för de arbetsuppgifter som fullgörs av Miljömålsrådet enligt förordning (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket, senast den 29 februari 2004 lämna en fördjupad utvärdering av läget när det gäller infriandet av miljökvalitetsmålen.

18. Naturvårdsverket skall i samråd med Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet till regeringen redovisa ett förslag till fortsatt program för uppföljning och utvärdering av miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken i relation till de svenska nationella miljökvalitetsmålen och åtagandet att bevara områden inom nätverket Natura 2000. Eventuella målkonflikter skall särskilt uppmärksammas. Behovet av att i förekommande fall lämna förslag till åtgärder skall beaktas. Verken bör följa politikens miljöeffekter på gemenskapsnivå samt utvärderingsarbetet inom medlemsstaterna och Europeiska gemenskapernas kommission. Programmet skall avse perioden 2004-2008 och utformas så att en beredskap finns att anpassa det till eventuella förändringar av politiken. Verken skall senast den 30 april 2003 delredovisa hur uppdraget genomförs samt de beräknade kostnaderna. Slutredovisning skall ske senast den 30 september 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

34:1Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet (ramanslag)361 153 tkr
34:1 ap.1Stöd till lokala investeringsprogram (ram)351 153 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket
34:1 ap.2Administration, information och utvärdering m.m. (ram)10 000 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket
34:1 ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

34:1 ap.1 Stöd till lokala investeringsprogram
Disponeras för stöd till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället enligt förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället.

34:1 ap.2 Administration, information och utvärdering m.m.
Anslagsposten får användas för utgifter i samband med administration, information och utvärdering av de lokala investeringsprogrammen.


Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:1Naturvårdsverket (ramanslag)313 890 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket

Villkor

34:1 Naturvårdsverket
1. Av anslaget får högst 5 000 000 kronor användas för bidrag till sådant av andra organiserat bedrivet utvecklingsarbete som främjar de verksamheter Naturvårdsverket ansvarar för.
2. Anslaget får disponeras för informationsinsatser om stora rovdjur.
3. Av anslaget skall 2 000 000 kronor dras in som en engångsvis besparing.

34:2Miljöövervakning m.m. (ramanslag)210 958 tkr
34:2 ap.1Miljöövervakning (ram)184 858 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket
34:2 ap.2Hållbarhetskontroller (ram)16 000 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket
34:2 ap.3Bidrag till Internationella försurningssekretariatet (obetecknat)2 000 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket
34:2 ap.4Bidrag till Naturskyddsföreningen (obetecknat)2 000 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket
34:2 ap.5Bidrag till Sveriges Hembygdsförbund (obetecknat)600 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket
34:2 ap.6Bidrag till ideella miljöorganisationers internationella arbete (ram)2 500 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket
34:2 ap.7Bidrag till Swedish Waterhouse (obetecknat)3 000 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket

Villkor

34:2 Miljöövervakning m.m.
Naturvårdsverket skall avseende anslagsposterna 3, 4, 5, 6 och 7 senast den 15 november 2003 redovisa hur bidragen använts och göra en bedömning av i vilken grad de bidragit till de angivna syftena.

34:2 ap.1 Miljöövervakning
Av anslagsposten 1 får Miljömålsrådet fördela högst 115 300 000 kronor för övervakning av miljötillstånd inklusive viss internationell rapportering samt högst 30 500 000 kronor för miljömålsuppföljning, inklusive regional miljömålsuppföljning. Av de medel Miljömålsrådet får fördela får högst 19 000 000 kronor disponeras för åtgärder för vilförvaltning såväl inom som utanför renskötselområdet dock i första hand för inventeringar av stora rovdjur, vidare får högst 6 000 000 kronor användas för utvärdering av jordbrukspolitikens miljöeffekter. Naturvårdsverket får fördela högst 36 058 000 för programmet för utsläpp och avfall samt för utvecklingsarbete för internationell rapportering. Dessutom skall 3 000 000 kronor utbetalas till AB Svenska Miljöstyrningsrådet för arbete med miljökrav vid offentlig upphandling.

34:2 ap.2 Hållbarhetskontroller
Anslagsposten 2 skall användas till hållbarhetskontroller av bilar samt till uppföljning av verksamheten med miljöklassning av motorfordon.

34:2 ap.3 Bidrag till Internationella försurningssekretariatet
Anslagsposten 3 skall användas för bidrag till Internationella försurn-ingssekretariatet för insatser som syftar till att öka medvetenheten i Europa och inom ramen för konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, om behovet av att minska luftföroreningarna.

34:2 ap.4 Bidrag till Naturskyddsföreningen
Anslagsposten 4 skall användas för bidrag till Naturskyddsföreningen för informationsverksamhet rörande miljövårdsfrågor samt verksamhet som stimulerar samarbetet mellan naturvården och kulturmiljövården.

34:2 ap.5 Bidrag till Sveriges Hembygdsförbund
Anslagsposten 5 skall användas för bidrag till Sveriges hembygdsförbund för i första hand stöd till verksamhet som stimulerar samarbetet mellan naturvården och kulturmiljövården.

34:2 ap.6 Bidrag till ideella miljöorganisationers internationella arbete
Anslagsposten 6 skall användas till bidrag till ideella miljö­organisationers internationella arbete. Naturvårdsverket beslutar om fördelningen av medlen.

34:2 ap.7 Bidrag till Swedish Waterhouse
Anslagsposten 7 skall användas för bidrag till verksamheten vid Swedish Water House för att genom utåtriktad verksamhet i form av utbildningar, seminarier, deltagande i internationella möten och processer, internetbaserad information etc. förmedla kunskap och erfarenheter framförallt inom temat integrerad vattenförvaltning.

34:3Åtgärder för biologisk mångfald (ramanslag)994 908 tkr
34:3 ap.1Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag (ram)218 000 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket
34:3 ap.2Kostnader för investeringar för naturvård och skötsel av skyddade områden mm (ram)751 908 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket
34:3 ap.3Från EG-budgeten finansierade medel för Life-Natur (ram)25 000 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket

Villkor

34:3 ap.1 Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag
Anslagsposten 1
1. Disponeras för bidrag enligt förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag.
2. Högst 30 000 000 kronor disponeras för analys av långsiktiga effekter av kalkningsverksamheten.

34:3 ap.2 Kostnader för investeringar för naturvård och skötsel av skyddade områden mm
Anslagsposten 2
1. Disponeras för ersättningar enligt 31 kap. miljöbalken såvitt avser Naturvårdsverkets ansvarsområde.
2. Disponeras för kostnader för förvärv för statens räkning av värdefulla naturområden.
3. Disponeras för statsbidrag till kommun eller kommunal stiftelse för säkerställande av mark för naturvårdsändamål.
4. Disponeras för utredningar och inventeringar som ger underlag för såväl säkerställande av mark- och vattenområden som förslag om utpekande till nätverket Natura 2000 samt förhandlings- och värderingskostnader efter prövning i varje enskilt fall i samband med skyddsåtgärder enligt miljöbalken.
5. Högst 750 000 kronor får användas för länsstyrelsernas arbete med regionalt miljö- och hushållningsprogram för fjällområdet.
6. Disponeras för upprättande och genomförande av åtgärdsprogram och inventeringar m.m. för arter och livsmiljöer.
7. Disponeras för kostnader för skötsel, fastighetsförvaltning, uppföljning och övervakning av nationalparker, naturreservat och andra områden med områdesskydd samt världsarv, biosfärområden och områden som ingår i eller föreslås till nätverket Natura 2000.
8. Fråga om disposition av medel för inköp och intrångsersättning skall prövas av regeringen i de fall då beloppet överstiger 30 000 000 kronor och inte har fastställts genom dom som vunnit laga kraft.
9. Inkomster från försäljning av fastigheter skall tillföras anslaget. Intäkter av uthyrning m.m. får användas i verksamheten under anslaget.

34:3 ap.3 Från EG-budgeten finansierade medel för Life-Natur
Anslagsposten 3
1. Disponeras för finansiering av kostnader för markförvärv och skötsel av naturvårdsobjekt som även ingår i naturvårdsprojekt som beviljas bidrag från EU:s miljöfond Life-Natur.
2. Motsvarande bidrag från EU:s miljöfond Life-Natur skall redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU.

34:4Sanering och återställning av förorenade områden (ramanslag)460 770 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket

Villkor

34:4 Sanering och återställning av förorenade områden
1. Anslaget får användas av Naturvårdsverket för sådana efterbehandlings- och saneringsåtgärder för vilka det enligt Naturvårdsverkets eller länsstyrelsernas bedömning inte skäligen kan utkrävas något ansvar med tillämpning av miljöbalken eller annan lagstiftning. Anslaget får dock endast användas till att åtgärda ur risksynpunkt särskilt angelägna saneringsobjekt.

2. Anslaget får användas för att finansiera undersökningar och juridiska bedömningar eller andra utredningar som krävs som underlag för att genomföra åtgärder samt för framtagande av underlag för prioriteringar av framtida sanerings- och återställningsinsatser i landet.

3. Högst 3 000 000 kronor får användas för berörda myndigheters arbete med att utveckla en handbok för vatten.

4. Anslaget får disponeras för saneringsåtgärder enligt avtal mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Kopparbergs län, Falu kommun och Stora Kopparbergs Bergslag AB.


34:5Miljöforskning (ramanslag)82 743 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket

Villkor

34:5 Miljöforskning
1. Naturvårdsverket skall utbetala högst 18 000 000 kronor till Stiftelsen för institutet för vatten- och luftvårdsforskning, förutsatt att överenskommelse har träffats med näringslivet om gemensam finansiering av forskning och utvecklingsverksamhet vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Medlen till stiftelsen kan även användas för nationell finansiering av EU-projekt.

2. Naturvårdsverkets miljöforskningsnämnd beslutar om fördelning av medlen till övrig miljöforskning. Verksamheten får omfatta forskningsbidrag, uppdragsforskning, forskningsbedömningar samt kunskapsöverföring från forskning, kunskapssammanställningar och utredningar med anknytning till forskningen.

3. Forskningsmedlen skall främst finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets arbete, t.ex. om miljömålen, miljöbalken samt underlag för internationellt förhandlingsarbete. Naturvårdsverket skall via anslaget finansiera Sveriges bidrag till Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC.


34:13Information om klimatfrågor (ramanslag)30 000 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket

Villkor

34:13 Information om klimatfrågor
Informationssatsningen skall genomföras i huvudsak i enlighet med den plan som lämnats till regeringen. Anslaget får även disponeras för att öka tillgängligheten till beslut m.m. under klimatkonventionen.

34:14Stöd till klimatinvesteringar (ramanslag)300 000 tkr
34:14 ap.1Stöd till klimatinvesteringar (ram)284 000 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket
34:14 ap.2Administration och information (ram)15 000 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket
34:14 ap.3Stöd till kommunalt nätverk för klimatfrågor (ram)1 000 tkr

Disponeras av Naturvårdsverket

Villkor

34:14 ap.1 Stöd till klimatinvesteringar
Anslagsposten 1
Disponeras för stöd till klimatinvesteringsprogram i enligt med bestämmelser som meddelas av regeringen.

34:14 ap.2 Administration och information
Anslagsposten 2
Anslagsposten får användas för utgifter i samband med administration, information och utvärdering. Anslaget får belastas med högst 2 000 000 kronor för sektorsmyndigheternas arbete med beredning av åtgärder inom sina respektive kompetensområden i klimatinvesteringsprogrammen, med högst 2 000 000 kronor för information samt med högst 3 000 000 kronor för länsstyrelsernas administration.

34:14 ap.3 Stöd till kommunalt nätverk för klimatfrågor
Anslagsposten 3
Anslagsposten får användas för stöd till kommunernas samverkan för arbete med klimatfrågor.


2.1.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
34:2 ap.160 00040 00030 0000130 000
34:2 ap.216 00016 0000032 000
Summa anslag 34:276 00056 00030 0000
34:3120 000000120 000
34:4175 000300 000125 0000600 000
Summa anslag 34:4175 000300 000125 0000
34:530 00020 00015 000065 000
Summa anslag 34:530 00020 00015 0000
34:14100 000200 00000300 000

Villkor
1. Naturvårdsverket bemyndigas att under år 2003 ingå ekonomiska förpliktelser i samband med bilavgasverksamheten (hållbarhetskontroller) som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 16 000 000 kronor under vart och ett av åren 2004 och 2005.

2. Naturvårdsverket bemyndigas att under år 2003 ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering och genomförande av miljöövervakning som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 60 000 000 kronor under år 2004, högst 40 000 000 kronor under år 2005 och högst 30 000 000 kronor under år 2006.

3. Naturvårdsverket bemyndigas att under år 2003 ingå ekonomiska förpliktelser i samband med förvärv av eller intrångsersättningar i värdefulla naturområden som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 120 000 000 kronor under år 2004.

4. Naturvårdsverket bemyndigas att under år 2003 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 175 000 000 kronor under år 2004, högst 300 000 000 kronor under år 2005 och högst 125 000 000 kronor under år 2006.

5. Naturvårdsverket bemyndigas att under år 2003 ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av forskningsprojekt, som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 30 000 000 kronor under år 2004, högst 20 000 000 kronor under år 2005 och högst 15 000 000 kronor under år 2006.

6. Naturvårdsverket bemyndigas att under år 2003 besluta om stöd till klimatinvesteringar som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter om högst 100 000 000 kronor under 2004 och högst 200 000 000 kronor under 2005.


2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
34:100
34:1 ap.100Allt
34:1 ap.200Allt
34:1 ap.300Allt
34:14 5002 0003 %
34:200
34:2 ap.1003 %
34:2 ap.2003 %
34:2 ap.300Inget
34:2 ap.400Inget
34:2 ap.500Inget
34:2 ap.6003 %
34:2 ap.700
34:300
34:3 ap.1003 %
34:3 ap.2003 %
34:3 ap.3003 %
34:4003 %
34:5003 %
34:13003 %
34:1400
34:14 ap.1003 %
34:14 ap.2003 %
34:14 ap.3003 %2.2Övriga villkor

Naturvårdsverket får använda anslagsbehållningen från år 2002 från det under utgiftsområde 18 uppförda anslaget 34:1 Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet, anslagsposterna 1 och 2. Regeringskansliet får använda anslagsbehållningen från år 2002 från det under utgiftsområde 18 uppförda anslaget 34:1 Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet, anslagsposten 3.

UO 20 (tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram2

Naturvårdsverket.

20 000

313 890

55 000

Anslagskredit

34:1

4 500

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Ändringen innebär att låneramen ökas med 25 000 000 kronor.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Avgifter för körkort och motorfordon25340021 00021 00000
Miljöskyddsavgifter25370015 00015 00000
Övrig offentligrättslig verksamhet2552001 0001 00000
Övriga bidrag från EU69110025 00025 00000
Summa
0062 00062 00000

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Information och utbildning008 00011 000-3 000-3 000
Turistverksamhet004 2004 750-550-550
Övriga intäkter0010 00010 00000
Summa0022 20025 750-3 550-3 550

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det långsiktiga ekonomiska målet för avgiftsbelagd verksamhet är att intäkterna skall täcka kostnaderna för verksamheten. Verket får besluta om avgifternas storlek, dock högst så att full kostnadstäckning uppnås.

För 2003 får kostnader i samband med avveckling av del av information - och utbildningsverksamheten belasta anslaget 34:1. Kostnader inom turistverksamhet som ej fullt ut kan täckas med avgifter får finansieras från anslaget 34:1.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Naturvårdsverket har rätt att ta ut ersättning för försäljning av varor och tjänster inom informations- och utbildningsverksamheten. Intäkterna disponeras av myndigheten. Intäkter och totala kostnader skall särredovisas. Jämförelser skall göras med budget och väsentliga avvikelser kommenteras.

2. Naturvårdsverket har rätt att ta ut ersättning för turistverksamhet i form av t.ex. guidning, caféverksamhet, souvenirförsäljning, uthyrning av utrustning, inträde till utställningar samt djurhållning. Naturvårdsverket har även rätt att ta ut parkeringsavgift. Intäkterna får disponeras av myndigheten. Intäkter och totala kostnader skall särredovisas. Jämförelser skall göras med budget och väsentliga avvikelser kommenteras.

3. Avgifter enligt förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet skall redovisas mot inkomsttitel 2537 Miljöskydds-avgifter. Avgifter enligt förordningen (2001:1085) om motor-fordonsavgasrening skall redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter för körkort och motorfordon. Avgifter enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken skall redovisas mot inkomsttitel 2537 Miljöskyddsavgifter. Avgifter enligt avfallsförordningen (2001:1063) skall redovisas mot inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.
3Undantag EA-regler

1. Investeringar i mark, markanläggningar, byggnader och pågående projekt som sker under anslaget 34:3 Åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden skall inte finansieras genom lån i Riksgäldskontoret.

2. Naturvårdsverket får ta emot bidrag från EU och andra finansiärer för investeringar i mark och byggnader med undantag från före-skriven skyldighet i 5 och 7 §§ i kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Naturvårdsverket får enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Naturvårdsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen, och då marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

2. Naturvårdsverket får besluta om försäljning och byte av fast egen-dom enligt förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom m.m. Vid försäljning av egendom med ett värde över-stigande beloppsgränsen enligt 5 § punkt 2 i samma förordning skall regeringen godkänna överlåtelsen.På regeringens vägnar


Lena Sommestad
Sofia Kobayashi


Kopia till

Finansdepartementet, Fi/Ba
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket, SRS
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket