Regeringsbeslut III 7
2003-02-20 N2003/1447/A

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Arbetsmarknadsverket

Riksdagen har beslutat om Arbetsmarknadsverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 beslutar regeringen följande.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Arbetsmarknadspolitiksaknas1. Matchningen på arbetsmarknaden
2. Kompetenshöjande insatser
3. Stöd till dem som har det svårast på arbetsmarknaden
4. Tillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen
5. Avgiftsfinansierad verksamhet Arbetslivstjänster, Aske kursgård och tjänsteexport


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde.

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Mål
I budgetpropositionen (prop. 2002/03:1) under utgiftsområde 13 anges målet för arbetsmarknadspolitiken:

- en väl fungerande arbetsmarknad med full sysselsättning och god ekonomisk tillväxt.


Verksamhetsgren 1. Matchningen på arbetsmarknaden

Mål
Målet är en effektiv matchning mellan vakanser och arbetssökande på arbetsförmedlingen. Arbetsgivare som anmäler lediga platser till arbetsförmedlingen skall få tillräckligt med sökande för att kunna anställa personal enligt sina önskemål.

Återrapportering

 • Andel av samtliga arbetsgivare som anmält ledigt arbete till arbetsförmedlingen och som har fått förslag på tillräckligt med sökande för att sedan kunna anställa enligt sina önskemål.
 • Redovisning och analys av indikatorer för förändringar av matchningseffektiviteten i enlighet med det metodutvecklingsarbete som AMS redovisat 2002. Redovisning lämnas den 3 februari 2003.
 • Redovisning av AMS framtagna indikatorer för hur den interlokala platsförmedlingen fungerar.
 • Analys av målet utifrån verksamhet under verksamhetsgren två och tre. Analysen skall bygga på lämpliga indikatorer framtagna av AMS.

Mål

Målet är att korta arbetslöshetstiderna för kvinnor och män genom en effektiv sökprocess. En väl fungerande sök- och matchningsprocess i kombination med programverksamheten skall medverka till att minska arbetslösheten och deltidsarbetslösheten samt öka sysselsättningen.

Återrapportering

 • Genomsnittliga inskrivningstider för öppet arbetslösa och arbetslösa i program uppdelat på dem som är öppet arbetslösa och deltagare i program fördelat på arbetshandikappade, utomnordiska medborgare och övriga. Redovisas den 16 juni 2003 och den 16 februari 2004.
 • Antal långtidsarbetslösa uppdelat på ålder och fördelat på arbetshandikappade, utomnordiska medborgare och övriga.
 • Andel nyinskrivna med handlingsplan inom tre månader.
 • Indikatorer för handlingsplaner på riks- och länsnivå som belyser kvantitet, kvalitet och aktualitet. Särskild vikt på sökintensitet hos öppet arbetslösa och deltagare i program, samt geografisk och yrkesmässig sökradie såväl före som efter 100 ersättningsdagar.
 • Hur många av de varsel om uppsägning som inrapporterats till länsarbetsnämnderna som verkställs och leder till uppsägning samt hur många av dessa som leder till arbetslöshet.
 • Analys av målet utifrån verksamhet under verksamhetsgren två och tre. Analysen skall bygga på lämpliga indikatorer framtagna av AMS.

Verksamhetsgren 2. Kompetenshöjande insatser

Mål
Målet är att andelen kvinnor och män som fått arbete 90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning i genomsnitt skall uppgå till minst 70 procent.

Återrapportering
 • Andelen kvinnor och män som har arbete 90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning. Analys av resultatet skall göras i förhållande till de lediga platser som anmäls till arbetsförmedlingen och vara uppdelad efter bransch och yrken.
 • Redovisning av avaktualiseringsorsak respektive sökandekategori 90 dagar efter avslutad insats inom ett arbetsmarknadspolitiskt program. Insatserna skall särredovisas. Redovisas den 16 juni 2003.
 • Redovisning av utbildningsinsatserna uppdelade på upphandlad och reguljär arbetsmarknadsutbildning samt upphandlad och reguljär förberedande utbildning samt vilka insatser som görs för att öka tillströmningen från förberedande utbildning till arbetsmarknadsutbildning. Även en redovisning av andel arbetshandikappade och personer med utomnordiskt medborgarskap i arbetsmarknadsutbildning respektive förberedande utbildning.
 • Redovisning av hur arbetsmarknadsutbildningen används för att motverka uppkomsten av flaskhalsar. Redovisas den 16 juni 2003 och den 16 februari 2004.

Verksamhetsgren 3. Stöd till dem som har det svårast på arbetsmarknaden

Mål
Målet är att antalet långtidsinskrivna kvinnor och män skall uppgå till högst 37 000 personer i genomsnitt per månad.

Återrapportering

 • Det genomsnittliga antalet långtidsinskrivna kvinnor och män per månad. Långtidsinskrivningen bryts av reguljärt arbete som varar minst en månad. Hit räknas också anställning med lönebidrag och OSA men inte anställning med anställningsstöd. Aktuella sökande räknas inte som långtidsinskrivna under den tid då de har reguljärt arbete eller anställning med anställningsstöd.
 • Antal personer som har en sammanhängande inskrivningstid på mer än två år utan att under denna period haft ett reguljärt arbete som varat längre än sex månader. Redovisas den 16 juni 2003 och den 16 februari 2004.
 • Den genomsnittliga inskrivningstiden i aktivitetsgarantin uppdelat på ålder samt andelen som lämnar aktivitetsgarantin varje månad.
 • Redovisning av utbetalda medel som utgjort medfinansiering till socialfondsinsatser, antalet berörda projekt och fördelning per strukturfondsmål 2 och 3 och gemenskapsinitiativet Equal. Av redovisningen skall även framgå i vilken utsträckning medfinansieringen i detta avseende skett med medel för s.k. brytprojekt för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och med projektmedel under anslaget 22:4 för att öka funktionshindrades möjligheter att få arbete. Redovisningen skall ske senast den 16 juni 2003.

Mål

Målet är att i genomsnitt minst 60 000 kvinnor och män med arbetshandikapp per månad skall ha lämplig sysselsättning under år 2003 för beloppet som tilldelas under anslaget 22:4 Särskilda insatser för arbetshandikappade.

Återrapportering

 • Antal arbetshandikappade kvinnor och män uppdelat i anställningar med lönebidrag och annan subventionerad anställning fördelat på arbetsgivarkategori.
 • Redovisning av antal personer fördelat på branscher som får del av hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet för arbetshandikappade. Redovisas den 16 juni 2003.

Mål

Målet är att andelen övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete skall öka jämfört med föregående år samt att omprövningsbeslut i genomsnitt skall ha en lägre bidragsnivå än föregående beslut.

Återrapportering

 • Antal och andel övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete.
 • Redovisning av antal övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete utifrån lönebidragets längd. Redovisas den 16 juni 2003.
 • Redovisning av den genomsnittliga nivån i omprövningsbeslutet jämfört med den genomsnittliga nivån i de föregående besluten uppdelat på allmännyttiga och övriga arbetsgivare.
 • Genomsnittlig bidragsandel som lämnas till andra arbetsgivare än allmännyttiga organisationer. Redovisas den 16 juni 2003 och den 16 februari 2004.
 • Genomsnittlig bidragsandel som lämnas till allmännyttiga organisationer. Redovisas den 16 juni 2003 och den 16 februari 2004.

Verksamhetsgren 4. Tillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen

Mål
Tillsynen och kontrollen skall förbättras. Resultaten skall spridas och åtgärderna inom arbetslöshetskassorna skall följas upp.

Återrapportering

 • Implementering och resultat avseende kontrollfunktionen mot bakgrund av de under år 2001 beslutade förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen.
 • Redovisning av granskningen av arbetslöshetskassorna avseende år 2002 samt första halvåret 2003. Redovisningen skall avse granskning av arbetslöshetskassornas administrativa rutiner som registrering, godkännanden, verksamhetskontroll och verksamhetsanalys samt inriktning på och omfattning av granskningen av enskilda ersättningsärenden.

Verksamhetsgren 5. Avgiftsfinansierad verksamhet Arbetslivstjänster, Aske kursgård och tjänsteexport

Mål
Arbetslivstjänster skall medverka till att personer som står utanför arbetslivet skall kunna gå tillbaka till sitt tidigare arbete eller få ett annat arbete.

Återrapportering

 • Antalet personer som varit föremål för rehabiliteringsinsatser via Arbetslivstjänster, i vilken omfattning uppdrag genomförts av s.k. förebyggande insatser i form av bl.a. utbildning och arbetsorganisatoriska analyser samt rörelseintäkternas fördelning på kundgrupper.
 • Arbetslivstjänster och Aske kursgård skall i den finansiella redovisningen i delårsrapporten och årsredovisningen särredovisas vad avser resultat- och balansräkning.

Återrapporteringen för verksamhetsgrenarna 1, 2 och 3 skall redovisas i en sammanhållen rapport den 16 juni, den 6 oktober och den 16 februari 2004.

Den 17 februari (rapport 1) skall AMS redovisa de mest strategiska åtgärderna som planeras för det att uppnå målen utifrån förra årets verksamhetsresultat i relation till årets mål, återrapporteringar och tilldelade medel.

Den 16 juni (rapport 2) skall AMS redovisa uppnådda resultat i förhållande till samtliga mål och de återrapporteringskrav som är angivna under verksamhetsgrenarna 1, 2 och 3. AMS skall kommentera i vilken omfattning resultaten beror på AMS insatser respektive andra faktorers påverkan. Resultat som avviker från målen och övriga riktlinjer skall analyseras ingående.

Den 6 oktober (rapport 3) skall AMS redovisa resultat och analys av måluppfyllelsen för verksamhetsgrenarna 1, 2 och 3. AMS skall kommentera i vilken omfattning resultaten beror på AMS insatser respektive andra faktorers påverkan. Resultat som avviker från målen och övriga riktlinjer skall analyseras ingående. AMS skall också redovisa en bedömning av vilka konsekvenser nuvarande resultat bör få för inriktningen av verksamheten kommande budgetår.

Den 16 februari 2004 (rapport 4) skall AMS redovisa resultat och analys av uppnådda resultat i förhållande till samtliga mål och de återrapporteringskrav som är angivna under verksamhetsgrenarna 1, 2 och 3. AMS skall kommentera i vilken omfattning resultaten beror på AMS insatser respektive andra faktorers påverkan. Resultat som avviker från målen och övriga riktlinjer skall analyseras ingående. AMS skall redovisa de mest strategiska åtgärderna som planeras för det att uppnå målen 2004 utifrån 2003 års verksamhetsresultat i relation till 2004 års mål, instruktioner, återrapporteringar och tilldelade medel.

Återrapportering avseende verksamhetsgrenarna fyra och fem sker i årsredovisning om inget annat anges.Övriga mål och återrapportering

a. AMS skall månadsvis återrapportera utgifter och inkomster vad avser;

- utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av AMS eller anslagsposter som AMS omfördelar medel till,

- inkomsterna på inkomsttiteln 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor,

- inkomsterna på inkomsttiteln 2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor,

- inkomsterna på inkomsttiteln 6411 Bidrag från EG:s socialfond perioden 1995-1999, undertitel 06,

- inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006, undertitel 01,

- Arbetslivstjänsters intäkter och kostnader,

- beslutade belopp om skattekreditering fördelat på samtliga former av anställningsstöd.

b. AMS skall senast den 22 januari, den 10 mars, den 7 maj, den 11 augusti samt den 3 november 2003 redovisa en månadsvis fördelad prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under 2003 per anslag och anslagspost under anslag som disponeras av AMS eller anslagsposter som AMS omfördelar medel till med undantag för anslag 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006. Redovisningen av prognosen skall även innehålla:

- utgifterna, antalet personmånader per månad och vilket antal deltagare detta motsvarar per månad enligt AMS verksamhetsstatistik (LEDA) samt genomsnittlig kostnad per personmånad, redovisade per insats inom program för anslagen 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1 Aktivitetsstöd, och 22:4 Särskilda insatser för arbetshandikappade. För lönebidrag respektive OSA skall även den genomsnittliga bidragsandelen per månad anges,

- en särredovisning för anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader av utgifterna för upphandlad utbildning fördelat på arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning, den genomsnittliga kostnaden för dessa utbildningar samt antalet personmånader per månad och vilket antal deltagare detta motsvarar per månad enligt AMS verksamhetsstatistik (LEDA) samt den genomsnittliga kostnaden per personmånad för kommunala ungdomsprogram,

- de antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för prognosen för anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 2, Bidrag till arbetslöshetsersättning,

- antalet anställda per månad med anställningsstöd fördelat på samtliga former av stödet och vilket antal deltagare detta motsvarar per månad enligt AMS verksamhetsstatistik (LEDA).

- utgiftsprognoserna skall kommenteras med förklaringar till förändringar i jämförelse med senast lämnade prognos samt annan väsentlig information kring lämnad utgiftsprognos.

- utgiftsprognoserna och övrigt underlag skall även lämnas i elektronisk form (e-post).

- AMS skall senast den 7 mars och den 31 oktober 2003 redovisa prognoser för beräknade inkomster på undertiteln 06 på inkomsttiteln 6411 Bidrag från EG:s socialfond perioden 1995-1999 per år under budgetåren 2003.

c. AMS skall redovisa och analysera effekterna av regelförändringar inom arbetslöshetsförsäkringen som infördes i februari 2001. Analysen bör omfatta effekterna på arbetsförmedlingens tillämpning av de nya reglerna, arbetslöshetstiderna och sökprocessen. AMS skall även redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att det regelverk som finns tillämpas med avseende på krav på lämpligt arbete samt hur rutiner för meddelanden om avstängning/nedsättning följs. I de fall där det är möjligt bör statistik från perioden innan införandet av regelförändringen användas i analysen. Där detta inte är möjligt bör statistiken analyseras så att det framkommer om några utvecklingstendenser kan spåras sedan regelförändringen trädde ikraft. AMS bör belysa regionala skillnader och i all analys ta hänsyn till arbetsmarknadsläget. Viktiga analysområden är:

- inskrivningstider för öppet arbetslösa och arbetslösa som deltar i program,

- de individuella handlingsplanerna,

- sökintensiteten hos öppet arbetslösa och arbetslösa som deltar i program,

- det geografiska och yrkesmässiga sökbeteendet hos öppet arbetslösa och arbetslösa i program såväl före som efter 100 ersättningsdagar,

- antalet meddelanden från arbetsförmedlingen om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning och hur många av dessa meddelanden som leder till beslut från arbetslöshetskassan om avstängning eller andra sanktioner.

- vad händer med arbetssökande vars ersättningsperiod är på väg att upphöra och som inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor?

Redovisas senast den 17 februari, 16 juni och 6 oktober. Utformningen av uppföljningen av effekterna som beror på regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen bör ske i samråd med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

d. Regeringen har i budgetpropositionen presenterat ett nationellt mål för ohälsoarbetet som innebär att frånvaro från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall i förhållande till 2002 halveras fram till 2008. AMS skall utveckla och redovisa indikatorer som belyser hur myndigheten bidrar till att det nationella målet för regeringens ohälsoarbete uppfylls. Viktigt att indikatorerna särskilt belyser kvinnors sjukskrivningar. Likalydande uppdrag har lämnats till Riksförsäkringsverket (RFV), Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen (SoS). Redovisas senast den 30 april 2003.

e. AMV och socialförsäkringsadministrationen skall gemensamt inom ramen för samverkan inom rehabiliteringsområdet verka för att antalet sjukskrivna arbetslösa som återfår arbetsförmågan och får ett arbete skall öka. RFV och AMS skall, i enlighet med riktlinjerna för samverkan inom rehabiliteringsområdet i proposition 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration m.m. och i proposition 2002/03:2 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m., utforma gemensamma nationella verksamhets- och handlingsplaner för hur försäkringskassorna och länsarbetsnämndernas använda de medel som utgör statens samlade andel i sådan samverkan. RFV och AMS skall redovisas verksamhets- och handlingsplanerna senast den 14 februari. I avvaktan på dessa planer kan pågående och planerad samverkan fortlöpa. Vidare skall RFV och AMS redovisa antalet sjukskrivna arbetslösa den 30 april, 1 december och i årsredovisningen

f. RFV skall i samverkan med AMS och SoS utveckla rutiner för ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Rutinerna skall utformas på ett sådant sätt att det även kan tillämpas för löpande uppföljning av resultaten av en permanent finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Redovisas senast den 15 oktober 2003.

g. AMS skall, mot bakgrund av den strategi som myndigheten på uppdrag av regeringen utarbetat 2001, redovisa vilka insatser som gjorts för att bryta

könsuppdelningen på arbetsmarknaden samt analysera resultatet av dessa insatser. Redovisningen skall också innehålla en redovisning av brytprojekten. I samband därmed skall AMS redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att integrera det arbetsmarknadspolitiska jämställdhetsuppdraget verksamheten och verksamhetsuppföljningen inom AMV. Redovisas den 16 juni 2003.

h. AMV har ett sektorsansvar för handikappfrågor. AMS skall redovisa hur andelen långtidsinskrivna arbetssökande med arbetshandikapp utvecklats i förhållande till övriga långtidsinskrivna samt andelen arbetshandikappade deltagande i arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning och deras andel av samtliga arbetslösa. AMS skall vidare redogöra för vilka insatser som vidtagits för att öka andelen arbetsgivare som säger sig vara beredda att anställa arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga på grund av ett funktionshinder. AMS skall kommentera i vilken omfattning resultaten beror på AMS insatser respektive andra faktorer. Redovisas den 16 juni, den 6 oktober 2003 och den 16 februari 2004.

i. Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor årligen under perioden 2001-2003 för riktade insatser för att öka sysselsättningen bland invandrare. AMS skall under 2003 använda minst 70 miljoner kronor för kompletterande utbildning för personer med utländsk högskoleutbildning inom olika bristyrken. Medelstilldelningen är ett uttryck för en fortsatt ambitionshöjning inom området och skall i första hand användas för utbildningar som går utöver länsarbetsnämndernas reguljära planering av insatser av detta slag. Utbildningar som berör flera län skall prioriteras. Insatserna skall genomföras i samverkan med olika huvudmän och andra berörda parter. AMS skall i denna samverkan sträva efter finansiell medverkan från övriga aktörer. En samlad slutredovisning för perioden 2001-2003 skall lämnas i separat rapport i samband med årsredovisningen. AMS skall redovisa vilka utbildningar som genomförts och kostnaderna för dessa samt beskriva vilka som deltagit. Av redovisningen skall också framgå i vilken utsträckning utbildningarna resulterat i arbete och hur samverkan mellan olika aktörer fungerat, inklusive förekommande delfinansiering av olika projekt.

j. Länsarbetsnämnderna skall i samverkan med de sju kommuner som tecknat lokala utvecklingsavtal delta i utarbetandet av de områdesvisa åtgärdsplanerna. Detta innebär bl.a. att, utifrån de mål och regler som gäller för arbetsmarknadspolitiken, medverka till att det sätts mätbara, realistiska mål för att öka sysselsättningen i de stadsdelar som omfattas. AMV skall vidare, med utgångspunkt från de lokala utvecklingsavtalen, stadigvarande beakta de särskilda behov som finns i berörda stadsdelar. AMS skall redovisa hur AMV har medverkat i planeringen av de lokala utvecklingsavtalen, hur AMV avser att medverka till åtgärdsplanernas måluppfyllelse samt vilka insatser som gjorts inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen. Redovisningen skall lämnas senast den 1 april 2003.

k. AMS skall använda 200 miljoner kronor av förvaltningsanslaget för att särskilt stärka ställningen på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. Av dessa medel skall 100 miljoner kronor användas i storstadsregionerna och 65 miljoner kronor i andra delar av landet. AMS skall härvid beakta vikten av kontinuitet i förhållande till pågående verksamheter som tidigare finansierats med de aktuella medlen, t.ex. verksamheter inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen inom storstadspolitiken. Resterande 35 miljoner kronor skall, efter samråd med Integrationsverket och Migrationsverket, användas på orter eller i regioner där det till följd av stor tillströmning av nyanlända invandrare och/eller problem på den lokala eller regionala arbetsmarknaden, finns behov av förstärkta insatser från arbetsförmedlingens sida inom ramen för den kommunala introduktionsverksamheten. AMS skall senast den 16 juni 2003 redovisa hur medlen har fördelats. AMS skall vidare, i samband med årsredovisningen för 2003, redovisa hur medlen använts och analysera vilka resultat som uppnåtts.

l. Integrationsverket har i rapporten På rätt väg? (2002:05) redovisat olika indikatorer för att följa utvecklingen i utsatta stadsdelar. Rapporten är ett led i strävandena att utveckla relevant statistik för arbetet med lokala utvecklingsavtal. AMS skall analysera fördelar och nackdelar med de indikatorer som föreslås inom AMV:s verksamhetsområde, i förhållande till de mått som i dag används i verksamheten. Krävs en mer omfattande analys skall myndigheten redovisa förslag till hur ett sådan bör genomföras. Redovisas senast den 30 juni 2003.

m. Målet för den regionala utvecklingspolitiken är väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet. AMV skall bidra till att målet uppnås genom att ta ett ansvar för arbetskrafts- och kompetensförsörjning. AMV skall vara samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. AMV kan vara medfinansiär i de regionala tillväxtavtalen och får vara medfinansiär av de regionala tillväxtprogrammen om det även sker inom ramen för arbetsmarknadspolitikens mål, prioriteringar och gällande regler. AMS bör vidare bistå ITPS i bedömningen av länens förslag till regionala tillväxtprogram. Länsarbetsnämnderna i varje län skall bl.a. inom ramen för de regionala kompetensråden medverka i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen. AMS skall i årsredovisningen redogöra för på vilket sätt verksamheten bidragit till att nå ovan nämnda mål inom regional utvecklingspolitik. AMS skall i särskild redovisning, senast den 17 februari 2004 redovisa beslut om finansiella åtaganden inom tillväxtavtalen. För att insatser skall anses ingå i tillväxtavtalen skall de ha genomförts i samverkan med andra regionala eller lokala aktörer. Av redovisningen skall det per åtagande framgå vilka samverkande parter är, vilket eller vilka av myndighetens anslag som använts samt beslutade och utbetalda belopp. Länsarbetsnämndernas redovisning skall vara utformad på ett likartat sätt. AMS skall i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) utfärda närmare instruktioner till länsarbetsnämnderna om redovisningsprinciper.

n. Redovisning av projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning uppdelat på anslagen 22:3 och 22:4 avseende formerna av projekt, antalet deltagare, vilka målgrupper som deltagit i projekten, kostnader per deltagare samt resultat som uppnåtts i form av övergångar till arbete, utbildning och andra arbetsmarknadspolitiska program. Insatser i de samverkansavtal som tecknas i anslutning till de lokala utvecklingsavtalen (prop. 1997/98:165) skall särredovisas. Redovisning senast den 16 juni.

o. AMS skall redovisa arbetet med det särskilda sektorsansvaret för ekologiskt hållbar utveckling (M98/2998/8). Redovisningen skall innehålla sektorns huvudsakliga miljöpåverkan i förhållande till de nationella miljökvalitetsmålen, hur myndigheten arbetar för att minska sektorns miljöpåverkan, eventuella problem samt ge förslag till vidareutveckling och eventuella behov av förtydligande av sektorsansvaret. Myndigheten skall även redovisa hur arbetet med sektorsansvar för miljön, arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och miljöledningssystem integreras samt föreslå eventuell förbättring av integrering. Integreringen skall bl.a. gälla aktiviteter såsom utvecklande av mål och handlingsplaner, samarbete med andra aktörer, information samt redovisning, uppföljning och revidering. Uppdraget skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 1 september 2003.

p. Regeringen har den 5 december 2002 (Ju 2002/3367/U) fastställt reviderade delmål för den nationella ungdomspolitiken. AMS skall följa upp och analysera de delmål som rör arbetsmarknadspolitiken. Uppdraget skall redovisas till Ungdomsstyrelsen senast den 22 februari 2003.1.2Uppdrag

a. AMS och Svenska ESF-rådet redovisade 2002 en strategi för samverkan för en ökad delaktighet och medfinansiering från länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna i socialfondsinsatser som har en tydlig arbetsmarknadspolitisk inriktning. AMS och ESF-rådet skall senast den 16 juni 2003 i en gemensam rapport redovisa fortsatta insatser utifrån strategin och resultaten av dessa. I rapporten skall även ingå en redovisning av vidtagna åtgärder för att ta till vara erfarenheterna från socialfondsinsatserna i syfte att utveckla insatserna inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska programmen.

b. AMS skall senast den 3 februari , den 8 augusti 2003 samt den 7 juni 2004 redovisa kostnaden för skattekreditering och antal personer som fått beslut om Försöksverksamhet med anställningsstöd som kombineras med vård- och omsorgsutbildning enligt 6 § förordningen (1997:1275) om anställningsstöd.

c. AMS skall senast den 1 mars 2003 redovisa hur många personer och vilka yrkeskategorier som utnyttjat pendlingsstödet och från vilka län personer pendlat. Redovisningens skall också innehålla en analys över pendlingsstödets nytta för att öka den geografiska rörligheten samt andra effekter som eventuellt uppstått vid användandet av stödet

d. AMS skall senast den 15 september 2003 redovisa ett underlag för kontroll av additionaliteten för Europeiska socialfondens mål 3. Den närmare utformningen av underlaget skall ske i samråd Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

e. AMS skall i den planerade och pågående utvecklingen av administrativa stödsystem och verksamhetssystem säkerställa att nya versioner eller nya system med enkelhet kan uppgraderas till erforderlig eurofunktionalitet. Gjorda bedömningar och vidtagna åtgärder skall redovisas inom ramen för den löpande rapportering av euroarbetet som görs enligt regeringsbeslut Fi2000/3235

f. AMV skall, inom ramen för sin reguljära verksamhet, samverka med Integrationsverket, Migrationsverket och Skolutvecklingsmyndigeten för att nyanlända invandrares och asylsökandes kompetens tidigt tas tillvara så att arbetsmarknadsinträdet effektiviseras och tidigareläggs. AMS skall redovisa omfattningen av arbetsförmedlingarnas samverkan med bl.a. kommunerna och Migrationsverket och på vilket sätt denna samverkan skett. Av redovisningen skall även framgå på vilket sätt arbetsmarknadsinträdet har effektiviserats och tidigarelagts i förhållande till föregående år. Redovisas den 16 juni 2003.

g. AMS har i augusti 2002 redovisat till regeringen förslag på utvecklingsmodeller för uppföljning av varsel. AMS skall utifrån denna redovisning genomföra en förstudie enligt den av myndigheten föreslagna modell två som bygger på sysselsättningsutvecklingen vid varselföretag. Redovisas den 16 juni 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:1Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader (ramanslag)4 621 614 tkr
22:1 ap.1Förvaltningskostnader för AMV och Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)
22:1 ap.1.1Förvaltningskostnader för AMV (ram)4 368 291 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket
22:1 ap.1.2Tillsyn av arbetslöshetsförsäkringen (obetecknat)15 650 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket
22:1 ap.1.3Personalförstärkningar (obetecknat)165 000 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket
22:1 ap.1.4Personalförstärkningar nyanlända invandrare (obetecknat)35 000 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket
22:1 ap.2IAESTE-praktik (ram)1 169 tkr

Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet
22:1 ap.3Till regeringskansliets disposition (ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
22:1 ap.4Förvaltningskostnader för länsstyrelsen i Gotland (ram)36 504 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län

Villkor

22:1 ap.1 Förvaltningskostnader för AMV och Länsstyrelsen i Gotlands län
Anslagsbeloppet skall omfördelas till anslagspost 4 för utbetalningar enligt villkoren för anslagsposten vad avser belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Vid omfördelningen skall AMS föreskriva villkoren för medelsanvändningen under anslagspost 4.

22:1 ap.1.2 Tillsyn av arbetslöshetsförsäkringen
Anslagsbeloppet skall användas för tillsyn av arbetslöshetsförsäkringen samt för AMS verksamhet i samband med överklagande av arbetslöshetskassas, länsarbetsnämnds och allmän förvaltningsdomstols beslut om arbetslöshetsersättning eller rätt till medlemskap i arbetslöshetskassa.

22:1 ap.1.3 Personalförstärkningar
Av anslagsbeloppet skall 100 000 000 kronor användas för tillfälliga personalförstärkningar i storstadsregionerna för att särskilt stärka ställningen på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. Därutöver skall 65 000 000 kronor användas för samma insatser i andra delar av landet med liknande behov.

22:1 ap.1.4 Personalförstärkningar nyanlända invandrare
Anslagsbeloppet skall användas på orter eller i regioner där det till följd av stor tillströmning av nyanlända invandrare och/eller problem på den lokala eller regionala arbetsmarknaden, finns behov av förstärkta insatser från arbetsförmedlingens sida inom ramen för den kommunala introduktionsverksamheten.

22:1 ap.2 IAESTE-praktik
En tolftedel av beloppet överförs varje månad till Internationella programkontoret för utbildningsområdets räntekonto i Riksgäldskontoret i enlighet med föreskrifter i regleringsbrevet för Internationella programkontoret för utbildningsområdet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

22:1 ap.3 Till regeringskansliets disposition
1. Anslagsbeloppet får användas för utredningskostnader i samband med införandet av en ny tillsynsmyndighet över arbetslöshetsförsäkringen m.m.

2. Regeringskansliet disponerar anslagssparandet från budgetåret 2002.


22:1 ap.4 Förvaltningskostnader för länsstyrelsen i Gotland
1. Anslagsbeloppet får användas för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 1 och de föreskrifter AMS lämnat i samband med omfördelningen av medel till anslagsposten.

2. Ej förbrukade medel skall överföras till anslagspost 1.

3. Länsstyrelsen i Gotlands län skall inte lämna budgetunderlag för anslagsposten.


22:2Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (ramanslag)36 363 000 tkr
22:2 ap.1Aktivitetsstöd (ram)1 665 964 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket
22:2 ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)23 279 235 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket
22:2 ap.3Utjämningsbidrag (ram)69 390 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket
22:2 ap.4Försöksverksamhet med friår (ram)159 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket
22:2 ap.5Statliga ålderspensionsavgifter (obetecknat)3 189 411 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket
22:2 ap.6Utbetalning aktivitetsstöd (ram)8 000 000 tkr

Disponeras av Riksförsäkringsverket

Villkor

22:2 ap.1 Aktivitetsstöd
1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för aktivitetsstöd enligt 4–6 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

2. AMS skall svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen som svarar mot utbetalningarna från anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, avseende mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området i enlighet med villkoren för anslagsposten. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken i enlighet med villkoren för anslagsposten.

3. Högst 400 000 000 kronor får använda i enlighet med villkoren för anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, anslagspost 1.

4. Av anslagsbeloppet skall 159 000 000 kronor omfördelas till anslagspost 4.

5. Anslagsbeloppet skall omfördelas till anslagspost 6 för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 1. Vid omfördelningen skall AMS föreskriva villkoren för medelsanvändningen under anslagspost 4 och 6.


22:2 ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning
1. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsbeloppet får användas för understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn enligt förordningen (1977:1100) om ändring i förordningen (1977:528) om upphävande av kungörelsen (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn.

3. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till medlemmar i Sveriges fiskares arbetslöshetskassa vid arbetslöshet föranledd av fångstbegränsningar enligt 4 kap. 16 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, eller annan fångstbegränsning som har beslutats av Fiskeriverket.

4. Anslagsbeloppet får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning vid arbetslöshetskassor.

5. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.


22:2 ap.3 Utjämningsbidrag
Anslagsbeloppet får användas för utjämningsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

22:2 ap.4 Försöksverksamhet med friår
Anslagsbeloppet får användas för utgifter för aktivitetsstöd inom försöksverksamheten med ett friår enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

22:2 ap.5 Statliga ålderspensionsavgifter
Anslagsbeloppet skall i enlighet med förordning (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till RFV.

22:2 ap.6 Utbetalning aktivitetsstöd
1. Anslagsbeloppet får användas för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 1 och de föreskrifter AMS lämnat i samband med fördelningen av medel till anslagsposten.

2. RFV skall inte lämna budgetunderlag för anslagsposten.


22:3Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader (ramanslag)4 708 812 tkr
22:3 ap.1Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m. (ram)4 474 044 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket
22:3 ap.2Interpraktikstipendier (ram)25 900 tkr

Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet
22:3 ap.3Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)59 030 tkr

Disponeras av regeringen
22:3 ap.4Insatser för deltidsarbetslösa (ram)100 000 tkr

Disponeras av Arbetsmiljöverket
22:3 ap.5Till regeringens disposition (ram)10 000 tkr

Disponeras av regeringen
22:3 ap.6Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m. i Gotlands län (ram)39 838 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län

Villkor

22:3 ap.1 Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m.
1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för köp av arbetsmarknadsutbildning enligt 12 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program samt upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär enligt 30 § samma förordning.

2. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2001:626) om stöd till utbildning av anställda.

3. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för ersättning till kommuner enligt 2 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program för arbetslösa ungdomar till dess de fyller 20 år.

4. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för utvecklingsersättning enligt lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program för ungdomar mellan 20 och 24 år.

5. AMS skall efter rekvisition ersätta kommuner för ungdomar som deltagit i åtgärder inom ramen för ungdomsgarantin med 150 kronor per anvisningsdag och ungdom. Vidare skall AMS efter rekvisition ersätta kommuner för utgifter de haft enligt 4 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program.

6. AMS får använda högst 168 000 000 kronor för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31-32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

7. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till utgifter för förberedande insatser i form av datorteksverksamhet enligt 30 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

8. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för ersättning till resor m.m. enligt 15-21 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. AMS skall efter rekvisition från RFV eller, efter beslut av RFV, de allmänna försäkringskassorna utbetala belopp enligt villkoret vad avser beslut om reseersättning för arbetshandikappade före den 1 januari 2003. Ej förbrukade medel skall återbetalas till AMS.

9. Anslagsbeloppet får användas för bidrag för förhöjda dagsverkskostnader i samband med anställningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd. Bidraget får lämnas i samband med anställningsstöd för arbeten som medför investeringar vad avser skogliga arbeten samt arbeten inom miljö-, natur-, byggnads- och fornvård. Det samlade stödet i form av bidrag och skattekreditering i samband med anställningsstöd för dessa arbeten får lämnas till högst en dagsverkskostnad om 2 500 kronor per dag i de kommuner eller delar av kommuner som enligt förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd ingår i stödområde eller som enligt regeringens beslut skall vara inplacerat i tillfälligt stödområde, och med högst 1 500 kronor per dag i övriga landet. Undantag från ovanstående begränsning för dagsverkskostnaden får göras för byggandet av Kunskapshus i Lannavara i Kiruna kommun till ett sammanlagt belopp om högst 8 000 000 kronor.

10. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för statsbidrag till anordnare av arbetspraktik enligt 17 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program för de merkostnader som föranleds av verksamheten.

11. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till anordnare som i samverkan med AMV anordnar en aktivitet inom aktivitetsgarantin enligt 25 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program för de merkostnader som föranleds av verksamheten. Bidraget får uppgå till högst 150 kronor per anvisningsdag och person.

12. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för elevsocial verksamhet vid arbetsmarknadsutbildning.

13. Anslagsbeloppet får användas för utgifter som avser deltagare med aktivitetsstöd i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, aktivitetsgarantin, ungdomsinsatser med undantag för om kommun enligt 2 eller 4 §§ lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program svarar för den enskildes ersättning, förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning för:

a. grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program,

b. ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.,

c. ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

14. Anslagsbeloppet får användas för flyttningsbidrag m.m.

a. bidrag enligt förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag,

b. bidrag till hemvändande sjömän enligt förordningen (1977:1100) om ändring i förordningen (1977:528) om upphävande av kungörelsen (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn,

c. inlösen av fastigheter och bostadsrätter enligt förordningen (1999:595) om upphävandet av förordningen (1987:408) om inlösen av egnahemsfastigheter och bostadsrätter.

15. AMS får använda högst 20 000 000 kronor för pendlingsstöd för veckopendling enligt villkor 14 a ovan.

16. AMS får använda högst 50 000 000 kronor för insatser för att skapa feriearbeten för gymnasieungdomar. Dessa medel skall användas för att skapa feriearbeten för ungdomar som kan antas ha särskilda svårigheter att ordna arbeten på egen hand såsom t.ex. vissa ungdomar med invandrarbakgrund och ungdomar med funktionshinder.

17. AMS får använda högst 28 000 000 kronor för projektverksamhet som syftar till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden samt för jämställdhetsutbildning av den egna personalen.

18. AMS skall svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen som svarar mot utbetalningarna från anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, avseende mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området enligt villkoren för anslagsposten. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

19. AMS får använda det tilldelade beloppet för utgifter avseende särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd för start av egen näringsverksamhet.

20. AMS får använda det tilldelade beloppet för utgifter avseende tolkservice vid arbetsförmedlingen.

21. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas av länsarbetsnämnden endast om utbildningen är yrkesinriktad.

22. AMS svarar för att på sätt som AMS finner lämpligt avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt den gällande överenskommelse som har ingåtts mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. AMS skall centralt finansiera utbildningsplatserna och ställa utbildningsplatserna till länsarbetsnämndernas förfogande för riksintag utan särskild kostnad för länsarbetsnämnderna. AMS skall säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd arbetsmarknadsutbildning hos stiftelsen.

23. AMS skall använda minst 70 000 000 kronor för kompletterande utbildning för personer med utländsk högskoleutbildning inom olika bristyrken, i enlighet med vad som anges under avsnitt Övriga mål och återrapporteringskrav, i.

24. AMS får använda högst 400 000 000 kronor för aktivitetsstöd i enlighet med villkoren för anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

25. AMS får använda anslagsbeloppet för utgifter som avser en tilläggsundersökning till Statistiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökningar (AKU) om de funktionshindrades situation på arbetsmarknaden. AMS har beställaransvar och skall i samarbete med SCB och Handikappombudsmannen initiera undersökningen.

26. AMS bemyndigas att för anslagsposten under budgetåret 2003 fatta beslut om åtaganden som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter om 2 945 000 000 kronor under budgetåren 2004-2006.

27. AMS får efter rekvisition från Folbildningsrådet utbetala ett bidrag om högst 120 000 000 kronor för anordnande av utbildning för arbetslösa inom ramen för aktivitetsgarantin. Bidraget får betalas ut under förutsättning att det används för folkhögskolekurser om högst sex månader på grundskolenivå eller på gymnasienivå. Tyngdpunkten i kurserna skall vara i kärnämnen. Bidraget får också betalas ut för folkhögskolekurser om högst 12 månader för personer som fyllt 50 år och som deltar i aktivitetsgarantin. Syftet skall vara att ge arbetslösa baskunskaper som krävs för att påbörja yrkesinriktade studier eller kunna återgå till arbetslivet. Bidraget till folkbildningsrådet är beräknat för 2 000 deltagare i genomsnitt per månad. AMS skall återkräva icke förbrukade medel.

28. Anslagsbelopp och bemyndigande enligt villkor 26 skall omfördelas till anslagspost 6 för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 1 vad avser belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Vid omfördelningen skall AMS föreskriva villkoren för medelsanvändningen under anslagspost 6.


22:3 ap.2 Interpraktikstipendier
1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för stipendier enligt förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier samt utgifter för administration av interpraktikstipendier.

2. Internationella programkontoret för utbildningsområdet får använda högst 1 600 000 kronor för administration av interpraktikstipendierna. En tolftedel av beloppet överförs varje månad till Internationella programkontoret för utbildningsområdets räntekonto i Riksgäldskontoret i enlighet med föreskrifter i regleringsbrevet för Internationella programkontoret för utbildningsområdet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

3. Minst 500 personer skall beviljas interpraktikstipendier för det tilldelade beloppet.

4. Internationella programkontoret för utbildningsområdet skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och AMS kvartalsvis redovisa antalet personer som fått Interpraktikstipendier samt den totala kostnaden för dessa. Redovisningen skall vara uppdelad efter ålder, kön, utbildningsbakgrund samt arbetslöshetstid (antal dagar). Programkontoret skall i kvartalsrapporterna också redovisa hur många som uppbär stipendier.


22:3 ap.4 Insatser för deltidsarbetslösa
Anslagsbeloppet får användas för insatser för att minska deltidsarbetslösheten i enlighet med vad som föreskrivits i regeringens beslut den 18 december 2001.

22:3 ap.6 Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m. i Gotlands län
1. Anslagsbeloppet får användas för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 1 och de föreskrifter AMS lämnat i samband med omfördelningen av medel till anslagsposten.

2. Ej förbrukade medel skall överföras till anslagspost 1.

3. AMS skall redovisa bemyndiganden för anslagsposten.

4. Länsstyrelsen i Gotlands län skall inte lämna budgetunderlag för anslagsposten.


22:4Särskilda insatser för arbetshandikappade (ramanslag)7 185 857 tkr
22:4 ap.1Särskilda insatser för arbethandikappade (ram)7 117 288 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket
22:4 ap.2Särskilda insatser för arbetshandikappade i Gotlands län (ram)68 569 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län

Villkor

22:4 ap.1 Särskilda insatser för arbethandikappade
1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp, för stöd till anställning med lönebidrag inklusive särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS).

2. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp för stöd till skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA).

3. Anslagsbeloppet får användas för utgifter enligt förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp vad gäller stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilda insatser för syn- och hörselskadade och särskilt stöd vid näringsverksamhet.

4. AMS får använda högst 37 000 000 kronor för utgifter för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31-32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. I första hand skall denna verksamhet öka möjligheterna för personer med svårare funktionshinder att få arbete.

5. Anslagsbeloppet får användas för att utveckla ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel åt handikappade samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

6. Enligt tidigare bestämmelser fanns näringshjälp i form av lån. När dessa lån betalas tillbaka, skall de föras till inkomsttitel 4516 Återbetalning av återgivna startlån och bidrag.

7. AMS skall svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen som svarar mot utbetalningarna från anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, avseende mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslaget.

8. AMS bemyndigas att för anslagsposten under budgetåret 2003 fatta beslut om åtaganden som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter om 6 000 000 000 kronor under budgetåren 2004 - 2006.

9. Ingående överföringsbelopp för anslaget för budgetåret 2002 skall överföras till anslagsposten.

10. Anslagsbelopp och bemyndigande enligt villkor 8 skall omfördelas till anslagspost 2 för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 1 vad avser belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Vid omfördelningen skall AMS föreskriva villkoren för medelsanvändningen under anslagspost 2.


22:4 ap.2 Särskilda insatser för arbetshandikappade i Gotlands län
1. Anslagsbeloppet får användas för utbetalningar enligt villkoren för anslagspost 1 och de föreskrifter AMS lämnat i samband med omfördelningen av medel till anslagsposten.

2. Ej förbrukade medel skall överföras till anslagspost 1.

3. AMS skall redovisa bemyndiganden för anslagsposten.

4. Länsstyrelsen i Gotlands län skall inte lämna budgetunderlag för anslagsposten.


22:8Bidrag till administration av grundbeloppet till icke anslutna (ramanslag)57 427 tkr
22:8 ap.1Bidrag till administration av grundbelopp (ram)57 427 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket
22:8 ap.2Till regeringens disposition (obetecknat)0 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

22:8 ap.1 Bidrag till administration av grundbelopp
1. Anslagsbeloppet får användas till bidrag för nödvändiga administrationskostnader som Arbetslöshetskassan ALFA har vid handläggningen av grundförsäkringen för icke anslutna enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

2. AMS skall efter rekvisition månadsvis förskottera Arbetslöshetskassan ALFA för de nödvändiga utgifter den beräknas ha för administrationen av grundbeloppet för icke anslutna.

3. AMS skall föreskriva hur rekvirerade medel som ej utnyttjats av Arbetslöshetskassan ALFA skall återbetalas.


22:8 ap.2 Till regeringens disposition
Anslagssparandet från budgetåret 2002 under anslagsposten Till regeringens disposition skall överföras till anslagsposten och disponeras av regeringen.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
22:169 3250
22:1 ap.1


22:1 ap.1.169 3070
22:1 ap.1.200
22:1 ap.1.300
22:1 ap.1.400
22:1 ap.2180-
22:1 ap.300
22:1 ap.400
22:21 650 7280
22:2 ap.1483 2980
22:2 ap.21 163 9610-
22:2 ap.33 4690-
22:2 ap.400Allt
22:2 ap.500Inget
22:2 ap.600
22:3226 9330
22:3 ap.1225 6940
22:3 ap.21 2390Inget
22:3 ap.300-
22:3 ap.400Allt
22:3 ap.500-
22:3 ap.600
22:4356 9750
22:4 ap.1356 9750
22:4 ap.200
22:88610
22:8 ap.18610
22:8 ap.2002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram2

AMS

375 000

4 620 445

588 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader och 22:8 Bidrag till administration av grundbelopp om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 1711 Nedsättning, anställningsstöd.

3. Anställningsstöd som sker i form av skattekreditering får lämnas till arbetsgivare som för samma insats får stöd enligt villkor 9 under anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, anslagspost 1.

4. Återbetalningar från Schweiz avseende avgifter enligt tilläggsprotokoll till bilaga II 1.3 till avtalet om fri rörlighet för personer mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Schweiz, redovisas mot inkomsttitel 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, undertitel 02 Bidrag från Schweiz.

5. AMS får under anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden kommande budgetår utan särskilt bemyndigande (prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78).
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor2525002 969 00002 969 0002 969 000
Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor25260069 390069 39069 390
Summa
003 038 39003 038 3903 038 390

Offentligrättslig verksamhet
Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor
Finansieringsavgiften från arbetslöshetskassorna skall redovisas mot inkomsttitel 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor.

Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor
Utjämningsavgiften från arbetslöshetskassorna skall redovisas mot inkomsttitel 2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgiftsinkomster arbetspraktik00120 000120 00000
Summa00120 000120 00000
Uppdragsfinansierad verksamhet

Arbetslivstjänster3 4509 000185 000185 000012 450
Aske kursgård1 51538524 00023 5005002 400
Tjänsteexport3 094-2449 3938 0511 3424 192
Twinning projekt-26-25111 7667 3434 4234 146
Summa8 0338 890230 159223 8946 26523 188

Offentligrättslig verksamhet
Avgiftsinkomster arbetspraktik
Avgiftsinkomster från finansieringsbidrag vid arbetspraktik enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program skall redovisas mot anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1 Aktivitetsstöd. Avgiftsinkomsterna får användas för arbetsmarknadspolitiska program enligt villkoren för anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1 Aktivitetsstöd. Avgiftens storlek fastställs av regeringen i ovan nämnda förordning.

Uppdragsfinansierad verksamhet
Arbetslivstjänster
Arbetslivstjänster skall finansiera sina uppdrag genom avgifter. AMS bestämmer hur stora avgifterna skall vara förutom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av AMS för att täcka kostnaderna för uppdragsverksamheten. För Arbetslivstjänster gäller i övrigt att:

a) uppdragsverksamheten inte får inkräkta på arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande,

b) åtgärder som Arbetslivstjänster vidtar för redan anställda inte får belasta anslagen för arbetsmarknadspolitiska program,

c) den uppdragsverksamhet som riktar sig till arbetsgivare skall bygga på samråd och samverkan med de fackliga organisationerna som är berörda på arbetsplatsen. Om konsultinsatserna kan ha konsekvenser för arbetsmiljön, skall Arbetslivstjänster även samråda enligt bestämmelser om samverkan som finns i arbetsmiljölagen (1977:1160),

d) när avtal om uppdrag tecknas, skall AMS se till att uppdragsgivaren ordnar ett försäkringsskydd för deltagarna. Skyddet skall motsvara det skydd som deltagare har i arbetslivsinriktad rehabilitering.


Aske kursgård
Verksamheten vid Aske kursgård får finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av AMS, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna och det ackumulerade överskottet disponeras av AMS.

AMS gemensamma kostnader skall fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.

3Undantag EA-regler

1. AMS får under anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader tillhandahålla vissa tjänster mot avgift enligt 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan begränsningar som följer av andra stycket i nämnda paragraf.

2. AMS får med undantag från 3 § Tjänsteexportförordningen (1992:192) belasta anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för att täcka merkostnader, som kan uppkomma och som inte täcks enligt EU:s ersättningsregler, inom Twinningprojekt som bedrivs inom arbetsmarknadsområdet i kandidatländer till den Europeiska Unionen.På regeringens vägnar


Hans Karlsson
Kurt Olsson


Kopia till

Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksdagens revisorer
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten/Red
Försvarsdepartementet/Civ
Socialdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Utbildningsdepartementet
Riksförsäkringsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Centrala studiestödsnämnden
Skogsstyrelsen
Lernia AB
Samhall Aktiebolag
Riksantikvarieämbetet
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)
Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO)
Arbetslöshetskassan ALFA
Svenska ESF-rådet
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Svenska kommunförbundet
Handikappombudsmannen
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Statens pensionsverk
Statens Trygghetsnämnd
Integrationsverket
Arbetsmiljöverket
Folkbildningsrådet