Regeringsbeslut
2003-03-13 Ju2003/2571/D
Ju2003/2786/D

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Regeringskansliet avseeende anslaget 90:8 Kampanjkostnader m.m. för folkomröstning om införande av euron

Riksdagen har beslutat om för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 1, , utg.omr. 4, Riksdagen har den 12 mars 2003 (prop. 2002/03:46, bet. 2002/03:FiU24, rskr. 2002/03:115) beslutat upprätta anslaget 90:8 Kampanjkostnader m.m. om införandet av euron.).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för nedan angivet anslag. Ändringarna är understrukna.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:4Svensk författningssamling (ramanslag)850 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

46:4 Svensk författningssamling
Från anslaget betalas bl.a. den kostnadsfria tilldelningen av Svensk författningssamling (SFS) till kommuner, landsting och kommunbibliotek som regleras i 7 § författningssamlingsförordningen (1976:725).

90:8Kampanjkostnader m.m. för folkomröstning om införande av euron (obetecknat anslag)120 000 tkr
90:8 ap.1Bidrag till riksdagspartierna för kampanjverksamhet (obetecknat)30 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
90:8 ap.2Bidrag till ja- respektive nej-sidan för kampanjverksamhet (obetecknat)90 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

90:8 Kampanjkostnader m.m. för folkomröstning om införande av euron

90:8 ap.1 Bidrag till riksdagspartierna för kampanjverksamhet
Bidrag till riksdagspartierna för deras kampanjverksamhet inför folkomröstningen om införande av euron. Bidragen skall efter rekvisition betalas ut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet) enligt följande fördelning.

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 10 499 000 kronor

Moderata samlingspartiet 4 611 000 kronor

Folkpartiet liberalerna 4 151 000 kronor

Kristdemokraterna 3 185 000 kronor

Vänsterpartiet 2 978 000 kronor

Centerpartiet 2 449 000 kronor

Miljöpartiet de Gröna 2 127 000 kronor


90:8 ap.2 Bidrag till ja- respektive nej-sidan för kampanjverksamhet
Bidrag till de särskilda organ – med ställning som juridisk person – som bildas på ja-respektive nej-sidan av företrädare för kampanjorganisationerna för deras kampanjverksamhet inför folkomröstningen om införande av euron. Bidragen skall efter rekvisition betalas ut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet) enligt följande fördelning.

Ja-sidan 42 000 000 kronor

Nej-sidan 48 000 000 kronor


Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:14Avgifter till vissa internationella sammanslutningar m.m. (ramanslag)6 456 tkr
4:14 ap.1Avgifter till vissa internationella sammanslutningar (ram)3 656 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
4:14 ap.2Diverse kostnader för rättsväsendet (ram)2 800 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

4:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar m.m.
Efter rekvisition till Justitiedepartementet kan medel betalas ut till Domstolsverket och Riksåklagaren.

4:14 ap.1 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
1. Från anslagsposten betalas årsavgifter till Haag-konferensen för internationell privaträtt, Internationella institutet i Rom för unifiering av privaträtten (UNIDROIT), Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives samt Bernunionen (World Intellectual Property Organization, WIPO). Dessutom betalas från anslaget bidrag till Nordiska samarbetsrådet för Kriminologi, Europeiska institutet för kriminalpolitik i Helsingfors och vissa andra internationella sammanslutningar med anknytning till Justitiedepartementets verksamhetsområde.

2. Under anslaget har beräknats 38 000 kronor till Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab.


4:14 ap.2 Diverse kostnader för rättsväsendet
Från anslagsposten betalas kostnader som hänför sig till internationellt straff- och civilrättsligt samarbete inom centralmyndighetens ansvarsområde och som inte skall bäras av annan myndighet.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
46:4430-
90:800
90:8 ap.100
90:8 ap.200
4:143230
4:14 ap.11830-
4:14 ap.21400-

På regeringens vägnarKopia till

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
Moderata samlingspartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Miljöpartiet de Gröna
Föreningen för jasidans mottagande av kampanjpengar
Föreningen för fördelning av medel på nej-sidan
Konstitutionsutskottet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliets revisionskontor
Justitiedepartementet/L6
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/ST
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket